Trešdiena, 22.01.2020
Austris

Mūzikas un mākslas skola

Dzintaru iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, tālr. 63498253 (mūzikai) 63498435 (mākslai) muzikamaksla@pavilosta.lv, www.pavilosta.lv

     

     Pāvilostas novada domes dibināta izglītības iestāde profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmu īstenošanai novadā. Programmu apguves rezultātā audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību.

 

Misija

Dot iespēju Pāvilostas novada un apkārtējo novadu bērniem apgūt akadēmiskās mākslas un mūzikas pamatus un atrast sevī radošo būtību, kas virzītu turpmākajā dzīvē uz vispusīgi attīstītu personību.

Mērķis

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

Darbība

Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā var apgūt sekojošas izglītības programmas:

 • Vizuāli plastiskā māksla (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, veidošana, darbs materiālā);
 • Taustiņinstrumentu spēle (klavierspēle un akordeona spēle);
 • Stīgu instrumentu spēle (vijoļspēle un ģitāras spēle);
 • Pūšaminstrumentu spēle (trompetes spēle).

 

     Lai veicinātu bērnu radošumu mūzikā, konkurētspēju un ieinteresētību turpināt mācības profesionālās ievirzes izglītības programmās, ar 2019./2020. mācību gadu tiek realizēta pirmsskolas vecuma mūzikas interešu izglītības programma no 5/6 gadu vecuma Klavierspēlē un vijoļspēlē.

        Vecāku līdzmaksājums vienam audzēknim mēnesī 10.00 EUR

 

       Skola dibināta 1978. gadā kā Alsungas bērnu mūzikas skolas filiāle Pāvilostā. Tās dibinātājs un pirmais direktors bija Krists Orna. 1991. gadā filiāle pārveidota  patstāvīgajā Pāvilostas mūzikas skolā, kuru līdz šim brīdim vada Inga Šnore.  1993. gadā Pāvilostā ar pašvaldības atbalstu un jaunā direktora Zigmunda Vilņa lielo entuziasmu tika dibināta Pāvilostas bērnu mākslas skola.

     2018. gada 1. februārī, noslēdzoties divu skolu – Pāvilostas Mūzikas skolas un Pāvilostas Mākslas skolas - reorganizācijas procesam, darbu uzsākusi Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola. Vieta, kur pulcējas vienkopus jaunais radošais potenciāls - nākamie mākslinieki, arhitekti, dizaineri, mūziķi - instrumentālisti un aktīvas, kreatīvas personības. Jaunieši, kas veidos Pāvilostas novada kultūrvidi tuvākajā nākotnē!

2019./2020. mācību gadā mācās: 

Mākslas nodaļā - 40 audzēkņi, 5 pedagogi, 

Mūzikas nodaļā - 34 audzēkņi, 6 pedagogi.

 

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA

Katram bērnam ir savas spējas, temperaments, mācīšanās stils un intereses. Mūzikas un mākslas skola piedāvā kvalitatīvu izglītību, radošu atmosfēru, savstarpēju  sapratni un cieņu, bet ar individuālu pieeju izglītībā tiek radīti labvēlīgi apstākļi katra bērna vispusīgai attīstībai, zināšanu un prasmju apguvei.

 

Lai uzsāktu mācības mūzikas un mākslas nodaļā:

 • jāaizpilda skolas iesnieguma veidlapa (spiest šeit);
 • jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība;
 • jāpiedalās iestājpārbaudījumos.

 

Ja izvēlaties vairs neturpināt mācības mūzikas un mākslas skolā:

 • jāaizpilda skolas iesnieguma veidlapa (spiest šeit);
 • jānodod iznomātos mūzikas instrumentus un nošu materiālus;
 • jāsamaksā vecāku līdzfinansējums.

 

    Lai arī par ko vēlāk kļūtu mūsu audzēknis – par zinātnieku, rakstnieku, politiķis, ārstu – bērnībā nodarbojoties ar mūziku un mākslu viņš kļūs dvēseliskāks, gudrāks un radošāks kā tad, ja viņa bērnība būtu pagājusi bez mūzikas un mākslas klātbūtnes!

 

VECĀKU MAKSĀJUMI

 • Ja bērns tiek uzņemts Mūzikas un mākslas skolā, vecākiem jānoslēdz ar skolu līgums par bērna izglītošanu un jāveic ikmēneša maksājumi līdz katra mēneša 15. datumam.
 • Ja bērns apgūst instrumenta spēli Mūzikas nodaļā, iespējams šo instrumentu īrēt no skolas, noslēdzot instrumenta īres līgumu.

 

MAKSĀJUMĀ JĀNORĀDA SEKOJOŠA INFORMĀCIJA:

 • Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola;

 • audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods;   

 • mēnesis par kuru tiek veikts maksājums

vienam audzēknim mēnesī 7.00 EUR pēc saistošajiem noteikumiem (30.08.2018.)

 

 

 

MAKSĀJUMUS VAR VEIKT INTERNETBANKĀ,

 PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS KASĒS- PĀVILOSTĀ VAI VĒRGALĒ:

Pāvilostas novada pašvaldība;

 Reģ. Nr. LV 90000059438,

A/S Swedbanka, kods: HABALV22, 

 konta Nr. LV32HABA0001402037066

PALDIES AUDZĒKŅU VECĀKIEM, KURI MAKSU PAR SKOLU NOKĀRTO LAICĪGI!

 


MĀCĪBU STUNDU LAIKI

12:00 – 12:40

12:40 – 13:20

13:20 – 14:00

14:00 – 14:40

14:40 – 15:20

15:20 – 16:00

16:00 – 16:40

16:40 – 17:20

17:20 – 18:00

18:00 – 18:40

18:40 – 19:20

 


SKOLAS NOLIKUMS

PAŠNOVĒRTĒJUMS MŪZIKAS NODAĻAI

►PAŠNOVĒRTĒJUMS MĀKSLAS NODAĻAI