Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

skolu projekti

 

22.01.2021.

SAM 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”; Nr. 8.3.4.0/16/1/001

  Pāvilostas novada pašvaldība, neskatoties uz COVID-19 krīzes skartajiem ierobežojumiem, kad mācības notiek attālināti, turpina realizēt ESF projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”- PuMPuRS”. 2020./21. mācību gadā projektā ir iesaistījusies tikai Pāvilostas pamatskola. Pāvilostas pamatskolā projektā ir iesaistījusies astoņi pedagogi, kas sniedz konsultatīvu atbalstu krīzes situācijā, atbalsts skolas brīvlaikos un papildus konsultācijas  latviešu valodā, krievu valoda, matemātikā, Latvijas un pasaules vēsturē, ģeogrāfijā, informātikā, mājturībā un tehnoloģijās. Piešķirtais finansējums pirmajā pusgadā bija 7367,36 eiro, bet sasniedzamais rādītājs bija 560 stundas, savukārt otrajā pusgadā piešķirtais finansējums ir 4846,10 eiro un sasniedzamais rādītājs ir 350 stundas. Projekts turpina sniegt emocionāli atbalstu, sevišķi pašreizējā krīzes situācijā, kā arī palīdz labāk apgūt mācību vielu un motivē mācīties arī pašreizējā situācijā attālināti. Projektā tiek realizēts mērķis palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai.

 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

22.01.2021.

SAM 8.3.2.2.  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; Nr.8.3.2.2./16/I/001

  Pāvilostas novada pašvaldība, neskatoties uz COVID-19 krīzes skartajiem ierobežojumiem, kad mācības notiek attālināti, turpina realizēt otru ESF projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”. 2020./21. mācību gadā projektu realizē abas Pāvilostas novada skolas- Pāvilostas pamatskola un Vērgales pamatskola. Projektu plānots realizēt līdz 2021. gada 31. maijam. 2020./2021. gadā projektā ir iesaistīti seši pedagogi no Pāvilostas pamatskolas un pieci pedagogi no Vērgales pamatskolas. Projektā notiek individualizētas nodarbības skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgiem skolēniem. Apmācības abās skolās notiek STEM jomā un multidisciplinārā jomā. Projektā tiek realizēts mērķis palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Lai dažādotu apmācību procesu 2020. gada 17. decembrī četras izglītojošas zinātniskas nodarbības Pāvilostas pamatskolā novadīja SIA “Zinātnes zona”. Nodarbības tika novadītas 1., 5,6 un 9. klasei par tēmu Gaiss un Elektrība. Projektā tiek īstenots tā mērķis nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, neskatoties uz pandēmijas skartajiem ierobežojumiem šajā mācību gadā.

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

28.11.2019.

    Pāvilostas novada skolas jau trešo gadu piedalās Eiropas savienības struktūrfondu projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, kurā skolēniem ir iespēja apmeklēt papildus konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī  piedalīties mācību vizītēs ārpus skolas.

     Šogad dalībskolām tika piedāvāta iespēja Tehnoloģiju gada ietvaros rakstīt projektu un iegūt papildus finansējumu inženierzinātņu jomas priekšmetos dažādu aktivitāšu organizēšanai, kā arī atbalsta personāla atalgojumam.

      Pāvilostas vidusskola ir ieguvusi finansiālu atbalstu robotikas pulciņam, kurā ar  lielu interesi darbojas lielākā daļa 4. klases skolēnu, kā arī daži skolēni no 5.-7. klasei, bet šajā vecumposmā skolēnu dalība varētu būt lielāka.

      No ESF projekta iegūts papildus finansējums speciālajam pedagogam Pāvilostas vidusskolā un logopēdam Vērgales pamatskolā.

      Kopumā piesaistītais finansējums tehnoloģiju gada ietvaros ir 8620 EUR. Pateicoties skolotājas Solveigas Ansones aktivitātei, kura regulāri apmeklē fizikas skolotāju seminārus un citas aktivitātes, Pāvilostas vidusskola no projekta ir saņēmusi 2 radioviļņu izplatīšanās pārbaudes iekārtas 496,10 EUR vērtībā, kuras varēs izmantot fizikas stundās un ārpusstundu aktivitātēs.

     Abas novada skolas ir iesaistījušās ESF projektā „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”- PuMPuRS”, kurā skolēni papildus saņem atbalstu gan no speciālā pedagoga, sociālā pedagoga, klases audzinātāja un no mācību  priekšmetu  skolotājiem, lai uzlabotu mācību sasniegumus, celtu motivāciju  mācīties, kā arī emocionālu atbalstu grūtos brīžos.

                                    

Informāciju sagatavoja direktores vietniece Aina Jakovļeva


 

  

28.05.2019.

    SAM 8.3.2.2.  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; Nr.8.3.2.2./16/I/001 projekts ir uzsākts 2017. gada 8. augustā. Līgums par projekta realizāciju ir noslēgts ar Valsts izglītības satura centru.

          Projekta ietvaros Pāvilostas vidusskolā pašā mācību gada noslēgumā viesojās SIA "Aspired" no Ventspils, kas novadīja izglītojoši zinātniskas nodarbības, jeb dabaszinātņu pēcpusdienu trīs grupās, katrai grupai divas nodarbības: 1-3. kalsei, 4-6. klasei un 7-8. klasei. Tika noorganizētas. izglītojošas ekspermentu  darbnīcas, kuru laikā skolēni guva jaunas zināšanas dažādās ar dabaszinātnēm saistītās jomās, kas deva iespēju dziļāk apgūt ķimiju un programmēšanu. Notika arī ekspermentu paraugdemonstrējumi. 

