Sestdiena, 18.05.2024
Inese, Inesis, ēriks

ERAF 2017 SAM 3.3.1.

  

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/ansamblis.png

 

05.06.2018.

     Projekts “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā”, projekta Nr. 3.3.1.0/17/1/003, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros ir veiksmīgi noslēdzies. Projekta ietvaros ir izbūvēta sekojoša infrastruktūra, kas kalpo par pamatu uzņēmējdarbības attīstībai Pāvilostā: 4676.02 m ūdensapgādes cauruļvadi, 1632,69  m sadzīves kanalizācijas spiedvadi, kā arī uzbūvēta viena jauna sadzīves kanalizācijas sūkņu stacija. Būvniecības kopējās izmaksas sastāda 520 038.86 EUR, tai skaitā 425 000.00 EUR no Eiropas Reģionālā attīstības fonda. Projekta pieņemšana- nodošana no būvvaldes un pašvaldības puses notika šī gada 4. jūnijā. Projekta realizācijas rezultātu tiešie labuma guvēji ir desmit uzņēmēji, kas parakstījuši apliecinājumu par interesi, bet netiešie labuma guvēji ir vēl vismaz desmit uzņēmēji, kas atrodas projekta realizācijas teritorijā, kā arī pašvaldības iestādes un vietējie iedzīvotāji, kuri izmanto minētos pakalpojumus. Pašreiz notiek noslēguma finansu dokumentu sagatavošana un iesniegšana CFLA (Centrā finanšu un līguma aģentūra).

 

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

Informācijas plāksne pie SIA "Pāvilostas komunālais uzņēmums"

Krasta ielā beidzot sakārtots ielas segums un piekļuve pie privātmājām

Parka ielā tūlīt tiks  atjaunost  asfalta segums 

Parka iela pēc asfalta seguma atjaunošanas

 

 

02.05.2018.

   Projekts “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā”, projekta Nr. 3.3.1.0/17/1/003, darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros. Pēc tehnoloģiskās pauzes, sakarā ar sliktiem laika apstākļiem pagājušā gada nogalē, darbi ir atsākušies. Pašreiz aktīvi norit ceļu grants seguma atjaunošanas darbi, apzaļumošanas darbi, tiek sagatavots pamats un tūlīt tiks uzklāts asfaltbetona segums Parka ielā, vietās, kur tas tika sabojāts. Visus darbus paredzēts paveikt līdz šī gada 1. jūnijam. Pašvaldība jau ir iesniegusi CFLA (Centrālā finanšu līguma aģentūrā) atskaites par veiktajiem darbiem un saņēmusi atpakaļ daļu ieguldītās naudas: attiecināmās izmaksas sastāda 444 213,83 EUR, pašvaldība ir saņēmusi atpakaļ 394 239,78 EUR par tiem darbiem, kas jau ir veikti.

Projektu koordinatore: Vizma Ģēģere

 

04.12.2017.

      Projekts “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros, tuvojas noslēgumam. Diemžēl,  sakarā  ar sliktiem, un priekš būvniecības, sarežģītiem laika apstākļiem, 30. novembra būvsapulcē tika nospriests, ka zāliena atjaunošana un asfaltbetona seguma atjaunošana tiks noteikti kā atliktie būvdarbi un realizācijas termiņš noteikts 2018. gada 1. maijs. Grants ceļu seguma atjaunošana ielām tiks pabeigta līdz 9. decembrim, kad beidzās pagarinātais būvdarbu līgums. Pats projekts vēl atrodas vērtēšanas stadijā ar cerībām, ka tiks apstiprināts līdz šī gada beigām. Paldies tiem uzņēmējiem, kas bija gatavi parakstīt apliecinājumus par interesi, pateicoties viņiem visi Pāvilostas pilsētas jaunās daļas iedzīvotāji varēs baudīt kvalitatīvus ūdenssaimniecības un kanalizācijas tīklu pakalpojumus.

 

Projektu koordinatore: Vizma Ģēģere

 

01.11.2017.

      Pāvilostas novada pašvaldība  turpina realizēt projektu “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības” ietvaros.  Sakarā  ar sliktiem, un priekš būvniecības, sarežģītiem laika apstākļiem, Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi iesniegumu no dabu veicēja SIA “ĢL Konsultants”  ar lūgumu pagarināt līgumu, kas tika noslēgts šī gada 9. maijā uz 6 mēnešiem, vēl par vienu mēnesi, līdz šī gada 9. decembrim.  Lielākā daļa plānoto darbu ir veikti, bet ir problēmas Celtnieku ielā, kas praktiski no Lašu ielas uz leju nav izbraucama. Tas savukārt rada problēmas iedzīvotājiem un zaudējumus z/s “KAIJA”. Par šīm problēmām tika runāts 1. novembra būvsapulcē, kur būvnieks solīja sakārtot braucamu minēto posmu. Tūlīt sāksies ielu seguma sakārtošanas darbi, tais skaitā asfaltēšanas darbi posmos, kur tas tika bojāts būvdarbu realizācijas dēļ: Parka ielas, Celtnieku ielas un Dzintaru ielas asfalta daļā. Lūgums iedzīvotājiem būt saprotošiem un iecietīgiem, lai pēc tam saņemtu kvalitatīvus ūdenssaimniecības pakalpojumus.

