Sestdiena, 20.07.2024
Ramona, Ritma

Bērna mantisko interešu aizsardzība

Pakalpojuma īss apraksts

 

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses Civillikumā paredzētajos gadījumos:

 • lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 • lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 • lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 EUR) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 • lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 EUR) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 • lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
 • ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 • lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 • lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 • veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.

 

Pakalpojumu nodrošina

Pāvilostas novada bāriņtiesa, Dzintaru iela 73,

Pāvilosta, Pāvilostas novads., LV -3466.

 

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona.

 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

 • Personu apliecinošs dokuments;
 • Iesniegums;
 • Mantojuma apliecība;
 • Darījuma līguma projekts;
 • par pārējiem dokumentiem katrā konkrētā gadījumā informācija saņemama bāriņtiesā.

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas, nepieciešamības gadījumā  termiņš tiek pagarināts saskaņā ar „Administratīvā procesa likuma” 64. pantu.

 

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Saskaņā ar „Bāriņtiesu likuma” 79. panta trešo daļu, ja mantojums tiek pieņemts nepilngadīgā bērna vārdā, piemērojams valsts nodevas atvieglojums ne mazāk kā 50 procentu no noteiktās nodevas (48, 38 euro).