Sestdiena, 18.05.2024
Inese, Inesis, ēriks

Plānošanas dokumenti

 

PĀVILOSTAS NOVADA ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2015.- 2030. GADAM

 


 

Pāvilostas novada attīstības programma

2020. - 2026.gadam  un vides pārskats

GALA REDAKCIJA

 

►Aktualizēts 2020. gada 29. oktobrī Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programmas 2020.-2026. gadam Investīciju plāns, lēmums.

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

►Domes lēmums

 


Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

 

       Pāvilostas novada dome ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu Nr.12 uzsāka Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.

       Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada apdzīvoto vietu prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm katrā no jomām.

       Ar Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas materiāliem un vides pārskatu laika posmā no 2020.gada 31.janvāra līdz 3.martam var iepazīties:

  • Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,
  • Vērgales pagasta pārvaldē, ”Pagastmāja”, Vērgalē, Vērgales pagastā,
  • pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv

 

     Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Pāvilostas novada attīstības programmas 1.redakciju un vides pārskatu iespējams iesniegt līdz 2020.gada 5.martam:

  • klātienē – Pāvilostas novada domē un Vērgales pagasta pārvaldē,
  • sūtot pa pastu uz adresi: Pāvilostas novada dome, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV 3466,
  • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vizma.gegere@pavilosta.lv

 

Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:
      Sanāksmes norises vieta: Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zāle, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā
       Sanāksmes norises laiks: 28.02.2020. plkst.14:00

 

Kontaktinformācija:

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: uldis.kristapsons@inbox.lv, tālr. 26566055
Pāvilostas novada teritorijas plānotāja-lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā Dace Baumane: dace.baumane@pavilosta.lv, tālr. 28017731

 

Kontaktpersona:

Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes vadītāja,

novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere:

vizma.gegere@pavilosta.lv, tālr.: 63484561

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata kopsavilkums

Domes lēmums

 


Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādes uzsākšanu

 

    Pāvilostas novada dome informē, ka ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu (sēdes protokols nr.1, 12.§) ir uzsākta Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde.

 

     Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes mērķis ir veidot pamatu Pāvilostas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai.

 

Galvenie attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

1. Noteikt Pāvilostas novada attīstības stratēģiskos virzienus un mērķus;

2. Noteikt Pāvilostas novada rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus vidēja termiņa stratēģisko prioritāšu un mērķu īstenošanai;

3. Izvērtēt un ņemt vērā nacionālos, reģionālos un arī Pāvilostas novada spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus, tostarp uzsāktos un plānotos investīciju projektus un rīcības;

4. Nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot tos darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

 

        Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes procesā ikviens novada iedzīvotājs un arī jebkurš cits interesents ir laipni aicināts sniegt savus priekšlikumus par nepieciešamajiem Pāvilostas novada attīstības virzieniem dažādu jomu veiksmīgākai attīstīšanai un problēmu risināšanai, kā arī iesaistīties Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes darba grupās.

 

      Priekšlikumus, norādot arī savu vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju, lūdzam sūtīt Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatorei un Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes vadītājai Vizmai Ģēģerei: vizma.gegere@pavilosta.lv

 

     Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes gaitā visa nepieciešamā informācija tiks publicēta pašvaldības mājaslapā www.pavilosta.lv sadaļā “Plānošanas dokumenti” un pašvaldības izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas”.

 

Lēmums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026. gadam izstrādes uzsākšanu.

 


Pāvilostas novada attīstības programma 2013.-2018. gadam, Investīcijas plāns 2012.-2018. gadam (Aktualizēts 2018. gada 25. janvārī)

 

Pāvilostas novada attīstības programma 2013. - 2018. gadam, Investīcijas plāns 2013.-2018. gadam (aktualizēts 2017. gada 27. aprīlī)

 

Aktualizēts 2016. gada 29. decembrī Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programmas 2013.- 2018. gadam Investīciju plāns, lēmums

 

Aktualizēts 2016. gada 27. oktobrī Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programmas 2013.- 2018. gadam Investīciju plāns, lēmums

 

Investīciju plāns attīstības stratēģijai 2013. - 2018. gadam (29.10.2015.)

 

Pāvilostas novada attīstības programmas 2013.-2018.gadam aktualizētās sadaļas "Investīciju plāns 2013.-2018.g. un Rīcību plāns 2013.-2018.g."

 

Pāvilostas novada attīstības programmas 2013.-2018.gadam aktualizētās sadaļas "Investīciju plāns 2013.-2018.g. un Rīcību plāns 2013.-2018.g.", lēmums

 


 

Pašvaldības ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA (aktualizētā redakcija)

 

Pāvilostas novada ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA  2012.-2018.gadam

 

►Pāvilostas novada attīstības programmas investīciju plāna 2013.-2018. gadam izpildes rādītāju izvērtējums.