Ceturtdiena, 27.06.2019
Malvīne, Malvis

Bāriņtiesa

Pāvilostas novada bāriņtiesa ir Pāvilostas novada Domes izveidota
aizbildnības un aizgādnības iestāde

 

Pāvilostas novada bāriņtiesas juridiskā adrese:
Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466;
reģistrēta nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. 90009134661.
 
Bāriņtiesas darbības teritorija ir visa novada teritorija.
 
Kontakti
Bāriņtiesas priekšsēdētāja Laila JANKOVSKA
tālr. Pāvilostā 63484565
      Vērgalē 63490991
mob.t. 29470226
 
 
BARIŅTIESAS NOLIKUMS
 
 

UZMANĪBU!

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Laila Jankovska 27. un 28. jūnijā iedzīvotājus nepieņems.

Atvaļinājums: no 19. augusta līdz 2. septembrim (ieskaitot).


 

IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA

 

Pāvilostas novada bāriņtiesas telpās:

(Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā)

 • pirmdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 13.00;
 • ceturtdienās no plkst. 13.30 līdz plkst. 17.00

Vērgales pagasta bāriņtiesas telpās:

(„Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā)

 • trešdienās no plkst. 9.30 līdz plkst. 15.00

  

  Notariālās darbības tiek veiktas Pāvilostā un Vērgalē iedzīvotāju pieņemšanas laikā.

 

   Bērnus pieņem vai uzklausa jebkurā darba dienas laikā.

 


Kļūsti par audžuģimeni!

    Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties.

    Audžuģimene dod iespēju šādam bērnam nenokļūt ārpusģimenes aprūpes iestādē, bet gan izaugt ģimeniskos apstākļos. Audžuģimenei ir tiesības izvēlēties, kāda vecuma bērnus viņa būtu gatava uzņemt savās mājās.
     Audžuģimenēm tiek nodrošinātas bezmaksas apmācības, iespēja saņemt bezmaksas psihologa konsultāciju, tikties atbalsta grupās, kā arī piedalīties semināros un ikgadējā audžuģimeņu salidojumā, lai dalītos pieredzē un meklētu atbildes uz sasāpējušiem jautājumiem, gūtu jaunas zināšanas un atziņas.
• Audžuģimene saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu; pašvaldības pabalstu bērna uzturam, apģērbam un mīkstajam inventāram; ģimenes valsts pabalstu par katru ģimenē uzņemto bērnu, kā arī citus valsts sociālos pabalstus.
• Jāvēršas dzīvesvietas bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus dokumentus, jāiesniedz iesniegums noteiktā formā par audžuģimenes statusa piešķiršanu, kā arī ģimenes ārsta un psihiatra - narkologa izziņas par veselības stāvokli.
• Bāriņtiesa mēneša laikā izskata dokumentus, izpēta audžuģimenes statusa pretendentu dzīves apstākļus, kā arī viņu motivāciju un spējas audzināt bērnu.
• Bāriņtiesa sniedz atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
• Audžuģimenes statusa pretendenti bez maksas noklausās mācību kursu.
• Kursos kvalificēti speciālisti - mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki vada lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.
• Kursu noslēgumā to dalībnieki kārto eksāmenu un saņem apliecību.
• Bāriņtiesa pēc mācību kursa beigām veic pārrunas ar pretendentiem un pieņem lēmumu par audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.
• Ja ģimenē tiek ievietots bērns, tiek noslēgts līgums starp ģimeni un pašvaldību.
     Sīkāku informāciju par apmācībām un audžuģimenes statusa iegūšanu varat saņemt Pāvilostas novada  bāriņtiesā pa tālruni 63484565.
     Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm!

Audzugimene1

Audzugimene2

No 2018. gada 1. janvāra atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē:
• par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 eiro mēnesī;
• ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222,30 eiro mēnesī,
• ja trīs un vairāk bērni – 273,60 eiro mēnesī.
   Mainoties bērnu skaitam audžuģimenē, tās apmērs tiek pārrēķināts.
    Ja bērnu skaits palielinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar dienu, kad bērns ievietots audžuģimenē. Savukārt, ja audžubērnu skaits samazinās, tad atlīdzības apmēru pārskata ar tā mēneša pirmo datumu, kas seko mēnesim, kad pieņemts bāriņtiesas lēmums, ar kuru izbeigta bērna uzturēšanās audžuģimenē.
    No 2018. gada 1. janvāra
       Par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošināta persona (piemēram, nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

  

 

