Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Novada kapsētas

Pāvilostas novadā par kapavietu ierādīšanu, apbedīšanas laiku, kapa vietu rezervēšanu un citiem jautājumiem vērsties pie kapsētas pārziņiem:

Kapsēta

Kapsētas pārzinis

Tālruņa Nr.

Pāvilostas

Laila Priedola

28351288

Ulmales

              Alfrēds Magone           26405900

Stembres

Alfrēds Magone

26405900

Akmensraga

Alfrēds Magone

          26405900

Grīņu

             Alfrēds Magone           26405900

Plāteru

             Alfrēds Magone           26405900

Vērgales

Nadežda Skudrovska

28740339

Annas

Zigmunds Prāmalts

26220335

Roņu

Igors Tarans

29138927

Ziemupes

Skaidrīte Blūma

26128414

 

 Par kapavietu ierādīšanu, apbedīšanas laiku, kapa vietu rezervēšanu un citiem jautājumiem Labraga, Rīvas, Lankas, Baložu, Saļienas  kapsētās, vērsties pie Alfrēda Magone pa tālr. 26405900.


 

PĀVILOSTAS NOVADA KAPSĒTU LIETOŠANAS NOTEIKUMI

                                                                                                                                                               Apstiprināts

Pāvilostas novada domes

29.04.2010.sēde Nr. 4, lēmums Nr. 4§

 

Pāvilostas novada kapsētu vispārējie noteikumi

 1. Kapsētas paredzētas Pāvilostas novada iedzīvotāju apbedīšanai. Citu personu apbedīšana iespējama, saņemot kapsētas uzturētāja atļauju, iepriekš to saskaņojot.
 2. Kapsētu uzturētāja pienākums ir kapličas, iekšējo ceļu un celiņu, koplietošanas laukumu uzturēšana un remonts, ārpus kapavietu esošo apstādījumu un koku kopšana, teritorijas labiekārtošana, atkritumu izvešana.
 3. Kapavieta tiek piešķirta, pamatojoties uz Dzimtsarakstu iestādes izdotu miršanas apliecību vai izziņu.
 4. Kapsētas pārzinis ierāda kapavietu un vienojas par apbedīšanas laiku.
 5. Par kapličas izmantošanu un atvadu ceremonijas ilgumu jāvienojas ar kapsētas pārzini.
 6. Izdevumus par apbedīšanas pakalpojumiem sedz mirušā piederīgie.
 7. Bezpiederīgo apbedīšanai kapsētā tiek ierādīts speciāls sektors.
 8. Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža, saņemot kapsētas uzturētāja un sanitārā dienesta atļauju.
 9. Jaunus apbedījumus kapavietās var izdarīt 20 gadus pēc pēdējā apbedījuma (atsevišķos gadījumos šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem).
 10. Kapsētā par katru aizņemto kapa vietu jāveic vienreizēja samaksa EUR 7,11 apmērā.
 11. Bērni līdz 10 gadu vecumam drīkst apmeklēt kapsētu tikai pieaugušo pavadībā.

 

Kapavietu uzturētāju pienākumi un tiesības

 1. Kapavietu uzturētāju pienākums ir gada laikā pēc apbedīšanas labiekārtot kapavietu un regulāri to kopt. Ja 3 gadus pēc kārtas kapavieta netiek kopta, tā tiek atzīta par neuzraudzītu un tiek anulēta, iepriekš par to paziņojot kapavietas uzturētājam.
 2. Kapavietas uzturētājam, saskaņā ar vispārējiem noteikumiem, ir tiesības būt apglabātam ģimenes kapavietā, kā arī apbedīt  savus piederīgos.
 3. Ģimenes kapavietu uzturēšanas tiesības tiek piešķirtas uz noteiktu laiku – 20, 30 utt. gadiem, par ko tiek noslēgts kapavietas rezervēšanas līgums ar kapsētas pārzini.
 4. Līgumu var pagarināt trīs mēnešu laikā pēc iepriekšējā termiņa beigām.
 5. Tiesības uz kapavietu iegūst piederīgie tādā kārtībā, kādu nosaka spēkā esošā likumdošana.
 6. Kapavietas rezervēšanas tiesību mantiniekam kapavietas rezervēšanas līgums jāpārreģistrē uz sava vārda. Atsevišķos gadījumos kapavietas rezervēšanas  tiesības var iegūt arī iepriekš.

