Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Sabiedrības līdzdalība

PAZIŅOJUMS PAR PĀVILOSTAS NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.- 2030. GADAM SABIEDRISKO APSPRIEŠANU
 
    Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 2014. gada 30. oktobra lēmumu (sēdes protokols Nr. 16, 14. paragrāfs) tika vekta Pāvilostas novada attīstība stratēģijas projekta publiskā apspriešana. Saskaņā ar publiskajā apspriešanā saņemtajiem priekšlikumiem, ir pilnveidota Pāvilostas novada attīstība stratēģija 2015.- 2030. gadam.
 
 
 
Lēmums par Pāvilostas attīstības startēģijas 2015.- 2030. gadam apstiprināšanu
 
  Labojumi un papildinājumi  iesniedzami pa pastu Pāvilostas novada pašvaldībai, Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466, vai nogādājot pašvaldībā, vai nosūtot  elektroniski vizma.gegere@pavilosta.lv līdz 2015. gada 27. aprīlim (sakaņā ar MK noteikumiem Nr.711 ).
 
Papildus informācija: Vizma Ģēģere, Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore un Pāvilostas novada pašvaldības attīstības startēģijas vadītāja. Tālr: 63484561, e- pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv
 
 
 
Par Pāvilostas novada attīstības stratēģijas 2015.- 2030. gadam izstrādi.
 
   Pašreiz notiek Pāvilostas novada attīstības stratēģijas 2015.- 2030. gadam, izstrāde. Šī gada 10.februārī  Pāvilostā un 11.februārī Vērgalē notika  darba grupu sanāksmēs par tēmu „Pāvilostas novada attīstības centri un pakalpojumu nodrošinājums tajos”.
   Darba grupu mērķauditorija bija izglītības, kultūras, sociālās un veselības aprūpes iestāžu pārstāvji, pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvji, uzņēmēji (īpaši tūrisma nozares pārstāvji), domes deputāti, pašvaldības speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti, kuri izteica savu  redzējumu par to, kā sekmīgi attīstīt Pāvilostas novadu. Darba grupās izteiktās idejas un redzējums uz Pāvilostas novada attīstību nākotnē tiks apkopots un izstrādāts Pāvilostas novada attīstības stratēģijas 2015.- 2030. gadam skiču variants, kas tiks prezentēts 27. martā novada iedzīvotājiem un visiem interesentiem. Pāvilostā plkst. 16.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā un Vērgalē plkst. 18.00 Vērgales kultūras namā. Pāvilostas novada attīstības stratēģijas 2015.- 2030. gadam, gala variantu plānots izstrādāt līdz šī gada 31. maijam.

 
Par Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.- 2030. gadam izstrādi.
 
  Ar 2014. gada 30. oktobra Pāvilostas novada Domes sēdes lēmumu, protokols 16., 14 paragrāfs, Pāvilostas novada pašvaldība uzsāk Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.- 2030. gadam, izstrādi.  Par izstrādes vadītāju no pašvaldības puses ir apstiprināta projektu koordinatore Vizma Ģēģere.
  Ir apstiprināts darba uzdevums, kurā noteikti stratēģijas izstrādes izpildes termiņi: - redakcijas izstāde – līdz 2015.gada 15.februārim, - publiskā apspriešana – 2015.gada februāris – marts, saskaņošana ar Kurzemes plānošanas reģionu līdz 2015. gada aprīlim, gala redakcijas izstrāde – līdz 2015. gada maijam, Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas gala redakcijas apstiprināšana domes sēdē – 2015. gada maijā.
   Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015.- 2030. gadam kalpos kā pamatdokuments finansējuma piesaistei no ES un citiem fondiem un programmām jaunajā plānošanas periodā.
 

 Lēmums par Pāvilostas novada stratēģijas 2015.- 2030. gadam izstrādes uzsākšanu

 


Paziņojums par Pāvilostas novada Upesmuizās parka un Vērgales muižas parka izstrādāto labiekārtošanas projektu sabiedrisko apspriešanu

 

PARKU LABIEKĀRTOŠANAS PROJEKTI

 

Upesmuižas parka labiekārtojuma projekts, skiču stadija

 

Vērgales parka labiekārtojuma projekts, skiču stadija

 

Paskaidrojuma raksts

 

 ►Ziemupes kokaugu inventarizācijas plāns

 

►Ziemupes kokaugu inventarizācija

 

►Paskaidrojuma raksts