BĀRIŅTIESAS TIESĪBAS, KOMPETENCE UN
SADARBĪBA AR CITĀM INSTITŪCIJĀM
 
 • Bāriņtiesa sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem un policijas iestādēm, lai nodrošinātu bērnu vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvību.
 • Bāriņtiesa informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība.
 • Bāriņtiesa neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai.
 • Bāriņtiesa savas kompetences ietvaros sadarbojas ar Domes amatpersonām, darbiniekiem, komisijām, citām valsts un pašvaldības iestādēm, uzņēmumiem, komercsabiedrībām un organizācijām.
 • Bāriņtiesa aizstāv un nodrošina bērna personiskās un mantiskās intereses attiecībās ar vecākiem un citām personām, kā arī izšķir vecāku un bērnu domstarpības viņu personiskajās attiecībās.
 • Bāriņtiesa izskata iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību un, ja nepieciešams, pieņem lēmumu.

 

Bāriņtiesai ir tiesības:
 • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
 • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
 • veikt pārrunas ar bērnu bez citu personu klātbūtnes;
 • pārbaudīt bērna vai citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus.

 

Bāriņtiesa savas darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:
 • apliecina darījumu, ja to slēdz iedzīvotāji, kuru dzīvesvieta deklarēta Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 EUR (6000 Ls);
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
 • ieraksta testamentu grāmatā iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukums;
 • apliecina iedzīvotāju, kuru dzīvesvieta deklarēta Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā, paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to dzīvesvieta deklarēta Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā;
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem deklarējis dzīvesvietu Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus.

 

   Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.
 
NODERĪGA INFORMĀCIJA
 
I. Kārtība, kādā administratīvā procesa dalībnieki var iepazīties ar lietas materiāliem:
 • Administratīvā procesa dalībnieks var iepazīties ar lietas materiāliem, iesniedzot attiecīgu rakstveida iesniegumu bāriņtiesā.
 • Administratīvā procesa dalībnieks iesniegumā par iepazīšanos ar lietas materiāliem norāda vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, lietas nosaukumu, ar kuru vēlas iepazīties, statusu administratīvajā lietā, iesnieguma datumu. Iesniegumu administratīvā procesa dalībnieks paraksta.
 • Ja nav iespējams nodrošināt iepazīšanos ar lietas materiāliem rakstveida iesnieguma saņemšanas dienā, bāriņtiesa informē administratīvā procesa dalībnieku par dienu, kas ir ne vēlāk par trim darbdienām, un laiku, kad būs iespējams iepazīties ar lietas materiāliem.
 • Administratīvā procesa dalībnieks, ierodoties iepazīties ar lietas materiāliem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu.
 •  Iepazīšanās ar lietas materiāliem notiek bāriņtiesas telpās bāriņtiesas darbinieka klātbūtnē.
 • Dienā, kad lietu izskata bāriņtiesas sēdē, iepazīšanās ar lietas materiāliem netiek nodrošināta.
 • Personai, kura iepazīstas ar lietas materiāliem, bāriņtiesa nodrošina iespēju izrakstīt no lietas materiāliem nepieciešamo informāciju vai ar tehniskiem līdzekļiem izgatavot nepieciešamo lietā esošo dokumentu kopijas, par to izdarot atzīmi lietas uzziņas lapā.
 
II. Lēmumu pārsūdzības kārtība:
 • Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un ir izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām.
 •  Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.
 • Ja ieinteresētā persona uzskata bāriņtiesas rīcību apliecinājumu izdarīšanā par nepamatotu, tā var mēneša laikā iesniegt attiecīgu pieteikumu tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
 • Bāriņtiesas atteikumu izdarīt apliecinājumu vai pildīt citas likumā noteiktās darbības ieinteresētā persona mēneša laikā var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
 
VALSTS NODEVAS
(Bāriņtiesu likuma 79.pants)
 

Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā.

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;

3) par testamenta sastādīšanu vai atsauk­šanu — 18,50  euro;

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

6) par pilnvaras apliecināšanu —  2,85 euro;

7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu —   1,42 euro (par katru lappusi);

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi)

Personas, kuras griežas Bāriņtiesā, lai veiktu kādu no augstākminētajiem pakalpojumiem, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību)  un nepieciešamos dokumentus.

Atkarībā no noslogotības, dokumentu noformēšana un izsniegšana var nenotikt pieprasījuma izdarīšanas dienā, jo Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.


Pāvilostas novada pašvaldība ir noteikusi maksu EUR 1,40 par paraksta apliecināšanu Pāvilostas novada bāriņtiesā, saistībā ar parakstu vākšanu par likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektiem.


