Ceturtdiena, 23.05.2024
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Domes paziņojumi

DETĀLPLĀNOJUMA

ZEMES VIENĪBĀM RĪTIŅI, MAZRĪTIŅI, STŪRENIEKI, GRAVAIŅI, KRASTKALNI, RIETAVAS, GRAVAS, ATVASES Ulmalē, Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA.

25.02.-24.03.2022.

 

   Dienvidkurzemes novada pašvaldība 2022. gada 27.janvārī sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 14. (prot.Nr.2  8.§) “Par detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanaiun institūciju atzinumu saņemšanai īpašumiem ‘’Rītiņi’’, ‘’Mazrītiņi’’, ‘’Stūrenieki’’, ‘’Graviņi’’, ‘’Krastkalni’’, ‘’Rietavas’’, ‘’Gravas’’, ‘’Atvases’’, Ulmalē, Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, pirms jaunas būvniecības uzsākšanas”.

   Detālplānojuma mērķis ir teritorijas plānojuma detalizēšana un konkretizēšana jaunas apbūves veidošanai, detalizējot apbūves, infrastruktūras attīstības un plānošanas noteikumus Dienvidkurzemes novada Ulmales ciema teritorijā Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS – 2) un Lauku zemes teritorijā (L - 1).

    Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemes vienību īpašnieki, izstrādes vadītājs – Dienvidkurzemes novada Būvvaldes teritorijas plānotāja Dace Baumane.

Detālplānojuma izstrādātājs – Ārija Rukute.

Detālplānojuma izstrādātāja palīgs - Aija Morica t.: 26179812, e-pasts: moricaaija@gmail.com.

 

  Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 25.02. līdz 24.03.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 24.03.2022. plkst. 13:00 Tiešsaistes aplikācijā ZOOM:

https://us04web.zoom.us/j/74171886436?pwd=lJP5ioaUy0Q30wsTf8Io5ucEbOAAaM.1

Meeting ID: 741 7188 6436

 

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma 1. redakciju var iepazīties:

 

   Izmaiņām publiskās apspriešanas norisē aicinām sekot līdzi, iepazīstoties ar aktuālo informāciju plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājas lapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

   Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai (ieskaitot):

 • iesniedzot vai sūtot pa pastu – Dienvidkurzemes novada būvvaldei, "Pagasta māja", Saka, Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3466; elektroniski parakstītus, adresējot tos dace.baumane@buvvalde.dkn.lv Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

DETĀLPLĀNOJUMA NOVIETOJUMS

Detālplānojuma teritorija atrodas Ulmalē, zemes vienības “Rītiņi”, “Mazrītiņi”, “Stūrenieki”, “Gravaiņi”, “Krastkalni”, “Gravas”, “Rietavas”, “Atvases” . Minētās zemes vienības ir privātīpašums. Detālplānojuma kopējā teritorija aizņem 14,63 ha lielu platību. Detālplānojumā iekļautie zemes gabali atrodas zemes joslā starp Valsts reģionālo autoceļu P111 (Vetspils (Leči) - Grobiņa) un Baltijas jūru aptuveni 200km attālumā no Rīgas, 62km attālumā no Liepājas, 56km attālumā no Ventspils un 49km attālumā no Kuldīgas.

 

DETĀLPLĀNOJUMA RISINĀJUMS

    Detālplānojuma teritorijā atļautā teritorijas izmantošana ir Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija” DzS-2 ar vienīgo teritorijas izmantošanas veidu – viena savrupmāja vai vasarnīca ar palīgēkām uz vienas zemes un ar L-1 apzīmētajā teritorijā, kur atļautais teritorijas izmantošanas veids ir lauksaimnieciska izmantošana (pļavas, tīrumi, utt.), esošās lauku sētas (viensētas). Paredzēta esošos zemes vienību piekļuvju veidošana un inženierkomunikāciju izbūve. Detālplānojuma apbūves veidošanas risinājumi ir izstrādāti atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

    Detālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot arhitektoniski kvalitatīvu apbūvi, saglabājot teritorijai raksturīgo dabisko ainavu – piejūras klajumi, veidojot dzīvošanai, darbam un atpūtai pievilcīgu vietu (atbilstoši Pāvilostas novada attīstības programmai 2020. – 2026. gadam).

