Svētdiena, 02.04.2023
Imgarde, Irmgarde

Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde

21.08.2013.

 
Pāvilostas novada domes apstiprinātie plānošanas dokumenti:
 
 
    Ar 2013. gada 30. maija domes Lēmumu, Protokols Nr.11., 12. paragrāfs,  ir pieņemta Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam, gala redakcija.
 
Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012.- 2024. gadam (gala redakcija)
 
  Stājas spēkā ar 20.08.2013. Nr. 15.18-1e/7816 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu "
    Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 27. pantā noteikto teritorijas plānojumu apstrīdēšanas kārtību ir izvērtējusi Pāvilostas novada domes 2013. gada 30. maija saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa".
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma izdošanai par pašvaldības 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.3 "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" vai to atsevišķu punktu darbības apturēšanai nav pamata. Līdz ar to Pāvilostas novada teritorijas plānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas brīža.
 
 

04.06.2013.
 
       „Paziņojums par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.3 „Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam Teritorijas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” izdošanu.
     Pāvilostas novada pašvaldība 2013. gada 30. maijā (domes sēdes protokols Nr.11, 12. paragrāfs), ir pieņēmusi lēmumu „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam apstiprināšanu” ar kuru tika apstiprināts Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012.- 2024. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apguves noteikumi un Grafiskā daļa”
  Ar Pāvilostas novada domes lēmumu un Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads un  pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv
   Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un Vides pārskats tika izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Pāvilostas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, I.D. Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.
   Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Pāvilostas novada administratīvā teritorija (Pāvilostas pilsēta, Sakas un Vērgales pagasti).  Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs: Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar personu apvienību SIA „ Sustainable Advanced Solutions” un SIA „Projekts 3 i”.

 


 
30.05.2013.

Paziņojums par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam galīgās redakcijas apstiprināšanu

No 2013.gada 7. maija līdz 2013.gada 28. maijam tiks publiskota Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024.gadam galīgā redakcija, kurā sabiedrībai ir iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma galīgo redakciju.

  Informācija tiks publiskota internetā pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv un laikrakstos “Kursas Laiks” un “Pāvilostas Novada Ziņas”.

PLĀNOJUMA GALĪGĀ REDAKCIJA

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

VIDES PĀRSKATS

 


 

05.04.2013.

„Paziņojums par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ”

   Pāvilostas novada pašvaldība informē , ka pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2013. gada 05. aprīļa lēmumu „Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (ārkārtas domes sēdes protokols Nr. 8, 1. paragrāfs) tiek nodota sabiedriskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gada pilnveidotā redakcija, MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”

     Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana paredzēta no 2013. gada 8. aprīļa līdz 2013. gada 29. aprīlim.

    Par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju  apstiprināta pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, 63484561, e- pasts; vizma.gegere@pavilosta.lv

    Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Pāvilostas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, I.D. Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.

 
PLĀNOJUMA PILNVEIDOTĀ REDAKCIJA

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Grafiskā daļa

 

 
12.03.2013.
 
„Paziņojums par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ”
   Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka pamatojoties uz Pāvilostas novada domes 2013. gada 28. februāra lēmumu „ Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” (domes sēdes protokols Nr. 5, 11 paragrāfs) tiek nodota sabiedriskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gada pilnveidotā redakcija, MK noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”
   Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana paredzēta līdz 2013. gada 26. martam.
   Sabiedriskā apspriešana plānota
2013. gada 20. martā:
 •   Vērgales kultūras namā plkst. 15.00
 •     Pāvilostas pilsētas kultūras namā plkst.17.00
   Par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju  apstiprināta pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, 63484561, e- pasts; vizma.gegere@pavilosta.lv
Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Pāvilostas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, I.D. Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.
 

Paskaidrojuma raksti:

Kartes:

Pārskats par iedzīvotāju iesniegumiem un priekšlikumiem:

Pāvilostas novada attīstības programma 2012.- 2018. gadam

 


 

 
 
28.02.2013.
 