 


   

       Pāvilostas vidusskola un Vērgales pamatskola realizē divus Eiropas sociālā fonda izglītības projektus skolniekiem:

SAM 8.3.4. “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”; Nr. 8.3.4.0/16/1/001

 

     Projekts ir uzsākts 2018. gada 25. janvārī, noslēdzot līgumu ar Izglītības kvalitātes dienestu. Projektu realizē abas Pāvilostas novada skolas: Pāvilostas vidusskola un Vērgales pamatskola.

       Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam.

 

Mērķgrupa:

 • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
 • profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

 

Ko iegūst skolēni?

Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs vai psihologs semestra sākumā izveido individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtē mācību pārtraukšanas riskus un paredz nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai.

Projekts “PuMPuRS” sniedz šādu atbalstu:

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm;
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālajiem mācību līdzekļiem;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu;
 • Jauniešu NVO projekti pašvaldībās.

 

Ko iegūst pedagogi?

 • Iespēju un resursus individuāli strādāt ar skolēniem, kuriem tas nepieciešams
 • Profesionālās kompetences pilnveidi
 • Seminārus
 • Supervīzijas
 • Darbnīcas
 • Konferences
 • Metodiskos atbalsta līdzekļus
 • Izveidotu sistēmu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas identificēšanai un novēršanai

 

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017–12/2022

Projekta fiansējums 2018. gada 1. semestrim sastāda  4082.84 eiro. Projekta ietvaros šajā semetrī jasastāda 11 plāni un jānovada 360 stundas. Vērgales pamatskola realizē 2  apmācību programmas, bet Pāvilostas vidusskola 11 apmācību programmas. 

 


 

SAM 8.3.2.2.  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”; Nr.8.3.2.2./16/I/001 projekts ir uzsākts 2017. gada 8. augustā. Līgums par projekta realizāciju ir noslēgts ar Valsts izglītības satura centru.

Informācija par projektu
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs
Īstenošanas laiks: 01.01.2017. – 31.12.2020.
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Galvenās darbības

1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā.

Plānotie rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus.

Sadarbības partneri ir pašvaldības.

Pāvilostas novadā projektu realizē abas skolas: Pāvilostas vidusskola un Vērgales pamatskola. 2017-2018 ieviešanas periodā kopējā projekta summa sastādīja 15 889,56 eiro. Šajā periodā projektā no Pāvilostas vidusskolas ar audzēkņiem nodarbojās 6 pedagogi, bet Vērgales pamatskolā 9 pedagogi. 2019./2021. gadam projektā pieejamais finansējums sastāda 14 774.00 eiro.

  Projektā plānotie pasākumi: Individuālās nodarbības skolēniem ar mācīšanās grūtībām un talantīgajiem skolēniem (Pāvilostas un Vērgales vidusskola). Pasākumi galvenokārt tiek organizēti skolās uz vietas, sadarbojoties abām novada skolām. Galvenokārt tiek īstenota programma skolēnu individuālā atbalsta sniegšanai (konsultācijas)- gan pamata prasmju apguvei, gan padziļinātai priekšmetu apguvei talantīgajiem skolēniem. Abas skolas īsteno ārpusstundu pasākumu- dabaszinību dienu 7.-9. klasēm, pedagogiem tiek organizētas nodarbības IKT un dažādu rīku pielietošanu mācību procesā, lai stundas padarītu mūsdienīgas un interesantas.

  Veicot skolas izglītojamo sekmju analīzi, var secināt, ka viens vājākiem posmiem ir dabaszinību un matemātikas jomas priekšmetu apguve un lasītprasme, kas sagādā problēmas, rada nepatiku un pazemina motivāciju apgūt šos priekšmetus, kā arī izvēli kārtot CE šajos priekšmetos. Projekta ietvaros tika plānoti pasākumi, lai radītu labāku izpratni par šīs jomas zināšanu pielietošanu praktiskajā dzīvē, prasmi tās pielietot dažādās situācijās, kā arī vairāk vērst uzmanību kompetenču pieejai izglītības procesā, dažādojot mācību metodes, sniedzot atbalstu un dodot ievirzi skolēniem pašiem patstāvīgi mācīties. Tā rezultātā uzlabosies skolēnu mācību sasniegumi un interese par eksaktajiem priekšmetiem.

     

Galvenās identificētās problēmas individuālās pieejas nodrošināšanai izglītības ieguves procesā vispārējās izglītības iestādēs

APP plānotie risinājumi

I

Problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar mācību traucējumiem

Speciālais pedagogs atbalsta sniegšanai mācību procesā (Pāvilostas vidusskola)

II

Problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar mācību grūtībām

Nodarbības individuālam atbalstam un   konsultācijas (Vērgales pamatskola, Pāvilostas vidusskola)

III

Problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar vispārējiem sasniegumiem

Individuālas nodarbības( Pāvilostas vidusskola, Vērgales pamatskola) 

IV

Problēmas pedagoģiskajā darbā ar izglītojamiem ar augstiem sasniegumiem

Padziļināta priekšmetu apguve( Pāvilostas vidusskola, Vērgales pamatskola)

V

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nepieciešamība

Pedagogu profesionālas pilnveides nodarbības (Vērgales pamatskola, Pāvilostas vidusskola)