   Īpaša uzmanība detālplānojuma izstrādē ir pievērsta vietējo tradīciju un piejūrai raksturīgās ainavas saglabāšanai, nepieļaujot lauksaimniecības zemju apmežošanu.

 

►VIZUĀLĀ PLANŠETE

 

 


DETĀLPLĀNOJUMA ZEMES VIENĪBAI DIENVIDU IELĀ 12, PĀVILOSTĀ,

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

 

    Dienvidkurzemes novada pašvaldība 2021. gada 30. decembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15., 87. § “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam Dienvidu ielā 12, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā”.

     Detālplānojuma mērķis ir jaunu zemes vienību veidošana, detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei – mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM-4), nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

   Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemes vienības īpašnieks.

 Detālplānojuma izstrādātājs – Viesturs Laiviņš, tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com.

 

Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 17. janvāra līdz 14. februārim.

 

    Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 11. februārī plkst. 16.00 Tiešsaistes aplikācijā ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/4167440878; Meeting ID: 416 744 0878.

   Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma 1. redakciju var iepazīties:

    Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai (ieskaitot):

 • Sakas pagasta un  Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldei, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā; elektroniski parakstītus, adresējot tos buvvalde@dkn.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

    Izmaiņām publiskās apspriešanas norisē aicinām sekot līdzi, iepazīstoties ar aktuālo informāciju plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājas lapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Detālplānojuma novietojums

   Detālplānojuma teritorija atrodas Pāvilostā, Dienvidu ielā 12, pilsētas dienvidrietumu daļā, Sakas upes kreisajā krastā. Detālplānojuma teritorija sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 6413 006 0045) ar kopējo platību 2000 m2, kas ir privātīpašums un atrodas pie Dienvidu ielas kvartālā starp Zeltenes, Kāpu un Vētras ielām.

Detālplānojuma risinājums

   Detālplānojuma teritorija atrodas apbūvei paredzētā pilsētas daļā ar plānoto (atļauto) izmantošanu – “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM-4). Paredzēta esošās zemes vienības sadalīšana, piekļuvju veidošana un inženierkomunikāciju izbūve. Detālplānojuma teritorijas sadalīšanas un apbūves veidošanas risinājumi ir izstrādāti atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

    Detālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot arhitektoniski kvalitatīvu apbūvi, saglabājot teritorijai raksturīgo dabisko ainavu – priežu mežu ar dabīgo meža zemsedzi, veidojot dzīvošanai, darbam un atpūtai pievilcīgu vietu (atbilstoši Pāvilostas novada attīstības programmai 2020. – 2026. gadam).

    Īpaša uzmanība detālplānojuma izstrādē ir pievērsta vietējo tradīciju un piejūrai raksturīgās ainavas saglabāšanai. Minimālā brīvā zaļumu teritorija, kurā jāsaglabā mežs un dabīgā zemsedze, ir paredzēta virs 70% no teritorijas kopplatības, kā galveno apstādījumu platību paredzot esošo mežu –ar šim apvidum raksturīgiem piejūras priežu mežiem un tiem raksturīgajām augu sugām.

 

►DOKUMENTĀCIJA


Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

DIENVIDU IELĀ 5, PĀVILOSTA

    Dienvidkurzemes novada pašvaldība 2021. gada 30. novembra sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 13., 95.§) “Par detālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēšanai zemes vienībā Dienvidu ielā 5, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā”.

     Detālplānojuma teritoriju veido zemes vienība DIENVIDU IELĀ 5  ar kopējo platību 0.2404 ha.

     Detālplānojuma mērķis ir veikt jaunu zemes vienību veidošanu, detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei  - mazstāvu dzīvojamai apbūvei (DzM - 4), nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

    Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Dienvidkurzemes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Dace Baumane.

    Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs Laiviņš (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com).

    Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei iesniedz:

 • detālplānojuma izstrādātājam Viesturam Laiviņam (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com);
 • Sakas pagasta un  Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldei, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā; kā arī elektroniski parakstītus, adresējot tos buvvalde@dkn.lv.

      Ar detālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22469

 

 

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

VĒTRAS IELĀ 15, PĀVILOSTA

    Dienvidkurzemes novada pašvaldība 2021. gada 28. oktobra sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 11., 11.§) “Par detālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēšanai zemes vienībā Vētras ielā 15, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā”.

    Detālplānojuma teritoriju veido zemes vienība VĒTRAS IELĀ 15  ar kopējo platību 0.53 ha.

     Detālplānojuma mērķis ir veikt jaunu zemes vienību veidošanu, detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei  - mazstāvu dzīvojamai apbūvei (DzM - 4), nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

    Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Dienvidkurzemes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Dace Baumane.

    Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs Laiviņš (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com).

   Priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei iesniedz:

 • detālplānojuma izstrādātājam Viesturam Laiviņam (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com);
 • Sakas pagasta un  Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldei, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā; kā arī elektroniski parakstītus, adresējot tos buvvalde@dkn.lv.

     Ar detālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_21943

 

Par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

KALNA IELĀ 25, PĀVILOSTA

 

   Dienvidkurzemes novada pašvaldība 2021. gada 30. novembra sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 13., 102.§) “Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozīšanai īpašumam Kalna ielā 25, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, izmainot zemes vienības funkcionālo zonējumu”.

   Lokālplānojuma teritoriju veido zemes vienība KALNA IELĀ 25 ar kopējo platību 0.1073 ha.

   Lokālplānojuma mērķis ir grozīt Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam, izmainot Funkcionālo zonējumu īpašuma Kalna iela 25 zemes vienībai no Mazstāvu dzīvojamās apbūves (DzM) uz Publisko apbūvi (P).

   Par lokālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Dienvidkurzemes novada pašvaldības teritorijas plānotāja Dace Baumane.

    Par lokālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs Laiviņš (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com).

    Priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei iesniedz:

 • lokālplānojuma izstrādātājam Viesturam Laiviņam (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com);
 • Sakas pagasta un  Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldei, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā; kā arī elektroniski parakstītus, adresējot tos buvvalde@dkn.lv.

      Ar lokālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22476

 


DETĀLPLĀNOJUMA ZEMES VIENĪBAI ZELTENES IELĀ 18, PĀVILOSTĀ PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

 

     Dienvidkurzemes novada pašvaldība 2021. gada 30. novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 13., 94. § “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam Zeltenes iela 18, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā”.

     Detālplānojuma mērķis ir jaunu zemes vienību veidošana, detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei – mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM-4), nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

   Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemes vienības īpašnieks.

  Detālplānojuma izstrādātājs – Viesturs Laiviņš, tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com.

 

    Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 21. decembra līdz 2022. gada 18. janvārim.

 

   Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 14. janvārī plkst. 16.00 Tiešsaistes aplikācijā ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/83180334439; Meeting ID: 831 8033 4439.

   Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma 1. redakciju var iepazīties:

   Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai (ieskaitot):

 • Sakas pagasta un  Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldei, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā; elektroniski parakstītus, adresējot tos buvvalde@dkn.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

   Izmaiņām publiskās apspriešanas norisē aicinām sekot līdzi, iepazīstoties ar aktuālo informāciju plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājas lapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Detālplānojuma novietojums

Detālplānojuma teritorija atrodas Pāvilostā, Zeltenes ielā 18, pilsētas dienvidrietumu daļā, Sakas upes kreisajā krastā. Detālplānojuma teritorija sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 66413 006 0066) ar kopējo platību – 5827 m2, kas ir privātīpašums un atrodas pie Zeltenes ielas kvartālā starp Dienvidu, Sēņu un Vētras ielām.

Detālplānojuma risinājums

Detālplānojuma teritorija atrodas apbūvei paredzētā pilsētas daļā ar plānoto (atļauto) izmantošanu – “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM-4). Paredzēta esošās zemes vienības sadalīšana, piekļuvju veidošana un inženierkomunikāciju izbūve. Detālplānojuma teritorijas sadalīšanas un apbūves veidošanas risinājumi ir izstrādāti atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

Detālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot arhitektoniski kvalitatīvu apbūvi, saglabājot teritorijai raksturīgo dabisko ainavu – priežu mežu ar dabīgo meža zemsedzi, veidojot dzīvošanai, darbam un atpūtai pievilcīgu vietu (atbilstoši Pāvilostas novada attīstības programmai 2020. – 2026. gadam).

Īpaša uzmanība detālplānojuma izstrādē ir pievērsta vietējo tradīciju un piejūrai raksturīgās ainavas saglabāšanai. Minimālā brīvā zaļumu teritorija, kurā jāsaglabā mežs un dabīgā zemsedze, ir paredzēta virs 70% no teritorijas kopplatības, kā galveno apstādījumu platību paredzot esošo mežu –ar šim apvidum raksturīgiem piejūras priežu mežiem un tiem raksturīgajām augu sugām.

 

DOKUMENTĀCIJA


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU

Nekustamajiem īpašumiem Sakas pagastā, Dienvidkurzemes novadā, Ulmalē sekojošās adresēs:

 • RĪTIŅI, kad. Nr. 6486 002 0247
 • MAZRĪTIŅI, kad. Nr. 6486 002 0133
 • STŪRENIEKI, kad. Nr. 6486 002 0248
 • GRAVAIŅI, kad. Nr. 6486 002 0134
 • KRASTKALNI, kad. Nr. 6486 002 0136
 • RIETAVAS, kad. Nr. 6486 002 0244
 • GRAVAS, kad. Nr. 6486 002 0071
 • ATVASES, kad. Nr. 6486 002 0245

 

    Pāvilostas novada dome 2020. gada 29. oktobra sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 14., 44.§) „Par detālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēšanai zemes vienībās Rītiņi”, Mazrītiņi”, Stūrenieki”, Gravaiņi”, Krastkalni”, Gravas”, Rietavas”, Atvases”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, pirms jaunas apbūves veidošanas” un 2020.gada 17.decembrī pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 16., 23.§) „Par izstrādātāja un izstrādes līguma apstiprināšanu, darba uzdevuma grozīšanu detālplānojumam par teritorijas plānojuma detalizēšanu un konkretizēšanu zemes vienībām Rītiņi”, Mazrītiņi”, Stūrenieki”, Gravaiņi”, Krastkalni”, Gravas”, Rietavas”, Atvases”, Ulmalē, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, pirms jaunas apbūves veidošanas”.

    Detāplānojuma ierosinātāji, zemes vienību īpašnieki: Aija Morica, Valts Ausmanis, Uģis Birka, Dainis Šēnbergs, Jānis Ģērmanis, Artis Šmits, Andrejs Mežals, Kārlis Dāboliņs, Velta Vigovska, Ainars Kalniņš.

    Detālplānojuma mērķis ir teritorijas plānojuma detalizēšana un konkretizēšana jaunas apbūves veidošanai, detalizējot apbūves, infrastruktūras attīstības un plānošanas noteikumus Pāvilostas novada Ulmales ciema teritorijā Savrupmāju apbūves teritorijā (DzS – 2) un Lauku zemes teritorijā (L - 1).

    Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināta Ārija Rukute.

  Ar detālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18876

 

 


  PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMU

      Dienvidkurzemes novada dome informē, ka 2021. gada 30.septembrī ir pieņemts lēmums Nr.9., 27§ „Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumiem Akmeņu ielā 4 un Akmeņu ielā 6, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas”.

