Piektdiena, 19.04.2024
Vēsma, Fanija

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

31.03.2021

  Pāvilostas novada pašvaldība rīko mutisku cirsmas izsoli ar augšupejošu soli nekustamajā īpašumā "PAGASTA MEŽI", Sakas pagastā, Pāvilostas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 6486 004 0129, 6. kvartāla 11., 24. un 26. nogabalā ar aptuveno izcērtamo koksnes apjomu 1447,44 m3.

    Izsole notiks 2021. gada 30. martā plkst. 11.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā Dzintaru ielā 47, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

  • Nosacītā cena (sākumcena) - EUR 53550,00
  • Nodrošinājuma maksa EUR 5355,00
  • Dalības maksa fiziskām parsonām- EUR 70,00
  • Dalības maksa juridiskām personām – EUR 145,00

    Izsoles objekta kontakpersona Andris Zaļkalns mob. tel. Nr. 27017501

 Maksājumi veicami Pāvilostas novada pašvaldības norēķinu kontā LV32HABA0001402037066,  A/S "Swedbank",  kods HABALV22X.

    Reģistrācija izsolei tiks uzsākta pēc sludinājuma publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

    Reģistrācija izsolei un nodrošinājuma samaksa ir jāveic līdz 2021. gada 29. martam plkst. 10.00.

    Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv, reģistrācija darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 8.00-13.00 un no 13.30-17.00, piektdienās no plkst.8.00-14.00 Pāvilostas novada pašvaldībā Pāvilostā, Dzintaru ielā 73, pie kancelejas vadītājas, tālrunis 63498261 vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus sūtot uz epastu dome@pavilosta.lv.”

 

LĒMUMS un IZSOLES NOTEIKUMI

PIETEIKUMA VEIDLAPAS

« Atpakaļ