Trešdiena, 18.05.2022
Inese, Inesis, ēriks

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA VAIRĀKAS VAKANCES

PAŠVALDĪBA IZSLUDINA VAIRĀKAS VAKANCES

07.12.2018

Pāvilostas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000059438)

izsludina konkursu -

Pāvilostas novada pašvaldības metodiķa/-es izglītības un kultūras jomā amatam

 

Prasības:

 • Augstākā pedagoģiskā izglītība vai  otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība izglītības vai izglītības vadības jomā. Par priekšrocību tiks uzskatīta papildus izglītība kultūras vadības jomā.
 • Vismaz trīs gadu darba pieredze izglītības vai izglītības vadības jomā. Par priekšrocību tiks uzskatīta papildus darba pieredze kultūras vadības jomā.
 • Normatīvo aktu pārzināšana izglītības un kultūras jomā;
 • Pieredze izglītības un kultūras jomas normatīvo aktu sagatavošanā;
 • Elastīga pieeja problēmsituācijām un pārmaiņām, teicamas komunikācijas prasmes;
 • Izpratne par kompetencēs balstīta mācību satura ieviešanu izglītībā;
 • Spēja strādāt ar liela apjoma un daudzveidīgu informāciju, prasme to analizēt.
 • Teicamas publiskās uzstāšanās un prezentācijas prasmes;
 • Prasme informācijas tehnoloģiju izmantošanā;
 • Valsts valodas zināšanas C līmeņa 2. pakāpē;
 • Vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.


Galvenie pienākumi:

 • Vadīt Izglītības un kultūras darbu novadā;
 • Pārraudzīt novada pašvaldības izglītības un kultūras iestādes, uzraudzīt to darbu pašvaldībai noteikto funkciju pildīšanai izglītības un kultūras jomā, atbilstību normatīvajiem aktiem;
 • Veikt Izglītības un zinātnes un Kultūras ministriju deleģēto funkciju novadam izglītības un kultūras jautājumos izpildi;
 • Pieņemt un konsultēt klātienē un attālināti klientus, sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, veikt saraksti  noteikto amata pienākumu kompetences ietvaros;
 • Veikt mērķdotāciju sadali Pāvilostas novada izglītības un kultūras iestādēm, pārbaudīt un saskaņot tarifikācijas atbilstoši skolu mācību plāniem;
 • Administrēt Pāvilostas novada izglītības iestāžu VIIS datu bāzi;
 • Sagatavot lēmumu projektus izskatīšanai Pāvilostas novada domes un tās komiteju sēdēs par izglītības un kultūras nozares jautājumiem, pēc lēmuma pieņemšanas kontrolēt to izpildi;
 • Pārraudzīt un koordinēt ar izglītību un kultūru saistību pasākumu organizēšanu novadā, tajā skaitā ar interešu izglītību saistītos pasākumus.

 

Konkursa pretendentam jāiesniedz:

 • Iesniegums un motivācijas vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu pārstāsts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālus);
 • vēlamas ieteikuma (rekomendācijas) vēstules;
 • redzējums par izglītības un kultūras jomas attīstību novadā (līdz 2 A4 lapām).

Ar pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas.

 

Darba laiks: Pilna laika  5 dienu (40 stundu) darba nedēļa

Darba alga (bruto): 827.00 EUR

      Pieteikumu iesūtīt pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai, adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV 3466, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā. Uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Pāvilostas novada pašvaldības metodiķa izglītības un kultūras jomā amatu”. Pieteikumi jāiesniedz vai jānodrošina tā nosūtīšana (pasta zīmogs) līdz 2018.gada 7. decembra plkst.14:00. Informācija pa tālruni 63498261.

 


Pāvilostas novada pašvaldība (reģ. Nr. 90000059438)

 aicina pieteikties uz vakanci –

Vērgales pagasta kultūras nama vadītājs/-a

 

Prasības kandidātiem:

 • Augstākā vai vidējā speciālā izglītība humanitārajās zinātnēs, vai kultūras vadībā vai kultūras pasākumu menedžmentā;
 • Izpratne par kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras jomu reglamentējošu normatīvo dokumentu pārzināšana, orientēšanās kultūras aktualitātēs Latvijā un ārvalstīs;
 • Labas organizatora dotības, prasme uzstāties publikas priekšā;
 • Vismaz vienas svešvalodas zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • Iemaņas komunikācijā sociālos tīklos un darbā ar biroja tehniku;
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta un pašiniciatīva;
 • Prasme racionāli organizēt savu darbu;
 • Darba pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību.

 

Galvenie amata pienākumi:

 1. Vērgales kultūras nama (turpmāk tekstā – iestāde) darba organizēšana, vadīšana, saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Vērgales pagasta kultūras nama nolikumu, Pāvilostas novada domes lēmumiem, Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja, Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektora un Vērgales pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumiem;
 2. Iestādes mērķu izvirzīšana, to sasniegšanas nodrošināšana un izpildes kontrole;
 3. Iestādes darbu organizēšana, plānošana, un kontrole, apstiprinātā budžeta ietvaros;
 4. Kultūras un atpūtas pasākumu mākslinieciskās koncepcijas plānošana, to organizēšana un vadīšana (t.sk. valsts un tradicionālo svētku, kultūrvēsturisko pasākumu un tautas ieražu svētku norisi savā pagastā), sadarbības organizēšana ar izpildītājiem;
 5. Kultūras nama pasākumu plāna  mēnesim, ceturksnim, gadam izstrādāšana un iesniegšana saskaņošanai Pāvilostas novada pašvalsības metodiķim/-ei izglītības un kultūras jomā, tā realizācija;
 6. Iestādes budžeta budžeta plāna sagatavošana apstiprināšanai, atbildība par tā izpildi;
 7. Iestādes finanšu un saimnieciskās darbības vadīšana, finanšu plānošanas un piesaistes veikšana, nodrošinot finanšu resursu racionālu un tiesisku izmantošanu;
 8. Amatiermākslas kolektīvu ikdienas darba koordinācija un koncertu organizācija.
 9.  Pasākumu mākslinieciskā līmeņa kvalitātes uzturēšana;
 10. Sava pagasta iedzīvotāju intereses sekmēšana par kultūras dzīvi pagastā, būt aktīvam starpniekam starp iedzīvotājiem, pašvaldību, kolektīvu un pulciņu vadītājiem;

   Ar vakances pilnu amata pienākumu aprakstu iespējams iepazīties pie Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājas.

 

Darba laiks: Pilna laika darba nedēļa (40 stundas), summētā darba laika uzskaite.

Darba alga (bruto): EUR 569.00 mēnesī.

      Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (vēlama)) pretendentiem nosūtīt uz e-pasta adresi: dome@pavilosta.lv vai pa pastu Pāvilostas novada pašvaldība, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai iesniegt personīgi Pāvilostas novada pašvaldības kancelejas vadītājai.

           Pieteikšanās termiņš - līdz 2018. gada 7. decembra plkst. 14:00.

 

 

« Atpakaļ