Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

2020.gads

 

23.12.2020.

  Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta Senlietu krātuves “Jūras māja” Ziemupē ekspozīciju izveide”, I.D. Nr. 20-02-FL03-F043.0207-000007 realizāciju.

 Veiksmīgi tika rekonstruēta bijušā Pienotavas ēka Ziemupes centrā, kas pēdējā laikā ir kalpojusi kā dzīvojamā māja. Pašreiz tā kalpo vairāk kā Ziemupes tūrisma centrs, bet šajā projektā plānots ēkā izveidot modernu Ziemupes senlietu krātuves ekspozīciju. Tika iesniegts projekts biedrības “Liepājas rajona partnerība” projektu konkursam Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros un saņemts finansiāls atbalsts ekspozīcijas izveidei sekojošām pozīcijām: mēbeļu iegāde 20 372,53 EUR, aparatūras un tehnikas iegāde 7465,88 EUR, inovatīvo risinājumu iegāde un uzstādīšana 8464,55 EUR. Kopējais publiskais finansējums sastāda 36 302,96 EUR, bet attiecināmo izmaksu summa 42 709,37 EUR. Pašvaldība veica iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 2. Pielikuma un 9. Panta 20. daļas kārtībā sadaļai nestandarta mēbeļu iegāde un uzstādīšana, kurā ar 33 060,00 EUR uzvarēja mākslinieks Gaits Burvis. 2021. gada gada sākumā tiks izsludināti arī iepirkumi abām pārējām projektā plānotajām pozīcijām. Mēbeļu izgatavošanas un uzstādīšanas izpildes termiņš ir 2021. gada 1.augusts, bet projekta realizācijas laiks ir līdz 2021.gada 10. septembrim.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Atjaunotā Senlietu krātuves ēka Ziemupē

Jūras mājas ēkas otrajā stāvā plānota neliela  konferenču un semināru zāle ar visu nepieciešamo aprīkojumu 

 

 

 

     Pāvilostas novada pašvaldība ir  realizējusi  projektu “Pāvilostas pilsētas liedaga sakopšanas tehnikas iegāde Pāvilostas novadam”, I.D. Nr. 2019/FL03/6/F043.02.07/1

      Projekts tika iesniegts biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā projektu iesniegumu 6. kārtā Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē 43.02.2. Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšana. Projektā tika plānots iegādāties jūras zāļu un  atkritumu savācēju Pāvilostas pilsētas pludmalei. Tika veikta iepirkuma procedūra un ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu piegādes tiesības ieguva SIA “IST-Riga”. 9. novembrī pludmales sakopšanas tehnika no Vācijas tika piegādāta pašvaldībai un novietota pašvaldības sētā. Intensīva liedaga sakopšanas tehnikas izmantošana notiks tikai pavasarī, kad atsāksies tūrisma sezona. Ar sakopšanas tehniku strādās SIA “Pāvilostas komunālais uzņēmums”. Kopējā summa sastāda 64 565,60 EUR ar PVN, bet attiecināmās izmaksas ir 50 000.00 EUR, tai skaitā publiskais finansējums no Lauku atbalsta dienesta sastāda 42500.00 EUR. Jācer, ka tehnika palīdzēs uzlabot pludmales kvalitāti un atbrīvos to no atkritumiem, jūras zālēm un dūņām tūrisma sezonas laikā un sasniegs projekta mērķi: veicināt apkārtējās vides kvalitātes uzlabošanu un tās ilgtspējīgu saglabāšanu, regulāri sakopjot Baltijas jūras piekrastes liedaga joslu, atbrīvojot to no dažāda veida sadzīves atkritumiem un izskalotām jūras zālēm.   Paralēli, sakopjot Baltijas jūras piekrastes teritoriju un regulāri to uzturot kārtībā, veicināt tūrisma attīstību Pāvilostas novadā.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

05.10.2020.

    Pāvilostas novada pašvaldība veiksmīgi ir norealizējusi “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005, pirmo kārtu un ir saņēmusi finansējumu projekta “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide, otrā kārta”, I.D. Nr. 20-02-FL03- F043.0207-000002,  realizēšanai.

    Projekta otrajā kārtā paredzēti sekojoši darbi: būvlaukuma sagatavošanas un nojaukšanas darbi, tai skaitā augsnes seguma noņemšana, betona flīžu seguma demontāža, akas demontāža, būvdarbu nospraušanas darbi. Seguma izbūve, betona bruģa ieklāšana, paklājzāliena izveide, divu soliņu un atkritumu urnas uzstādīšana, kā arī  trīs laternu uzstādīšana. Oktobrī tika izsludināts iepirkums pēc PIL 9. Panta un saņemts viens piedāvājums no  “AB BŪVNIECĪBA” par summu 36 910,85 EUR, bez PVN. Iepirkuma komisija pieņēma lēmumu,  pamatojoties uz iepirkuma nolikuma 12.4.5.punktu, pārtraukt iepirkumu “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta – pulksteņa izveide, projekta 2.kārta”, jo piedāvātā līgumcena pārsniedz pašvaldības budžetā plānoto finanšu līdzekļu apjomu. Piedāvātā summa pārsniedza no EJZF fonda atbalstīto finansējumu, kas sastāda attiecināmās izmaksas 28 860,02 EUR, bet publiskais finansējums 24 531,02 EUR. Pašvaldība pieņēma lēmumu ziemas sezonā atkārtotu iepirkuma procedūru neveikt, bet atlikt to uz pavasara pusi, kad varēs uzsākt būvdarbus.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

