Latviešu   |   English   |   Lietuvių
Piektdiena, 24.11.2017
Velta, Velda

Pašvaldība izsludina vakances


Pašvaldība izsludina vakances

Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438,

izsludina konkursu - Pāvilostas vidusskolas direktora amatam

 

    Konkursa mērķis ir noskaidrot un apstiprināt Pāvilostas novada pašvaldības Pāvilostas vidusskolas direktora amata pienākumu izpildei piemērotāko kandidātu, kurš veidotu iestādes izglītības vidi, organizētu un īstenotu izglītošanas procesu, nodrošinātu valsts pamatizglītības un vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību Valsts izglītības standartiem;

 • vadīt iestādes darbu saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē, paaugstināt profesionālo meistarību skolvadībā;

 • Plānot, organizēt un vadīt iestādes saimniecisko un finansiālo darbību;

 • izstrādāt un piedalīties iestādes darbību reglamentējošo dokumentu izstrādāšanā, nodrošināt tā izpildi;

 • nodrošināt Latvijas Republikas un Pāvilostas novada domes normatīvo aktu ievērošanu un izpildi iestādē;

 • nodrošināt jauno tehnoloģiju ieviešanu izglītības procesā.


Prasības izglītības iestāžu vadītāju pretendentiem:

 • izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

 • vēlama pieredze pedagoģiskajā vai izglītības vadības jomā ne mazāka par trim gadiem;

 • zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;

 • vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;

 • teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.

 

Konkursa pretendentam jāiesniedz:

 • Iesniegums un motivācijas vēstule;

 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);

 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);

 • vēlamas ieteikuma ( rekomendācijas) vēstules;

 • redzējums par izglītības iestādes attīstības virzieniem (līdz 2 A4 lapām).

 

    Darba laiks: Pilna laika  5 dienu (40 stundu) darba nedēļa

     Darba alga (bruto): 950.00 EUR

      Pieteikumu iesūtīt pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai, adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Pāvilostas vidusskolas direktora amatu”. Pieteikumi jāiesniedz vai jānodrošina tā nosūtīšana (pasta zīmogs) līdz 2017.gada 28.novembrim plkst.16:00. Informācija pa tālruni 63498261.

 

NOLIKUMS

 


Pāvilostas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000059438,

 aicina pieteikties uz vakanci – AINAVU ARHITEKTS/-E

 

Prasības kandidātiem:

 • atbilstoša speciālā izglītība (var būt pēdējo kursu students), augstākā izglītība ainavu arhitektūrā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • atbilstoša profesionālā pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vēlama darba pieredze valsts vai pašvaldību iestādē;
 • augsta atbildības sajūta un spēja strādāt kolektīvā;
 • labas iemaņas darbā ar datoru (MS Office un speciālajām programmām) un biroja tehniku; 

 

     Darba laiks: Pilna laika  5 dienu darba nedēļa summētā darba laika uzskaite (40 stundas)

    Darba alga (bruto): 850.00 EUR

     Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

     Pieteikšanās termiņš - līdz 2017.gada 1. decembra plkst. 12:00.

 

AINAVU ARHITEKTS

(profesijas kods: 2162 01)

AMATA PIENĀKUMU APRAKSTS

 1. Organizēt Pāvilostas novada teritorijas ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma attīstības, saglabāšanas un atjaunošanas plānošanu, apstādījumu projektēšanu;
 2. Sadarbībā ar citiem pašvaldības speciālistiem sagatavot Pāvilostas pilsētas publisko teritoriju kopšanas plānojumu, kas ietver Pāvilostas novada ainavas attīstības vīziju, stratēģiju, mērķus un prioritātes, kā arī uzdevumu sadalījumu pa gadiem;
 3. Tematiskā plāna jeb ainavas attīstības stratēģijas ieviešana, kā arī citu projektu un būvdarbu integrēšana plānotajā pilsētvides ainavā un atbilstības tematiskajam plānojumam nodrošināšana (sadarbība ar būvvaldi un projektu vadību);
 4. Konsultēt projektētājus, būvniecības procesa dalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu veidošanas un saglabāšanas jautājumos.
 5. Organizēt Pāvilostas novada publisko teritoriju apstādījumus un labiekārtojumu.
 6. Veidot vienotu Pāvilostas novada apdzīvoto centru vizuālo noformējumu dažādiem svētkiem.
 7. Nepieciešamības gadījumā konsultēt Pāvilostas novada domes Koku ciršanas komisiju.
 8. Piedalīties publiskās apspriešanas materiālu izskatīšanā un izvērtēšanā;
 9. Sava amata pienākumu ietvaros
  1. Nodrošināt dokumentu apriti atbilstoši lietvedības prasībām;
  2. Piedalīties Pāvilostas novada saistošo noteikumu izstrādē,  sagatavot un sniegt priekšlikumus saistošo noteikumu projektu izstrādei;
  3. Piedalīties pašvaldības budžeta sagatavošanā;
  4. Sagatavot informāciju publiskošanai
 10. Savā darbībā vadās pēc
  1. LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  2. Pāvilostas novada pašvaldības nolikuma;
  3. Pāvilostas novada pašvaldības darba kārības noteikumiem;
  4. Pāvilostas novada domes pieņemtajiem lēmumiem, noteikumiem, domes priekšsēdētāja un pašvaldības izpilddirektora izdotajiem rīkojumiem.
 11. Pildīt citus tiešā vadītāja, Darba devēja rīkojumus un norādījumus, kas nav pretrunā ar Darba likumu, darba līgumu un kas ir saistīti ar iepriekš uzskaitīto tiešo pienākumu izpildi un paveicami darbiniekam noteiktā darba laika ietvaros.

 

 

« Atpakaļ