Pāvilostas novada attīstības dokumenti:
 

Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012- 2024. gadam 1. redakcija;
 

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskats:
 

 
29.10.2012.
Paziņojums par Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam 1.redakcijas, Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.–2024.gadam 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

 

  Pāvilostas novada pašvaldība informē, ka, pamatojoties uz 2012.gada 27.septembra Pāvilostas novada domes sēdes lēmumu „Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam un Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.12, 23§.), sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.–2018.gadam 1.redakcija, Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam 1.redakcija un to Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata projekts.
    Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs: Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar personu apvienību SIA „ Sustainable Advanced Solutions ” un SIA „Projekts 3 i”.
    Plānošanas dokumentu izstrādes un īstenošanas termiņš: Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumentus plānots izstrādāt līdz 2013.gada 30. martam.
  Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Pāvilostas novada administratīvā teritorija (Pāvilostas pilsēta, Sakas un Vērgales pagasti).
Sabiedriskā apspriešana:
  Ar Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2018. gadam 1.redakciju no 2012.gada 12.oktobra līdz 2012.gada 26.novembrim, ar Pāvilostas novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam 1.redakciju no 2012.gada 12.oktobra līdz 2012.gada 12.novembrim un Vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu no 2012.gada 12.oktobra līdz 2012.gada 26.novembrim var iepazīties:
 • Pāvilostas novada pašvaldībā,
 • Sakas un Vērgales pagastu pārvaldēs,
 • Ziemupes tautas namā iestāžu darba laikā,
 • Pāvilostas novada pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv sadaļā Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde.
Sabiedriskās apspriešanas pasākumi:
 • 7.11.2012. plkst. 14.00 Ziemupes tautas namā („Ziemupes tautas nams”, Ziemupe, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads);
 • 7.11.2012. plkst.17.00 Vērgales kultūras namā („Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pagasts);
 • 8.11.2012. plkst. 17.00 Pāvilostas pilsētas kultūras namā (Dzintaru ielā 47, Pāvilostā, Pāvilostas novadā).
   Apmeklētāju pieņemšana notiek, rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Pāvilostas novada attīstības programmas 1.redakciju lūdzam iesniegt līdz 12.11.2012., par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 1.redakciju un Vides pārskatu līdz 26.11.2012. Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā katru darba dienu no plkst.8.00 līdz plkst. 13.00 un no plkst.14.00 līdz plkst.16.00.
    Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un Vides pārskats tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Pāvilostas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, I.D. Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.

 
 31.05.2012.
Projekts
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde
I.D. Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011
 
 Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam, izstrādes darba grupu tikšanās pasākumi:
2012. gada 8. jūnijā:   
 • Plkst. 10:00 Vērgalē, Vērgales kultūras namā;
 • Plkst. 14:00 Pāvilostā, Pāvilostas novada pašvaldības konferenču zālē, Dzintaru iela 73, Pāvilostā
  Jau ziņots, ka pašvaldībā notiek darbs pie jaunās Pāvilostas novada attīstības programmas un novada teritorijas plānojuma izstrādes.
    Attīstības programmā tiks noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes turpmākajiem 7 gadiem, izstrādāts rīcības plāns, kas ietvers konkrētas darbības un investīciju projektus to īstenošanai un būs sasaistīts ar pašvaldības budžetu. Tas ir ļoti svarīgi, lai pašvaldība varētu realizēt novada attīstībai nozīmīgus sociālos un infrastruktūras projektus.
    Sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā ir galvenais priekšnoteikums, lai būtu ievērotas un saskaņotas visdažādākās intereses, lai novada resursi un potenciāls tiktu izmantots visefektīvākā veidā. Plānošanas būtība ir vienošanās par kopīgu redzējumu novada attīstībai.
    Pirms Pāvilostas novada attīstības programmas 1. redakcijas nodošanas publiskajai apspriešanai, 8.jūnijā Vērgalē, Vērgales kultūras nama zālē, plkst. 10.00 un Pāvilostā, Pāvilostas novada domes konferenču zālē, Dzintaru iela 73, (otrā stāvā), plkst. 14.00 tiek organizētas darba grupas par novadā būtiskākajiem investīciju projektiem un veicamajām aktivitātēm. Darba grupu ietvaros plānots izvērtēt attīstības programmas izstrādes procesā apzinātos aktuālākos, novada attīstībai nepieciešamos investīciju projektus un veicamās aktivitātes. Darba grupu dalībnieki tiks aicināti sniegt jaunus priekšlikumus par turpmākajos gados novadā plānotajām investīcijām un veicamajām aktivitātēm.
    Gan Pāvilostas, gan Vērgales darba grupās tiks pārrunāti visā novada teritorijā identificētie investīciju projekti un veicamās aktivitātes, tāpēc visi interesenti tiek laipni aicināti pieteikties darba grupās un sniegt priekšlikumus.

