Pirmdiena, 29.05.2023
Raivis, Raivo, Maksis

2017. gads

“GADA NOVADNIEKS 2017”

Ziemupes Tautas nama, Ziemupes bibliotēkas un Ziemupes TIC vadītāja

DAINA VĪTOLA

par iesaistīšanos Latvijas valsts 100.gades pasākumu organizēšanā Pāvilostas novada Ziemupē, par ziemupnieku kultūras dzīves dažādošanu un tradīciju uzturēšanu, par dažādu projektu īstenošanu Ziemupē.

„Labais darbs novadam 2017”

Pāvilostas bibliotēkas vadītāja

MAIRITA VĪTOLA

par Latvijas Nacionālās bibliotēkas nominācijas “Gaismas nesējs 2016 Kurzemē” saņemšanu, par dažādu projektu realizāciju, par daudzpusīgu tematisko pasākumu organizēšanu pieaugušajiem un bērniem.

    Pāvilostas novada Pateicības rakstus svinīgajā pasākumā Pāvilostā un Vērgalē  saņēma:

 • Silvija Irēna Mauriņa par Pāvilostas vizuālā tēla iemūžināšanu skaistās fotogrāfijās un dāvāto iespēju tās izmantot pilsētas tēla spodrināšanā.
 • Tatjana Vešņakova par atbalstu un iesaistīšanos Pāvilostas novada pašvaldības sadraudzības delegāciju uzņemšanā.
 • Maija Arāja par ilggadēju, godprātīgu un aktīvu  darbu, veicot amata pienākumus Pāvilostas pensionāru apvienībā “Varavīksne”.
 • Mārīte Arāja par ilggadēju un godprātīgu grāmatvedības darbu Pāvilostas novada pašvaldībā.
 • Anda Blūmane par ieguldīto darbu Vērgales pamatskolā 25 gadu garumā.
 • Aīda Elviņa par godprātīgu darbu 15 gadu garumā Vērgales pagasta PII “Kastanītis” un nozīmīgu dzīves jubileju.
 • Dainis  Vilemsons par aktīvu Vērgales pagasta Ploces ciema sporta un kultūras dzīves veicināšanu un popularizēšanu.
 • Inese Razma par ieguldīto darbu Vērgales pamatskolā 25 gadu garumā.
 • Inga Čipāne par atsaucību un palīdzību Vērgales kultūras nama pasākumu noformējumu veidošanā.
 • Jons Kalējs par aktīvu Vērgales pagasta Ploces ciema sporta un kultūras dzīves veicināšanu un popularizēšanu.
 • Kristīne Jaunbrūna par veiksmīgu un radošu darbu kopā ar Vērgales kultūras nama VPDK “Vērgalīte” 20 gadu garumā.
 • Sanita Dunkere par godprātīgu darbu 10 gadu garumā Vērgales pagasta PII “Kastanītis” un nozīmīgu dzīves jubileju.
 • Sanita Poriņa par godprātīgu darbu 15 gadu garumā Vērgales pagasta PII “Kastanītis” un nozīmīgu dzīves jubileju.
 • Sarmīte Vērniece par ieguldīto darbu Vērgales pamatskolā 25 gadu garumā.
 • Velga Freimane par radošu, nozīmīgu, daudzveidīgu kultūras dzīves organizēšanu Vērgalē un aktīvu iedzīvotāju iesaisti pasākumos.

 

 

Pāvilostas novada apbalvojuma saņēmēji, konkursa "Sakopākā sēta Pāvilostas novadā 2017" un fotokonkursa "Pāvilostas novads 2017" nominanti Pāvilostā

Nominanti Vērgalē

Svinīgajā valsts svētku pasākumā Vērgales kultūras namā Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs sveica Vērgales pamatskolas skolotāju VIJU JEGORUŠKINU skaistajā 20 gadu darba jubilejā.

 

DOMES PRIEKŠSĒDĒTAJS SVEIC NOVADA UZŅEMEJUS
Šogad Pāvilostas pilsētas svētkos, 20. maijā, sveicām šādus Pāvilostas uzņēmējus:
 
► nominācijā “Lielākais nodokļu maksātājs Pāvilostas novadā 2016” 1.vieta
SIA “N STARS”
 
►nominācijā “Lielākais darba devējs Pāvilostas novadā 2016” 1.vieta
nodibinājums "Fonds "Cilvēks Cilvēkam""
 

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMS
APAĻAJĀS DARBA JUBILEJĀS
 

Ar 2015.gadu Pāvilostas novada pašvaldība iedibinājusi jaunu tradīciju novada svinīgajos pasākumos - Pāvilostas pilsētas, Vērgales un Sakas pagasta svētkos - sveikt Pāvilostas novada pašvaldībā strādājošos, kuriem kalendārajā gadā svinama apaļa darba jubileja.

 

Šogad Pāvilostas pilsētas svētkos, 20. maijā, sveicām:

 

Pāvilostas vidusskolas skolotāju Gaidu BENETI – 20

Sākumskolas skolotāja Gaida Benete pirms 20 gadiem darba vietu Ziru pamatskolā nomainīja uz Pāvilostas vidusskolu. Jau 5 paaudzes Gaidas vadībā apguvušas  lasītprasmi, iepazinušas ciparu valstību, angļu valodas pamatus un daudzas citas iemaņas un prasmes.  Viņa ir prasīga, bet reizē sirsnīga un mīļa, veiksmīgi sadarbojas ar skolēnu vecākiem un kolēģiem. Skolotāja Gaida Benete šobrīd ir sākumskolas metodiskās komisijas vadītāja, uzticētos pienākumus vienmēr cenšas izpildīt pēc labākās sirdsapziņas.

Pāvilostas vidusskolas skolotāju Maritu ROLMANI – 20

Skolotāja Marita Rolmane ir Pāvilostas skolas absolvente, kura pēc Liepājas augstskolas atgriezās dzimtajā pilsētā un darba gaitas uzsāka Pāvilostas vidusskolā kā matemātikas skolotāja. Aizritējuši 20 gadi, kuru laikā skolotāja devusi zināšanas matemātikā daudziem skolēniem, sagatavojusi matemātikas olimpiādēm un konkursiem. Mācību stundās skolotāja izmanto radošas mācību metodes,  pielieto IT. Vairākus gadus  viņa bija skolas direktora vietniece audzināšanas darbā. Skolotāja Marita Rolmane ir Pāvilostas vidusskolas ārpusstundu pasākumu organizatore un šo darbu veic ar lielu atbildības sajūtu.

 

Pāvilostas PII "Dzintariņš" pirmsskolas izglītības skolotāju
Ligitu EIHVALDI - 20

Kolēģi Ligitu raksturo kā cilvēku, uz kuru var paļauties. Draudzīga, atsaucīga un izpalīdzīga, nekad neatsaka ar padomu. Radoša rokdarbniece – ne viena vien leļļu kleita un maska bērniem uzadīta. Ligita pati arī dejo un bērniem ar prieku māca dejotprasmi. Mērķtiecīga, ar tieksmi izglītoties un paplašināt gan interešu, gan redzesloku. Dzīves gudra un pašapzinīga, spēj kritiski vērtēt un izteikt priekšlikumus. Interesanta sarunu biedrene, prot uzklausīt un labi saprotas ar bērniem. Savulaik bijusi vislieliskākais Karlsons bērnudārzā “Dzintariņš”.