Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Pirmdiena, 26.02.2018
Mētra, Evelīna, Aurēlija

Domes paziņojumi


   PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

    Pāvilostas novada dome informē, ka 2018.gada 25.janvārī domes sēdē (protokols Nr.1., 24.§) ir apstiprināts  detālplānojums nekustamajos īpašumos Brīvības ielā 35 (kadastra Nr.64130020298), Brīvības ielā 39 (kadastra Nr.64130020295), Torņa ielā 5 (kadastra Nr.64130020296) un Austrumu ielā 9 (kadastra Nr.64130020401), Pāvilostā, Pāvilostas novadā. 

       Ar detālplānojuma dokumentāciju un lēmuma pilnu tekstu var iepazīties Pāvilostas novada domē (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads) darbdienās darba laikā.

 

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

 

Pāvilostas novada domes 2017.gada 25.maija sēdē tika pieņemts lēmums (Protokols Nr.6., 34.§) “Par apvienotā detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma atkārtotu apstiprināšanu, līgumu grozīšanu un papildināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības iela 39, Austrumu iela 9, Brīvības iela 35, Torņa iela 5, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, būvniecībai”. Grozījumi un papildinājumi 27.11.2014. līgumam un 29.04.2015. īgumam par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību noslēgts 2017.gada 7.jūlijā. Informācijai par detālplānojuma izstrādes gaitu var sekot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas novada ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un www.tapis.lv vai www.geolatvija.lv

 

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

 

Pāvilostas novada domes 2017.gada 25.maija sēdē tika pieņemts lēmums (Protokols Nr.6., 33.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā Parka iela 30, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, sadalīšanai”. Līgums par detālplānojuma izstrādes un finansēšanas kārtību noslēgts 2017.gada 14.jūnijā. Informācijai par detālplānojuma izstrādes gaitu var sekot pašvaldības informatīvajā izdevumā “Pāvilostas novada ziņas”, pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv un www.tapis.lv vai www.geolatvija.lv

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada domes 2016.gada 31.marta sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.4.,14.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajiem īpašumiem Brīvības ielā 44 un Brīvības ielā 46, Pāvilosta, Pāvilostas novads. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā
 
 

 
PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

Pāvilostas novada domes 2015.gada 24. septembra sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.10.,18.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzintaru iela 79, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā.

 

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU
 
Pāvilostas novada domes 2015.gada 27.augusta sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.9.,14.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Sēņu ielā 5, Sēņu ielā 9 un Sēņu ielā 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā. Ar apstiprināto detālplānojumu var iepazīties arī Pāvilostas novada pašvaldībā, pašvaldības darba laikā. 
 
 

PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ IZNOMĀT!

 

Pāvilostas pilsētā piedāvā iznomāt zemes vienības mazdārziņiem

Nosaukums vai adrese

Kadastra Nr.

Platība

(ha)

Iznomātās platības (ha)

Piezīmes

Akmeņu iela 4

64130060013

1,1262

 

 

Akmeņu iela 8

64130060075

0,6954

 

 

     

 

 

Bērzu iela 2

64130060106

0,4884

 

 

Dzintaru iela 56

64130020183

0,9745

 

 

       

 

     

 

 

Dzintaru iela 131

64130040015

0,7035

 

 

Ķīvīšu iela 12

64130040050

3,3600

 

 

     

 

 

Meža iela 10

64130060035

0,0100

 

 

     

 

 

 

Sakas pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra Nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Belzēji

64860110043

0,3642

 

atrodas drupas, apaudzis

Ķēniņi

64860120020

2,2

 

atrodas drupas, apaudzis

Gaismas

64860120006

9,5

3,0

 

Gateris

64860050158

0,8404

 

 

       

 

         

Jūlijas

64860120002

6,3

 

 

Kalnlejas

64860070039

0,9

 

atrodas drupas

         
         

Pliederi

64860040047

0,6

 

atrodas dzīvojamā māja, kūts, šķūnis

Rīvas karjers

64860040122

14,12

 

daļēji atrodas gruveši, aizaudzis

Sakas skola

64860090259

0,4

 

atrodas Sakas pag. kluba ēka

Sūknis

64860050154

0,2

 

 

Vairogaiņi

64860090377

0,4

 

atrodas palīgēkas

 

Vērgales pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

         

Ošenieki

64960040311

0,8035

 

atrodas ēkas, aizaudzis

 


Pašvaldības zemes noma

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes nomu”, Pāvilostas novada pašvaldība sniedz informāciju par brīviem iznomājamiem zemesgabaliem, kuru iznomāšanas mērķis – autostāvvietas un atpūtas vietas uzturēšana, mazumtirdzniecība:

  • Jūras iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6413 006 0053, platība 0,3549 ha;

   Nomas maksa gadā 1,5 %  apmērā no zemes kadastrālās vērtības plus pievienotās vērtības nodoklis. Zemes nomnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli likumā noteiktā kārtībā.

   Pieteikumus varat iesniegt un informāciju par iespēju nomāt augstāk minētos zemesgabalus varat saņemt Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466. Tālrunis papildus informācijai 26405900; 26405900.


Ielu apgaismojums

 

    Aicinām Pāvilostas novada iedzīvotājus informēt pašvaldību, ja uz Jūsu ielas kāda ielas apgaismojuma laternas spuldze mirkšķinās vai vairs nedeg. Šeit gan ir jāskatās vai tā nav mērķtiecīgi, pašvaldības resursu ekonomijas dēļ, atslēgta, bet gan ir pārstājusi izgaismot ielu diennakts tumšā laikā, tātad izdegusi. Informējiet pašvaldību izmantojot www.pavilosta.lv  esošo sadaļu Uzdot jautājumu!