Ceturtdiena, 25.07.2024
Jēkabs, Žaklīna

Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem

Par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem

25.07.2016
   Zemkopības ministrijā arvien biežāk tiek saņemta informācija par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem lauksaimniecībā un mežsaimniecībā. Atgādinām, ka Medību likumā tika veiktas izmaiņas, lai samazinātu šo postījumu apmēru.
   Medību likumā noteikts, ka par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem un zaudējumiem savā īpašumā esošajā zemē ir atbildīgs zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, ja medību tiesības nav nodotas citam medību tiesību lietotājam. Ja medību tiesību īpašnieks medību tiesības nodod citam medību tiesību lietotājam, pušu pienākumus un tiesības nosaka medību tiesību nodošanas līgumā. Attiecīgi pienākumi, atbildība un zaudējumu atlīdzināšana par savvaļas medījamo dzīvnieku postījumiem tiek realizēta civiltiesiskā kārtā saskaņā ar Medību likumu un medību tiesību nodošanas līgumu.
    Medību likums nosaka pienākumu īstenot medību tiesības, respektējot gan dabas aizsardzības, gan saimnieciskās intereses, kā arī paredz iespēju savvaļas medījamo dzīvnieku postījumu gadījumos iesaistīties pašvaldībām, veidojot medību koordinācijas komisijas un noteiktā kārtībā lemjot par pasākumiem postījumu samazināšanai gan medību iecirkņos, gan teritorijās, kurās medības aizliegtas.
    Medījamo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpi, materiālo zaudējumu apmēru, kā arī pasākumus postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai nosaka attiecīgās pašvaldības izveidota medību koordinācijas komisija.
 
Komisijas pienākumos ietilpst:
-  noteikt postījumu apjomu un postījumu pakāpi;
- izvērtēt nepieciešamību noteikt pasākumus turpmāku postījumu novēršanai;
- aprēķināt medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecībai vai mežsaimniecībai;
- medību tiesību pārņemšanas gadījumā iesaistīt medību tiesību izmantošanā medību tiesību lietotājus no ģeogrāfiski tuvākajām medību platībām.
 
Komisijai ir tiesības:
- izstrādāt rekomendācijas medījamo dzīvnieku postījumu samazināšanai;
- izstrādāt rīcības plānu, ja ir objektīvs pamats uzskatīt, ka savvaļas medījamie dzīvnieki var radīt ārkārtas postījumus attiecīgās pašvaldības teritorijā;
- lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istabas) dzīvniekiem, ja tie uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud mājdzīvniekus vai cilvēkus.
 
Ja ir nodarīti postījumi, zaudējumus atlīdzina saskaņā ar Medību likumu, noteikumiem par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām un medību tiesību nodošanas līgumu (medību līgums).
 
Medību koordinācijas komisija medījamo dzīvnieku nodarītos postījumus izvērtē, ievērojot zemes īpašnieka, nomnieka vai ganāmpulka īpašnieka iesniegumu par medījamo dzīvnieku nodarītajiem postījumiem. Tāpēc, ja ir radušies savvaļas medījamo dzīvnieku postījumi, aicinām vērsties ar rakstisku iesniegumu sava novada medību koordinācijas komisijā.
 
Medību likums ir pieejams šeit.
 
Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordinācijas komisijām ir pieejams šeit.
 
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

« Atpakaļ