Piektdiena, 29.05.2020
Raivis, Raivo, Maksis

Detālplānojumi

2009.gads

Nr.10 Par detālplānojumu nekustamam īpašumam Malduguns iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Nr.11 Par detālplānojumu nekustamajam īpašumam "Pūces", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā

Nr. 12 Detālplānojums īpašumam "Vīgas", "Lestes", "Nīcgaļi" Vērgales pagasts
Nr.13  Par detālplānojumu teritorijā- nekustamam īpašumam Vērgales pagasta "Svīres"

Nr. 14 Detālplānojuma grozījumi īpašumam "Lenkas" Vērgales pagasts

Nr.15 Detālplānojums  īpašumam "Ezeriņi" Vērgales pagasts

Nr. 16 Detālplānojums  īpašumam "Mazstrautiņi" Vērgales pagasts

Nr. 17 Detālplānojums  īpašumam "Lūcijas" Vērgales pagasts


Nr. 18 Detālplānojums  īpašumam "Plostnieki" Vērgales pagasts

Nr. 19 Detālplānojumi  īpašumiem "Krāces", "Bišu dzeņi", "Medūzas", "Jūras ķēniņi" Vērgales pagasts

Nr. 20 Detālplānojums  īpašumam "Pilenieki" Vērgales pagasts

Nr. 21 Detālplānojums īpašumam "Lenkas" Vērgales pagasts


Nr.22  Par detāplānojumu nekustamajiem īpašumiem "Jaunāķīši", "Jūrāķīši", "Lielāķīši", "Mežāķīši", "Mazāķīši", "Priežāķīši", "Silāķīši", "Smilšāķīši", Sakas pagasts, Sakas novads, Liepājas rajons

Nr.24  Detālplānojums īpašumam "Rūjas" Vērgales pagasts


Nr. 30 Detālplānojums īpašumam "Ābelītes" un "Akmeņkaļi" Vērgales pagasts Pāvilostas novads

Nr. 32  Detālplānojums īpašumam "Dīķīši" Vērgales pagasts Pāvilostas novads

2010.gads
Nr.3 Detālplānojums īpašumam "Lenkas" Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā,  2. zemes vienībai

Nr.11  Par detālplānojuma apstiprināšanu īpašumam "Brīzes", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads


Nr. 13 Par detālplānojuma apstiprināšanu īpašumiem  "Ūdri" un "Ūdriņi", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Nr. 19 Par detālplānojuma apstiprināšanu īpašumam " Birzes ", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

Nr. 22 Par detālplānojuma apstiprināšanu īpašumam Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā, Pāvilostas novads
Detālplānojums:

Nr. 25 Par detālplānojuma apstiprināšanu īpašumiem „Lagūnas” un „Kadagi”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads un saistošo noteikumu apstiprināšanu

 

2011.gads


Nr. 8 Par detālplānojuma apstiprināšanu īpašumam "Niedrāji", Vērgales pagasts, Pāvilostas novads.

Nr. 10 Par detālplānojuma grozījumu īpašumam Dzintaru ielā 2E, Pāvilostā apstiprināšanu.

 

2012.gads

Nr.15 Detalplānojumi īpašumiem Zaļkalna iela 1B un Zaļkalna iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novads.

Paskaidaidrojums

Galvenais plāns

 

Nr.18 Detālplānojums īpašumam "Rieģi", Vērgales pagastā.

Paskaidrojums

Galvenais plāns

 

Nr.19 Detālplānojums īpašumam "Ģirti", Vērgales pagastā.

Paskaidrojums

Galvenais plāns

 

2013.gads

 

Nr. 21 Detālplānojums īpašumam „Piejūras”, Vērgales pagastā.

Būvprojekta titullapa

I daļa Paskaidrojuma raksts

II daļa GP 1 Model

II daļa GP 2 Model

II daļa Grafiskais saturs

III daļa Apbūves noteikumi

IV daļa Pārskats

 

 Nr. 22 Detālplānojums  īpašumam „Saules pļavas” Vērgales pagastā.

 

Nr. 23 Detālplānojums īpašumam „Jaunstrēļi”, Sakas pagastā, Pāvilostas novadā

Esošā izmantošana

Plānotā izmantošana

Apbūves noteikumi

Lēmums

 

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2013 .GADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 12

Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Pāvilostas novada Sakas pagastā „ Mazāķīši”, „Mežāķīši”, „Silāķīši”, „Lielāķīši”, „Jaunāķīši”, „Smilšāķīši”, „Priežāķīši”, „Jūrāķīši” apstiprināšanu

 

2014.gads

Detālplānojuma izstrāde nekustamajiem īpašumiem Malduguns ielā 2, 4, 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā

Paskaidrojuma raksts

Apbūves noteikumi

Esošā izmantošana

Plānotā izmantošana

Inženierkomunikāciju un aizsargjoslu plāns

Plānoto zemes gabalu robežu (parcelāciju) plāns

Sarkano līniju plāns

Ielas šķērsprofils

 

2015.gads

Pāvilostas novada domes 2015.gada 24. septembra sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.10.,18.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Dzintaru iela 79, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

 

 

Pāvilostas novada domes 2015.gada 27.augusta sēdē tika pieņemts lēmums /prot.nr.9.,14.§/ par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajos īpašumos Sēņu ielā 5, Sēņu ielā 9 un Sēņu ielā 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.