Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Otrdiena, 30.05.2017
Lolita, Vitolds

Domes paziņojumi

    Privatizācijas aģentūras izsole

 

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Lauri”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā – sākumcena EUR 800.00, nodrošinājums EUR 80.00, izsole 12.05.2017. plkst. 10:00.

    Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās termiņš līdz 27.04.2017. plkst. 16:00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, K.Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati  pa tel. 67021348; 67021413; 67021300.

 


 
  Pašvaldība izsludina projektu konkursu
 
    Konkursā var iesniegt projektus, kuru realizācija notiek Pāvilostas novadā un kuru rezultāti  ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam  un tā iedzīvotājiem.
    Projektu konkurss tiek izsludināts no 2017. gada 1. marta līdz 7. aprīlim plkst.12:00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā  pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.
     Projektu vērtēšana notiks līdz 1017. gada 19. aprīlim. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti rakstiski pretendentiem un publiski ar pašvaldības informatīvā izdevuma „Pāvilostas Novada Ziņas” un novada mājas lapas www.pavilosta.lv starpniecību.
      Pāvilostas novada domes piešķirtā finansējuma apjoms šai aktivitātei ir 3000,00 EUR. Maksimālā summa vienam projektam ir 700,00 EUR.
Nolikumu un veidlapas var saņemt arī Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā  pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres, tel. 63484561.
 
 

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada domes 2016.gada 31.marta sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.4.,14.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības ielā 44 un Brīvības ielā 46, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā
 
 

 
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada domes 2015.gada 24. septembra sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.10.,18.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzintaru iela 79, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU
 
Pāvilostas novada domes 2015.gada 27.augusta sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.9.,14.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Sēņu ielā 5, Sēņu ielā 9 un Sēņu ielā 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties arī Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā. 
 
 


PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ IZNOMĀT!

 

Pāvilostas pilsētā piedāvā iznomāt zemes vienības mazdārziņiem

Nosaukums vai adrese

Kadastra Nr.

Platība

(ha)

Iznomātās platības (ha)

Piezīmes

Akmeņu iela 4

64130060013

1,1262

 

 

Akmeņu iela 8

64130060075

0,6954

 

 

     

 

 

Bērzu iela 2

64130060106

0,4884

 

 

Dzintaru iela 56

64130020183

0,9745

 

 

       

 

     

 

 

Dzintaru iela 131

64130040015

0,7035

 

 

Ķīvīšu iela 12

64130040050

3,3600

 

 

     

 

 

Meža iela 10

64130060035

0,0100

 

 

     

 

 

 

Sakas pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra Nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Belzēji

64860110043

0,3642

 

atrodas drupas, apaudzis

Ķēniņi

64860120020

2,2

 

atrodas drupas, apaudzis

Gaismas

64860120006

9,5

3,0

 

Gateris

64860050158

0,8404

 

 

       


         

Jūlijas

64860120002

6,3

 

 

Kalnlejas

64860070039

0,9

 

atrodas drupas

         
         

Pliederi

64860040047

0,6

 

atrodas dzīvojamā māja, kūts, šķūnis

Rīvas karjers

64860040122

14,12

 

daļēji atrodas gruveši, aizaudzis

Sakas skola

64860090259

0,4

 

atrodas Sakas pag. kluba ēka

Sūknis

64860050154

0,2

 

 

Vairogaiņi

64860090377

0,4

 

atrodas palīgēkas

 

Vērgales pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

         

Ošenieki

64960040311

0,8035

 

atrodas ēkas, aizaudzisPašvaldības zemes noma

 

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, Pāvilostas novada pašvaldība sniedz informāciju par brīviem iznomājamiem zemesgabaliem, kuru iznomāšanas mērķis – autostāvvietas un atpūtas vietas uzturēšana, mazumtirdzniecība:

  • Jūras iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6413 006 0053, platība 0,3549 ha;

   Nomas maksa gadā 1,5 %  apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus pievienotās vērtības nodoklis. Zemes nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli likumā noteiktā kārtībā.

   Pieteikumus varat iesniegt un informāciju par iespēju nomāt augstāk minētos zemesgabalus varat saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466. Tālrunis papildus informācijai 2640590026405900.


Ielu apgaismojums

 

    Aicinām Pāvilostas novada iedzīvotājus informēt pašvaldību, ja uz Jūsu ielas kāda ielas apgaismojuma laternas spuldze mirkšķinās vai vairs nedeg. Šeit gan ir jāskatās vai tā nav mērķtiecīgi, pašvaldības resursu ekonomijas dēļ, atslēgta, bet gan ir pārstājusi izgaismot ielu diennakts tumšā laikā, tātad izdegusi. Informējiet pašvaldību izmantojot www.pavilosta.lv  esošo sadaļu Uzdot jautājumu!

 


 

 

NOVADA KARTE

Aktuālais jautājums

Kur gūstat informāciju par Pāvilostas novada Sociālā dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un pabalstiem?