Svētdiena, 14.04.2024
Strauja, Gudrīte

PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLĒM

PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLĒM

19.04.2021

PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads

 

 

►LĒMUMS un NOLIKUMS

Nosaukums, atrašanās vieta

Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Kadastra apzīmējums

6413 001 0255 – zemesgabalam

6413 001 0255 005 - ēkai

Platība

86,6 m2

Apgrūtinājumi

sakarā ar ERAF SAM 5.5.1. projekta “Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūve, lai novērstu plūdu apdraudējumu  un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” ietvaros izbūvētajiem inženiertīkliem, kuru rezultātā tika pilnveidots Pāvilostas jauniešu SERF kluba iespējami sniedzamais pakalpojums, kas ietver sevī ūdenssporta inventāra nomu un iespēju organizēt tematiskas apmācības un seminārus, ir viens no projekta iznākuma rādītājiem. Minētā funkcija ēkai ir jāsaglabā piecus gadus no projekta realizācijas un nodošanas ekspluatācijā t.i. līdz 2026. gada 31. decembrim.

Izsoles datums, laiks

2021.gada 16. aprīlī plkst. 10:00

Izsoles veids

Pirmreizēja mutiska

Izsoles norises vieta

Pāvilostas pilsētas kultūras namā, Dzintaru ielā 47, Pāvilostā, Pāvilostas novadā

Izsoles norises kārtība

Saskaņā ar izsoles noteikumiem

Izsoles sākuma nomas maksa

226,25 EUR mēnesī (bez PVN) saskaņā sertificēta vērtētāja noteikto

Izsoles solis

20.00 EUR

Izsoles dalības maksa

20.00 EUR

Izsoles nodrošinājums

273.76 EUR  (izsoles nodrošinājums izsoles uzvarētājam tiek ieskaitīts pirmā mēneša nomas maksā)

Iznomāšanas mērķis

Saimnieciskai darbībai

Nomas līguma termiņš

5 gadi no līguma noslēgšanas dienas

Pretendentu pieteikšanās termiņš

Līdz 15.04.2021. plkst.14:00

Papildu nosacījumi

Nomas tiesību izsolē var piedalīties pretendenti, kuri piedalījušies “Ideju atlases konkursa POTENCIĀLĀ NOMNIEKA NOTEIKŠANAI nekustamā  īpašuma  Dzintaru iela 1C, Pāvilosta, Pāvilostas novads, iznomāšanai” un kuri, saskaņā ar Pāvilostas novada domes lēmumu izvirzīti tālāk uz II kārtu – nomas tiesību izsoli.

Pieteikuma iesniegšanas vieta un reģistrācijas kārtība

Pieteikumi iesniedzami pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas Aritas Mūrnieces, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466, klātienē, apmeklējumu iepriekš piesakot pa  tālr. 63498261, vai dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz  dome@pavilosta.lv.

Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), pieteikuma saņemšanas datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā.

Nomas līguma projekts

Saskaņā ar izsoles noteikumiem pievienoto pielikumu (Pielikums Nr.1)

Nekustamā īpašuma apskates vieta un laiks

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt Nekustamo īpašumu dabā, kontaktpersona Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors A. Magone, tālr. 26405900

 

PAZIŅOJUMS PAR NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads

 

 

►LĒMUMS un NOLIKUMS

Nosaukums, atrašanās vieta

Kalna iela 43, Pāvilosta, Pāvilostas novads

Nomas objekta raksturojums

  • Pāvilostas novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums Kalna iela 43, Pāvilostā, Pāvilostas novadā (kadastra Nr. 64130010303), kas sastāv no daļēji labiekārtotas zemes vienības (kadastra apzīmējums 64130010303) ar platību 1.000 ha saskaņā ar Pielikumu Nr.1., (turpmāk – Zemesgabals vai Nekustamais īpašums). Uz Zemesgabala atrodas Iznomātājam piederoša būve – skatu tornis (kadastra apzīmējums          64130010303001). Būve netiek iznomāta un tai ir nodrošināma publiska piekļuve, t.i. tā ir pieejama publiskai apskatei un piekļuve tai  nedrīkst tikt ierobežota.
  • Pāvilostas novada pašvaldības īpašuma tiesības uz Nekustamo īpašumu nostiprinātas Kurzemes rajona tiesas Pāvilostas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000519633.
  • Nekustamais īpašums atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumam atrodas dabisko zaļumvietu (ZD-1) teritorijā. Zemes vienība atrodas Pāvilostas pilsētas teritorijā, kur jāievēro prasības saskaņā ar Pāvilostas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 337.1.punkta prasībām.

Kadastra apzīmējums

64130010303

Platība

1,0 ha

Lietošanas mērķis

teritorijas labiekārtošana, saskaņā ar teritorijas plānojumā noteikto izmantošanas mērķi - atpūtas vietas, skatu vietas, torņi un laukumi, ugunskura vietas, publisko tualešu būves un autostāvvietas

Apgrūtinājumi

nav

Izsoles datums, laiks

2021.gada 16. aprīlī, plkst. 11.00

Izsoles veids

Pirmreizēja mutiska

Izsoles norises vieta

Pāvilostas pilsētas kultūras namā, Dzintaru ielā 47, Pāvilostā, Pāvilostas novadā

Izsoles norises kārtība

Saskaņā ar izsoles noteikumiem

Izsoles sākuma nomas maksa

185,25 EUR+PVN mēnesī (saskaņā sertificēta vērtētāja noteikto)

Izsoles solis

20 EUR

Iznomāšanas mērķis

Saimnieciskai darbībai

Nomas līguma termiņš

5 gadi no līguma noslēgšanas dienas

Pretendentu pieteikšanās termiņš

9.04.2021-15.04.2021. plkst.14:00

Papildu nosacījumi

Saskaņā ar izsoles noteikumiem, paredzēts:

  • izsoles drošības nauda 224.15 EUR (divi simti divdesmit četri eiro, 15 centi).
  • Nomas līguma nodrošinājuma depozīts.

Pieteikuma iesniegšanas vieta un reģistrācijas kārtība

Pieteikumi iesniedzami pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas Aritas Mūrnieces, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466, klātienē, apmeklējumu iepriekš piesakot pa  tālr. 63498261, vai dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz  dome@pavilosta.lv.

Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), pieteikuma saņemšanas datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā.

Nomas līguma projekts

Saskaņā ar izsoles noteikumiem pievienoto pielikumu (Pielikums Nr.2)

Nekustamā īpašuma apskates vieta un laiks

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt Nekustamo īpašumu dabā, kontaktpersona Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors A. Magone, tālr. 26405900

 

PAZIŅOJUMS PAR PLUDMALES NOGABALU NOMAS TIESĪBU IZSOLI

Pāvilostā, Pāvilostas novadā

 

 

►LĒMUMS un NOLIKUMS

Nomas tiesību izsoles organizētājs

Pāvilostas novada domes Pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisija

Nomas tiesību izsoles veids

Atklāta mutiska pirmreizēja izsole ar augšupejošu soli.

Nomas objekti

A – 100 m2 platība

B - 100 m2 platība

C - 100 m2 platība

D - 100 m2 platība

E - 100 m2 platība

F - 100 m2 platība

G - 100 m2 platība

H - 100 m2 platība

Nomas objektu raksturojoša informācija un citi iznomāšanas nosacījumi

Saskaņā ar Pāvilostas novada pašvaldības 27.02.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 2 „Par pludmales nogabalu iznomāšanas  un izmantošanas kārtību” minētajiem nosacījumiem.

Maksimālais iznomāšanas termiņš

Līdz 2021.gada 15. septembrim.

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs reģistrācijas maksa, nodrošinājums un izsoles solis

1 nogabalam (100 m2)

Nosacītā nomas maksa

40,00 EUR (četrdesmit euro  ) mēnesī (bez pievienotās vērtības nodokļa);

Reģistrācijas maksa 5.00 EUR (pieci euro);

Nodrošinājums 8.00 EUR (astoņi euro);

Izsoles solis: 4,00 EUR (četri euro).

Zemes nomas maksa

Papildus objekta nomas maksai, maksājams pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

Izsoles norises vieta un laiks

2021.gada 16. aprīlī plkst.11.30, Pāvilostas pilsētas kultūras namā Dzintaru ielā 47, Pāvilostā, Pāvilostas novadā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks

Pēc informācijas publicēšanas dienas Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv līdz 15.04.2021., saskaņojot to pa tālruni 26405900.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami līdz 15.04.2021. plkst. 14:00 pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas Aritas Mūrnieces, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV-3466, klātienē, apmeklējumu iepriekš piesakot pa  tālr. 63498261, vai dokumentus, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz  dome@pavilosta.lv.

Saņemot pieteikumus par piedalīšanos nomas tiesību izsolē, tiek sastādīts izsoles dalībnieku saraksts, kurā tiek fiksēts katra dalībnieka vārds, uzvārds vai nosaukums (firma), pieteikuma saņemšanas datums un laiks, pieteikumu iesniegšanas secībā.

 

« Atpakaļ