 
11.04.2012.
Aicinājums novada iedzīvotājiem!

     Šobrīd novada teritorijai kopumā tiek izstrādāts jauns teritorijas plānojums. Pašreiz novada teritorijā ir spēkā trīs tā atsevišķo administratīvo vienību: Pāvilostas, Sakas un Vērgales pagasta teritoriju plānojumi, kas izstrādāti ar atšķirīgām pieejām un kuros plānota liela izmantošanas dažādība, brīžiem pat iespējams savstarpēji konfiktējošas.
       Līdzšinējā plānošanas prakse: rāda, ka iedzīvotāji vairāk uzmanības koncentrē uz individuālajām interesēm, nekā konkrētās vietas attīstību kopumā. Taču, aplūkojot novada un konkrētās vietas attīstību kopumā un vērtējot savu zemes īpašumu apkārtējās teritorijas kontekstā, iespējams izvairīties no neprognozētām aktivitātēm blakus teritorijās, kuru rezultātā individuālu īpašumu vērtība var arī mazināties.
       Pēc teritorijas pašreizējās situācijas izpētes, iepriekš izstrādāto Pāvilostas pilsētas, Sakas un Vērgales teritorijas plānojumu analīzes un iedzīvotāju iesniegumu apkopošanas, pašvaldība kopā ar teritorijas plānojuma izstrādes konsultantiem rosina iedzīvotājus uz sarunu par viņu nākotnes redzējumu novada mezglu vietās.
       Lai novada turpmākā attīstība būtu līdzsvarota un pilnvērtīga, kopā liekami gan pašvaldības, teritorijas plānošanas ekspertu, gan jūsu kā šī novada iedzīvotāju prāti, diskutējot par šādu konkrēto novada vietu: Pāvilostas un tās tuvākās apkārtnes, Strante- Ulmale (stāvkrasts), Vērgale, Saraiķi (arī piekraste) un Ziemupe (arī piekraste) pašreizējo situāciju spēkā esošo teritorijas plānojumu kontekstā, turpmākās attīstības iecerēm un iespējamām, tādējādi aicinot iedzīvotājus domāt ne tikai katram par savu īpašumu atsevišķi, bet gan vietu kopumā.
     Tāpēc aicinām ikvienu, kurš ieinteresēts sekmīgā konkrētās vietas nākotnes attīstībā, piedalīties teritorijas plānošanas jautājumiem veltītās tematiskās sanāksmē, kas notiks:
 • Saraiķos 24.aprīlī plkst. 14.00 Saraiķu bibliotēkā
 • Ziemupē 24.aprīlī plkst. 16.00 Ziemupes tautas namā
 • Vērgalē 24.aprīlī plkst. 18.00 Vērgales kultūras namā
 • Ulmalē 25.aprīlī plkst. 15.00 Ulmales bibliotēkā
 • Pāvilostā 25.aprīlī plkst. 17.00 Pāvilostas novada pašvaldības apspriežu zālē
     Tematisko sanāksmju mērķis ir noskaidrot iedzīvotāju viedokli plānošanas procesa laikā pirms pirmās teritorijas plānojuma redakcijas izstrādes un nodošanas sabiedriskajai apspriešanai.
 Ir ļoti svarīgi dzirdēt un uzklausīt jūsu viedokļus un situācijas redzējumu!
 

 
03.10.2011.
Izmanto izdevību izteikt viedokli par Pāvilostas novada turpmāko nākotni!
 
       Šobrīd katrai administratīvajai teritorijai, kas ietilpst novadā, - Pāvilostai, Sakas pagastam un Vērgales pagastam ir atsevišķi, dažādos laikos un ar dažādām pieejām izstrādāti teritorijas plānojumi un attīstības programmas.Bez tam novadam kā jaunai administratīvi teritoriālai vienībai nav izstrādāta vienota attīstības vīzija, kas ir viens no galvenajiem šā brīža plānošanas uzdevumiem. Skatījums uz teritorijas attīstību kopumā ļauj tālāk plānot katru atsevišķo vietu – gan tepat kaimiņos esošo zemju, gan pilsētas un visa novada kontekstā.
       Jau ziņots, ka pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Pāvilostas novada Attīstības programmas 2012. -2018.gadam un Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024.gadam izstrādes. Novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādei Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi Eiropas Savienības finansiālo atbalstu – darbi tiks veikti Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011/070, Pāvilostas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Konkursa kārtībā ir izvēlēts darbu izpildītāji – konsultāciju uzņēmumi SIA „Sustainable Advanced Solutions” un SIA „Projekts 3i”. Šie būs jauni attīstības plānošanas dokumenti visai novada teritorijai kopumā. Attīstības programmā tiks noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes turpmākajiem 7 gadiem, konkrētas darbības un investīciju projekti to īstenošanai. Piemēram, pamatojoties uz dokumentā noteiktajiem mērķiem un uzdevumiem, pašvaldība varēs piesaistīt ārējos finanšu līdzekļus konkrētu projektu realizācijai. Savukārt Teritorijas plānojumā visai novada teritorijai kopumā tiks izstrādāta tā telpiskās attīstības koncepcija,  pašreizējā un plānotā (atļautā) teritorijas izmantošana (apbūve, lauku zemes, meži u.c.) un teritorijas izmantošanas ierobežojumi. Tā kā teritorijas plānojumu izstrādā uz 12 gadiem, iedzīvotājiem jo sevišķi svarīgi ir piedalīties tik ilgstošu noteikumu sagatavošanā un apspriešanā.
       Konsultācijas ar iedzīvotājiem un viņu iesaistīšana plānošanas procesā ļauj arī pašiem iedzīvotājiem paskatīties uz novadu nevis tikai no savas mājas, zemes gabala un tā izmantošanas viedokļa, bet ieraudzīt novada teritoriju kā veselumu un savu dzīves vietu visa novada kontekstā. Domā, ko Tu sagaidi Pāvilostas novada attīstībā nākotnē, un dari mums zināmas savas idejas!
      Iedzīvotājiem un dažādām interešu grupām iespējams pašvaldībā sniegt iesniegumus ar ierosinājumiem, kā novada teritoriju saplānot tā, lai tiktu saudzētas dabas bagātības, vienlaikus attīstot dažādas saimnieciskās darbības. Iedzīvotāji tiek aicināti apdomāt sava zemes gabala turpmāko izmantošanu. Tomēr ieceres vajag apdomāt nopietni, jo no zemesgabala izmantošanas mērķa būs atkarīgs nekustamā īpašuma nodokļa apmērs. Priekšlikumi un ierosinājumi līdz 1. oktobrim rakstiski iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, LV-3466, norādot vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma, biedrības nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi, īpaši to, uz kuru sūtāma atbilde.
       Attīstības programmas izstrādei tiek veidotas deviņas tematiskās darba grupas, kuras piedalīsies šī attīstības plānošanas dokumenta pašreizējās situācijas raksturojuma un analīzes sagatavošanā, stratēģiskās daļas izstrādē un rīcības plānu sagatavošanā. Tematiskās darba grupas darbu sāks 16.augustā. Aicinām novadniekus iesaistīties darba grupās, vai sniegt priekšlikumus par radošiem, profesionāliem un motivētiem kandidātiem, kas spēj pārstāvēt kādas novada iedzīvotāju grupas intereses.
       No 26.jūlijam līdz 15. septembrim tika organizēta arī aptauja, kurā iedzīvotāji un novada viesi varēja sniegt vērtējumu par pašreizējo situāciju novadā un paust viedokli par aktuālajām problēmām, kurām pašvaldībai turpmāk būtu jāpievērš lielāka uzmanība. 
 

 

24.08.2011.
Pāvilostas novada attīstības programmas
2012.-2018.gadam
 un teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam izstrādes
darba grupu rezultātu apkopojums
 
      Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam un attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes vajadzībām šā gada 16. un 17.augustā Vērgalē un Pāvilostā tika organizētas tematiskās darba grupas – ideju darbnīcas:
 1. „Lauksaimniecības, tūrisma un novada infrastruktūras attīstība”, kurā piedalījās 18 personas;
 2. „Uzņēmējdarbības, ostas un zvejniecības attīstība”, kurā piedalījās 13 personas;
 3. „Izglītības, kultūras, sporta jomas attīstība un sociālā aprūpe”, kurā piedalījās 17 personas;
 4. „Vides aizsardzība un novada nevalstiskās organizācijas”, kurā piedalījās 13 personas.
       Katra no darba grupām ilga aptuveni trīs stundas, kuru laikā dalībnieki izvērtēja dažādu jomu līdzšinējo attīstību Pāvilostas novadā, sniedzot viedokli gan individuāli, gan diskutējot tematiskajās darba grupās. Darba grupu rezultātā tika izvirzīti priekšlikumi dažādu nozīmīgāko jomu turpmākajām attīstības iespējām.
       Iegūtā informācija kalpos par pamatu turpmākajam darbam pie plānošanas dokumentu sagatavošanas, vērtējot un analizējot situāciju, resursus un iespējas, kā arī izstrādājot dažādus priekšlikumus un ieteikumus Pāvilostas novada turpmākajai attīstībai.

 
 
11.06.2011.
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA !
   Pašlaik turpinās darbs pie Pāvilostas novada attīstības plāna un teritorijas plānojuma 1.redakcijas izstrādes. Nekustamo īpašumu īpašnieki tiek atkārtoti aicināti pašvaldībā iesniegt iesniegumus ar ierosinājumiem, kā novada teritoriju saplānot tā, lai tiktu saudzētas dabas bagātības, vienlaikus attīstot dažādas saimnieciskās darbības. Iedzīvotāji tiek aicināti apdomāt sava zemes gabala turpmāko izmantošanu. Tomēr ieceres vajag apdomāt nopietni, jo no zemesgabala izmantošanas mērķa būs atkarīgs nekustamā īpašuma nodokļa apmērs sākot ar 2013.gadu. Priekšlikumi un ierosinājumi rakstiski iesniedzami Pāvilostas novada pašvaldībā Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novadā, LV-3466, norādot vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma, biedrības nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi, īpaši to, uz kuru sūtāma atbilde.
    Nākamajā pašvaldības informatīvajā izdevumā būs informācija par teritoriālajām sanāksmēm. Šajās sanāksmēs izskatīs esošo situāciju un iespējamos risinājumus nākamajā teritorijas plānojumā. Plānots, ka teritoriālās sanāksmes notiks Saraiķos, Ziemupē, Vērgalē, Ulmalē un Pāvilostā. Lūdzu sekojiet līdzi informācijai!

 03.04.2011.
  Paziņojums par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma un Attīstības programmas izstrādes uzsākšanu
    Saskaņā ar Pāvilostas novada domes 2011. gada 31. marta lēmumu „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” ( domes sēdes protokols Nr.6.,36 §) ir uzsākta Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.
Pāvilostas novada teritorijas plānojuma pirmās redakcijas sagatavošana un teritorijas plānojuma pirmās redakcijas nodošana sabiedriskai apspriešanai paredzēta līdz 2012. gada janvārim. Pāvilostas novada saistošo noteikumu izdošana paredzēta līdz 2012. gada 1. septembrim.
Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, 63484561, e- pasts: projekti.saka@inbox.lv.
Rakstiski priekšlikumi teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzami līdz 2011. gada 17. novembrim Pāvilostas novada pašvaldībai Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām- nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.
Pāvilostas novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011 „Pāvilostas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde ”
    Pāvilostas novadā ir uzsākts aktīvs plānošanas process, kas ilgs apmēram divus gadus un kura rezultātā tiks izstrādāti divi plānošanas attīstības pamatdokumenti:
-  Teritorijas plānojums 2012.- 2024. gadam,
-  Attīstības programma 2012- 2018. gadam.
Patreiz nav kopēja vienota teritorijas plānojuma, bet ir 3 atsevišķi spēkā esoši plānojumi (Pāvilostas pilsētai, Sakas pagastam un Vērgales pagastam ).
Pāvilostas novada iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi piedalīties minēto dokumentu izstrādē. Katram vajadzētu apdomāt sava zemes gabala turpmāko izmantošanu un izlemt, vai tuvākā nākotnē notiks apbūve, apmežošana vai citas prioritātes. Mainot zemes gabala izmantošanas mērķi, mainās nekustamā īpašuma nodoklis. Pēc teritorijas plānojuma apstiprināšanas tiks pārskatīti nekustamā īpašuma lietošanas mērķi visām novada zemēm un nodoklis tiks pārrēķināts atbilstoši zemes gabala plānotai ( atļautajai ) izmantošanai. Piemēram: nodoklis par apbūves zemi būs lielāks nekā lauksaimniecībā izmantojamai zemei.
Ja vēlaties mainīt zemes gabala izmantošanas mērķi, lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz 2011. gada 17. novembrim Pāvilostas novada pašvaldībai Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV- 3466, lai varētu iestrādāt jaunajā teritorijas plānojumā. Iesniegumā miniet, ko vēlaties mainīt savā zemes gabalā. Iesniegumam noteikti nepieciešams pievienot zemes gabala robežu plānu, kurā ir redzamas zemes gabala robežas un zemes gabala kadastra numurs, un tajā iezīmējiet savu ideju. Tas nepieciešams, lai plānotāji varētu precīzāk norādīt izmaiņas teritorijas plānojumā. Pēc saņemtiem iesniegumiem tiks izstrādāta Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 1. redakcija, kurā katrs varēs apskatīt sava zemes gabala plānoto izmantošanu ar apgrūtinājumiem. Par plānojuma 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu novada iedzīvotāji tiks informēti atsevišķi.
Teritorijas plānojumu, sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību izstrādā personu apvienība SIA „ Sustainable Advanced Solutions ” un SIA „Projekts i”.
 

12.01.2011.
Pāvilostas novada Attīstības programmas izstrāde
 
Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi darbu pie Pāvilostas novada attīstības programmas 2012.- 2018. gadam izstrādes. Lai Attīstības programmā atspoguļotu novada iedzīvotāju viedokli par esošo situāciju novadā un ieceres nākotnes attīstībai, lūdzam būt aktīviem un izteikt savas ierosmes un priekšlikumus.
Attīstības programmu, sadarbībā ar Pāvilostas novada pašvaldību izstrādā personu apvienība SIA „ Sustainable Advanced Solutions ” un SIA „Projekts i”.
 
Projektu koordinatore Vizma Ģēģere