 

Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos

No 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim valsts budžeta programmas ietvaros būs iespējams saņemt bezmaksas sertificētu mediatoru pakalpojumus, lai palīdzētu risināt domstarpības starp vecākiem, kas skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu savstarpējās attiecības.

 

lai afišu apskatītu lielāku, uz tā jāuzspiež!


 

 Kas jāzina vecākiem, kuri dodas uz ārvalstīm un atstāj bērnus Latvijā jeb
vecāku aprūpē esoša bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā un aprūpes uzraudzība


        Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1 pants nosaka kārtību, kā vecāku aprūpē esošu bērnu var nodot citas personas aprūpē Latvijā un kā ir jāveic bērna aprūpes uzraudzība.
          Kā rīkoties vecākiem, lai bērni paliktu drošos apstākļos pie personām, kas spēj aprūpēt bērnu un nodrošināt viņa interešu ievērošanu?
          Līdz pilngadībai bērns ir vecāku aizgādībā. Tas nozīmē, ka vecākiem ir tiesības un pienākums rūpēties par bērnu un viņa mantu un pārstāvēt bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Vecāku prombūtnes laikā var rasties situācija, kad bērnam nepieciešama pārstāvība, piemēram, jāsaņem pase, nepieciešami ārstniecības iestādes un to speciālistu pakalpojumi, var būt situācija, ka nepieciešama nekavējoša operatīva medicīniska iejaukšanās-operācija, vai arī nepieciešams šķērsot valsts robežu, un citi gadījumi.
        Ievērojot, ka bērna interesēs var būt nepieciešamība vērsties valsts, pašvaldības un citās iestādēs, ja vecāki gatavojas doties ārpus Latvijas uz neilgu laiku -līdz trim mēnešiem, fiziskās personas (t.i. bērna pārstāvību) jānoformē ar notariālu apliecināta pilnvaru, kā to paredz Administratīvā procesa likuma 38. panta pirmā daļa. Tas nozīmē, ka vecākiem savlaicīgi, pirms došanās prom no valsts, pie notāra vai bāriņtiesā jāuzraksta pilnvara personai, kuras aprūpē tiek atstāts bērns, pilnvarā precīzi paredzot, kādiem gadījumiem tā būs nepieciešama, kā arī jānorāda derīguma termiņš vai jāparedz nosacījumi, kad pilnvara beidzas. Bērnu tiesību aizsardzības likums paredz kārtību, kādā vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā.
        Lai vecāki varētu atstāt bērnu uz laika posmu, kas ilgāks par trīs mēnešiem, citas personas aprūpē, ir jāsaņem bāriņtiesas atzinums.
Kad saņemts Bāriņtiesas atzinums, vecāki vēršas pie zvērināta notāra vai bāriņtiesā, lai sastādītu pilnvaru, ar kuru tiek noteikts, kādā apjomā vecāki pilnvaro sava bērna intereses pārstāvēt citu personu. Tomēr, ja pie zvērināta notāra dosieties bez bāriņtiesas atzinuma, zvērināts notārs, pirms pilnvaras noformēšanas lūgs  bāriņtiesas atzinumu, ka bērna nodošana citas personas aprūpē Latvijā atbilst bērna interesēm un ka attiecīgajai personai ir spējas bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesa aicina vecākus, kuri plāno izbraukt no Latvijas uz darbu ārzemēs vai cita iemesla dēļ, laicīgi  ierasties bāriņtiesā un nokārtot nepieciešamos dokumentus.
        Ja vecāki aizmirst par saviem pienākumiem
        Darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā netiek ievērotas bērna tiesības (bērna atstāšana bez minimāliem iztikas līdzekļiem, pajumtes, aprūpes, aizbildnības) vai citas darbības, kas ierobežo bērna personiskās vai īpašuma tiesības un brīvības, uzskatāmas par amorālām un pretlikumīgām. Bērnu tiesību neievērošana var būt par pamatu bāriņtiesai pieņemt lēmumu par bērna aprūpes tiesību atņemšanu vai lietas par aizgādības tiesību atņemšanu ierosināšanu tiesā.
        Neesiet vienaldzīgi vai pavirši pret saviem bērniem! Kaut arī bērni ir atstāti vecvecāku gādībā, un vecākiem ir zināms, ka bērni būs ļoti labi pieskatīti un aprūpēti, taču, lai nerastos problēmas, sakārtojiet juridiskos jautājumus!