Sestdiena, 02.03.2024
Luīze, Laila, Lavīze

Skaisti atzīmēta Latvijas valsts jubileja

Skaisti atzīmēta Latvijas valsts jubileja

22.11.2019

    15.novembrī, Latvijas 101.dzimšanas dienas priekšvakarā, Vērgales kultūras namā notika valsts svētkiem veltītais svinīgais pasākums. Svētku pasākumu ar dzejas rindām atklāja Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane. Pēc valsts himnas nodziedāšanas ar svinīgo runu klātesošos uzrunāja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons.

      Arī šogad lielajā Goda grāmatā tapa daudz jaunu ierakstu, tādējādi turpinot daudzu gadu garumā mūsu novadā izveidojušos tradīciju – godināt tos cilvēkus, kuri ar savu darbu un godprātīgo attieksmi pret to veicinājuši mūsu novada izaugsmi. 

     Šogad titulu “GADA NOVADNIEKS 2019” saņēma biedrības “Ziemupīte” vadītāja Daina VANAGA par sentēvu tradīciju uzturēšanu un popularizēšanu, kopjot latvisku dzīvesziņu un organizējot gadskārtu pasākumus Ziemupē.

      Savukārt Pāvilostas novada domes PATEICĪBAS RAKSTUS saņēma:

 • Gunta LIMBERGA – par radoši darbīgiem 35 gadiem Vērgales pamatskolā, par labi paveiktu darbu sākumskolas skolēnu sagatavošanā un pagarinātās dienas grupas skolēnu darba organizēšanu pēcpusdienās.
 • Daina MAGONE – par ilggadēju darbu Vērgales pamatskolā, tradīciju kopšanu un skolēnu veiksmīgu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm bioloģijā un vēsturē.
 • Jānis ZELGALVIS – par nesavtīgu palīdzību Vērgales pamatskolai un skolēnu darba iemaņu pilnveidošanu.
 • Ērika MELVAGA – par 46 darbīgiem gadiem Vērgales pamatskolā, ar pienākumu un lielu atbildību veicot savu darbu.
 • Ingūna KOPŠTĀLE un Ligita GINTERE par Saraiķu centra atpūtas laukuma labiekārtošanas darbu organizēšanu un ikdienas kārtības nodrošināšanu ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem un gadskārtu ieražu un ikgadējo Saraiķnieku saieta organizēšanu Saraiķu ciemā.

   

     Tika sveikti arī pašvaldības darbinieki apaļās darba jubilejās:

 • Daina VĪTOLA – par 30 gadiem, kas veltīti grāmatai un tās lasītājiem Ziemupē.
 • Marita KALĒJA – par 30 nostrādātiem gadiem Vērgales pamatskolā, par skolēnu gatavošanu folkloras pasākumiem skolā, novadā, republikā un par radošu pieeju mūzikas mācīšanā.

 

     Turpinājumā Pāvilostas novada TIC pārstāves apbalvoja fotokonkursa “Pāvilostas novads 2019” uzvarētājus. Bet kā skaists pārsteigums bija Montas Tumpeles klātesošajiem veltītais apsveikuma dzejolis. Vērgalē tika sveikta 2.vietas ieguvēja Karīna Balode.  Kā arī tika sveikti jaunā 2020. gada kalendāra foto autori, kuru fotogrāfijas ievietotas kalendārā. Vērgales pagastā tie ir Normunds Līcītis un Rudīte Bērziņa.

     Valsts svētkiem veltīto pasākumu kuplināja Liepājas fotostudijas “FOtast” dalībnieki un tās vadītāju Līgu Evaldsoni atklājot fotoizstādi “Vienu dien Vērgalē”, kura būs skatāma līdz gada beigām.

       Svētku turpinājumā muzikālā apvienība “5 Jāņi” uzstājās ar koncertprogrammu “Tautas laiks”. Programmā skanēja dziesmas, kas sasildīja cilvēku sirdis un atsauca atmiņā Latvijai nozīmīgus notikumus. Zināmajām dziesmām klausītāji dziedāja līdzi. Pēc koncerta sekoja balle kopā ar grupu “5 Jāņi”.  

 

"GADA NOVADNIEKS 2019" - DAINA VANAGA

 

 

Latvijai

Sauc rudeņu dziesmā šos vārdus

pār Latviju spēcīgais Dievs,

Kad dzirkstis lai uzpūstu sārtos,

kad latvietis aizstāvēt ies

Šo zemi, šo tautu, tās laiku,

tās gājušo senību ar’,

No ģints uz ģinti tas celsies,

lai Latvija pastāvēt var!

Liec roku uz karoga jauna,

tu, spēcīgais, saulainais Dievs,

Un vārds tavs kā mūžības elpa

pa Latvijas novadiem ies!

                     /A. Niedra/

 

    Ar šiem dzejas vārdiem pasākuma vadītāja Krista Karlsone iesāka Valsts svētku svinīgo pasākumu Pāvilostas pilsētas kultūras namā, 16. novembra pēcpusdienā. Turpinājumā ikviens klātesošais tika aicināts kopā ar sieviešu kori “Sīga” vienoties kopīgā latviešu tautas lūgsnā “Dievs, svētī Latviju!”. Pasākumu turpināja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons ar svētku uzrunu: “Šogad Latvijas valsts atzīmē savu 101. jubileju – svētkus, ko svinam visi kopā, jo valsts ir cilvēki, kuri tajā dzīvo. Latvija ir tieši mums – Latvijas tautai vissvarīgākā un visnozīmīgākā zemeslodes daļa, kura mirdz kā dzintars mūsu Baltijas jūras krastā. Un tikai mums pašiem ir jābūt tik viediem, lai šos dzintaru spodrinot, mēs saglabātu visas tā pamatvērtības un izceltu spozmi, lai to sasildot mēs pretī saņemtu spēku ticēt, cerēt, mīlēt un darīt! Novēlu katram izdarīt mūsu valsts labklājībai tik, cik ikviens tiešām spēj paveikt, apzinoties savas iespējas, zināšanas un talantus, lai katrs varētu būt lepns par savu valsti! Lai mūsu vārdi saskan ar darbiem! Paldies vidiem mūsu novada ļaudīm par patriotismu un piederību savam novadam un Latvijai! Lai svētki izdodas skaisti un neaizmirstami, jo arī tos mēs veidojam paši – ar attieksmi, darbiem un klātbūtni! Sirsnīgi sveicu Latvijas valsts svētkos!”.

     Šogad nomināciju „Labais darbs novadam 2019” saņēma Pāvilostas jahtu ostas uzraugs Ģirts VAGOTIŅŠ-VAGULIS – par Pāvilostas novada pozitīvā tēla uzturēšanu un popularizēšanu, iejūtoties Pāvilostas jahtu ostas kapteiņa, Ziemupes Ziemassvētku vecīša un Zvejnieku svētku Neptūna tēlos, par aktīvu darbību novada kultūras dzīvē.

      Savukārt domes priekšsēdētājs PATEICĪBAS RAKSTUS pasniedza:

 • Daigai CĀBELEI un Eināram VĀRSBERGAM - par ilggadīgu skolēnu deju kolektīvu vadīšanu un labu rezultātu sasniegšanu valsts mērogā
 • Pēterim BRĪNIŅAM - par dažādu kultūras pasākumu organizēšanu un tūrisma piedāvājuma dažādošanu Pāvilostā
 • Rolfam un Ingrīdai JANSONIEM - par Pāvilostas vārda popularizēšanu, tūrisma attīstības veicināšanu sociālajos tīklos un tūrisma piedāvājuma dažādošanu
 • Antai LĪBIETEI - par veiksmīgu un aktīvu Pāvilostas novada tēla veidošanu un uzturēšanu, tūrisma uzņēmēju un piedāvājuma popularizēšanu interneta vidē
 • “Miera ostas”  saimnieki Anitai KRŪMAI un Valdim FREIMANIM - par veiksmīgu sadarbību un atbalstu, uzņemot novada viesus
 • Elgai DEVIŅAI - par mūža ieguldījumu pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā, izglītošanā un sagatavošanā skolas gaitām

      

     Kā ik gadu pašvaldības rīkotā konkursa “Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā 2019” nominanti no Sakas pagasta un Pāvilostas pilsētas tiek godināti un sveikti valsts svētku pasākumā Pāvilostas pilsētas kultūras namā. Konkursa komisijas pārstāve Vizma Ģēģere svinīgi pasniedz apbalvojumus konkursa laureātiem:

 • Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļa - sakoptākā iestāde novadā.
 • Kafejnīca “Enkurs”- jaunais tūrisma piedāvājums novadā.
 • Viesu  nams “Noras”- jaunais tūrisma uzņēmējs novadā.
 • Apartamenti “Šīfermāja”-  tūrisma uzņēmējs- Pāvilostas novada tēla veidotājs un popularizētājs.
 • Arita Mūrniece, Dzintaru iela 97-3, Pāvilostā - daudzdzīvokļu māju ziedošākie logi. 
 • Sakas pagasta lauku sēta “Urdzenieki”-  sakoptākais lauku īpašums novadā.
 • Sakas pagasta lauku īpašums “Avotieni”- sakoptākais lauku īpašums novadā.

 

     Savukārt Pāvilostas novada TIC sveica tos pāvilostniekus un saceniekus, kuri ieguva godalgotas vietas un atzinības rakstus TIC rīkotajā foto un video konkursā “Pāvilostas novads 2019”. Bet jau dienu iepriekš, 15. novembrī arī vērgalnieki tika sveikti Vērgales kultūras namā valsts svētku svinīgajā pasākumā.

      Foto un video konkursā ar 1. vietas iegūšanu sveicām Kārli Ansenu, kā arī 3.vietas ieguvēju Mairitu Evarti.  Fotokonkursa 2.vietas ieguvēju Karīnu Balodi TIC pārstāves sveica Vērgalē. Atzinības rakstus šogad saņēma Māra Siliņa par video “Aiziet jūriņā!” un fotogrāfiju autori - Valentīns Bekišbajevs, Ģirts Pavliņš, Silvija Irēna Mauriņa un Laura Zvirbule. Kā arī jauno 2020. gada kalendāru, kurā ievietotas autoru fotogrāfijas, saņēma – Kārlis Volkovskis,  Kristaps Zabrovskis, Aleksandrs Protopovičs, Līga Ermsone, Andis Stefanovics, Vizma Ģēģere, Sintija Gādiga un Ance Kalēja.

       Svinīgā pasākuma starplaikos ar skaistām dziesmām priecēja Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris “Sīga” un Kristas Karlsones deklamētās latviešu tautas dziesmas.

      Turpinājumā Latvijas valsts svētku svinīgā pasākuma ietvaros ar koncertprogrammu “Tautas laiks” uzstājās muzikālā apvienība “5 Jāņi”.

 

„Labais darbs novadam 2019” saņēms Ģirts VAGOTIŅŠ-VAGULIS

Rakstu veidoja: korespondente Vita Braže un

sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

 

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀS

VĒRGALĒ 15.11.2019.

PĀVILOSTĀ 16.11.2019.

Foto: Andris Paipa

 

 

« Atpakaļ