Pirmdiena, 14.06.2021
Saiva, Santis, Sentis, Tija, Saivis

2021.gads

 

25.05.2021.

    Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” programmā atbalstīto projektu “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā 2. kārta”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005

      Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA “Būve LK” par būvdarbu veikšanu, darbiem bija jābūt paveiktiem trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas 16. maijā uz Pāvilostas pilsētas svētkiem. Diemžēl plānotie darbi aizkavējās, ko būvnieks savā iesniegumā pamato ar to, ka laikā nav piegādāts betona bruģakmens. Vislielākās problēmas sagādā zilā bruģakmens izgatavošana, kas nav tipisks pasūtījuma produkts, līdz ar to tika izvēlēta firma “Brikers Latvija”. SIA “Būve LK” lūdz pagarināt līguma izpildes termiņu, kam pašvaldība nepiekrīt, jo būvnieks varēja veikt citus projektā plānotos labiekārtošanas darbus. Līdz ar to atbilstoši savstarpēji noslēgtam līguma starp Pāvilostas novada pašvaldību un SIA “Būve LK” līguma punktam 7.2. tiks rēķināts līgumsods. Pāvilostas novada pašvaldība būs spiesta Dienvidkurzemes reģionālai pārvaldei lūgt projekta pagarinājumu līdz 2021. gada 1. jūlijam.

    

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 


VKKF atbalstīts Kurzemes kultūras projekts

“Nēģu diena Pāvilostā 2021”

 

      Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju ir  atkārtoti  iesniegusi un saņēmusi atbalstu projektam “Nēģu diena Pāvilostā 2021” VKKF  izsludinātajā mērķprogrammā Kurzemes kultūras projekts, ko administrē Kurzemes plānošanas reģions. Līdzīga satura projekts tika iesniegts un atbalstīts 2020. gadā, bet sakarā ar pandēmijas izraisītajiem ierobežojumiem, pasākumu, kas jau tika izziņots 2020. gada 24. oktobrī, nācās ar smagu sirdi atcelt un iesniegt projekta pieteikumu atkārtoti. Cerēsim, ka šogad pandēmijas ierobežojumi pasākumu neietekmēs un tas varēs notikt. Projektā plānotais pasākums Nēģu diena Pāvilostā ir cieši saistīts ar nēģu nozveju Sakas upē, jo ne vienmēr laicīgi ieplānotajā pasākuma datumā zvejnieki var nodrošināt nēģus.

Projekta mērķi:

  1. Veicināt  Kurzemes kultūras dažādošanu un popularizēšana, tajā iekļaujot  Nēģu dienu Pāvilostā.
  2. Popularizēt Pāvilostas nēģi, kā unikālu vietējo kulināro mantojumu, kas raksturīgs Pāvilostai.
  3. Uzturēt tradicionālās kultūrvides tradīciju izzināšanu un tālāknodošanu.
  4. Sniegt informāciju nēģu zvejniekiem un citiem pasākuma apmeklētājiem par nēģi no zinātniskā viedokļa.

      Nēģu dienas pasākumā plānotas nēģu kūpināšanas un cepšanas meistarklases, nēģu degustācija un iegāde, kā arī nēģu zupas baudīšana. Bez kulinārām aktivitātēm ir plānota arī izzinoša BIOR  lekcija par nēģi, kā unikālu zivi. Nēģu dienas ietvaros paredzētas arī dažādas aktivitātes, tai skaitā muzikāli priekšnesumi ar senajām zvejnieku dziesmām.  Projekta realizācijas rezultātā tiks noorganizēta Pāvilostas Nēģu diena, kas popularizēs Kurzemes unikālo kulināro mantojumu, kas raksturīgs Pāvilostai-  nēģi.