     Detālplānojuma publiskā apspriešana notiks no 2021. gada 22. oktobra līdz 19. novembrim. 2021. gada 5. novembrī, plkst. 13:00 tiek organizēta sanāksme „Par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem priekšlikumiem un institūciju atzinumiem detālplānojumam”. Sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību publiskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti - ZOOM platformā, saite šeit: https://us06web.zoom.us/j/86108367508?pwd=Q3ZNbTY1eWNGSlgvLzI0dVRCUWZUUT09

    Apmeklētāju pieņemšanas un rakstisko priekšlikumu iesniegšanas vieta un laiks: Pāvilostas būvvalde, „Pagasta māja”, Saka, Sakas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3466, pirmdienās un ceturtdienās no 9:00 – 16:00, pasts@dkn.lv.

     Informācija par detālplānojumu pieejama arī Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS), Sakas pagsta un Pāvilostas pilsētas apvienības pārvaldē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

     Kontakti papildus informācijai: detālplānojuma izstrādātājs: SIA „V projekts”, arhitekts Uldis Vecvagars, tālr. 29411691, e-pasts: vprojekts@inbox.lv. 

 

►DOKUMETĀCIJA

 


Paziņojums par detālplānojuma Vētras iela 11,

Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā apstiprināšanu

 

    Dienvidkurzemes novada pašvaldība 12.08.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 7., 22.§ "Par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu īpašumam Vētras iela 11, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā un adrešu piešķiršanu".

Detālplānojuma materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18874

 
 

PAZIŅOJUMS

par lokālplānojuma projekta nekustamam īpašumam Dzintaru ielā 14, Pāvilostā,  Dienvidkurzemes novadā publisko apspriešanu

 

Pāvilostas novada dome 2021. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu (Protokols Nr. 15., 19§) “Par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam Dzintaru iela 14, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”, nodot publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai lokālplānojuma projektu nekustamajam īpašumam Dzintaru ielā 14, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

 

Publiskās apspriešanas termiņš

Publiskā apspriešana tiek organizēta no 2021. gada 16. augusta līdz 2021. gada 12. septembrim.

 

Ar lokālplānojuma projekta 1. redakciju iespējams iepazīties

Ar lokālplānojuma grozījumu projekta materiāliem, publiskās apspriešanas laikā, varēs iepazīties Pāvilostas pilsētas pārvaldes telpās  (Dzintaru iela 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā), pārvaldes darba laikā, Pāvilostas novada mājas lapas daļā Domes paziņojumi http://www.pavilosta.lv/rightmenu1/domeszias) un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (Ģeoportāls: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14841), vai skanējot QR kodu.

 

 

 

Publiskās apspriešanas sanāksme

Publiskās apspriešanas sanāksme, tikšanās ar lokālplānojuma izstrādātājiem, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā noteiktās prasības, notiks neklātienes formātā (attālināti) 31.08.2021. plkst. 17:15. izmatojot ZOOM platformu

(saite: https://us04web.zoom.us/j/77290104832?pwd=QmZ4THRKU2NkWlF0aUI2WXdtZjQrUT09).

 

Priekšlikumu un atsauksmju iesniegšanas kārtība

Rakstiskus priekšliekumus (anonīmas netiks ņemtas vērā) iespējams iesniegt līdz 2021. gada 12. septembrim ieskaitot:

 1. Nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu Pāvilostas pilsētas pārvaldei pa pastu (adrese: Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā, LV-3466).
 2. Nosūtot elektroniski uz Pāvilostas pilsētas pārvaldes e-pastu (adrese: dome@pavilosta.lv).
 3. Ievietojot iesniegumu Pāvilostas pilsētas pārvaldes pastkastē pie Pāvilostas pilsētas pārvaldes administrācijas ēkas (Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā).
 4. Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv publiskās apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”.

 

Konsultāciju saņemšanas iespējas

    Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Pāvilostas pilsētas pārvaldes teritorijas plānotāju Daci Baumani, tālr. nr. 28017731, e-pasta adrese: dace.baumane@pavilosta.lv un/vai lokālplānojuma izstrādātāju Kasparu Siņicinu, tālr. nr. 29491714, e-pasts: kaspars.sinicins@gmail.com .

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis un īss risinājuma apraksts

      Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir funkcionālā zonējuma maiņa no koptām zaļumu vietu teritorijām (ZK-1) uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), kas ietver savrupmāju, vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām piederīgo palīgēku (saimniecības ēkas, šķūnīši u.tml.) teritorijas.

    Lokālplānojums, paredz ar Teritorijas plānojumu noteiktā funkcionālā zonējuma maiņu no kopto zaļumvietu teritorijas (ZK-1) uz mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), paredzot iespēju zemes gabalu sadalīt 5 (piecās) atsevišķās zemes vienībās, kas paredzētas mazstāvu dzīvojamās apbūves attīstībai. Jaunprojektēto zemes vienību platības ir robežās no 1600 m2 – 1850 m2.  Lokalplānojuma teritorijas tālāka attīstība pieļaujama izstrādājot zemes ierīcības projektu.

      Daļai teritorijas, Sakas upes tiešā tuvumā, kura atrodas Sakas upes tauvas joslā un aizsargjoslā Lokālplānojuma risinājums paredz funkcionālo zonējumu noteikt kā dabas un apstādījumu teritoriju (DA). Šāds zonējums noteikts, atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumiem Nr. 240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas izmantošanas un apbūves noteikumi", teritorijā atļauto zemes izmantošanu saglabājot līdzvērtīgu, kāda tā šobrīd ir paredzēta Teritorijas plānojuma kopto zaļumvietu teritorijai (ZK-1).

 

Lokālplānojuma teritorijas apbūves priekšlikums

 

Lokālplānojuma izstrādātājs: Kaspars Siņicins, t. 29491714

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU īpašumam ZELTENES ielĀ 18, Pāvilostā, DIENVIDKURZEMES novadā

 

       Pāvilostas novada dome 2021. gada 27. maija sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 14., 20.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Zeltenes ielā 18, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

        Detālplānojuma mērķis ir veikt jaunu zemes vienību veidošanu zemes vienībai Zeltenes ielā 18 (kadastra apzīmējums 6413 006 0066, platība 0,5827 ha), detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

     Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs Laiviņš (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com).

      Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei iesniedz Dienvidkurzemes novada Pāvilostas pilsētas pārvaldē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

      Ar detālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā https://geolatvija.lv

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU īpašumam ZELTENES ielĀ 6A, Pāvilostā, DIENVIDKURZEMES novadā

 

    Pāvilostas novada dome 2021. gada 25. februāra sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 4., 24. §) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Zeltenes ielā 6A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā” un 2021. gada 29. jūnija sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 15., 23.§) “Par grozījumiem 25.02.2021. Pāvilostas novada domes lēmumā “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Zeltenes ielā 6A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā””.

      Detālplānojuma mērķis ir veikt jaunu zemes vienību veidošanu zemes vienībai Zeltenes ielā 6A (kadastra apzīmējums 6413 006 0296, platība 0,8800 ha), robežu pārkārtošanai ar zemes vienībām Jūras iela, Zeltenes iela un Kāpu iela neizstrādājot zemes ierīcības projektu (nemainot zemes vienības Zeltenes iela 6A platību), detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

     Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs Laiviņš (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com).

      Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei iesniedz Dienvidkurzemes novada Pāvilostas pilsētas pārvaldē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

      Ar detālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā https://geolatvija.lv

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU īpašumam Dienvidu ielĀ 12, Pāvilostā, DIENVIDKURZEMES novadā

 

      Pāvilostas novada dome 2021. gada 29. jūnija sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 15., 22.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Dienvidu ielā 12, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

     Detālplānojuma mērķis ir veikt jaunu zemes vienību veidošanu zemes vienībai Dienvidu ielā 12 (kadastra apzīmējums 6413 006 0045, platība 0,2000 ha), detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

     Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs Laiviņš (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com).

      Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei iesniedz Dienvidkurzemes novada Pāvilostas pilsētas pārvaldē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

      Ar detālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā https://geolatvija.lv

 


Paziņojums par detālplānojuma "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Zeltenes iela 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā" apstiprināšanu

 

Pāvilostas novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. Protokols Nr. 14, 19.§ "Par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu īpašumam Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un adrešu piešķiršanu".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18644.

 

 


Paziņojums par lokālplānojuma “Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozīšanai īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai 64130020169, izmainot funkcionālo zonējumu” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 

     Pāvilostas novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.14, 22. § “Par Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr. 3 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā Austrumu iela 3, kadastra numurs 64130020169, Pāvilostā, Pāvilostas novadā” apstiprināšanu” un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 3 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā Austrumu iela 3, kadastra numurs 64130020169, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

     Ar lokālplānojumu var iepazīties https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18590

 

DOKUMENTĀCIJA

 


Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem projekta

“Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide

Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā”

realizācijai saskaņā ar būvniecības ieceri

           

      Pāvilostas novada pašvaldības būvniecības iecere projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” realizācijai paredzēta Dzintaru ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz promenādei.

       Projektā paredzēts, pārbūvēt Dzintaru ielu atjaunojot brauktuves, ietves un stāvlaukuma segumu. Dzintaru iela tiks sadalīta divos posmos, posms no Tirgus ielas līdz Vītolu ielai paredzēts transportam, gājēji pārvietosies pa esošajām un jaunizbūvētajām ietvēm, bet posms no Vītolu ielas līdz promenādei būs paredzēts gājējiem un apkalpojošajam transportam. Dzintaru ielas gājēju posms tiks atdalīts ar trim automātiskajiem bolardiem.

       Dzintaru ielas gājēju posma segums tiks izbūvēts no bruģakmens, šajā ielas posmā tiks izvietoti labiekārtošanas elementi un sakārtota zaļā zonā, kā arī ierīkots jauns ielas apgaismojums. Posma beigās pie novadpētniecības muzeja tiks atjaunots laukums piegādes transportam un pasākumiem.

      Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 5. maija līdz 2021. gada 25. maijam tika saņemtas 216 aptaujas anketas, no kurām 179 anketās pausts atbalsts projekta realizācijai, savukārt 37 anketās pausts viedoklis pret projekta realizāciju. Detalizēts pārskats pievienots pielikumā.

 

►PĀRSKATS UN TĀ PIELIKUMS

 

 


DETĀLPLĀNOJUMA ZEMES VIENĪBAI VĒTRAS IELĀ 11, PĀVILOSTĀ,

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

 

      Pāvilostas novada pašvaldība 2021. gada 29. aprīļa sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 12., 25. § “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam Vētras iela 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

       Detālplānojuma mērķis ir jaunu zemes vienību veidošana, detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei – mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM-4), nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

       Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemes vienības īpašnieks, izstrādes vadītājs – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone.

      Detālplānojuma izstrādātājs – Viesturs Laiviņš, tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com.

       Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 17. maija līdz 14. jūnijam.

      Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 14. jūnijā plkst. 16.00

Tiešsaistes aplikācijā ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/4167440878?pwd=TDBiMnBIK0lBME5WZUhpWmczRnhiZz09;

Meeting ID: 416 744 0878.

     Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma 1. redakciju var iepazīties:

     Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai (ieskaitot):

 • iesniedzot vai sūtot pa pastu – Pāvilostas novada būvvaldei, "Pagasta māja", Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466; elektroniski parakstītus, adresējot tos buvvalde@pavilosta.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
 • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

     Izmaiņām publiskās apspriešanas norisē aicinām sekot līdzi, iepazīstoties ar aktuālo informāciju plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājas lapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Detālplānojuma novietojums

    Detālplānojuma teritorija atrodas Pāvilostā, Vētras ielā 11, pilsētas dienvidrietumu daļā, Sakas upes kreisajā krastā. Detālplānojuma teritorija sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 6413 006 0071) ar kopējo platību – 7414 m2, kas ir privātīpašums un atrodas pie Vētras ielas kvartālā starp Dienvidu un Sēņu ielām.

 

Detālplānojuma risinājums

     Detālplānojuma teritorija atrodas apbūvei paredzētā pilsētas daļā ar plānoto (atļauto) izmantošanu – “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM-4). Paredzēta esošās zemes vienības sadalīšana, piekļuvju veidošana un inženierkomunikāciju izbūve. Detālplānojuma teritorijas sadalīšanas un apbūves veidošanas risinājumi ir izstrādāti atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

    Detālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot arhitektoniski kvalitatīvu apbūvi, saglabājot teritorijai raksturīgo dabisko ainavu – priežu mežu ar dabīgo meža zemsedzi, veidojot dzīvošanai, darbam un atpūtai pievilcīgu vietu (atbilstoši Pāvilostas novada attīstības programmai 2020. – 2026. gadam).

    Īpaša uzmanība detālplānojuma izstrādē ir pievērsta vietējo tradīciju un piejūrai raksturīgās ainavas saglabāšanai. Minimālā brīvā zaļumu teritorija, kurā jāsaglabā mežs un dabīgā zemsedze, ir paredzēta virs 70% no teritorijas kopplatības, kā galveno apstādījumu platību paredzot esošo mežu –ar šim apvidum raksturīgiem piejūras priežu mežiem un tiem raksturīgajām augu sugām.

 

►DOKUMENTĀCIJA

►VIZUALIZĀCIJA

 

 


 

Pāvilostas novada attīstības programma

2020. - 2026.gadam  un vides pārskats

GALA REDAKCIJA

 

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

►Domes lēmums

 


Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

      Pāvilostas novada dome ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu Nr.12 uzsāka Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.

       Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada apdzīvoto vietu prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm katrā no jomām.

       Ar Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas materiāliem un vides pārskatu laika posmā no 2020.gada 31.janvāra līdz 3.martam var iepazīties:

 • Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,
 • Vērgales pagasta pārvaldē, ”Pagastmāja”, Vērgalē, Vērgales pagastā,
 • pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv

 

     Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Pāvilostas novada attīstības programmas 1.redakciju un vides pārskatu iespējams iesniegt līdz 2020.gada 5.martam:

 • klātienē – Pāvilostas novada domē un Vērgales pagasta pārvaldē,
 • sūtot pa pastu uz adresi: Pāvilostas novada dome, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV 3466,
 • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vizma.gegere@pavilosta.lv

 

    Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:
Sanāksmes norises vieta: Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zāle, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā
Sanāksmes norises laiks: 28.02.2020. plkst.14:00

 

Kontaktinformācija:

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: uldis.kristapsons@inbox.lv, tālr. 26566055
Pāvilostas novada teritorijas plānotāja-lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā Dace Baumane: dace.baumane@pavilosta.lv, tālr. 28017731

 

Kontaktpersona:

Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes vadītāja,

novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere:

vizma.gegere@pavilosta.lv, tālr.: 63484561

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata kopsavilkums

Domes lēmums

 


PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ IZNOMĀT!

Pāvilostas pilsētā piedāvā iznomāt zemes vienības mazdārziņiem

Nosaukums vai adrese

Kadastra Nr.

Platība

(ha)

Iznomātās platības (ha)

Piezīmes

Dzintaru iela 56

64130020183

0,9745

   

Dzintaru iela 131

64130040015

0,7035

   

Ķīvīšu iela 12

64130040050

3,3600

   

 

Sakas pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra Nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Kalnlejas

64860070039

0,9

 

atrodas drupas

Pliederi

64860040047

0,6

 

atrodas dzīvojamā māja, kūts, šķūnis

Sakas skola

64860090259

0,4

 

atrodas Sakas pag. kluba ēka

 

Vērgales pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Ošenieki

64960040311

0,8035

 

atrodas ēkas, aizaudzis

 

Ielu apgaismojums

 

    Aicinām Pāvilostas novada iedzīvotājus informēt pašvaldību, ja uz Jūsu ielas kāda ielas apgaismojuma laternas spuldze mirkšķinās vai vairs nedeg. Šeit gan ir jāskatās vai tā nav mērķtiecīgi, pašvaldības resursu ekonomijas dēļ, atslēgta, bet gan ir pārstājusi izgaismot ielu diennakts tumšā laikā, tātad izdegusi. Informējiet pašvaldību izmantojot www.pavilosta.lv  esošo sadaļu Uzdot jautājumu!