 

Kapu kopšana

 1. Kapavietu uzturētāji kapus var kopt paši vai arī slēgt līgumu ar Pāvilostas novada pašvaldības kapsētas pārzini par teritorijas sakopšanu.
 2. Kapavietas nožogošanai un noformēšanai aizliegts izmantot nepiemērotus materiālus (šīferi, skārdu, ķieģeļus, plastmasas u.c. izstrādājumus).
 3. Kapavietas apmales, kas norobežo ierādīto kapavietu, nedrīkst pārsniegt 20 cm augstumu.
 4. Krūmi, kas norobežo kapavietu, nedrīkst būt augstāki par 50 cm. Tos nedrīkst stādīt aiz kapavietas robežām.
 5. Atkritumi pēc kapu kopšanas pabeigšanas jānogādā kapsētās izvietotajās atkritumu tvertnēs vai norādītajās atkritumu novietnēs.

 

Kapsētu iekšējās kārtības noteikumi

1.      Bez kapsētas uzturētāja atļaujas aizliegts no kapsētas izvest vai restaurēt kapsētas pieminekļus vai to elementus.

2.      Apmeklētājiem kapsētās aizliegts:

 • ievest dzīvniekus;
 • pārvietoties ar velosipēdiem, motocikliem, slēpēm u. tlm.;
 • braukt ar automašīnām, izņemot gadījumus, kad tiek izsniegta kapsētas uzturētāja atļauja;
 • piegružot kapsētas teritoriju un dedzināt atkritumus;
 • izcirst vai stādīt kokus un krūmus bez kapsētas uzturētāja atļaujas;
 • bez kapsētas pārziņa atļaujas kapsētu teritorijās izlikt ziņojumus;
 • postīt kapsētu aprīkojumus (sētas, solus, ēkas, piemiņas plāksnes u.c.).
 1. Kapu kopšanas un iekšējās kārtības noteikumu neievērošana ir administratīvi sodāms pārkāpums, par ko iedzīvotājiem vai amatpersonām var piemērot naudas sodu līdz EUR 28,46.

 

Kapličas izmantošana

 1.      Kapliča izmantojama sēru pasākumiem un mirušo novietošanai līdz apbedīšanas brīdim.

 2.      Kapliču drīkst apmeklēt ar kapsētas pārziņa atļauju.

 

 

maksas pakalpojumi:

 1. Pļaušana ar trimmeri –     EUR 11.40 /h (ieskaitot 21 % PVN);
 2. Pļaušana ar raideri -         EUR 15.00 /h (ieskaitot 21 % PVN).

 

Teritorijas sakopšana (mēnesī):

 1. Ar cieto segumu (bruģis, asfalts, betona plāksnes u.c.) -                                                                       EUR 32.70 /100 m2 (ieskaitot 21% PVN);
 2. Bez seguma –                     EUR 37.00/100 m2 (ieskaitot 21 % PVN).

 

Kapličas un inventāra noma:

 1. Dvieļi -                               EUR 4.30 (ieskaitot 21 % PVN);
 2. Lāpstas –                            EUR 3.60 (ieskaitot 21 % PVN);
 3. Dēles, stangas, cirvis –       EUR 2.90 (ieskaitot 21 % PVN);
 4. Zārks –                               EUR 3.60 /diennaktī (ieskaitot 21 % PVN);
 5. Kapliča –                            EUR 3.60 /diennaktī (ieskaitot 21 % PVN).