Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027.gadam

Dienvidkurzemes novada iedzīvotāji aicināti piedalīties jaunveidojamā novada attīstības plānošanā

 

D kurzemes karte    Topošajam Dienvidkurzemes novadam ir svarīgi nodrošināt sabiedrības līdzdalību attīstības procesos un uzklausīt iedzīvotāju viedokli, tādēļ ikviens aicināts līdzdarboties Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādē.

 

    Aicinām gan topošā Dienvidkurzemes novada (veidos Grobiņas, Aizputes, Pāvilostas, Durbes, Priekules, Vaiņodes, Nīcas un Rucavas novads) iedzīvotājus, gan ikvienu, kuram ir svarīgi pilsētā un novadā notiekošie attīstības procesi, novērtēt un izteikt savu viedokli par 11 pilsētai un novadam būtiskām nozarēm – izglītību, kultūru, veselības aprūpi, sportu, sociālo aizsardzību, mobilitāti, drošību, ekonomiku, jaunatnes politiku, vidi, pārvaldību un digitalizāciju.

 

     Savu viedokli būs iespējams izteikt, piedaloties nozaru tematiskajās darba grupās, kas zoom platformā notiks no 12. aprīļa līdz 23. aprīlim.

      Pieteikšanās: https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

    Novērtēt svarīgās nozares, kā arī sniegt ieteikumus konkrētās jomas uzlabošanai nākotnē, būs iespējams arī, aizpildot aptaujas anketu.

 

Elektroniski aptauju aizpildīt var šeit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJR9BGOdPSRzqPBH-w4sJkRvpttKEblsaj-gPlu4sFZlDicw/viewform

 

      Drukātā veidā aptauja būs atrodama pašvaldības informatīvajā izdevumā “Grobiņas novada ziņu lapa”. Lūgums tās aizpildīt un līdz 10. maijam ievietot pastkastītēs Grobiņas novada domē un pagastu pārvaldēs.

 

      Lai nodrošinātu kvalitatīvu Liepājas pilsētas un jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanu, apzinātu teritoriju vajadzības, attīstības un sadarbības projektus starp Liepāju un jaunveidojamo Dienvidkurzemes novadu, sasaistot tos ar Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2021.–2027. gadam prioritātēm, kā arī sagatavotos Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijām pēc 2021. gada, ir uzsākta Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021. - 2027. gadam izstrāde un Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. gadam aktualizācija, kurā būs iekļauta arī topošā novada attīstības stratēģija.

     Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādes gaitā visa informācija tiks publicēta pašvaldību tīmekļa vietnēs, informatīvajos izdevumos un sociālajos medijos.

 

Papildu informācijai:

Grobiņas novada

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Kristīne Pastore

Tālrunis: 26427464

E-pasts: kristine.pastore@grobinasnovads.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas

Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja

Zita Lazdāne

Tālrunis: 22 017 277

E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv


 

 

Darba grupā “Mobilitāte” diskutē par ērtas

pārvietošanās risinājumiem nākotnē

 

     Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, ir sākušās tematisko darba grupu sanāksmes, kas notiek zoom platformā. Kopumā notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

       12. aprīlī norisinājās pirmā tematiskā darba grupas sanāksme tēmā “Mobilitāte”. Tajā piedalījās 56 dalībnieki no jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību pārstāvji un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, Kurzemes plānošanas reģiona pārstāvis un novada uzņēmēji, kā arī tūrisma jomu speciālisti un biedrību pārstāvji.

 

     Darba grupas dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

 • sabiedriskais transports (aptverot iekšējo un ārējo mobilitāti),
 • autoceļu un sakaru infrastruktūra,
 • gājēju un velo infrastruktūra, vides pieejamība.

 

     Darba grupā pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz nākotnes vajadzībām un attīstības tendencēm atbilstošas, iedzīvotājiem un uzņēmējiem būtiskas autoceļu infrastruktūras un satiksmes organizācijas sistēmas izveidi, uz kājāmgājēju un ikdienas mobilitātes un tūrisma vajadzībām atbilstošas velo infrastruktūras izveidi (t.sk. izmantojot Zaļo ceļu un Latvijas Valsts mežu ceļu sniegtās attīstības iespējas), kā arī uz mūsdienīga sabiedriskā transporta sistēmas attīstību, kas ir integrēta ar skolēnu pārvadājumiem.  

     Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

 


Darba grupā “Veselības aprūpe” diskutē

par veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanu

 

    Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 14. aprīlī norisinājās tematiskā diskusija “Veselības aprūpe”.

     Seminārā “Veselības aprūpe” kopskaitā piedalījās 42 dalībnieki - topošā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, ģimenes ārsti, sociālo aprūpes centru un feldšerpunktu, kā arī citu veselības aprūpes iestāžu pārstāvji.  

       Semināra dalībnieki par esošās situācijas problēmām diskutēja trīs tematiskajās grupās:

 • veselības aprūpes pakalpojumi un infrastruktūra,
 • sabiedrības veselības veicināšana,
 • veselības aprūpes cilvēkresursu piesaiste un attīstība.

 

    Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz:

 • cilvēkresursu piesaistes un noturēšanas mehānismiem veselības aprūpē, t.sk. rodot kopīgu stratēģiju veselības aprūpes speciālistu piesaistei gan Liepājā, gan Dienvidkurzemes novadā,
 • jaunu veselības aprūpes pakalpojumu punktu, īpaši feldšerpunktu, attīstīšanu,
 • esošas veselības aprūpes iestāžu infrastruktūras pilnveidi, jo īpaši vides pieejamības nodrošināšanu,
 • jaunu pakalpojuma formu – mobilo brigāžu -  attīstīšanu, kā arī pieejamības uzlabošanu esošajiem pakalpojumiem,
 • digitālu risinājumu attīstīšanas iespējām gan aprūpes pakalpojumu pieejamības veicināšanai, gan veselības aprūpes cilvēkresursu darba atvieglošanai un efektivizēšanai,
 • pasākumiem, kuri palīdzētu veicināt sabiedrības veselību.

 

    Seminārā tika uzsvērta nepieciešamība ciešāk sadarboties veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem.

     Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

     Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:


 

Darba grupā “Izglītība” diskutē

par izglītības iespējām mūža garumā

 

       Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 15. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Izglītība”.

     Šis bija trešais pasākums no kopskaitā plānotajiem 11 tematiskajiem pasākumiem. Seminārā “Izglītība” kopskaitā piedalījās 75 dalībnieki, kuru skaitā ietilpa jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību un Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, dažādu izglītības pakāpju un veidu izglītības iestāžu vadītāji un pedagogi, kā arī vecāku padomju pārstāvji. 

      Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām un izaicinājumiem trīs tematiskajās grupās:

 • vispārējā pamata un vidējā izglītība, interešu izglītība un profesionālās ievirzes izglītība,
 • vidējā profesionālā izglītība, mūžizglītība un augstākā izglītība,
 • pirmsskolas izglītība.

Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz:

 •  metodiskā atbalsta sistēmas izveidi skolotājiem jaunā izglītības satura ieviešanai,
 • izglītības procesa digitālo risinājumu nodrošināšanu,
 • pedagogu un atbalsta personāla piesaistes sistēmas izveidi, izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes nodrošināšanu un pilnveidi,
 • interešu izglītības satura attīstīšanu un pieejamības nodrošināšanu,
 • karjeras izglītības nodrošināšanu izglītības iestādēs,
 • mūžizglītības pieejamības nodrošināšanu iedzīvotājiem.

    Seminārā tika uzsvērta nepieciešamība ciešāk sadarboties Dienvidkurzemes novada izglītības pakalpojumu sniedzējiem.

     Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

      Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

 


 

Darba grupā “Kultūra” diskutē

par nākotnes izaicinājumiem

 

    Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 16. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Kultūra”.

      Seminārā “Kultūra” piedalījās 84 dalībnieki un bija pārstāvēti jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada ietilpstošo pašvaldību kultūras institūciju pārstāvji un citu pašvaldības nozaru speciālisti, kultūrizglītības iestādes pārstāvis, novadu iedzīvotāji, biedrību pārstāvji, kā arī dievnamu pārstāvis.

    Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

 • kultūras un atpūtas infrastruktūra (aptverot kultūras centrus, bibliotēkas, muzejus),
 • mākslas, kultūras un radošās industrijas procesu nodrošināšana (ietverot kultūras pieejamību, daudzveidību, līdzdalību un sadarbību),
 • kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un attīstīšana.

 

      Vispirms diskusijā pārrunāja kultūras nozares izaicinājumus, no kuriem viens no galvenajiem ir saistīts ar kopējas identitātes veidošanu jaunajā novadā, sadarbību un esošu kultūras resursu (kultūras institūcijas, cilvēkresursi, novadiem svarīgi pasākumi u.c.) saglabāšanu un jaunu, saistošu iniciatīvu attīstīšanu ar lielāku sabiedrības pašiniciatīvu.

      Pārrunājot nepieciešamās turpmākās rīcības līdz 2027. gadam, dalībnieki secināja, ka ir svarīgi uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru, tai skaitā kultūrvēsturisko mantojumu, attīstīt daudzveidīgu un dažādām mērķa grupām atbilstošu kultūras piedāvājumu, kā arī tika uzsvērta nepieciešamība risināt konkurētspējīga atalgojuma jautājumu un nozares profesionāļu piesaisti konkrētajām jomām.

      Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

      Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:


 

Darba grupā “Sociālā aizsardzība” diskutē

par pakalpojumu un atbalsta paplašināšanu

 

     Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 19. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Sociālā aizsardzība”.

     Seminārā “Sociālā aizsardzība” kopskaitā piedalījās 41 dalībnieks. To skaitā ietilpa gan jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošo pašvaldību Sociālo dienestu un Bāriņtiesu pārstāvji, gan Liepājas pilsētas pašvaldības pārstāvji, gan sociālo pakalpojumu sniedzēji, gan aktīvie novadu iedzīvotāji.  

      Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām trīs tematiskajās grupās:

 • sociālie pakalpojumi un palīdzība,
 • sociālā infrastruktūra un cilvēkresursu piesaiste/attīstība,
 • ģimenes un bērnu politika, sociālā iekļaušana.

      Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi skāra ļoti plašu tematiku.

    PIRMKĀRT, tika identificēts liels skaits vēlamo darbību sociālo pakalpojumu pilnveidošanai un jaunu attīstīšanai, tika iezīmēta nepieciešamība pilnveidot sociālās palīdzības un citus materiālā atbalsta veidus. Dalībnieki arī norādīja uz nepieciešamību sākotnēji veikt izvērstu un detalizētu esošās situācijas monitoringu Dienvidkurzemes novada pašvaldībās, lai noskaidrotu to vajadzības un iespējas sociālā atbalsta sniegšanā.

     OTRKĀRT, tika identificēta esošu sociālo pakalpojumu infrastruktūra, kurai ir nepieciešami uzlabojumi, kā arī infrastruktūra, kuru ir būtiski sakārtot, lai varētu izveidot jaunus sociālos pakalpojumus vai būtiski paplašināt esošo apjomu. Kā piemēru var minēt ieguldījumus Vaiņodes internātskolas ēkā, to pielāgojot ilgstošās sociālās aprūpes pakalpojuma vajadzībām.

     TREŠKĀRT, tika identificēts būtisks skaits pasākumu, kas vērsti uz atbalsta sniegšanu ģimenēm, t.sk. ģimenēm, kurās aug bērns ar īpašām vajadzībām, uz atbalsta sniegšanu jauniešiem, t.sk. patstāvīgas dzīves uzsākšanai, un uz atkarību mazināšanu jauniešu vidū un vardarbības samazināšanu ģimenēs un vienaudžu vidū.

