Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Novadnieki atbildes rod iedzīvotāju sapulcēs

Novadnieki atbildes rod iedzīvotāju sapulcēs

29.02.2016
   Februāra mēnesī ik gadu Pāvilostas novada pašvaldība rīko iedzīvotāju sapulci, kurā domes priekšsēdētājs aicina piedalīties gan iedzīvotājus, gan deputātus un pašvaldības iestāžu darbiniekus. Sapulces tiek rīkotas ar mērķi, lai informētu iedzīvotājus par novadā padarīto un plānoto uz nākamiem gadiem. Sapulces notiek kā Vērgalē, tā arī Pāvilostā.
   25. februārī Vērgales kultūras nama zālē uz iedzīvotāju sapulci bija sanākuši ap 40 iedzīvotāju, to skaitā arī deputāti un pašvaldības iestāžu darbinieki.
   Sapulce iesākās ar Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona izklāstu par paveikto 2015.gadā un par plānoto turpmāk. Lielākie veikumi – uzlikts bruģītis pie Ziemupes tautas nama, no ES fondiem tiks sakārtoti vairāki pašvaldības grantētie ceļi Pāvilostas novadā.  Šobrīd Pāvilostas novada pašvaldība ir viena no tām, kurā visvairāk tiek realizēti ES projekti un, kurai nav kredītsaistību. Šogad tiks uzsākti vairāki projekti – tiks sakārtotas Vērgales muižas kompleksa ēku fasādes, tiek izstrādāts nepabeigtās daudzdzīvokļu mājas “Teikas” tehniskais projekts, kā arī plānots īstenot projektu, lai sakārtotu Vērgales pamatskolas aktu zāli, Vērgales kapos tiks būvēta jauna kapliča, tiks ierīkots Ziemupes līvānu ciemata apgaismojums. Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. Kristapsons izklāstīja iedzīvotājiem ideju par baseina būvniecību Pāvilostā. Par iespējām un ieguvumiem, kas paveras Pāvilostas novada iedzīvotājiem un viesiem pēc baseina ierīkošanas. Nākamajā gadā Pāvilostas novada pašvaldība plāno 6 reizes palielināt īpašuma nodokli tajos īpašumos, kuros nav deklarēta neviena persona. Ja īpašumā būs deklarēts vismaz viens, tad nodoklis nepalielināsies.  Nākamajā mācību gadā tiek plānotas brīvpusdienas visiem skolēniem.
    Iedzīvotāji uzdeva jautājumus:

1.     Kāpēc Pašvaldība nevar uzklāt asfaltu uz grantētajiem ceļiem Vērgale – Ziemupe un Ziemupe – Saraiķi? Vasarā tur pārvietojas ļoti daudz mašīnu, velotūristi, arī ārzemnieki. Šie ceļi pieder Latvijas Valsts ceļiem, tādēļ pašvaldība tos neapsaimnieko. Valsts ceļi mēra kustības intensitāti un tad lemj par asfalta klāšanu. Diemžēl minētie ceļi nav prioritāte.

2.     Kad Ploces ūdeļu fermā tiks sakārtota mēslu savākšana un novērsta neciešamā smaka? Priekšsēdētājs U. Kristapsons atbild, ka ir ticies ar fermas īpašnieku Gundaru Jaunsleini, kurš paskaidrojis, ka ir izstrādāts tehniskais projekts šo problēmu risināšanai un vasarā viss tikšot sakārtots.

3.     Kad tiks sakārtota daudzdzīvokļu māja “Draudzība” Vērgalē? Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs J. Vitrups atbild, ka šajā mājā dzīvokļi ir privatizēti par pajām, tādēļ minētās problēmas jārisina pašiem iemītniekiem.

4.     Kas regulē Vērgales dīķa līmeni? Par dīķi atbild A. Sprudzāns un M. Dēvics.

5.     Klātesošie uzklausīja vērgalnieku Simonas un Aksela Raizeru ierosinājums pašvaldībai. Lai nākamgad Vērgalē izveidotu Veselības centru, tiek ierosināts nopirkt SIA “Muižkalniņi” bijušo ceptuves ēku un veco kantora ēka, lai tur izveidotu plašāka mēroga veselības aprūpes centru, pastu, kā arī ugunsdzēsēju depo. 

    Savukārt iedzīvotāju sapulce Pāvilostā notika Pāvilostas pilsētas kultūras namā 26. februārī. Tajā piedalījās vairāk kā 70 iedzīvotāju, piedaloties arī novada domes deputātiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem.

    Arī šajā sapulcē Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs iedzīvotājus iepazīstināja ar plānotajiem lielajiem ES projektiem, kas tiks īstenoti novadā. Tika skaidrots arī par 2016. gada budžetu, to sadalījumu un izlietojumu. Tāpat arī Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta iedzīvotājus skars jaunie pašvaldības saistošie noteikumi par nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņām, nosakot, ka vismaz vienai personai jābūt deklarētai novadā esošajā īpašumā. Domes priekšsēdētājs izteica arī gandarījumu par to, ka Pāvilostas novada mājas lapa www.pavilosta.lv ir aktīva un informācijas bagāta, aicinot iedzīvotājus apmeklēt to biežāk, lai saņemtu visu sev interesējušo informāciju.
   Pie tuvākā laikā plānotajiem darbiem, kas būs pašvaldībai jāizdara, priekšsēdētājs minēja - ceļu ātrumvaļņa izveide Dzintaru ielā pie Pāvilostas vidusskolas, muzejā izveidot jaunu ekspozīcijas zāli, jaunas mūzikas ierakstu studijas izbūve Pāvilostas Mūzikas skolā, vidusskolā un Mākslas skolā klašu telpu remonti, Pāvilostas kapu kapličas remonts, Rīvas vienai no daudzstāvu mājām nomainīt jumtu, Pāvilostā Celtnieku ielas asfaltēšana - lietus drenāžas izbūve, ūdens un kanalizācijas sakārtošana un gājēju ietves izbūve, Pāvilostā Stadiona ielas sakārtošana,  izveidojot normālu auto apstāšanās vietu pie  pirmsskolas “Dzintariņš”, plānots ar 1.aprīli pašvaldības ēkā Dzintaru ielā 73 atvērt vienoto klientu apkalpošanas centru u. c.
    Šā gada pašvaldības un ostas pārvaldes lielākais projekts būs Dienvidu un Ziemeļu molu pagarināšana. Šāda iespēja, kad daudzus gadus tika par to tikai sapņots un nemitīgi meklētas iespējas, pavērsusies pēc Zemkopības ministra Jāņa Dūklava vizītes Pāvilostā pagājušā gada nogalē. Uzklausot domes priekšsēdētāja stāstu par nemitīgiem smilšu sanesumiem starp abiem moliem, kas traucē zvejas kuģu ienākšanu Pāvilostas ostā un līdz ar to arī bremzē uzņēmējdarbību, ministrs veica nepieciešamos grozījumos saistošajos noteikumos, lai Pāvilostas ostas pārvalde varētu saņemt šim mērķim 4 miljonus eiro. Šobrīd tiek strādāts pie tehniskā projekta izstrādes iepirkuma, kas ļaus tālāk īstenot šo projektu. Tiek plānots piesaistīt Holandes uzņēmumu, kas veiks nepieciešamos mērījumus  jūrā. Kā nākamo lielo projektu šogad priekšsēdētājs nosauca projektu “Pretplūdu aizsargbūves - promenādes izbūvei, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem", kas paredz Pāvilostas novadpētniecības muzeja teritorijas labiekārtošanu, promenādes līdz Ziemeļu molam izbūvi un krasta stiprināšanu, kā arī  laivu slipes izbūvi, apgaismojuma ierīkošanu u.c. Bet trešais lielākais projekts, ko plāno īstenot pašvaldība, ir ūdenssaimniecības sakārtošana jaunajam ciemam.

No iedzīvotājiem izskanēja šādi jautājumi:

1.     Ko darīt ar brūno un dzelžaino ūdeni, kas rodas pēc ūdens pārtraukuma? Pāvilostas komunālā uzņēmuma direktors Oskars Vērnieks atbild, ka šajā situācijā nav vainojami pilsētas ūdensvadi, bet gan daudzdzīvokļu māju stāvvadi, kas ir sarūsējuši un veci. Tos būtu jāmaina.

2.      Joprojām nav nostiprināta aizsargvalnis pie Pāvilostas pilsētas kultūras nama, tas bīstami sasvēris? Domes priekšsēdētājs atbild, ka mēģināti \īstenot vairāki projekti, bet nesekmīgi. Aizsargvalnis nav bīstams.

3.     Ko darīt ar ielām, kas put? Domes priekšsēdētājs atbild, ka ir meklēti risinājumi šai situācijai, bet viela, ko smidzina uz grantētiem ceļiem, lai tie neputētu, ir pārāk liels sāls piemaisījums, kas, savukārt, ir bīstams kokiem un zālienam.

4.     Kad tiks atrisināts jautājums par atkritumu izmešanu Pāvilostas kapsētā? Vai nevar ierīkot vairākas atkritumu izmešanas vietas? Pašvaldības izpilddirektors atbild, ka Pāvilostas kapu garums ir aptuveni 200 m, kas nav liels attālums, lai no viena gala pārvietotos uz otru, lai izmestu atkritumus tam paredzētā vietā. Bet pēc iedzīvotāju iniciatīvas šis jautājums tiks risināts.

5.     Vai ir iespējams atjaunot galveno ieeju Stembres kapos, kā arī  izraut celmus kreisajā pusē un iestādīt jaunus kociņus? Pašvaldības izpilddirektors atbild, ka šogad šādi darbi netiks veikti. Plānots ar šo ideju startēt kādā no Leader projektiem, tādā veidā piesaistot Es finansējumu un sakārtojot kapus.

6.     Kas atbild par bērnu rotaļu laukumu jaunajā ciemā starp daudzdzīvokļu mājām? Pašvaldības izpilddirektors atbild, ka par dažāda vieda saimniecības darbiem iedzīvotājiem lūgums zvanīt izpilddirektoram vai pašvaldības kancelejas vadītājai.

7.     Vai plānots sakārtot Ziemeļu molu, jo šobrīd molam ir izkustējušies akmeņi un pa to veci cilvēki nevar pastaigāties? Agrāk virs akmeņiem bijušas koka laipas, kas atvieglojušas pārvietošanos pa molu? Domes priekšsēdētājs atbild, ka tā ir ļoti laba doma un uzdos tuvākā laikā pašvaldības labiekārtošanas daļai šo jautājumu risināt.

8.     Kur likumīgi pilsētā iespējams nomazgāt automašīnu vai samainīt mašīnai riepas? Domes priekšsēdētājs atbild, ka janvāra sēdē dome nolēma iznomāt angāru uzņēmumam, kas plāno nodarboties ar autoservisu. Iespējams, ka tur varēs ierīkot arī atmazgāšanas vietu.

9.     Tika jautāts arī par baseinu, vai Pāvilostas novada dome ir izvērtējusi visus plusus un mīnusus baseina būvniecībai un uzturēšanai. Domes priekšsēdētājs atbild, ka šāda ideja radusies vairāku aspektu dēļ. Pirmkārt jau vadoties pēc plānotajiem valsts noteikumiem, kas paredz, ka sākot ar 2017. gadu skolām būs obligāti jānodrošina skolēnu peldētapmācība. Otrkārt, plaši apspriežot valdības plānoto jauno reģionālo reformu, kurā paredzēts apvienot vienā novadā Pāvilostas, Nīcas, Rucavas, Durbes, Priekules novadus, bet Pāvilostas novadam vienīgajam nav kredītsaistības uz šo brīdi, nozīmē, ka pēc jaunā modeļa mēs – Pāvilostas novada iedzīvotāji – maksāsim arī pārējo novadu kredītsaistības. Ja tomēr būs jāapvienojas lielākos novados, tad šobrīd ir tas brīdis, ka varam novadā īstenot lielus projektus, kas arī pēc apvienošanās paliks mūsu novadā. Šim baseina būves projektam paredzēts piesaistīt LOC un LAD naudas, kā arī pašvaldība, visticamāk, būs spiesta ņemt kredītu. Ieguvēji būs visi, kuri domā par savu veselību, bet visvairāk jau bērni! Pieredze šādas ēkas būvniecībā un uzturēšanā ņemta no Ilūkstes novada, kur pērnā gada novembrī atklāja pavisam jaunu baseinu.

10.  Izskanēja jautājums arī par pirmskolas “Dzintariņš” bērnu rotaļu laukuma renovāciju. Tas ir morāli un fiziski novecojis. Pirmsskolas “Dzintariņš” vadītāja atbild, ka iepriekš vienmēr prioritātes bijušas pirmsskolas iekštelpas, kas prasa daudz finansiālo līdzekļu. Bet tiek plānots, ka nākamos trīs gadus tiks ieplānoti pirmsskolas budžetā līdzekļi arī bērnu laukuma sakārtošanai.
 
    No iedzīvotāju puses izskanēja arī daudz citu jautājumu – par estrādes noslogojumu un pasākumu plānu, par Ziemassvētku paciņām pirmsskolas vecuma bērniem, par pašvaldības delegācijas vizītēm Ukrainā, par jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību Pāvilostā un daudzi citi jautājumi.
    Vēl sapulces noslēgumā domes priekšsēdētājs klātesošajiem pastāstīja, ka marta domes sēdē ir apstiprināts Pāvilostas pilsētas sauklis un tas ir “Pāvilosta – vilnī uz augšu!”. Šāds sauklis nepieciešams, lai veidotu māksliniecisku plakātu, ko izlikt pie Liepājas – Ventspils šosejas pagriezienā uz Pāvilostu.
   Sapulce ilga turpat divas stundas, bet sanākušie vēl uzkavējās, lai uzdotu personiskus jautājumus gan domes priekšsēdētājam, gan izpilddirektoram.
 
Vita Braže un Marita Kurčanova
 
Foto: M. Kurčanova
 
Iedzīvotāju sapulce Vērgalē
 
iedzīvotāju sapulce Pāvilostā
 
 
 
 

 

« Atpakaļ