Ceturtdiena, 23.05.2024
Leontīne, Ligija, Lonija, Leokādija

Par ES (Eiropas Savienības) finansiālu atbalstu Pāvilostas novada uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai novadā

Par ES (Eiropas Savienības) finansiālu atbalstu Pāvilostas novada uzņēmējiem uzņēmējdarbības attīstībai novadā

18.02.2016

Pāvilostas novada pašvaldība aicina atsaukties Pāvilostas novada uzņēmējus, kas plāno attīstīt savu uzņēmējdarbību un sadarbībā ar pašvaldību  piesaistīt finansējumu 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” (turpmāk – 3.3.1.SAM)  Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumi Nr.593 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” īstenošanas noteikumi".

Atbalstāmās darbības:

Ceļi un komunikācijas (elektrība, gāze, ūdens, kanalizācija, siltums u.tml.) Teritorijas iekārtošana (veco ēku nojaukšana un teritorijas iekārtošana. Ēku būvniecība/rekonstrukcija un aprīkojums (pēdējie divi ierobežotā apjomā, ražošanas iekārtas nav atbalstāmas). Zemes iegāde (ierobežotā apjomā).

Projektā izvirzītie kritēriji:

Projekta idejas koncepts atbilst 3.3.1.SAM mērķim.

Projekta idejas konceptā plānota vismaz viena jauna darba vieta.

Vienas novada pašvaldības ietvaros iesniegto un apstiprināto 3.3.1.SAM projektu ideju konceptu skaits nav lielāks par trīs un to Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums kopumā nepārsniedz 3 000 000 eiro.

Projekta idejas konceptā norādītais projekta kopējais finansējums nav mazāks par 50 000 eiro.

Projekta idejas  konceptā aprakstītā projekta ideja atbilst pašvaldības attīstības programmā noteiktajam un ir iekļauta pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā, vai tiks nodrošināta atbilstība pašvaldības attīstības programmā noteiktajam un projekta ideja tiks iekļauta pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā līdz projekta iesnieguma iesniegšanai sadarbības iestādē.

Sadarbības partneris  var būt pašvaldība, pašvaldības izveidota iestāde, pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs.

No vienas pašvaldības var iesniegt ne vairāk, kā trīs ideju pieteikumus.

Saņemt papildus informāciju un pieteikties var Pāvilostas novada pašvaldībā pie projektu koordinatores Vizmas Ģēģeres, t; 63484561, vizma.gegere@pavilosta.lv vai pie Pāvilostas novada pašvaldības priekšsēdētāja Ulda Kristapsona, mob. 26566055, dome@pavilosta.lv

 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

« Atpakaļ