Svētdiena, 14.04.2024
Strauja, Gudrīte

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

13.04.2021

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

 

    Pāvilostas novada pašvaldība rīko mutisku izsoli ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma atsavināšanai:

     „Mazžagari”, Vērgales pagastā, Pāvilostas novadā, kadastra Nr. 64960050103, zemes vienībai kadastra apzīmējums 64960050103, platībā 9,6605 ha. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav.

  • Izsoles sākumcena - EUR 29009,00
  • Nodrošinājuma nauda - EUR 2900,90
  • Izsoles solis - EUR 500
  • Izsoles dalības maksa - 50 EUR.

Atsavināšanas metode – objekta pārdošana mutiskā izsolē, samaksa 100 % eiro.

Kontaktpersona Jānis Vitrups, tālr. 29183648

      Izsole notiks 2021.gada 9. aprīlī Dzintaru ielā 47, Pāvilostā, Pāvilostas novadā plkst. 10:00.

   Pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem, kā arī reģistrēties dalībai izsolē var iesniegt Pāvilostas novada pašvaldībā vai pieteikumu nosūtot pa pastu (Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466) vai elektroniski ar drošu elektronisko parakstu dome@pavilosta.lv līdz 2021. gada 6. aprīlim plkst.13.00.

   Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem www.pavilosta.lv. Izsolāmo nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu.

     Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, jāiemaksā nodrošinājuma nauda 10% no izsolāmā objekta izsoles sākumcenas un reģistrācijas maksa Pāvilostas novada pašvaldības kontā reģistrācijas Nr.90000059438, a/s “Swedbank” norēķinu kontā LV32HABA0001402037066 , kods HABALV22.

 

►IZSOLES NOTEIKUMI

►Nekustamā īpašuma VĒRTĒJUMS

►Meža INVENTARIZĀCIJA

 

« Atpakaļ