Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

Pašvaldība izsludina vakanci

Pašvaldība izsludina vakanci

28.11.2017

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438,

izsludina konkursu - Pāvilostas vidusskolas direktora amatam

 

    Konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības Pāvilostas vidusskolas direktora amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš veidotu iestādes izglītības vidi, organizētu un īstenotu izglītošanas procesu, nodrošinātu valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību Valsts izglītības standartiem;

 • vadīt iestādes darbu saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību skolvadībā;

 • Plānot, organizēt un vadīt iestādes saimniecisko un finansiālo darbību;

 • izstrādāt un piedalīties iestādes darbību reglamentējošo dokumentu izstrādāšanā, nodrošināt tā izpildi;

 • nodrošināt Latvijas Republikas un Pāvilostas novada domes normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;

 • nodrošināt jauno tehnoloģiju ieviešanu izglītības procesā.


Prasības izglītības iestāžu vadītāju pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

 • vēlama pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā ne mazāka par trim gadiem;

 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;

 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;

 • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.

 

Konkursa pretendentam jāiesniedz:

 • Iesniegums un motivācijas vēstule;

 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);

 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

 • vēlamas ieteikuma ( rekomendācijas) vēstules;

 • redzējums par izglītības iestādes attīstības virzieniem (līdz 2 A4 lapām).

 

    Darba laiks: Pilna laika  5 dienu (40 stundu) darba nedēļa

     Darba alga (bruto): 950.00 EUR

      Pieteikumu iesūtīt pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai, adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Pāvilostas vidusskolas direktora amatu”. Pieteikumi jāiesniedz vai jānodrošina tā nosūtīšana (pasta zīmogs) līdz 2017.gada 28.novembrim plkst.16:00. Informācija pa tālruni 63498261.

 

NOLIKUMS

« Atpakaļ