Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Teritorijas plānojums

Saistošie noteikumi Nr. 3 "PAR PĀVILOSTAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMU"


 
Pāvilostas novada teritorijas plānojums
2012.- 2024. gadam (gala redakcija)
 
  Stājas spēkā ar 20.08.2013. Nr. 15.18-1e/7816 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu"
    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 27. pantā noteikto teritorijas plānojumu apstrīdēšanas kārtību ir izvērtējusi Pāvilostas novada domes 2013. gada 30. maija saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa".
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma izdošanai par pašvaldības 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.3 "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" vai to atsevišķu punktu darbības apturēšanai nav pamata. Līdz ar to Pāvilostas novada teritorijas plānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas brīža.
 
 

 

 Vērgales pagasta teritorijas plānojums, 2007. gads, apstiprināts 20.12.2007. (sēdes protokols Nr. 14; 5 &) Izdoti, kā saistošie noteikumu Nr. 9

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa Vērgalei esošā

Grafiskā daļa Vērgalei plānotā

Grafiskā daļa Saraiķi

Grafiskā daļa Ziemupe

Grafiskā daļa Ploce

Vērgale TIAN


Sakas novada Sakas pagasta teritoriālais plānojums, apstiprināts 27.12.2007. (sēdes protokols Nr. 12;28 & )

Paskaidrojuma raksts

teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana

lineārā infrastruktūra, aizsargjoslas un aizsargājamās dabas teritorijas

Sakas ciems

Orgsaļienas ciems

Rīvas ciems

Saļienas ciems

Strantes ciems

Ulmales ciems

Ietekmes uz vidi stratēģidkā novērtējuma vides pārskats


Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojums plānojuma

 


 Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.- 2020. gadam Vides pārskats


 Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma  2008.- 2020. gadam grafiskā daļa:

Plānotā ( atļautā ) izmantošana

Plānotās zaļumu teritorijas

Teritorijas inženiertehniskās apgādes objekts

Teritorijas pašreizējā izmantošana

Topogrāfiskais plāns

 


 Sakas novada Pāvilostas pilsētas teritorijas plānojuma 2008.- 2020. gadam   teksta daļa:

Pārskats par TP 1. daļa

Pārskats par TP 2. daļa  

Pārskats par TP 3. daļa

Pārskats par TP 4. daļa

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts