Piektdiena, 23.07.2021
Magda, Magone, Mērija

Domes paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU īpašumam ZELTENES ielĀ 18, Pāvilostā, DIENVIDKURZEMES novadā

 

       Pāvilostas novada dome 2021. gada 27. maija sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 14., 20.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Zeltenes ielā 18, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

        Detālplānojuma mērķis ir veikt jaunu zemes vienību veidošanu zemes vienībai Zeltenes ielā 18 (kadastra apzīmējums 6413 006 0066, platība 0,5827 ha), detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

     Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs Laiviņš (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com).

      Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei iesniedz Dienvidkurzemes novada Pāvilostas pilsētas pārvaldē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

      Ar detālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā https://geolatvija.lv

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU īpašumam ZELTENES ielĀ 6A, Pāvilostā, DIENVIDKURZEMES novadā

 

    Pāvilostas novada dome 2021. gada 25. februāra sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 4., 24. §) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Zeltenes ielā 6A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā” un 2021. gada 29. jūnija sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 15., 23.§) “Par grozījumiem 25.02.2021. Pāvilostas novada domes lēmumā “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Zeltenes ielā 6A, Pāvilostā, Pāvilostas novadā””.

      Detālplānojuma mērķis ir veikt jaunu zemes vienību veidošanu zemes vienībai Zeltenes ielā 6A (kadastra apzīmējums 6413 006 0296, platība 0,8800 ha), robežu pārkārtošanai ar zemes vienībām Jūras iela, Zeltenes iela un Kāpu iela neizstrādājot zemes ierīcības projektu (nemainot zemes vienības Zeltenes iela 6A platību), detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

     Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs Laiviņš (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com).

      Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei iesniedz Dienvidkurzemes novada Pāvilostas pilsētas pārvaldē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

      Ar detālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā https://geolatvija.lv

 


PAZIŅOJUMS PAR DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU īpašumam Dienvidu ielĀ 12, Pāvilostā, DIENVIDKURZEMES novadā

 

      Pāvilostas novada dome 2021. gada 29. jūnija sēdē pieņēma lēmumu (Protokols Nr. 15., 22.§) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Dienvidu ielā 12, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

     Detālplānojuma mērķis ir veikt jaunu zemes vienību veidošanu zemes vienībai Dienvidu ielā 12 (kadastra apzīmējums 6413 006 0045, platība 0,2000 ha), detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei, nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

     Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone. Par detālplānojuma izstrādātāju apstiprināts Viesturs Laiviņš (tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com).

      Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei iesniedz Dienvidkurzemes novada Pāvilostas pilsētas pārvaldē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Dienvidkurzemes novadā.

      Ar detālplānojuma izstrādes materiāliem var iepazīties portālā https://geolatvija.lv

 


Paziņojums par detālplānojuma "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašumam Zeltenes iela 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā" apstiprināšanu

 

Pāvilostas novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr. Protokols Nr. 14, 19.§ "Par detālplānojuma redakcijas apstiprināšanu īpašumam Zeltenes ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, un adrešu piešķiršanu".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18644.

 

 


Paziņojums par lokālplānojuma “Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozīšanai īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai 64130020169, izmainot funkcionālo zonējumu” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

 

     Pāvilostas novada dome 27.05.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.14, 22. § “Par Pāvilostas novada pašvaldības 2021. gada 27. maija saistošo noteikumu Nr. 3 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā Austrumu iela 3, kadastra numurs 64130020169, Pāvilostā, Pāvilostas novadā” apstiprināšanu” un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 3 “Lokālplānojums teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā Austrumu iela 3, kadastra numurs 64130020169, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

     Ar lokālplānojumu var iepazīties https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18590

 

DOKUMENTĀCIJA

 


Pārskats par publiskās apspriešanas rezultātiem projekta

“Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide

Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā”

realizācijai saskaņā ar būvniecības ieceri

           

      Pāvilostas novada pašvaldības būvniecības iecere projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” realizācijai paredzēta Dzintaru ielas pārbūve posmā no Tirgus ielas līdz promenādei.

       Projektā paredzēts, pārbūvēt Dzintaru ielu atjaunojot brauktuves, ietves un stāvlaukuma segumu. Dzintaru iela tiks sadalīta divos posmos, posms no Tirgus ielas līdz Vītolu ielai paredzēts transportam, gājēji pārvietosies pa esošajām un jaunizbūvētajām ietvēm, bet posms no Vītolu ielas līdz promenādei būs paredzēts gājējiem un apkalpojošajam transportam. Dzintaru ielas gājēju posms tiks atdalīts ar trim automātiskajiem bolardiem.

       Dzintaru ielas gājēju posma segums tiks izbūvēts no bruģakmens, šajā ielas posmā tiks izvietoti labiekārtošanas elementi un sakārtota zaļā zonā, kā arī ierīkots jauns ielas apgaismojums. Posma beigās pie novadpētniecības muzeja tiks atjaunots laukums piegādes transportam un pasākumiem.

      Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 5. maija līdz 2021. gada 25. maijam tika saņemtas 216 aptaujas anketas, no kurām 179 anketās pausts atbalsts projekta realizācijai, savukārt 37 anketās pausts viedoklis pret projekta realizāciju. Detalizēts pārskats pievienots pielikumā.

 

►PĀRSKATS UN TĀ PIELIKUMS

 

 


DETĀLPLĀNOJUMA ZEMES VIENĪBAI VĒTRAS IELĀ 11, PĀVILOSTĀ,

PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

 

      Pāvilostas novada pašvaldība 2021. gada 29. aprīļa sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr. 12., 25. § “Par detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam Vētras iela 11, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

       Detālplānojuma mērķis ir jaunu zemes vienību veidošana, detalizējot un konkretizējot Teritorijas plānojumā noteiktajā funkcionālajā zonējumā paredzēto teritorijas izmantošanas veidu, aprobežojumus, nosakot prasības katras zemes vienības teritorijas izmantošanai un apbūvei – mazstāvu dzīvojamā apbūve (DzM-4), nodrošinot piekļuvi jaunizveidotajām zemes vienībām.

       Detālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemes vienības īpašnieks, izstrādes vadītājs – Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone.

      Detālplānojuma izstrādātājs – Viesturs Laiviņš, tālr.: 27065089, e-pasts: v.laivins@gmail.com.

       Detālplānojuma publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 17. maija līdz 14. jūnijam.

      Publiskās apspriešanas sanāksme plānota 14. jūnijā plkst. 16.00

Tiešsaistes aplikācijā ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/4167440878?pwd=TDBiMnBIK0lBME5WZUhpWmczRnhiZz09;

Meeting ID: 416 744 0878.

     Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma 1. redakciju var iepazīties:

     Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt līdz publiskās apspriešanas pēdējai dienai (ieskaitot):

  • iesniedzot vai sūtot pa pastu – Pāvilostas novada būvvaldei, "Pagasta māja", Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466; elektroniski parakstītus, adresējot tos buvvalde@pavilosta.lv. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīves vietas adrese un tālruņa numurs, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un tālruņa numurs;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

     Izmaiņām publiskās apspriešanas norisē aicinām sekot līdzi, iepazīstoties ar aktuālo informāciju plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības mājas lapā un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

 

Detālplānojuma novietojums

    Detālplānojuma teritorija atrodas Pāvilostā, Vētras ielā 11, pilsētas dienvidrietumu daļā, Sakas upes kreisajā krastā. Detālplānojuma teritorija sastāv no vienas zemes vienības (kadastra apzīmējums 6413 006 0071) ar kopējo platību – 7414 m2, kas ir privātīpašums un atrodas pie Vētras ielas kvartālā starp Dienvidu un Sēņu ielām.

 

Detālplānojuma risinājums

     Detālplānojuma teritorija atrodas apbūvei paredzētā pilsētas daļā ar plānoto (atļauto) izmantošanu – “Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija” (DzM-4). Paredzēta esošās zemes vienības sadalīšana, piekļuvju veidošana un inženierkomunikāciju izbūve. Detālplānojuma teritorijas sadalīšanas un apbūves veidošanas risinājumi ir izstrādāti atbilstoši Pāvilostas novada teritorijas plānojumā noteiktajai atļautajai izmantošanai.

    Detālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot arhitektoniski kvalitatīvu apbūvi, saglabājot teritorijai raksturīgo dabisko ainavu – priežu mežu ar dabīgo meža zemsedzi, veidojot dzīvošanai, darbam un atpūtai pievilcīgu vietu (atbilstoši Pāvilostas novada attīstības programmai 2020. – 2026. gadam).

    Īpaša uzmanība detālplānojuma izstrādē ir pievērsta vietējo tradīciju un piejūrai raksturīgās ainavas saglabāšanai. Minimālā brīvā zaļumu teritorija, kurā jāsaglabā mežs un dabīgā zemsedze, ir paredzēta virs 70% no teritorijas kopplatības, kā galveno apstādījumu platību paredzot esošo mežu –ar šim apvidum raksturīgiem piejūras priežu mežiem un tiem raksturīgajām augu sugām.

 

►DOKUMENTĀCIJA

►VIZUALIZĀCIJA

 

 


 

Pāvilostas novada attīstības programma

2020. - 2026.gadam  un vides pārskats

GALA REDAKCIJA

 

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

►Domes lēmums

 


Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

      Pāvilostas novada dome ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu Nr.12 uzsāka Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.

       Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada apdzīvoto vietu prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm katrā no jomām.

       Ar Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas materiāliem un vides pārskatu laika posmā no 2020.gada 31.janvāra līdz 3.martam var iepazīties:

  • Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,
  • Vērgales pagasta pārvaldē, ”Pagastmāja”, Vērgalē, Vērgales pagastā,
  • pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv

 

     Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Pāvilostas novada attīstības programmas 1.redakciju un vides pārskatu iespējams iesniegt līdz 2020.gada 5.martam:

  • klātienē – Pāvilostas novada domē un Vērgales pagasta pārvaldē,
  • sūtot pa pastu uz adresi: Pāvilostas novada dome, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV 3466,
  • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vizma.gegere@pavilosta.lv

 

    Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:
Sanāksmes norises vieta: Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zāle, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā
Sanāksmes norises laiks: 28.02.2020. plkst.14:00

 

Kontaktinformācija:

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: uldis.kristapsons@inbox.lv, tālr. 26566055
Pāvilostas novada teritorijas plānotāja-lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā Dace Baumane: dace.baumane@pavilosta.lv, tālr. 28017731

 

Kontaktpersona:

Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes vadītāja,

novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere:

vizma.gegere@pavilosta.lv, tālr.: 63484561

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata kopsavilkums

Domes lēmums

 


PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ IZNOMĀT!

Pāvilostas pilsētā piedāvā iznomāt zemes vienības mazdārziņiem

Nosaukums vai adrese

Kadastra Nr.

Platība

(ha)

Iznomātās platības (ha)

Piezīmes

 

 

 

 

 

Dzintaru iela 56

64130020183

0,9745

 

 

Dzintaru iela 131

64130040015

0,7035

 

 

Ķīvīšu iela 12

64130040050

3,3600

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakas pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra Nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Belzēji

64860110043

0,3642

 

atrodas drupas, apaudzis

 

 

 

   

Kalnlejas

64860070039

0,9

 

atrodas drupas

Pliederi

64860040047

0,6

 

atrodas dzīvojamā māja, kūts, šķūnis

         

Sakas skola

64860090259

0,4

 

atrodas Sakas pag. kluba ēka

Sūknis

64860050154

0,2

   

 

Vērgales pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Ošenieki

64960040311

0,8035

 

atrodas ēkas, aizaudzis


Ielu apgaismojums

 

    Aicinām Pāvilostas novada iedzīvotājus informēt pašvaldību, ja uz Jūsu ielas kāda ielas apgaismojuma laternas spuldze mirkšķinās vai vairs nedeg. Šeit gan ir jāskatās vai tā nav mērķtiecīgi, pašvaldības resursu ekonomijas dēļ, atslēgta, bet gan ir pārstājusi izgaismot ielu diennakts tumšā laikā, tātad izdegusi. Informējiet pašvaldību izmantojot www.pavilosta.lv  esošo sadaļu Uzdot jautājumu!