   

 Pāvilostas novada pašvaldība  aktīvi realizē projektu “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005

   Noslēgumam tuvojas projekta Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrārealizācijas termiņš, kas ir 17. septembris. Daļa no projektā plānotā laukuma bruģēšanas darbiem jau tika veikta, uzsākot būvdarbus un 9. septembrī tika uzstādīts pats pulkstenis, kura izgatavošanu veica SIA “Laika Stils”. Pilsētas pulkstenis “Saulainākais laiks Latvijādomāts, kā skvēra dominante un laika simbols, kas raksturo Pāvilostas identitāti- Baltijas jūru, mežus un pilsētu, kurai ir visvairāk  saulaino dienu gadā. Pulksteņa pilons simbolizē jūras krastā izskalotu pudeli. Saules simbols vienkāršots līdz tā ģeometriskai pamatformai- sagrieztam kvadrātam. Ciparnīcas dekoratīvais noformējums paredzēts no koka. Tā pulkstenī tiek parādīts saulainais Pāvilostas pilsētas laiks simboliski. Trīs “saulītes” uz pulksteņa tiek novietots attēlojot saules ritējumu no saullēkta- ciparnīca atrodas visaugstāk, novietota pret saules lēkšanas vietu, - līdz rietam, ciparnīca atrodas zemākajā vietā, novietota pret jūru. Ciparnīcas dekoratīvais noformējums paredzēts no koka, dzintara tonī. Paša stikla krāsas tonējums tika izvēlēts atbilstoši Baltijas jūrai, caurspīdīgi zilganzaļš, kā izskalota pudele pludmalē.                                     

      Pašreiz  tiek izskatīta projekta otrā kārta, kas iesniegta Lauku atbalsta dienesta  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda  atklāta iesniegumu konkursa Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam pasākumā: “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” kā projekts “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide, otrā kārta” par kopējo summu 28'860,02 EUR Minēto projektu plānots realizēt 2021. gada pirmajā un otrajā ceturksnī.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

 

 

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi projekta “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005, realizēšanu.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir veikusi atkārtotu iepirkuma procedūru un noslēgusi līgumu ar būvdarbu veicēju objektam Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā”.  Veicot projektā plānotajiem darbiem iepirkuma procedūru atbilstoši PIL, tika saņemti 3 piedāvājumi un domes iepirkuma komisija  pieņēma slēgt līgumu ar  SIA “Būve LK”, par summu 38841,36 EUR, bez PVN. Būvdarbu realizācijas laiks 3 mēneši. 17. jūnijā tika noslēgts līgums un jūlijā tiks uzsākti pirmās kārtas realizācijas darbi, kas ietver sevī sagatavošanas darbus, seguma izbūvi, lai uzstādītu pulksteni, pulksteņa uzstādīšanu, elektrības pieslēgumu un daļējus labiekārtošanas darbus. Labiekārtojuma projekts tika sadalīts divās daļās. Otrā kārta, kas plānota šajā labiekārtojuma projektā, lai objektu pabeigtu pilnībā, ir iesniegta BDR Liepājas rajona partnerības izsludinātajā projektu konkursā rīcībā Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšana un iekļauj sevī paša laukuma labiekārtošanu: bruģēšanu, labiekārtojuma elementu- soliņu un atkrituma urnu ievietošanu, laternu izbūvi, apstādījumu, tai skaitā paklājzāliena  izveidi. Labiekārtošanas projektu izstrādāja SIA“RR ARCHITECTS” sadarbībā ar pašvaldības ainavu arhitekti Andu Uzari. Būvdarbu būvuzraugs ir SIA “Būviecere”.

     Lūdzam iedzīvotājiem un pilsētas viesiem būt saprotošiem un atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

06.01.2020.

Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansējumu projektam “Pāvilostas pilsētas liedaga sakopšanas tehnikas iegāde Pāvilostas novadam”, I.D. Nr. 2019/FL03/6/F043.02.07/1

   Projekts tika iesniegts biedrības “Liepājas rajona partnerība” izsludinātajā atklātā projektu iesniegumu 6. kārtā Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda apakšpasākuma 43.02. “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” aktivitātē 43.02.2. Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšana. Projektā plānots iegādāties jūras zāļu un atkritumu savācēju Pāvilostas pilsētas pludmalei. Projekta ideja tika aizgūta no Pāvilostas sadraudzības pilsētas Polijā- Lebas. Pāvilosta un tās pludmale kļūst arvien iecienītāka tūristu un atpūtnieku vidū, līdz ar to pludmalei ir jāiztur liela apmeklētāju slodze, tai skaitā arī atkritumi. Arī, lai sagādātu pilsētas viesiem komfortablu atpūtu pie jūras, nepieciešams to attīrīt no jūras zālēm, kas īpaši vasaras sezonā rada nepatīkamu aromātu, līdz ar to sekojot Polijas un arī Liepājas un Ventspils piemēram, Pāvilostas novada pašvaldība nolēma iesniegt projektu biedrībai “Liepājas rajona partnerība” par liedaga sakopšanas tehnikas iegādi Baltijas jūras piekrastei.  Projekts guva atbalstu un drīzumā tiks izsludināta iepirkuma procedūra par  minētās tehnikas piegādi. Šāda veida tehniku Latvijā neražo, līdz ar to potenciālais piegādātājs varētu būt arī ārzemju firmā.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere