Sestdiena, 06.03.2021
Vents, Centis, Gotfrīds

Izsoles

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

 

    Pāvilostas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu atsavināšanai:

  • "Bramaņi", Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 003 0178), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 003 0178), platība – 1,52 ha.

Sākumcena - 5969 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 596,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648

  • "Lejupes", Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 005 0223), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 005 0223), platība – 0,7974 ha.

Sākumcena - 2969 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 296,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648

  • "Zālītes", Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 004 0236), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 004 0236), platība – 0,6706 ha.

Sākumcena - 3269 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 326,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648

  • "Sulas", Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 008 0086), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 008 0110), platība – 2,83 ha.

Sākumcena - 8369 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 836,90 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648

  • "Kupši", Sakas pagasts, Pāvilostas novads (kadastra Nr. 6486 015 0143), kas sastāv no – zemes gabala un divām būvēm ar kadastra apzīmējumiem 64860150143001 un 64860150143002, platība - 0,0911 ha.

Sākumcena - 8978 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 897.80 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Alfrēds Magone, tālr. 26405900

 

   Samaksa par pirkumu – 100% euro, nekustamie īpašumi tiek atsavināti ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

     Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.02.2021. plkst.13.00 līdz 28.02.2021. plkst. 23.59, https://izsoles.ta.gov.lv.

       Izsole sākas 08.02.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 10.03.2021. plkst.13.00.

      Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Pāvilostas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

     Atsavināšanas metode  - elektroniska izsole izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv.

     Tālr. uzziņām  63498261, 63453658

 

     Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un no 08.02.2021. izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv.  Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonām, kas norādītas katram izsoles objektam.

 

LĒMUMS un IZSOLES NOTEIKUMI:

 

Nekustamo īpašumu VĒRTĒJUMI:

 
Ar pilnu īpašuma vērtējumu iespējams iepazīties klātienē Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, iepriekš laiku saskaņojot pa tālr. 63498261 vai e-pastā dome@pavilosta.lv

 


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

 

    Pāvilostas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu - zemes starpgabalu „LOTES", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr.64860030084, zemes vienības kadastra apzīmējums 64860060030, platība 1,11ha. Izsoles sākumcena - EUR 3340,00. Nodrošinājuma nauda - EUR 334,00. Izsoles solis - EUR 100. Izsoles dalības maksa - 50 EUR. Tiesības pieteikties īpašuma „Lotes”, Sakas pagasts, Pāvilostas novads atsavināšanai ir zemes īpašniekiem, kuru zemes īpašumam pieguļ atsavināmais zemes starpgabals. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv. Tālr. uzziņām par nekustamo īpašumu 63453658 Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Pāvilostas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000059438, a/s “Swedbank” norēķinu kontā LV32HABA0001402037066,  kods HABALV22. Piedāvājumi iesniedzami personīgi (Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas), pa pastu (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466) vai elektroniski dome@pavilosta.lv.

     Izsole notiks 2021. gada 26. martā plkst. 10.00 Pāvilosta novada pašvaldības Dzintaru iela 73, Pāvilosta, 2.stāvā, sēžu zālē.

LĒMUMS un IZSOLES NOTEIKUMI

 

 


PAZIŅOJUMS PAR IZSOLĒM

 

Pāvilostas novada pašvaldība rīko elektronisko izsoli ar augšupejošu soli sekojošu nekustamo īpašumu atsavināšanai:

  • "SMĒDES", Vērgales pagasts, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6496 001 0454), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6496 001 0454), platība – 0,06 ha un būves (saimniecības ēka) ar kadastra apzīmējumu 64960010434004

Sākumcena -1190 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 119,00 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648

  • PARKA IELA 14A, Pāvilosta, Pāvilostas  novads (kadastra Nr. 6413 002 0178), kas sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 6413 002 0248), platība – 0,4263 ha un būves (saimniecības ēkas) ar kadastra apzīmējumu 64130020178001

Sākumcena - 6565 euro, solis - 100 euro, nodrošinājuma maksa – 656,50 euro, pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Kontaktpersona Alfrēds Magone, tālr. 26405900

 

   Samaksa par pirkumu – 100% euro, nekustamie īpašumi tiek atsavināti ar tūlītēju samaksu (samaksu veicot viena mēneša laikā pēc izsoles).

   Izsolei pretendenti var reģistrēties no 08.03.2021. plkst.13.00 līdz 28.03.2021. plkst. 23.59, https://izsoles.ta.gov.lv.

     Izsole sākas 08.03.2021. plkst.13.00 un noslēdzas 07.04.2021. plkst.13.00.

    Drošības nauda iemaksājama attiecīgi Pāvilostas novada pašvaldības un Tiesu administrācijas kontā saskaņā ar elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavotiem rēķiniem.

   Atsavināšanas metode  - elektroniska izsole izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv.

    Tālr. uzziņām  63498261, 63453658

 

   Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv un no 08.03.2021. izsoļu vietnē  https://izsoles.ta.gov.lv.  Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonām, kas norādītas katram izsoles objektam.

   Ar nekustamā īpašuma pilnu vērtējumu iespējams iepazīties klātienē Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, iepriekš piesakot apmeklējumu pa tāl. 63498261 vai e-pastā dome@pavilosta.lv .

 

IZSOLES NOTEIKUMI: