Sestdiena, 23.02.2019
Haralds, Almants

Domes paziņojumi

SLUDINĀJUMS

Pamatojoties uz 2018. gada 20. februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 97 “Publiskās personas mantas iznomāšanas noteikumi”.

        Pašvaldība piedāvā nomai pašvaldības piekritīgo zemi Dzintaru ielā 27, Pāvilostā, Pāvilostas novadā,  platībā 0,0213 ha, uz kuras atrodas divas ēkas platībā 82,20 m2  un 30,90 m2. Teritorijas izmantošana ir publiskās apbūves teritorija, kas ietver iedzīvotāju tiešai apkalpei domātas komerciālās un nekormerciālās iestādes.

         Iznomātāja nosacītā nomas maksa zemei ir 28,00 EUR plus PVN gadā un maksu  par telpām skat. Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 30. marta noteikumu Nr. 2 , 1. pielikums. Iznomāšanas termiņš 12 gadi.

 


Pāvilostas novada pašvaldība izsludina pašvaldības finansēto projektu konkursu 2019. gadam

      

      Konkursa mērķis: īstenojot projektu, dot Pāvilostas novada iedzīvotājiem realizēt savas idejas un vajadzības, ja tās vērstas uz visa novada attīstību, un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem.

       Projektu realizācijai jānotiek Pāvilostas novadā.

      Projektu konkursā tiks atbalstītas idejas, kuras sekmēs Pāvilostas novada izglītības un kultūras attīstību un popularizēšanu, uzlabos novada sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidos sakārtotu apkārtējo vidi, popularizēs Pāvilostas novada tēlu. Projektu konkursā atbalstāmās jomas: veselība, vide, labiekārtošana, kultūra, sports, izglītība, māksla, sociālā joma, lauku attīstība un novada kultūrvēstures apzināšana un saglabāšana.

       Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par EUR 5000.00 (pieci tūkstoši eiro, 00 centi). Projektu realizācijas laiks: 2019. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim.

     Projektu konkurss tiek izsludināts no 2019. gada 4. februāra līdz 11.  martam plkst. 12.00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres.

      Projektu vērtēšana notiks līdz 1019. gada 20. martam. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti: rakstiski pretendentiem un publiski pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas” un mājas lapā www.pavilosta.lv

           Nolikums un projekta pieteikuma veidlapas ir pieejamas arī Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,  pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres. Vairāk informācijas pa tel. 63484561.

 Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

NOLIKUMS

PIETEIKUMA VEIDLAPAS (1. līdz 3. Pielikums)

ATSKAIŠU VEIDLAPA (4. Pielikums)

 


PAZIŅOJUMS

 

      Pāvilostas novada pašvaldība paziņo, ka nodod atsavināšanai ceturtajā izsolē nekustamo īpašumu „Jonasi”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kas sastāv no zemes vienības 0,29 ha platībā un dzīvojamās mājas, atklātā mutiskā izsolē 2019. gada 7.februārī plkst. 10.00. Īpašuma nosacītā cena 2 538 EUR, nodrošinājums 253.80 EUR .

            Atsavināšanas metode – objekta pārdošana atklātā mutiskā izsolē, samaksa 100 % eiro. Reģistrācija  izsolei tiks uzsākta pēc šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta vienu stundu pirms izsoles sākuma.

            Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un reģistrācija darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 8.00-13.00 un 13.30-17.00 un piektdienās no plkst.8.00-14.00 Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāres, tālrunis 63484561.

            Personām, kurām pastāv pirmpirkuma tiesības, iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību  izmantošanai 1 mēneša  laikā pēc  šī sludinājuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, iesniedzot to Pāvilostas novada domes pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73.

 

NOTEIKUMI

PIETEIKUMA VEIDLAPA

 

 


Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

    Ar Ministru kabineta 2018.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.472 “Par valsts īpašuma objekta “Stembrīte” Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts – nekustamais īpašums “Stembrīte” (kadastra Nr.64680100102) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 64680100102) 2,7200 ha platībā un astoņas būves (kadastra apzīmējumi 64860100102001, 64860100102002, 64860100102003, 64860100102004, 64860100102005, 64860100102006, 64860100102007 un 64860100131001) Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.

    Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmas divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

    Ar informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūras interneta vietnē www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi.

     Prasījumus apliecinošie dokumenti jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887. Tālrunis uzziņām 67021419.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada dome 2018. gada 31. maija sēdē pieņēma lēmumu (protokola Nr. 5.,29.§) "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Parka ielā 30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.". Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads) darbdienās darba laikā.

DETĀLPLĀNOJUMA DOKUMENTĀCIJA

 


   PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

    Pāvilostas novada dome informē, ka 2018.gada 25.janvārī domes sēdē (protokols Nr.1., 24.§) ir apstiprināts  detālplānojums nekustamajos īpašumos Brīvības ielā 35 (kadastra Nr.64130020298), Brīvības ielā 39 (kadastra Nr.64130020295), Torņa ielā 5 (kadastra Nr.64130020296) un Austrumu ielā 9 (kadastra Nr.64130020401), Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

       Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads) darbdienās darba laikā.

 

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

 

Pāvilostas novada domes 2017.gada 25.maija sēdē tika pieņemts lēmums (Protokols Nr.6., 34.§) “Par apvienotā detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma atkārtotu apstiprināšanu, līgumu grozīšanu un papildināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības iela 39, Austrumu iela 9, Brīvības iela 35, Torņa iela 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, būvniecībai”. Grozījumi un papildinājumi 27.11.2014. līgumam un 29.04.2015. īgumam par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību noslēgts 2017.gada 7.jūlijā. Informācijai par detālplānojuma izstrādes gaitu var sekot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas novada ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un www.tapis.lv vai www.geolatvija.lv

 

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

 

Pāvilostas novada domes 2017.gada 25.maija sēdē tika pieņemts lēmums (Protokols Nr.6., 33.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Parka iela 30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai”. Līgums par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību noslēgts 2017.gada 14.jūnijā. Informācijai par detālplānojuma izstrādes gaitu var sekot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas novada ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un www.tapis.lv vai www.geolatvija.lv

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada domes 2016.gada 31.marta sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.4.,14.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības ielā 44 un Brīvības ielā 46, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā
 
 

 
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada domes 2015.gada 24. septembra sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.10.,18.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzintaru iela 79, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā.

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU
 
Pāvilostas novada domes 2015.gada 27.augusta sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.9.,14.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Sēņu ielā 5, Sēņu ielā 9 un Sēņu ielā 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties arī Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā. 
 
 

PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ IZNOMĀT!

Pāvilostas pilsētā piedāvā iznomāt zemes vienības mazdārziņiem

Nosaukums vai adrese

Kadastra Nr.

Platība

(ha)

Iznomātās platības (ha)

Piezīmes

Bērzu iela 2

64130060106

0,4884

 

 

Dzintaru iela 56

64130020183

0,9745

 

 

Dzintaru iela 131

64130040015

0,7035

 

 

Ķīvīšu iela 12

64130040050

3,3600

 

 

Meža iela 10

64130060035

0,0100

 

 

 

Sakas pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra Nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Belzēji

64860110043

0,3642

 

atrodas drupas, apaudzis

Gateris

64860050158

0,8404

   

Kalnlejas

64860070039

0,9

 

atrodas drupas

Pliederi

64860040047

0,6

 

atrodas dzīvojamā māja, kūts, šķūnis

Rīvas karjers

64860040122

14,12

 

daļēji atrodas gruveši, aizaudzis

Sakas skola

64860090259

0,4

 

atrodas Sakas pag. kluba ēka

Sūknis

64860050154

0,2

   

 

Vērgales pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Ošenieki

64960040311

0,8035

 

atrodas ēkas, aizaudzis


Ielu apgaismojums

 

    Aicinām Pāvilostas novada iedzīvotājus informēt pašvaldību, ja uz Jūsu ielas kāda ielas apgaismojuma laternas spuldze mirkšķinās vai vairs nedeg. Šeit gan ir jāskatās vai tā nav mērķtiecīgi, pašvaldības resursu ekonomijas dēļ, atslēgta, bet gan ir pārstājusi izgaismot ielu diennakts tumšā laikā, tātad izdegusi. Informējiet pašvaldību izmantojot www.pavilosta.lv  esošo sadaļu Uzdot jautājumu!

 


 

 

Īsceļi
NOVADA KARTE