Projektu koordinatore: Vizma Ģēģere

Notiek Dzintara ielas seguma atjaunošanas darbi

Celtnieku ielas galā, posmā no Lašu ielas līdz Celtnieku ielai 1 (zivju veikals) notiek aktīvi rakšanas darbi

Krasta iela

Celtnieku iela posmā no Lašu ielas līdz Krasta ielai, pateriz notiek ielas seguma atjaunošanas darbi

 

24.08.2017.

Pāvilostas novada pašvaldība  aktīvi veic projekta “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības”. Projekta mērķis: Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus komercdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldības attīstības programmā noteiktajai teritorijas ekonomiskai specializācijai un balstoties uz komersantu vajadzībām Pāvilostas novada Pāvilostas pilsētā. Sakārtojot Pāvilostas pilsētas ūdenssaimniecību, tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība pilsētā.  Projekta mērķis atbilst SAM 3.3.1. mērķim, jo ieguldot investīcijas pašvaldības ūdenssaimniecībā, to sakārtojot un modernizējot, tiks veicināta to uzņēmēju komercdarbība un  uzlabota pakalpojuma kvalitāte uzņēmumiem, kas atrodas attiecīgajā teritorijā. Projekts atbilst Pāvilostas novada pašvaldības attīstības programmas rīcības plāna 2013.- 2018. gadam, rīcības RV3.2. Uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošana, uzdevumā U3.2.1. Veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību: veicināt mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību novadā. Investīciju plānā 2013.- 2018. gadam, 77.punkts: Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības  attīstību Pāvilostas novadā.VTP3. Projektā plānoties rezultāti: Uzņēmējiem svarīgas ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmas sakārtošana Pāvilostas pilsētā  Realizējot projektu, ieguvēji būs ne  tikai Pāvilostas pilsētas uzņēmēji, bet arī pilsētas iedzīvotāji.

Pašreiz notiek aktīvi darbi Pāvilostas ielās, tiek nomainītas vecie ūdensapgādes tīkli, kuri savā laikā izbūvēti no azbestcementa cauruļvadiem, kas ir pretrunā gan ar LR pastāvošo likumdošanu, gan ES prasībām, notiek bieži plīsumi un  ir apgrūtināta remontu veikšana, kam līdzi nāk arī lielie ūdens zudumi. Tiek atjaunota vai izbūvēta jauna kanalizācijas sistēma un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Izbūvējot vienotu ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas sistēmu, piesārņojuma risks ievērojami samazināsies, jo sadzīves kanalizācijas notekūdeņi tiktu savākti, novadīti un attīrīti centralizētā sadzīves kanalizācijas sistēmā. Pēc sadzīves notekūdeņu attīrīšanas tie tālāk tiek ievadīti Sakas upē, kas ietek Baltijas jūrā. Par cik Pāvilostā ir smilšaina grunts, tad, noplūstot kanalizācijai, tā nereti nokļūst Sakas upē, kas ir savienota ar Baltijas jūru, līdz ar to tiek piesārņota daba, kas ir Pāvilostas pilsētas galvenais resurss tūrismā. Projekta ietvaros plānots atjaunot pašteces sadzīves kanalizāciju 1548 m, sadzīves kanalizācijas spiedvadu- 124 m, ūdensapgādes tīklus - 4582 m un aukstā ūdens uzskaites akas 110 gbl.

Pašreiz aktīvi notiek ūdenssaimniecības būvdarbi  Pāvilostas pilsētas jaunajā daļā- Parka ielā, līdz ar to lūdzam būt vietējos iedzīvotājus saprotošus un paciest īslaicīgas satiksmes neērtības Pāvilostas pilsētas jaunajā daļā.

Projektu koordinatore: Vizma Ģēģere

darbi norit Dzintaru ielā

darbi Parka un Dzelzceļa ielu krustojumā

 

 

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/ansamblis.png

01.06.2017.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir iesniegusi projekta pieteikumu “Veicot ieguldījumu infrastruktūras sakārtošanā atbilstoši vietējo uzņēmēju vajadzībām, sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Pāvilostas novadā” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.  specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”, projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi uzņēmējdarbībai nozīmīgā infrastruktūrā pašvaldībām, kuras nav nacionālās vai reģionālās nozīmes attīstības centru pašvaldības”. Projekta mērķis:  veicināt Pāvilostas novada uzņēmējdarbības attīstību atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, pilnveidojot un paaugstinot ūdenssaimniecības pakalpojumu līmeni. Sakārtojot pilsētas ūdenssaimniecību, tiks veicināta uzņēmējdarbības attīstība pilsētā. Projekta realizācijas laiks divpadsmit mēneši. Projekta kopējās izmaksas sastāda 500 00.00 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 85% t.i. 425 000.00 EUR Tika veikta iepirkuma procedūra par darbu veicēju, kurā uzvarēja SIA “ĢL konsultants”  par summu EUR 424 440.00, bez PVN, ar PVN EUR 513 572.40., autoruzraudzību veic projekta izstrādātājs SIA “EMERETIC”, bet būvuzraudzību veic SIA “BalticLine Globe”. Līgums par būvdarbu uzsākšanu noslēgts ar šī gada 9. maiju. Ir uzsākti ūdenssaimniecības būvdarbi  Pāvilostas pilsētas jaunajā daļā. Darbi virzās pa Dzintaru ielu virzienā uz Upesmuižass parku.

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere