Trešdiena, 12.05.2021
Valija, Ina, Ināra, Inārs

Domes paziņojumi

IZSLUDINA PUBLISKO APSPRIEŠANU

 

       Pāvilostas novada dome 29.04.2021. sēdē lēma par Publiskās apspriešanas izsludināšanu projekta “Zvejas ostas pievadceļa pārbūve, infrastruktūras un atpūtas zonas izveide Dzintaru ielā no Tirgus ielas līdz promenādei Pāvilostā” iecerei saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 61.1 un 61.2 pantu un Pāvilostas novada pašvaldības 2017. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 5 “Pāvilostas novada pašvaldības nolikums” 99. punktu un 99.6. apakšpunktu, 100.3. apakšpunktu, 101.punktu, 102. punktu, 103. punktu.

►DOMES LĒMUMS

►DOKUMENTĀCIJA

► PRIEKŠLIKUMU VEIDLAPA

 

 


LOKĀLPLĀNOJUMA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

 “LOKĀLPLĀNOJUMS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA AUSTRUMU IELA 3, PĀVILOSTAS, PĀVILOSTAS NOVADA TERITORIJĀ”

 

      Pāvilostas novada dome 2021. gada 25. marta sēdē (protokols Nr. 5., 37. §) pieņēma lēmumu “Par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai īpašumam Austrumu iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”. 

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS TERMIŅŠ

Publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 12. aprīļa līdz 2021. gada 10. maijam

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME

Sanāksme notiks Zoom platformā 2021. gada 28. aprīlī plkst. 17:00.

Saite uz sanāksmi:

https://us02web.zoom.us/j/81444353403?pwd=bXhMNmJDYkJqaDlrT09jZEtBUUVzdz09

vai  https://ej.uz/Austrumuiela3

AR LOKĀLPLĀNOJUMA 1.REDAKCIJU IESPĒJAMS IEPAZĪTIES

 1. Pāvilostas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv sadaļā "Domes paziņojumi" vai https://www.facebook.com/PavilostasTIC/
 2. valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv vai https://ej.uz/Austrumu_iela_Pavilosta vai skanējot QR kodu

PRIEKŠLIKUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Priekšlikumus iespējams iesniegt  līdz 2021. gada 10. maijam:

 1. nosūtot iesniegumu Pāvilostas novada pašvaldībai pa pastu (adrese: Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466)
 2. nosūtot iesniegumu Pāvilostas novada būvvaldei pa pastu (adrese: “Pagasta māja”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads, LV-3466)
 3. ievietojot iesniegumu pašvaldības pastkastē pie Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas ēkas Dzintaru ielā 73, Pāvilostā
 4. elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu dome@pavilosta.lv
 5. valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā  “Iesniegt priekšlikumu”

KONSULTĀCIJU SAŅEMŠANAS IESPĒJAS

   Informāciju par lokālplānojuma 1.redakcijas risinājumiem, konsultāciju iespējām klātienē un publiskās apspriešanas pasākumiem iespējams saņemt:

 1. sazinoties ar Pāvilostas novada pašvaldības teritorijas plānotāju – lietvedi būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā Daci Baumani pa tālruni 28017731, vai e-pastu dace.baumane@pavilosta.lv
 2. sazinoties ar lokālplānojuma izstrādātāju SIA “Reģionālie projekti” pārstāvi Laini Veinbergu pa tālruni 29646789 vai e-pastu laine@rp.lv

LOKĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES PAMATOJUMS UN ĪSS RISINĀJUMU APRAKSTS

     Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012. – 2024. gadam, izmainot plānoto (atļauto) izmantošanu - funkcionālo zonējumu no Publiskās apbūves teritorijas (P-1) uz Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritoriju (DzM), kas ietver savrupmāju un tām piederīgo palīgēku (saimniecības ēkas, garāžas, šķūnīši u.tml.) būvniecību, īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilosta zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 6413 002 0169.

      Lokālplānojuma teritorijā plānota funkcionālā zona Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorija (DzM), nosakot galveno teritorijas izmantošanas veidu savrupmāju apbūve (dzīvojamā apbūve, ko veido vienas ģimenes dzīvojamā māja, divu ģimeņu dzīvojamā māja, dvīņu māja, ietverot nepieciešamās palīgbūves un labiekārtojumu). Lokālplānojuma teritorijā tiek noteikti šādi apbūves parametri: jaunveidojamās zemes vienības minimālā platība - 1200 m2, stāvu skaits – 2 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi, maksimālais apbūves augstums – 8 m līdz jumta korei, apbūves intensitāte – 60%, maksimālais apbūves blīvums – 30% un zaļās brīvās teritorijas rādītājs – 50%.

     Transporta infrastruktūras teritorija (TR1) lokālplānojuma teritorijā atbilst dabā esošas pašvaldības ielas Torņa iela sarkanām līnijām.

      Lokālplānojuma risinājumi un priekšlikumi kalpos par pamatu turpmākajai nekustamā īpašuma Austrumu iela 3 sadalīšanai un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, kā arī satiksmes organizācijas un sasaistes ar apkārtējām teritorijām plānošanai, ielu/ceļu un nepieciešamo inženiertīklu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei.

►DOKUMENTĀCIJA

 

 

 


Paziņojums par lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu

 

     Pāvilostas novada dome 2020. gada 30. jūlijā pieņēma lēmumus par divu lokālplānojumu izstrādes uzsākšanu Pāvilostas novada administratīvajā teritorijā:

 • Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozīšanai īpašuma Austrumu iela 3, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, zemes vienībai 6413 002 0169, izmainot funkcionālo zonējumu (protokols Nr.11, 16. §)
 • Par lokālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma grozīšanai īpašuma “Kāpsmilgas”, Ulmalē, Sakas pagasta, Pāvilostas novadā, zemes vienībai 6486 001 0003, izmainot funkcionālo zonējumu (protokols Nr.11, 17. §)

    Ar lēmumu un darba uzdevumu, kā arī turpmāko lokālplānojumu izstrādes dokumentāciju var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv sadaļā “Domes paziņojumi” un Ģeoportālā www.geolatvija.lv:

 

►DOKUMENTĀCIJA

 


PAZIŅOJUMS

         Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu un  MK  14.10.2014. noteikumiem Nr.628. „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem“ Pāvilostas novada dome 2020.gada 30.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr.11.,15.§) „Par detālplānojuma izstrādi teritorijas plānojuma detalizēšanai un konkretizēšanai zemes vienībās Akmeņu ielā 4 un Akmeņu ielā 6, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”.

        Saskaņā ar Pāvilostas novada teritorijas plānojumu nekustamajos īpašumos plānotā (atļautā) izmantošana ir  Mazstāvu dzīvojamās apbūves teritorijas (DzM-7) un Dabiskās zaļumvietas (ZD-4).

     Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone.

       Uzsākot detālplānojuma izstrādi noteikts rakstisko priekšlikumu un ieteikumu iesniegšanas termiņš no 2020.gada 10.oktobra  līdz 2020.gada 31. oktobrim. Priekšlikumi un ieteikumi iesniedzami Pāvilostas novada domē, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā, LV–3466 un detālplānojuma izstrādātājam – SIA „V projekts”, Peldu ielā 25-1, Liepājā, LV-3401, e-pasts: vprojekts@inbox.lv , tālr. 29411691.

           


Pāvilostas novada attīstības programma

2020. - 2026.gadam  un vides pārskats

GALA REDAKCIJA

 

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

►Domes lēmums

 


Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas un vides pārskata nodošanu publiskajai apspriešanai

      Pāvilostas novada dome ar 2019.gada 31.janvāra domes lēmumu Nr.12 uzsāka Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrādi.

       Attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada apdzīvoto vietu prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus, pašvaldības iestāžu pārstāvjus un citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm katrā no jomām.

       Ar Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam 1.redakcijas materiāliem un vides pārskatu laika posmā no 2020.gada 31.janvāra līdz 3.martam var iepazīties:

 • Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā,
 • Vērgales pagasta pārvaldē, ”Pagastmāja”, Vērgalē, Vērgales pagastā,
 • pašvaldības tīmekļa vietnē www.pavilosta.lv

 

     Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Pāvilostas novada attīstības programmas 1.redakciju un vides pārskatu iespējams iesniegt līdz 2020.gada 5.martam:

 • klātienē – Pāvilostas novada domē un Vērgales pagasta pārvaldē,
 • sūtot pa pastu uz adresi: Pāvilostas novada dome, Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV 3466,
 • sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: vizma.gegere@pavilosta.lv

 

    Attīstības programmas 1.redakcijas un vides pārskata sabiedriskās apspriedes sanāksmes notiks:
Sanāksmes norises vieta: Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zāle, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā
Sanāksmes norises laiks: 28.02.2020. plkst.14:00

 

Kontaktinformācija:

Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons: uldis.kristapsons@inbox.lv, tālr. 26566055
Pāvilostas novada teritorijas plānotāja-lietvede būvniecības, mērniecības un ģeodēzijas jomā Dace Baumane: dace.baumane@pavilosta.lv, tālr. 28017731

 

Kontaktpersona:

Pāvilostas novada attīstības programmas izstrādes vadītāja,

novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere:

vizma.gegere@pavilosta.lv, tālr.: 63484561

 

►PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS

►STRATĒĢISKĀ DAĻA

►RĪCĪBAS PLĀNS

►INVESTĪCIJU PLĀNS

►VIDES PĀRSKATS

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata kopsavilkums

Domes lēmums

 


PAŠVALDĪBA PIEDĀVĀ IZNOMĀT!

Pāvilostas pilsētā piedāvā iznomāt zemes vienības mazdārziņiem

Nosaukums vai adrese

Kadastra Nr.

Platība

(ha)

Iznomātās platības (ha)

Piezīmes

 

 

 

 

 

Dzintaru iela 56

64130020183

0,9745

 

 

Dzintaru iela 131

64130040015

0,7035

 

 

Ķīvīšu iela 12

64130040050

3,3600

 

 

 

 

 

 

 

 

Sakas pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra Nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Belzēji

64860110043

0,3642

 

atrodas drupas, apaudzis

 

 

 

   

Kalnlejas

64860070039

0,9

 

atrodas drupas

Pliederi

64860040047

0,6

 

atrodas dzīvojamā māja, kūts, šķūnis

         

Sakas skola

64860090259

0,4

 

atrodas Sakas pag. kluba ēka

Sūknis

64860050154

0,2

   

 

Vērgales pagastā iznomā zemes vienības lauksaimniecības vajadzībām

Nosaukums

Kadastra nr.

Platība (ha)

Iznomātā platība (ha)

Piezīmes

Ošenieki

64960040311

0,8035

 

atrodas ēkas, aizaudzis


Ielu apgaismojums

 

    Aicinām Pāvilostas novada iedzīvotājus informēt pašvaldību, ja uz Jūsu ielas kāda ielas apgaismojuma laternas spuldze mirkšķinās vai vairs nedeg. Šeit gan ir jāskatās vai tā nav mērķtiecīgi, pašvaldības resursu ekonomijas dēļ, atslēgta, bet gan ir pārstājusi izgaismot ielu diennakts tumšā laikā, tātad izdegusi. Informējiet pašvaldību izmantojot www.pavilosta.lv  esošo sadaļu Uzdot jautājumu!