     CETURTKĀRT, dalībnieki diskutēja par nepieciešamību veicināt jebkuras sociālās grupas iekļaušanos sabiedrībā, īpaši minot reemigrantus, kā arī par nepieciešamību popularizēt un attīstīt sociālo uzņēmējdarbību.

      Grupas daudz apsprieda arī nepieciešamību stiprināt starpinstitucionālu sadarbību, īpaši starp veselības un sociālo jomu, kā arī nepieciešamību stiprināt sociālo dienestu kapacitāti, piemēram, attīstot digitālus risinājumus, pilnveidojot sociālo darbinieku profesionālo kvalifikāciju.

      Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

     Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:


 

Darba grupā “Ekonomika” diskutē

par nākotnes vajadzībām

 

       Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 19. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Ekonomika”.

      Darba grupā, kurā diskutēja par ekonomikas jautājumiem, piedalījās 41 dalībnieks, pārstāvot gan jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā ietilpstošās pašvaldības, gan Liepājas pilsētu. Seminārā piedalījās arī novada uzņēmēji, tūrisma jomas speciālisti un biedrību pārstāvji.  

     Dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

 • ostas, loģistikas, lidostas, tūrisma, kā arī industrializācijas un ražošanas uzņēmējdarbības vide,
 • MVU un digitālās inovācijas un jaunuzņēmumu (start-up) uzņēmējdarbības vide,
 • lauksaimniecības, mežsaimniecības un zivsaimniecības attīstība.

 

      Pārrunātās problēmas un nepieciešamie risinājumi galvenokārt bija vērsti uz nākotnes vajadzībām. Dalībnieki diskutēja gan par tūrisma attīstības iespējām, gan akcentēja nepieciešamību sakārtot ceļu infrastruktūru un meliorācijas sistēmu, attīstīt degradētās teritorijas, nodrošināt tām inženierkomunikāciju pieslēgumus, gan arī par citām problēmām.

   Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

      Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:


 

Darba grupā “Sports” diskutē

par profesionālā un amatiersporta attīstību

 

     Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 20. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Sports”.

     Seminārā “Sports” piedalījās 49 dalībnieki - jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada ietilpstošo pašvaldību sporta institūciju pārstāvji un citu pašvaldības nozaru speciālisti, uzņēmējs, novadu iedzīvotāji/ sportisti un biedrību pārstāvji.

     Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

 • profesionālā un amatieru sporta infrastruktūra un pakalpojumi,
 • publiskā sporta infrastruktūra iedzīvotāju labsajūtas un veselības veicināšanai,
 • sporta procesu nodrošināšana.

 

     Vispirms diskusijā pārrunāja un identificēja aktuālo problemātiku, kas sporta jomā vēl joprojām ir saistīta ar infrastruktūru, t.i., gan attiecībā uz nepieciešamību pēc plānveidīgiem ieguldījumiem esošajā un salīdzinoši jaunajā sporta infrastruktūrā, lai  saglabātu tās kvalitāti, gan attiecībā uz neatbilstošu infrastruktūru un nepieciešamību pēc jaunas.

    Kā vienu no svarīgiem uzdevumiem jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā semināra dalībnieki dažādās grupās uzsvēra nepieciešamību pēc sporta nozares, īpaši infrastruktūras apzināšanas un nepieciešamības sagatavot kopīgu attīstības redzējumu ar dažāda līmeņa sporta centriem un dažādu specializāciju. Šāda pieeja palīdzētu veikt mērķtiecīgākus ieguldījumus sporta infrastruktūrā.

     Jānorāda, ka ciešā sasaistē ar infrastruktūras jautājumiem tika pārrunāti sporta pasākumu organizēšanas un iedzīvotāju iesaistīšanas jautājumi. Jāuzsver, ka aktuāls ir arī pārvaldības un sporta jomas koordēšanas jautājums gan jaunizveidojamā novada iekšienē, gan veidojot sadarbību ar Liepāju, īpaši attiecībā uz treneru piesaisti. Semināra dalībnieki dažādās grupās identificēja nepieciešamību sadarboties ar vispārizglītojošajām skolām, kā arī aktuāls ir mobilitātes jeb pārvietošanās jautājums.  

     Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

    Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

 


Darba grupā “Drošība”

diskutē par drošības uzlabošanu

 

      Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 20. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Drošība”.
      Seminārā piedalījās 37 dalībnieki – nozares speciālisti, atbilstošo institūciju pārstāvji no jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībām un Liepājas pilsētas. 

       Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām:

 • ceļu satiksmē,
 • sabiedriskajā kārtībā,
 • civilās un militārā aizsardzības jomā.

      Darba grupu pārstāvji izteica priekšlikumus, kādi risinājumi, projekti un pasākumi nepieciešami, lai Dienvidkurzemē būtu droša dzīves un darba vide.   Kā būtiskākās problēmas tika uzsvērta ceļu satiksmes infrastruktūra, veloceliņu trūkums, glābšanas dienestu pie ūdens nepieciešamība un citas. 

     Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

     Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

 


 

Darba grupā “Vide” diskutē

par vides saglabāšanu, uzlabošanu un attīstīšanu

 

      Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 21. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Vide”.

    Šajā darba grupā piedalījās 53 dalībnieki, pārstāvot gan Liepājas un jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadu pašvaldības, to uzņēmumus, nevalstiskās organizācijas u.c.

     Darba grupā dalībnieki diskutēja par vides jautājumiem, apskatot komunālo infrastruktūru, atkritumu apsaimniekošanu, mājokļus, dzīvnieku labturību, publisko ārtelpu un tās labiekārtojumu, kā arī jautājumus, kas skar dabas un zemes resursu aizsardzību un pārvaldību, enerģētiku, energoefektivitāti, gaisa kvalitāti un klimata pārmaiņas.

    Kā būtiskākos izaicinājumus un problēmas diskusijas dalībnieki minēja:

 • labiekārtošanas un apsaimniekošanas plānu trūkumu, ko vajadzētu izstrādāt pēc vienota principa un kas būtu jāuztic nozares ekspertiem,
 • ūdenssaimniecības/ kanalizācijas un siltumapgādes sistēmu tehnisko stāvokli un to perspektīvās apsaimniekošanas modeli,
 • atkritumu apsaimniekošanas plānu periodam līdz 2028. gadam,
 • piesārņoto un degradēto teritoriju attīstību,
 • mājokļu pieejamības nodrošināšanu. 

     Darba grupu pārstāvji izteica priekšlikumus, kādi risinājumi, projekti un pasākumi nepieciešami, lai Dienvidkurzemes novadā pilnveidotu kopējo situāciju vides jomā.  

     Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

     Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:


 

Darba grupā “Jaunatnes politika” diskutē

par esošo situāciju un nākotnes izaicinājumiem

 

       Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 22. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Jaunatnes politika”.

     Seminārā tajā piedalījās 42 dalībnieki no jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada pašvaldībām, Liepājas pašvaldības, jaunatnes darba organizatori, biedrību pārstāvji un citi interesenti.

   Grupas dalībnieki diskutēja par to, kā pašvaldībām īstenot jaunatnes politikas mērķus, iesaistīt jauniešus lēmumu pieņemšanā, darba tirgū, iekļaut izglītības procesā un palīdzēt pilnvērtīgi integrēties sabiedrībā. Tā ir tikai daļa no aktuālajiem jautājumiem, kuri būs risināmi jaunveidojamajā novadā tuvākajos septiņus gadus.

     Semināra dalībnieki – jaunatnes darba speciālisti, pedagogi, nevalstisko organizāciju pārstāvji diskutēja par esošās situācijas problēmām un izaicinājumiem darbā ar jaunatni. Tika izskatīti konkrēti pasākumi un projekti veiksmīgai jaunatnes politikas īstenošanai:

 • mentoru programmas motivācijai un jaunatnes brīvajam laikam,
 • vienas pieturas aģentūras izveide,
 • ciešāka speciālistu sadarbība,
 • ģimenes un skolas iesaiste jauniešu audzināšanā.

 

     Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

    Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:


 

Darba grupā “Pārvaldība un digitalizācija” diskutē

mūsdienīgas pārvaldes un komunikācijas risinājumiem

 

   Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 23. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Pārvaldība un digitalizācija”.

    Šī bija vienpadsmitā un pēdējā darba grupa un tajā piedalījās 46 dalībnieki no topošā Dienvidkurzemes novada un Liepājas – gan pašvaldību speciālisti, gan citi interesenti. Darba grupas dalībnieki diskutēja par sabiedrības iesaisti un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, sekmīgas sadarbības iespējām ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

     Diskutēja arī par to, kā veiksmīgi izmantot digitālos rīkus komunikācijā, veidojot uz lietotāju orientētu un labi saprotamu pašvaldības pārvaldi. Tematiskās darba grupas rezultāti, saņemtās idejas un priekšlikumi tiks izmantoti Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna izstrādē, uzdevumu un pasākumu definēšanā.

     Atgādinām, ka kopumā no 12. aprīļa līdz 23. aprīlim notika 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

    Atgādinām arī, ka joprojām iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus saistībā ar attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna izstrādi var izteikt elektroniski, rakstot epastā: attistiba@dkn.lv

 


Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un

izteikt savus priekšlikumus, piedaloties tematiskajā darba grupā “MOBILITĀTE”.

Kad? - 12. aprīlī no plkst.12.00 – 14.30 zoom platformā.

Pieteikties dalībai darba grupās: ŠEIT

 

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus, piedaloties tematiskajā darba grupā “VESELĪBAS APRŪPE”.

14. aprīlī no plkst.10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupās:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā

un izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “IZGLĪTĪBA”.

15. aprīlī no plkst.10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupās:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

 

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā

un izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “KULTŪRA”.

 16. aprīlī no plkst.10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 15. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv

 

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā

“SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA”.

 19. aprīlī no plkst.10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 18. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv   

 

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “EKONOMIKA”.

19. aprīlī no plkst. 14.00 – 16.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 18. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv  

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un

izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “Sports”.

20. aprīlī no plkst. 10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 19. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv

 

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un

izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “DROŠĪBA”.

 20. aprīlī no plkst. 14.00 – 16.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 19. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

Dienvidkurzemes novada un Liepājas pilsētas iedzīvotāju aptauja (google.com)

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un

izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “VIDE”.

21. aprīlī no plkst. 10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 20. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJR9BGOdPSRzqPBH-w4sJkRvpttKEblsaj-gPlu4sFZlDicw/viewform

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv  

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un

izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “JAUNATNES POLITIKA”.

22. aprīlī no plkst. 10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 21. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJR9BGOdPSRzqPBH-w4sJkRvpttKEblsaj-gPlu4sFZlDicw/viewform  

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv

 

Aicinām iedzīvotājus iesaistīties jaunā

Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanā un

izteikt savus priekšlikumus,

piedaloties tematiskajā darba grupā “PĀRVALDĪBA UN DIGITALIZĀCIJA”.

 23. aprīlī no plkst. 10.00 – 12.30 zoom platformā

 

Pieteikties dalībai darba grupā līdz 22. aprīlim:

https://forms.gle/8v8XFe4MghKve72b9

 

Plašāk par attīstības plānošanu lasīt https://ej.uz/dkn_attistiba

Ikviens iedzīvotājs aicināts izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas formu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJR9BGOdPSRzqPBH-w4sJkRvpttKEblsaj-gPlu4sFZlDicw/viewform  

Kā arī brīvā formā priekšlikumus attīstības plānošanai var iesūtīt e-pastā: attistiba@dkn.lv