Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Piektdiena, 19.01.2018
Alnis, Andulis

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai


Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020.gadam” īstenošanai

 

 

1.Vispārīga informācija

Biedrība “Liepājas rajona partnerība” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 4.kārtu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai” ietvaros un Zivsaimniecības Rīcības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros.

Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018.gada 20.janvāra – 20.februārim

4.kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums:

M1/R1 - Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums: 55 029,33 EUR

M3/R1 - Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF)  finansējums: 259 587,90 EUR

M3/R2 - Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( EJZF)  finansējums: 239 991,28 EUR

Projektu īstenošanas termiņi:

  1. Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

  2. Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:

Biedrība “Liepājas rajona partnerība”

Krasta  iela 12 (2.stāvs), Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430

Kontaktpersona: izpilddirektore Inita Ate, +371 26595623, info@lrpartneriba.lv

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.lrpartneriba.lv

Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

     Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

 

2. Konkurss izsludināts šādai  rīcībai  Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētai rīcībai:

Rīcība  M1/R1

ELFLA LEADER

Rīcības nosaukums:

Atbalsts uzņēmējdarbībai un vietējo produktu realizācijai

Mērķis:

Veicināt ilgtspējīgas  un produktīvas uzņēmējdarbības  attīstību partnerības teritorijā

Kārtai piešķirtais finansējums:

55 029,33 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

40 000 EUR aprīkojuma projektiem

(Būvniecība šīs kārtas projektiem nav attiecināma)

Maksimālā atbalsta intensitāte

70 %

80%  kopprojektiem

Aktivitāšu apraksts.

Šīs Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt uzņēmējdarbības attīstību, esošo uzņēmumu attīstību nelauksaimnieciskās darbības jomās, īpaši atbalstot tūrisma nozari. Jaunu pakalpojumu izveidošana tuvāk iedzīvotāju dzīves videi, esošo pakalpojumu uzlabošana, dažādošana, pilnveidošana. Jāveicina uzņēmējdarbības nozaru attīstība ar augstu pievienoto vērtību. Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt esošos mājražotājus un mikrouzņēmumus, jaunos uzņēmumus savas darbības uzsākšanai, darbības uzlabošanai radot augstāku pievienoto vērtību produktiem. Modernizēt esošos uzņēmumus, lai tie varētu ražot efektīvāk, kvalitatīvākus produktus un/ vai sniegt pakalpojumus. Pamatizejvielas mājražošanā ir lauksaimniecības produkti, kas minēti Līguma par ES darbību I pielikumā, izņemot zivsaimniecības.  Rīcības ietvaros paredzēts atbalstīt tādus projektus, kas veicina darbinieku produktivitāti, darbinieku apmācības.

Lauku attīstības programmas apakšpasākuma    aktivitāte

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas.

Projektu īstenošanas teritorija

Grobiņas, Aizputes, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas, Rucavas un Pāvilostas novadi.

 

 

3. Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rīcība M3/R1

EJZF

Rīcības nosaukums:

Atbalsts zivsaimniecības nozares attīstībai un uzņēmējdarbības dažādošanai piekrastē

Mērķis:

Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.

Kārtai piešķirtais finansējums:

259 587,90 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 EUR aprīkojuma projektiem

100 000 EUR būvniecības projektiem

 

Maksimālā atbalsta intensitāte

30%  lielajiem uzņēmumiem un  zvejas kuģu dzinēja nomaiņai

70%  inovatīvam projektam

80%  ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem un kopprojektiem

50% pārējiem projektiem

 

Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts:

  1.aktivitāte Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos.

 Aktivitātes ietvaros paredzēts atbalstīt zivsaimniecības uzņēmumus VRG teritorijā (Baltijas jūras piekrastē), atbalstot saimnieciskās darbības uzlabošanu gan ražošanas procesā, gan produkcijas realizēšanā.  Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.

Inovatīvs projekts: ir projekts, kuru īstenojot tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, procesi vai metodes un kurš atbilst SVVA stratēģijā noteiktajiem identificēšanas kritērijiem.

 

2.aktivitāte Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs- dažādošana.

Aktivitātes ietvaros atbalstāmi uzņēmējdarbības projekti VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē, lai dažādotu savu saimniecisko darbību zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs. Galvenās jūras ekonomikas nozares ir jūras transports, enerģija (tai skaitā atjaunojamā enerģija), tūrisms un zivsaimniecība. Īpašs atbalsts inovatīviem projektiem. Ir iespējams īstenot kopprojektus.

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde, kopprojektiem – mārketings.

Projektu īstenošanas teritorija

Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta  (2.aktivitāte tikai Liepājas pilsētā, ja pretendenta komercdarbības joma pārsvarā ir zvejniecība, akvakultūra vai zivju un vēžveidīgo mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana).

 

 

4. Konkurss izsludināts šādai Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētai rīcībai:

Rīcība M3/R2

EJZF

Rīcības nosaukums:

Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā.

Mērķis:

Veicināt konkurētspējīgas un ilgtspējīgas Baltijas jūras piekrastes attīstību Liepājas rajona partnerības teritorijā.

Kārtai piešķirtais finansējums:

239 991,28 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam

50 000 EUR aprīkojuma projektiem

100 000 EUR būvniecības projektiem

300 000 EUR pašvaldību sabiedriskā labuma projektiem

Maksimālā atbalsta intensitāte

30%  lielajiem uzņēmumiem un  zvejas kuģu dzinēja nomaiņai

80%  ar piekrastes zvejniecību saistītiem projektiem

90% - pašvaldību un uzņēmēju sabiedriskā labuma projektiem

Rīcības nosaukums un aktivitāšu apraksts:

  1.aktivitāte Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana.

 Aktivitātes  ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kas nepasliktina esošo vides kvalitāti un sekmē vides kvalitātes uzlabošanu, atjaunojamo resursu ilgtspējīgu izmantošanu.

 Infrastruktūras projekti, kas mazina vidi degradējošo ietekmi un antropogēno ietekmi uz piekrasti.

Atbalstāma stacionārā dzinēja nomaiņa uz zvejas kuģiem.

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.

2.aktivitāte Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana.

Aktivitātes  ietvaros atbalstāmi tādi projekti, kuri veicina kultūras mantojuma saglabāšanu vai veicina kultūras pieejamību VRG teritorijas Baltijas jūras piekrastē.

Rīcības ietvaros atbalstāma ir būvniecība un ar to saistītās aktivitātes, būvmateriālu iegāde, teritorijas labiekārtošana, pamatlīdzekļu iegāde.

Projektu īstenošanas teritorija

Pāvilostas novads, Grobiņas novada Medzes pagasts, Nīcas novada Nīcas pagasts, Rucavas novada Rucavas pagasts un Liepājas pilsēta.

 

 

« Atpakaļ