Pirmdiena, 19.04.2021
Vēsma, Fanija

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027.gadam

Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji aicināti piedalīties jaunveidojamā novada attīstības plānošanā

 

D kurzemes karte    Topošajam Dienvidkurzemes novadam ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādē.

 

    Aicinām gan topošā Dienvidkurzemes novada (veidos Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas un Rucavas novads) iedzīvotājus, gan ikvienu, kuram ir svarīgi pilsētā un novadā notiekošie attīstības procesi, novērtēt un izteikt savu viedokli par 11 pilsētai un novadam būtiskām nozarēm – izglītību, kultūru, veselības aprūpi, sportu, sociālo aizsardzību, mobilitāti, drošību, ekonomiku, jaunatnes politiku, vidi, pārvaldību un digitalizāciju.

 

     Savu viedokli būs iespējams izteikt, piedaloties nozaru tematiskajās darba grupās, kas zoom platformā notiks no 12. aprīļa līdz 23. aprīlim.

      Pieteikšanās: https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

    Novērtēt svarīgās nozares, kā arī sniegt ieteikumus konkrētās jomas uzlabošanai nākotnē, būs iespējams arī, aizpildot aptaujas anketu.

 

Elektroniski aptauju aizpildīt var šeit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJR9BGOdPSRzqPBH-w4sJkRvpttKEblsaj-gPlu4sFZlDicw/viewform

 

      Drukātā veidā aptauja būs atrodama pašvaldības informatīvajā izdevumā “Grobiņas novada ziņu lapa”. Lūgums tās aizpildīt un līdz 10. maijam ievietot pastkastītēs Grobiņas novada domē un pagastu pārvaldēs.

 

      Lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas pilsētas un jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Liepāju un jaunveidojamo Dienvidkurzemes novadu, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. gada, ir uzsākta Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrāde un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācija, kurā būs iekļauta arī topošā novada attīstības stratēģija.

     Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitā visa informācija tiks publicēta pašvaldību tīmekļa vietnēs, informatīvajos izdevumos un sociālajos medijos.

 

Papildu informācijai:

Grobiņas novada

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kristīne Pastore

Tālrunis: 26427464

E-pasts: kristine.pastore@grobinasnovads.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas

Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja

Zita Lazdāne

Tālrunis: 22 017 277

E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv


 

 

Darba grupā “Mobilitāte” diskutē par ērtas

pārvietošanās risinājumiem nākotnē

 

     Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, ir sākušās tematisko darba grupu sanāksmes, kas notiek zoom platformā. Kopumā notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

       12. aprīlī norisinājās pirmā tematiskā darba grupas sanāksme tēmā “Mobilitāte”. Tajā piedalījās 56 dalībnieki no jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību pārstāvji un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis un novada uzņēmēji, kā arī tūrisma jomu speciālisti un biedrību pārstāvji.

 

     Darba grupas dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

 • sabiedriskais transports (aptverot iekšējo un ārējo mobilitāti),
 • autoceļu un sakaru infrastruktūra,
 • gājēju un velo infrastruktūra, vides pieejamība.

 

     Darba grupā pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz nākotnes vajadzībām un attīstības tendencēm atbilstošas, iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtiskas autoceļu infrastruktūras un satiksmes organizācijas sistēmas izveidi, uz kājāmgājēju un ikdienas mobilitātes un tūrisma vajadzībām atbilstošas velo infrastruktūras izveidi (t.sk. izmantojot Zaļo ceļu un Latvijas Valsts mežu ceļu sniegtās attīstības iespējas), kā arī uz mūsdienīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstību, kas ir integrēta ar skolēnu pārvadājumiem.  

     Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:


Darba grupā “Veselības aprūpe” diskutē

par veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu

 

    Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 14. aprīlī norisinājās tematiskā diskusija “Veselības aprūpe”.

     Seminārā “Veselības aprūpe” kopskaitā piedalījās 42 dalībnieki - topošā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, ģimenes ārsti, sociālo aprūpes centru un feldšerpunktu, kā arī citu veselības aprūpes iestāžu pārstāvji.  

