Pirmdiena, 20.01.2020
Aļģirds, Orests, Oļģerts, Alģis

Domes paziņojumi

SLUDINĀJUMS

      SIA „Pāvilostas komunālais uzņēmums” reģistrācijas Nr.42103054283, Stadiona iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, 2020.gada 4. februārī rīko izsoli, kur ar augšupejošu soli tiek izsolīta uzņēmumam piederoša kustamā  manta:

  1. Traktors  JUMZ 6L , izlaides gads 1981., sākuma cena EUR 400,
  2. Traktora piekabi TPC-3,0 (asenizācijas muca), izlaides gads 2009., sākuma cena EUR 500.00,
  3. Traktora uzkari manipulatoru nestandarta, sākuma cena EUR 100.00

     Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un kustamo mantu  iespējama darba dienās no 8:00 līdz 16:00 Stadiona ielā 8, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, iepriekš zvanot un vienojoties pa tālruni 26412942.

 

 


Paziņojums par detālplānojuma īpašumam Parka ielā 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā publisko apspriešanu

 

    Pāvilostas novada dome 2019. gada 28. novembrī pieņēma lēmumu (prot.Nr.12, 36.§) “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam Parka iela 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

   Detālplānojuma projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2020. gada 2. janvāra līdz 2020. gada 24. janvārim (ieskaitot).

     Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 9. janvārī plkst. 15.00, Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā (2.stāva izstāžu zālē).

      Detālplānojuma izstrādes mērķis - zemes vienības sadalīšana, izveidojot trīs jaunas zemes vienības, detalizējot apbūves, infrastruktūras attīstības un plānošanas noteikumus mazstāvu dzīvojamai apbūvei (DzM).

   Ar detālplānojuma projektu līdz 24. janvārim (ieskaitot) var iepazīties:

  1. Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā;

  2. valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv .

    Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir Fiziska persona, izstrādes vadītājs – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, detālplānojuma izstrādātājs – SIA „METRUM H”.

       Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466.

 

 


PAZIŅOJUMS

 

AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo:

Apstiprināti nekustamā īpašuma "Stembrīte" Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.64860100102, privatizācijas noteikumi.

Īpašuma sastāvs: zemesgabals 2,82 ha platībā un astoņas būves.

Nosacītā cena (izsoles sākumcena) - EUR 6900,00.

Termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem.

Apliecinājumi privatizēt objektu iesniedzami Possessor K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 09.01.2020. plkst.17.00.

Izsole notiks 23.01.2020. plkst.15.00 K.Valdemāra ielā 31, Rīgā.

Papildu informācija: http://www.possessor.gov.lv sadaļā Izsoles https://www.possessor.gov.lv/izsoles/dzivokli/701/, tālrunis uzziņām 67021325 un 67021358.

 


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Parka ielā 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā

Informējam, ka Pāvilostas novada dome 28.03.2019. ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienības sadalīšanai īpašumā Parka iela 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā” (protokols Nr. 3., 16.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot trīs jaunas zemes vienības, detalizējot apbūves, infrastruktūras attīstības un plānošanas noteikumus mazstāvu dzīvojamai apbūvei (DzM).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs ir Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, ierosinātājs – fiziska persona, izstrādātājs – SIA „METRUM H”.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466.


Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

    Ar Ministru kabineta 2018.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.472 “Par valsts īpašuma objekta “Stembrīte” Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts – nekustamais īpašums “Stembrīte” (kadastra Nr.64680100102) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 64680100102) 2,7200 ha platībā un astoņas būves (kadastra apzīmējumi 64860100102001, 64860100102002, 64860100102003, 64860100102004, 64860100102005, 64860100102006, 64860100102007 un 64860100131001) Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.

    Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmas divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

    Ar informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūras interneta vietnē www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi.

     Prasījumus apliecinošie dokumenti jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887. Tālrunis uzziņām 67021419.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada dome 2018. gada 31. maija sēdē pieņēma lēmumu (protokola Nr. 5.,29.§) "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Parka ielā 30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.". Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads) darbdienās darba laikā.

DETĀLPLĀNOJUMA DOKUMENTĀCIJA

 


   PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

    Pāvilostas novada dome informē, ka 2018.gada 25.janvārī domes sēdē (protokols Nr.1., 24.§) ir apstiprināts  detālplānojums nekustamajos īpašumos Brīvības ielā 35 (kadastra Nr.64130020298), Brīvības ielā 39 (kadastra Nr.64130020295), Torņa ielā 5 (kadastra Nr.64130020296) un Austrumu ielā 9 (kadastra Nr.64130020401), Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

       Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads) darbdienās darba laikā.

 

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

 

Pāvilostas novada domes 2017.gada 25.maija sēdē tika pieņemts lēmums (Protokols Nr.6., 34.§) “Par apvienotā detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma atkārtotu apstiprināšanu, līgumu grozīšanu un papildināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības iela 39, Austrumu iela 9, Brīvības iela 35, Torņa iela 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, būvniecībai”. Grozījumi un papildinājumi 27.11.2014. līgumam un 29.04.2015. īgumam par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību noslēgts 2017.gada 7.jūlijā. Informācijai par detālplānojuma izstrādes gaitu var sekot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas novada ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un www.tapis.lv vai www.geolatvija.lv

 

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

 

Pāvilostas novada domes 2017.gada 25.maija sēdē tika pieņemts lēmums (Protokols Nr.6., 33.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Parka iela 30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai”. Līgums par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību noslēgts 2017.gada 14.jūnijā. Informācijai par detālplānojuma izstrādes gaitu var sekot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas novada ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un www.tapis.lv vai www.geolatvija.lv

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada domes 2016.gada 31.marta sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.4.,14.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības ielā 44 un Brīvības ielā 46, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā
 
 

 
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada domes 2015.gada 24. septembra sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.10.,18.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzintaru iela 79, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā.

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU
 
Pāvilostas novada domes 2015.gada 27.augusta sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.9.,14.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Sēņu ielā 5, Sēņu ielā 9 un Sēņu ielā 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties arī Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā. 
 
 

PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ IZNOMĀT!

Pāvilostas pilsētā piedāvā iznomāt zemes vienības mazdārziņiem

Nosaukums vai adrese

Kadastra Nr.

Platība

(ha)

Iznomātās platības (ha)

Piezīmes

Bērzu iela 2

64130060106

0,4884

 

 

Dzintaru iela 56

64130020183

0,9745

 

 

Dzintaru iela 131

64130040015

0,7035

 

 

Ķīvīšu iela 12

64130040050

3,3600

 

 

Meža iela 10

64130060035

0,0100

 

 

 

Sakas pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra Nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Belzēji

64860110043

0,3642

 

atrodas drupas, apaudzis

Gateris

64860050158

0,8404

   

Kalnlejas

64860070039

0,9

 

atrodas drupas

Pliederi

64860040047

0,6

 

atrodas dzīvojamā māja, kūts, šķūnis

         

Sakas skola

64860090259

0,4

 

atrodas Sakas pag. kluba ēka

Sūknis

64860050154

0,2

   

 

Vērgales pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Ošenieki

64960040311

0,8035

 

atrodas ēkas, aizaudzis


Ielu apgaismojums

 

    Aicinām Pāvilostas novada iedzīvotājus informēt pašvaldību, ja uz Jūsu ielas kāda ielas apgaismojuma laternas spuldze mirkšķinās vai vairs nedeg. Šeit gan ir jāskatās vai tā nav mērķtiecīgi, pašvaldības resursu ekonomijas dēļ, atslēgta, bet gan ir pārstājusi izgaismot ielu diennakts tumšā laikā, tātad izdegusi. Informējiet pašvaldību izmantojot www.pavilosta.lv  esošo sadaļu Uzdot jautājumu!