Ceturtdiena, 23.01.2020
Strauta, Grieta

Plānošanas dokumenti

 

PĀVILOSTAS NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.- 2030. GADAM


 

 

Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu

 

    Pāvilostas novada dome informē, ka ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu (sēdes protokols nr.1, 12.§) ir uzsākta Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde.

 

     Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes mērķis ir veidot pamatu Pāvilostas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.

 

Galvenie attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

1. Noteikt Pāvilostas novada attīstības stratēģiskos virzienus un mērķus;

2. Noteikt Pāvilostas novada rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus vidēja termiņa stratēģisko prioritāšu un mērķu īstenošanai;

3. Izvērtēt un ņemt vērā nacionālos, reģionālos un arī Pāvilostas novada spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus, tostarp uzsāktos un plānotos investīciju projektus un rīcības;

4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

 

        Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes procesā ikviens novada iedzīvotājs un arī jebkurš cits interesents ir laipni aicināts sniegt savus priekšlikumus par nepieciešamajiem Pāvilostas novada attīstības virzieniem dažādu jomu veiksmīgākai attīstīšanai un problēmu risināšanai, kā arī iesaistīties Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes darba grupās.

 

      Priekšlikumus, norādot arī savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lūdzam sūtīt Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatorei un Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes vadītājai Vizmai Ģēģerei: vizma.gegere@pavilosta.lv

 

     Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes gaitā visa nepieciešamā informācija tiks publicēta pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti” un pašvaldības izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.

 

Lēmums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu.

 


Pāvilostas novada attīstības programma 2013.-2018. gadam, Investīcijas plāns 2012.-2018. gadam (Aktualizēts 2018. gada 25. janvārī)

 

Pāvilostas novada attīstības programma 2013. - 2018. gadam, Investīcijas plāns 2013.-2018. gadam (aktualizēts 2017. gada 27. aprīlī)

 

Aktualizēts 2016. gada 29. decembrī Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programmas 2013.- 2018. gadam Investīciju plāns, lēmums

 

Aktualizēts 2016. gada 27. oktobrī Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programmas 2013.- 2018. gadam Investīciju plāns, lēmums

 

Investīciju plāns attīstības stratēģijai 2013. - 2018. gadam (29.10.2015.)

 

Pāvilostas novada attīstības programmas 2013.-2018.gadam aktualizētās sadaļas "Investīciju plāns 2013.-2018.g. un Rīcību plāns 2013.-2018.g."

 

Pāvilostas novada attīstības programmas 2013.-2018.gadam aktualizētās sadaļas "Investīciju plāns 2013.-2018.g. un Rīcību plāns 2013.-2018.g.", lēmums

 


 

Pašvaldības ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (aktualizētā redakcija)

 

Pāvilostas novada ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  2012.-2018.gadam