Piektdiena, 23.10.2020
Daina, Dainida, Dainis

Domes paziņojumi

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

Pāvilostas novada pašvaldība 2020.gada 9.oktobrī Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, rīko publisko izsoli ar augšupejošu soli  500,00 EUR šādiem nekustamajiem īpašumiem. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Plkst.

Adrese

Kadastra numurs

Platība

Izsoles sākumcena, EUR

Nodrošinājums,

EUR

Izsoles reģistrācijas maksa, EUR

9:00

“Vasarnieki 23”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

6496001 0507

Sastāv no zemes gabala 0.2642 ha

9 994,00

999,40

50,00

9:30

“Vecais pagasta karjers”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

64960030164

Sastāv no zemes vienības 10.3 ha platībā

32 712,00

3 271.20

50.00

     Atsavināšanas metode – objekta pārdošana mutiskā izsolē, samaksa 100 % eiro.

    Pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā vai pieteikumu nosūtot pa pastu (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466) vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu dome@pavilosta.lv līdz 2020. gada 8.oktobrim plkst.11.00.

     Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienā, iepriekš sazinoties pa tālr. 63484561.

    Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no izsolāmā objekta izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa Pāvilostas novada pašvaldības kontā reģistrācijas Nr.90000059438, a/s “Swedbank” norēķinu kontā LV32HABA0001402037066 , kods HABALV22.

IZSOLES NOTEIKUMI UN LĒMUMS “Vecais pagasta karjers”, Vērgales pag.

►FIZISKAS PERSONAS PIETEIKUMS “Vecais pagasta karjers”, Vērgales pag.

►JURIDISKAS PERSONAS PIETEIKUMS “Vecais pagasta karjers”, Vērgales pag.

►Atzinums par nekustamā īpašuma “Vecais pagasta karjers”, Vērgales pag., tirgus vērtību

 

►IZSOLES NOTEIKUMI UN LĒMUMS “Vasarnieki 23”, Vērgales pag.

►FIZISKAS PERSONAS PIETEIKUMS “Vasarnieki 23”, Vērgales pag.

►JURIDISKAS PERSONAS PIETEIKUMS “Vasarnieki 23”, Vērgales pag.

►Atzinums par nekustamā īpašuma tirgus vērtību “Vasarnieki 23”, Vērgales pag.

 


PAZIŅOJUMS

         Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu un  MK  14.10.2014. noteikumiem Nr.628. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ Pāvilostas novada dome 2020.gada 30.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.11.,15.§) „Par detālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēšanai zemes vienībās Akmeņu ielā 4 un Akmeņu ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

        Saskaņā ar Pāvilostas novada teritorijas plānojumu nekustamajos īpašumos plānotā (atļautā) izmantošana ir  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM-7) un Dabiskās zaļumvietas (ZD-4).

     Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone.

       Uzsākot detālplānojuma izstrādi noteikts rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš no 2020.gada 10.oktobra  līdz 2020.gada 31. oktobrim. Priekšlikumi un ieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV–3466 un detālplānojuma izstrādātājam – SIA „V projekts”, Peldu ielā 25-1, Liepājā, LV-3401, e-pasts: vprojekts@inbox.lv , tālr. 29411691

           


Pāvilostas novada attīstības programma

2020. - 2026.gadam  un vides pārskats

GALA REDAKCIJA

 

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

►Domes lēmums

 


Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

      Pāvilostas novada dome ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu Nr.12 uzsāka Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.

       Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada apdzīvoto vietu prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm katrā no jomām.

       Ar Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas materiāliem un vides pārskatu laika posmā no 2020.gada 31.janvāra līdz 3.martam var iepazīties:

  • Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,
  • Vērgales pagasta pārvaldē, ”Pagastmāja”, Vērgalē, Vērgales pagastā,
  • pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv

 

     Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Pāvilostas novada attīstības programmas 1.redakciju un vides pārskatu iespējams iesniegt līdz 2020.gada 5.martam:

  • klātienē – Pāvilostas novada domē un Vērgales pagasta pārvaldē,
  • sūtot pa pastu uz adresi: Pāvilostas novada dome, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV 3466,
  • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vizma.gegere@pavilosta.lv

 

    Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:
Sanāksmes norises vieta: Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zāle, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā
Sanāksmes norises laiks: 28.02.2020. plkst.14:00

 

Kontaktinformācija:

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: uldis.kristapsons@inbox.lv, tālr. 26566055
Pāvilostas novada teritorijas plānotāja-lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā Dace Baumane: dace.baumane@pavilosta.lv, tālr. 28017731

 

Kontaktpersona:

Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes vadītāja,

novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere:

vizma.gegere@pavilosta.lv, tālr.: 63484561

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata kopsavilkums

Domes lēmums

 


PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ IZNOMĀT!

Pāvilostas pilsētā piedāvā iznomāt zemes vienības mazdārziņiem

Nosaukums vai adrese

Kadastra Nr.

Platība

(ha)

Iznomātās platības (ha)

Piezīmes

Bērzu iela 2

64130060106

0,4884

 

 

Dzintaru iela 56

64130020183

0,9745

 

 

Dzintaru iela 131

64130040015

0,7035

 

 

Ķīvīšu iela 12

64130040050

3,3600

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakas pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra Nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Belzēji

64860110043

0,3642

 

atrodas drupas, apaudzis

 

 

 

   

Kalnlejas

64860070039

0,9

 

atrodas drupas

Pliederi

64860040047

0,6

 

atrodas dzīvojamā māja, kūts, šķūnis

         

Sakas skola

64860090259

0,4

 

atrodas Sakas pag. kluba ēka

Sūknis

64860050154

0,2

   

 

Vērgales pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Ošenieki

64960040311

0,8035

 

atrodas ēkas, aizaudzis


Ielu apgaismojums

 

    Aicinām Pāvilostas novada iedzīvotājus informēt pašvaldību, ja uz Jūsu ielas kāda ielas apgaismojuma laternas spuldze mirkšķinās vai vairs nedeg. Šeit gan ir jāskatās vai tā nav mērķtiecīgi, pašvaldības resursu ekonomijas dēļ, atslēgta, bet gan ir pārstājusi izgaismot ielu diennakts tumšā laikā, tātad izdegusi. Informējiet pašvaldību izmantojot www.pavilosta.lv  esošo sadaļu Uzdot jautājumu!