Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Pašvaldība aicina pieteikties vakancei

Pašvaldība aicina pieteikties vakancei

14.05.2018

Pāvilostas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000059438)

izsludina konkursu -

 Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” vadītāja amatam

 

            Konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis”  vadītāja  amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš veidotu iestādes izglītības vidi, organizētu un īstenotu izglītošanas procesu, nodrošinātu valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijās noteikto mērķu sasniegšanu.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām;
 • vadīt iestādes darbu saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību skolvadībā;
 • Plānot, organizēt un vadīt iestādes saimniecisko un finansiālo darbību, organizēt drošu un atbalstošu vidi audzēkņiem un darbiniekiem;
 • izstrādāt un piedalīties iestādes darbību reglamentējošo dokumentu izstrādāšanā, nodrošināt tā izpildi;
 • nodrošināt Latvijas Republikas un Pāvilostas novada domes normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;
 • nodrošināt mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā pirmsskolas vecuma bērniem.


Prasības izglītības iestāžu vadītāju pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vēlama pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā ne mazāka par trim gadiem;
 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
 • Teicamas prasmes darbā ar informācijas tehnoloģijām, komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.

 

Konkursa pretendentam jāiesniedz:

 • Iesniegums un motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • vēlamas ieteikuma ( rekomendācijas) vēstules;
 • redzējums par izglītības iestādes attīstības virzieniem (līdz 2 A4 lapām).

 

Darba laiks: Pilna laika  5 dienu (40 stundu) darba nedēļa

Darba alga (bruto): 900.00 EUR

     Pieteikumu iesūtīt pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai, adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Vērgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Kastanītis” vadītāja amatu”. Pieteikumi jāiesniedz vai jānodrošina tā nosūtīšana (pasta zīmogs) līdz 2018. gada 11. maijam plkst.14:00. Informācija pa tālruni 63498261.

 

KONKURSA NOLIKUMS

 

« Atpakaļ