Pirmdiena, 03.08.2020
Augusts

Vecākiem

 

Maksājumus var veikt ar bezskaidras naudas pārskaitījumu internetbankā, ar skaidras naudas maksājumu Pāvilostas novada pašvaldības kasēs- Pāvilostā vai Vērgalē, norādot sekojošu informāciju:

  • Pāvilostas Mūzikas un mākslas skola;
  • audzēkņa vārds, uzvārds, personas kods;   
  • mēnesis par kuru tiek veikts maksājums.

REKVIZĪTI:

Pāvilostas novada pašvaldība norēķinu kase

Reģistrācijas Nr. LV 90000059438,

A/S Swedbanka, kods: HABALV22, 

konta Nr. LV32HABA0001402037066

 

Līdzfinansējuma apmērs ar 2019. gada 1. septembri:

Nr.p.k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena EUR

1.

Vecāku līdzfinansējums profesionālās ievirzes izglītības programmās vienam audzēknim

 

 

1.1.

Profesionālās ievirzes izglītības programmās Mūzikā (Taustiņinstrumentu spēle, Stīgu instrumentu spēle, Pūšaminstrumentu spēle)

mēnesis

7.00

1.2.

Profesionālās ievirzes izglītības programmā Mākslā (Vizuāli plastiskā māksla)

mēnesis

7.00

2.

Vecāku līdzfinansējums interešu izglītības programmās vienam audzēknim

 

 

2.1.

Programmā „Sagatavošanas klase”

mēnesis

10.00

 

 

PALDIES AUDZĒKŅU VECĀKIEM, KURI MAKSU PAR SKOLU NOKĀRTO LAICĪGI!

 

LĪDZFINANSĒJUMA KĀRTĪBA