       Semināra dalībnieki par esošās situācijas problēmām diskutēja trīs tematiskajās grupās:

 • veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra,
 • sabiedrības veselības veicināšana,
 • veselības aprūpes cilvēkresursu piesaiste un attīstība.

 

    Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz:

 • cilvēkresursu piesaistes un noturēšanas mehānismiem veselības aprūpē, t.sk. rodot kopīgu stratēģiju veselības aprūpes speciālistu piesaistei gan Liepājā, gan Dienvidkurzemes novadā,
 • jaunu veselības aprūpes pakalpojumu punktu, īpaši feldšerpunktu, attīstīšanu,
 • esošas veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras pilnveidi, jo īpaši vides pieejamības nodrošināšanu,
 • jaunu pakalpojuma formu – mobilo brigāžu -  attīstīšanu, kā arī pieejamības uzlabošanu esošajiem pakalpojumiem,
 • digitālu risinājumu attīstīšanas iespējām gan aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanai, gan veselības aprūpes cilvēkresursu darba atvieglošanai un efektivizēšanai,
 • pasākumiem, kuri palīdzētu veicināt sabiedrības veselību.

 

    Seminārā tika uzsvērta nepieciešamība ciešāk sadarboties veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

     Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

     Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:


 

Darba grupā “Izglītība” diskutē

par izglītības iespējām mūža garumā

 

       Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 15. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Izglītība”.

     Šis bija trešais pasākums no kopskaitā plānotajiem 11 tematiskajiem pasākumiem. Seminārā “Izglītība” kopskaitā piedalījās 75 dalībnieki, kuru skaitā ietilpa jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, dažādu izglītības pakāpju un veidu izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, kā arī vecāku padomju pārstāvji. 

      Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām un izaicinājumiem trīs tematiskajās grupās:

 • vispārējā pamata un vidējā izglītība, interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība,
 • vidējā profesionālā izglītība, mūžizglītība un augstākā izglītība,
 • pirmsskolas izglītība.

Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz:

 •  metodiskā atbalsta sistēmas izveidi skolotājiem jaunā izglītības satura ieviešanai,
 • izglītības procesa digitālo risinājumu nodrošināšanu,
 • pedagogu un atbalsta personāla piesaistes sistēmas izveidi, izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu un pilnveidi,
 • interešu izglītības satura attīstīšanu un pieejamības nodrošināšanu,
 • karjeras izglītības nodrošināšanu izglītības iestādēs,
 • mūžizglītības pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem.

    Seminārā tika uzsvērta nepieciešamība ciešāk sadarboties Dienvidkurzemes novada izglītības pakalpojumu sniedzējiem.

     Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

      Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

 


Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un

izteikt savus priekšlikumus, piedaloties tematiskajā darba grupā “MOBILITĀTE”.

Kad? - 12. aprīlī no plkst.12.00 – 14.30 zoom platformā.

Pieteikties dalībai darba grupās: ŠEIT

 

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus, piedaloties tematiskajā darba grupā “VESELĪBAS APRŪPE”.

14. aprīlī no plkst.10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupās:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā

un izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “IZGLĪTĪBA”.

15. aprīlī no plkst.10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupās:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

 

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā

un izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “KULTŪRA”.

 16. aprīlī no plkst.10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 15. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv

 

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā

“SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA”.

 19. aprīlī no plkst.10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 18. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv   

 

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “EKONOMIKA”.

19. aprīlī no plkst. 14.00 – 16.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 18. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv  

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un

izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “Sports”.

20. aprīlī no plkst. 10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 19. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv

 

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un

izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “DROŠĪBA”.

 20. aprīlī no plkst. 14.00 – 16.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 19. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un

izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “VIDE”.

21. aprīlī no plkst. 10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 20. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJR9BGOdPSRzqPBH-w4sJkRvpttKEblsaj-gPlu4sFZlDicw/viewform

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv