Ceturtdiena, 28.05.2020
Vilhelms, Vilis

Domes paziņojumi

Pāvilostas novada attīstības programma

2020. - 2026.gadam  un vides pārskats

GALA REDAKCIJA

 

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

►Domes lēmums

 

 

 


Paziņojums par detālplānojuma īpašumam Parka ielā 29, Pāvilostā,

Pāvilostas novadā, apstiprināšanu

Pāvilostas novada dome 2020. gada 27. februārī pieņēma lēmumu (prot.Nr.4, 20.§) “Par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu zemes vienības sadalīšanai īpašumā Parka iela 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466 un interneta vietnē www.pavilosta.lv.

 

 


 

AS „Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts īpašuma privatizāciju:

21.02.2020. noslēgts nekustamā īpašuma “Stembrīte” Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.64860100102, nomaksas pirkuma līgums. Pircējs: SIA “Jāņkalni S”, pirkuma cena 7400 EUR.

 

 

Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

      Pāvilostas novada dome ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu Nr.12 uzsāka Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.

       Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada apdzīvoto vietu prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm katrā no jomām.

       Ar Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas materiāliem un vides pārskatu laika posmā no 2020.gada 31.janvāra līdz 3.martam var iepazīties:

  • Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,
  • Vērgales pagasta pārvaldē, ”Pagastmāja”, Vērgalē, Vērgales pagastā,
  • pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv

 

     Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Pāvilostas novada attīstības programmas 1.redakciju un vides pārskatu iespējams iesniegt līdz 2020.gada 5.martam:

  • klātienē – Pāvilostas novada domē un Vērgales pagasta pārvaldē,
  • sūtot pa pastu uz adresi: Pāvilostas novada dome, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV 3466,
  • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vizma.gegere@pavilosta.lv

 

    Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:
Sanāksmes norises vieta: Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zāle, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā
Sanāksmes norises laiks: 28.02.2020. plkst.14:00

 

Kontaktinformācija:

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: uldis.kristapsons@inbox.lv, tālr. 26566055
Pāvilostas novada teritorijas plānotāja-lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā Dace Baumane: dace.baumane@pavilosta.lv, tālr. 28017731

 

Kontaktpersona:

Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes vadītāja,

novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere:

vizma.gegere@pavilosta.lv, tālr.: 63484561

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata kopsavilkums

Domes lēmums

 

 


Izsludināts pašvadlības finansētais

projektu konkurss 2020. gadam

      Konkursa mērķis: īstenojot projektu, dot Pāvilostas novada iedzīvotājiem realizēt savas idejas un vajadzības, ja tās vērstas uz visa novada attīstību, un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums novadam un tā iedzīvotājiem.

         Projektu realizācijai jānotiek Pāvilostas novadā.

       Projektu konkursā tiks atbalstītas idejas, kuras sekmēs Pāvilostas novada izglītības un kultūras attīstību un popularizēšanu, uzlabos novada sociālo dzīvi, pilnveidos atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidos sakārtotu apkārtējo vidi, popularizēs Pāvilostas novada tēlu. Projektu konkursā atbalstāmās jomas: veselība, vide, labiekārtošana, kultūra, sports, izglītība, māksla, sociālā joma, lauku attīstība un novada kultūrvēstures apzināšana un saglabāšana.

     Piešķirtā finansējuma apjoms nav lielāks par EUR 5000.00 (pieci tūkstoši eiro, 00 centi). Projektu realizācijas laiks: 2020. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim.

      Projektu konkurss tiek izsludināts no 2020. gada 10.februāra līdz 9.martam plkst. 12.00 (laiks, līdz kuram var iesniegt projekta pieteikumus). Projektu pieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas A. Mūrnieces.

      Projektu vērtēšana notiks līdz 2020. gada 20. martam. Projektu konkursa rezultāti tiks paziņoti: rakstiski pretendentiem un publiski pašvaldības informatīvajā izdevumā „Pāvilostas Novada Ziņas” un mājas lapā www.pavilosta.lv

         Nolikums un projekta pieteikuma veidlapas ir pieejamas www.pavilosta.lv sadaļā “Aktuāli Pāvilostas novadā”,  “Domes paziņojumi”, kā arī tos var saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā. Vairāk informācijas pa tel. 63498261.

 

►NOLIKUMS (labotā redakcija 17.02.2020. Pārrakstīšanās dēļ labots punkts 3.1.)

►PIETEIKUMA VEIDLAPA

 


Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Parka ielā 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā

Informējam, ka Pāvilostas novada dome 28.03.2019. ir pieņēmusi lēmumu „Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienības sadalīšanai īpašumā Parka iela 29, Pāvilostā, Pāvilostas novadā” (protokols Nr. 3., 16.§).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir zemes vienības sadalīšana, izveidojot trīs jaunas zemes vienības, detalizējot apbūves, infrastruktūras attīstības un plānošanas noteikumus mazstāvu dzīvojamai apbūvei (DzM).

Detālplānojuma izstrādes vadītājs ir Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone, ierosinātājs – fiziska persona, izstrādātājs – SIA „METRUM H”.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466.


Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo:

    Ar Ministru kabineta 2018.gada 3.oktobra rīkojumu Nr.472 “Par valsts īpašuma objekta “Stembrīte” Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, nodošanu privatizācijai” privatizācijai nodots valsts īpašuma objekts – nekustamais īpašums “Stembrīte” (kadastra Nr.64680100102) – zemes vienība (zemes vienības kadastra apzīmējums 64680100102) 2,7200 ha platībā un astoņas būves (kadastra apzīmējumi 64860100102001, 64860100102002, 64860100102003, 64860100102004, 64860100102005, 64860100102006, 64860100102007 un 64860100131001) Sakas pagastā, Pāvilostas novadā.

    Kreditoru prasības un citas pretenzijas, kas attiecas uz minēto objektu, piesakāmas divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”.

    Ar informāciju par privatizējamo objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūras interneta vietnē www.pa.gov.lv sadaļā Zemesgabali un nekustamā īpašuma objekti/Paziņojumi.

     Prasījumus apliecinošie dokumenti jāiesniedz Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887. Tālrunis uzziņām 67021419.

 

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada dome 2018. gada 31. maija sēdē pieņēma lēmumu (protokola Nr. 5.,29.§) "Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamam īpašumam Parka ielā 30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.". Ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads) darbdienās darba laikā.

DETĀLPLĀNOJUMA DOKUMENTĀCIJA

 


   PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

    Pāvilostas novada dome informē, ka 2018.gada 25.janvārī domes sēdē (protokols Nr.1., 24.§) ir apstiprināts  detālplānojums nekustamajos īpašumos Brīvības ielā 35 (kadastra Nr.64130020298), Brīvības ielā 39 (kadastra Nr.64130020295), Torņa ielā 5 (kadastra Nr.64130020296) un Austrumu ielā 9 (kadastra Nr.64130020401), Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

       Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads) darbdienās darba laikā.

 

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

 

Pāvilostas novada domes 2017.gada 25.maija sēdē tika pieņemts lēmums (Protokols Nr.6., 34.§) “Par apvienotā detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma atkārtotu apstiprināšanu, līgumu grozīšanu un papildināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības iela 39, Austrumu iela 9, Brīvības iela 35, Torņa iela 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, būvniecībai”. Grozījumi un papildinājumi 27.11.2014. līgumam un 29.04.2015. īgumam par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību noslēgts 2017.gada 7.jūlijā. Informācijai par detālplānojuma izstrādes gaitu var sekot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas novada ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un www.tapis.lv vai www.geolatvija.lv

 

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

 

Pāvilostas novada domes 2017.gada 25.maija sēdē tika pieņemts lēmums (Protokols Nr.6., 33.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Parka iela 30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai”. Līgums par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību noslēgts 2017.gada 14.jūnijā. Informācijai par detālplānojuma izstrādes gaitu var sekot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas novada ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un www.tapis.lv vai www.geolatvija.lv

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada domes 2016.gada 31.marta sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.4.,14.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības ielā 44 un Brīvības ielā 46, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā
 
 

 
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada domes 2015.gada 24. septembra sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.10.,18.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzintaru iela 79, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā.

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU
 
Pāvilostas novada domes 2015.gada 27.augusta sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.9.,14.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Sēņu ielā 5, Sēņu ielā 9 un Sēņu ielā 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties arī Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā. 
 
 

PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ IZNOMĀT!

Pāvilostas pilsētā piedāvā iznomāt zemes vienības mazdārziņiem

Nosaukums vai adrese

Kadastra Nr.

Platība

(ha)

Iznomātās platības (ha)

Piezīmes

Bērzu iela 2

64130060106

0,4884

 

 

Dzintaru iela 56

64130020183

0,9745

 

 

Dzintaru iela 131

64130040015

0,7035

 

 

Ķīvīšu iela 12

64130040050

3,3600

 

 

Meža iela 10

64130060035

0,0100

 

 

 

Sakas pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra Nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Belzēji

64860110043

0,3642

 

atrodas drupas, apaudzis

Gateris

64860050158

0,8404

   

Kalnlejas

64860070039

0,9

 

atrodas drupas

Pliederi

64860040047

0,6

 

atrodas dzīvojamā māja, kūts, šķūnis

         

Sakas skola

64860090259

0,4

 

atrodas Sakas pag. kluba ēka

Sūknis

64860050154

0,2

   

 

Vērgales pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Ošenieki

64960040311

0,8035

 

atrodas ēkas, aizaudzis


Ielu apgaismojums

 

    Aicinām Pāvilostas novada iedzīvotājus informēt pašvaldību, ja uz Jūsu ielas kāda ielas apgaismojuma laternas spuldze mirkšķinās vai vairs nedeg. Šeit gan ir jāskatās vai tā nav mērķtiecīgi, pašvaldības resursu ekonomijas dēļ, atslēgta, bet gan ir pārstājusi izgaismot ielu diennakts tumšā laikā, tātad izdegusi. Informējiet pašvaldību izmantojot www.pavilosta.lv  esošo sadaļu Uzdot jautājumu!