Otrdiena, 17.05.2022
Umberts, Herberts, Dailis

2013.gads

02.01.2014

Pāvilostas novada domes sēde tiek sasaukta 2013.gada 19.decembrī plkst. 12.00 Vērgales pagasta pārvaldē, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā.

Sēdes darba kārtības projekts
1.    Par saistošo noteikumu „Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” projektu
2.    Par grozījumiem „Pāvilostas novada pašvaldības darba kārtības noteikumos”
3.    Par grozījumiem Vērgales pamatskolas štatu sarakstā un tarifikācijā
4.    Par grozījumiem labiekārtošanas štatu sarakstā un tarifikācijā
5.    Par grozījumiem degvielas un tālruņu limitos
6.    Par pamatlīdzekļu norakstīšanu
7.    Par finansējuma piešķiršanu
8.    Par pašvaldības informatīvo izdevumu
9.    Par kustamās mantas atsavināšanu
10.    Par nomas maksas samazināšanu
11.    Par sociālās mājas nolikuma projektu
12.    Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu
13.    Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
14.    Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
15.    Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
16.    Par zemes vienības izņemšanu no rezerves zemes fonda un tā piekritību pašvaldībai
17.    Par nekustamā īpašuma nodokļa samazināšanu
18.    Par grozījumiem Pāvilostas novada pašvaldības 2013.gada saistošajos noteikumos Nr. 12
19.    Par dzīvojamās telpas īres līguma un līguma par sadzīves atkritumu savākšanu  izbeigšanu
20.    Par īres tiesību piešķiršanu
21.    Par grozījumu izdarīšanu protokolā, samazinot zvejas skaita limitu
22.    Par nēģu zvejas rīku limita sadalījumu 2014.gadam
23.    Par zvejas rīku skaita un mencu nozvejas limita sadalījumu 2014.gadam rūpnieciskai zvejai
24.    Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu

   
Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons
 

« Atpakaļ