Piektdiena, 19.04.2024
Vēsma, Fanija

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

30.07.2021

 Pāvilostas novada pašvaldība pārdod atklātā, mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu „Pūlīši”, Sakas pagsts, Pāvilostas novads, kadastra Nr. 6486005 0107, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 64860050075, 0,7 ha platībā.

  • nosacītā cena jeb izsoles sākumcena - 3094,00 EUR (trīs tūkstoši  deviņdesmit četri eiro),
  • izsoles solis – 100 EUR (viens simts eiro),
  • izsoles reģistrācijas maksa – 50 EUR (piecdesmit eiro).

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

Samaksa par nosolīto objektu veicama viena mēneša laikā pēc izsoles.

 

     Kontaktpersona zemes lietu speciāliste Anna Brūkle, tālrunis uzziņām 63453658

    Izsole notiks 2021. gada 4. jūnijā plkst. 10.00 Pāvilosta pilsētas kultūras namā, Dzintaru ielā 47, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

    Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas maksa iemaksājama Pāvilostas novada pašvaldības, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000059438, a/s “Swedbank” norēķinu kontā LV32HABA0001402037066, kods HABALV22. Pieteikumi iesniedzami personīgi (Pāvilostas novada pašvaldībā pie kancelejas vadītājas), pa pastu (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466) vai elektroniski parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz dome@pavilosta.lv līdz 2021. gada 24. maijam plkst. 17:00.

 

►LĒMUMS un IZSOLES NOTEIKUMI

 

 

« Atpakaļ