Piektdiena, 27.04.2018
Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne

Mūzika

 
                    Dzintaru iela 23, Pāvilosta,
                         Pāvilostas novads, LV-3466
       Tālr.: 63498253
                                     
             

 

 

"Muzicēšana ir labākā intelektuālo un
emocionālo spēju attīstītāja”
(J. Birzkops)

 

   Pāvilostas Mūzikas  skola dibināta 1991. gada 2. janvārī. Akreditēta līdz 2020. gadam. Skolu sekmīgi beidzot profesionālās izglītības programmā, audzēkņi saņem apliecību par profesionālās ievirzes izglītību. 2017. /2018. mācību gadā mācās 44 audzēkņi. Ceļu uz mūzikas pasauli audzēkņiem palīdz atrast 6 profesionāli izglītoti skolotāji. Skola izglīto audzēkņus profesionālās ievirzes izglītības programmās:

 • taustiņinstrumentu spēle: klavierspēle, akordeona spēle;
 • stīgu instrumentu spēle: vijoļspēle, ģitāras spēle;
 • pūšaminstrumentu spēle:  trompetes spēle. 

 

Skolas nolikums

Iekšējās kārtības noteikumi

Uzņemšanas noteikumi

Vecāku līdzfinansējumu kārtība

Pašnovērtējums

Mūzikas skolas vēsture

Pāvilostas mūzikas skolas maksas pakalpojumi - telpu noma

 


AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA

  Katram bērnam ir savas spējas, temperaments, veselība, mācīšanās stils un intereses. Mūzikas skola piedāvā kvalitatīvu izglītību, radošu   atmosfēru,   savstarpēju  sapratni un  cieņu, bet ar  individuālu pieeju izglītībā tiek radīti labvēlīgi apstākļi katra bērna vispusīgai attīstībai, zināšanu un prasmju apguvei.

 

Lai uzsāktu mācības mūzikas skolā:

 • jāaizpilda iesnieguma skolas veidlapa (spiest šeit);
  (tai klāt jāpievieno bērna dzimšanas apliecības kopija un ārsta izziņa);

 • jāpiedalās iestājeksāmenos;

 • vēlamais mācību uzsākšanas vecums - no 7 gadiem;

 • mācību ilgums - atbilstoši izvēlētajai mācību programmai.

 

Uzņemšanas pārbaudījuma prasības:

 • muzikālās dzirdes pārbaude – nodziedāt vienu dziesmu ar vārdiem, atkārtot ar balsi pedagoga nospēlētās vai nodziedātās skaņas;

 • ritma izjūtas pārbaude – atkārtot pedagoga plaukšķinātās vai uz klavierēm atskaņotās frāzes ritmisko zīmējumu;

 • muzikālās atmiņas pārbaude – atkārtot ar balsi pedagoga atskaņoto melodiju;

 

Ja izvēlaties vairs neturpināt mācības mūzikas skolā:

 

Svarīgākais –

gaidām audzēkņus, kas gatavi ieguldīt nopietnu darbu,

lai izvēlētais mūzikas  instruments drīz vien skanētu mūsu

 koncertos!

Īsceļi
NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

foto konkurss “PIE JŪRAS DZĪVE MANA”