   Pasākuma apmeklētāji iegūs plašāku informāciju par upes nēģi, to sagatavošanu un lietošanu uzturā, varēs nodegustēt nēģu zupu, skatīt klātienē meistarklases: uz oglēm cepti un kūpināti nēģi. Zvejnieki varēs dalīties pieredze un gūt tieši kontaktu ar patērētājiem. Tāpat gan atraktīvā veidā, gan no zinātniskā viedokļa, jo tiks pieaicināti zinātnieki no BIOR, kas pašreiz realizē LAT/LIT projektu “Pārrobežu nēģu krājumu novērtēšana un apsaimniekošana Lietuvā un Latvijā”, varēs iegūt plašāku informāciju par nēģi, tā paradumiem un lauzt dažu labu aizspriedumu. Paredzēta tradicionālo seno zvejnieku darbu apdziedāto dziesmu izzināšana un tālāk nodošana pasākumu apmeklētājiem. Projektā piesaistītais finansējums no VKKF sastāda 2000.00 EUR.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

04.03.2021.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir  saņēmusi finansējumu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta Senlietu krātuves “Jūras māja”  ekspozīcijas izveide”, I.D. Nr. 20-02-FL03-F043.0207-000003  realizācijai.

     Projekta ietvaros plānots veikt telpu aprīkošanu un labiekārtošanu  Ziemupes ”Jūras mājā”, kura tapa projekta Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000007 ietvaros. Projekta ietvaros paredzēta mēbeļu iegāde, aparatūras un tehnikas iegāde un inovatīvo risinājumu iegāde un uzstādīšana. Tika veikts viens iepirkums atbilstoši PIL otrajam pielikumam un divas cenu aptaujas procedūras. Līgums par inovatīvo risinājumu iegādi un uzstādīšanu tika noslēgts ar mākslinieku Gaiti Burvi par kopējo summu 33 060.00 eiro. Savukārt līgums par aparatūras un tehnikas iegādi tika noslēgts ar SIA “Hmsound” par summu  10 064,17 eiro, ar PVN 21%. Mēbeļu iegāde, kas bija par 35 krēslu iegādi, tika noslēgts līgums ar SIA “MERTA” par kopējo summu 900,20 EUR, ar PVN. Krēslu piegāde jau tika veikta, bet pārējie darbi ir tikai sākuma posmā un plānotais darbu pabeigšanas termiņš ir 2021. gada 1. augusts, kad Jūras māja varēs lepoties jaunu veidolu, tai skaitā interaktīvu ekspozīciju.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Projektā iegādātie krēsli

Māklinieks Gaits Burvis rādā Jūras mājas telpas skices

Gaits Burvis pie projekta strādā kopā ar mākslinieci Velgu Vītolu

Tikšanās ar projekta izpildītājiem mākslinieku Gaitu Burvi un Pēteri Brīniņu.

 04.03.2021.

    Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansējumu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” programmā iesniegtajam projektam “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā 2. kārta”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005 realizēšanai.

    Projekta otrajā kārtā paredzēti sekojoši darbi: būvlaukuma sagatavošanas un nojaukšanas darbi, tai skaitā augsnes seguma noņemšana, betona flīžu seguma demontāža, akas demontāža, būvdarbu nospraušanas darbi. Seguma izbūve, betona bruģa ieklāšana, paklājzāliena izveide, divu soliņu un atkritumu urnas uzstādīšana, kā arī  trīs laternu uzstādīšana.  Februārī tika izsludināts atkārtots  iepirkums pēc PIL 9. Panta un saņemti trīs piedāvājumi. Līgums tika slēgts ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju SIA “Būve LK”, kas arī veica projekta “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide,  pirmā kārta” būvdarbus un labiekārtojuma darbus.  Kopējā līguma summa ir 21 014,28 EUR, bez PVN 21% Līguma izpildes termiņš ir trīs mēneši no līguma noslēgšanas.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

04.03.2021.

VKKF atbalstīts projekts

Ekspozīcijas “Saka-osta-Pāvilosta”  modernizācija

 

        Pāvilostas novada pašvaldība kopā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju ir  iesniegusi projekta  „Ekspozīcijas “Saka- osta- Pāvilosta”  modernizācija” pieteikumu

        VKKF  izsludinātajā  mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma”. Projekta mērķis: Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības Pāvilostā un Sakas pagastā, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam. Projekta realizācijas laiks 15.03.2021.- 25.11.2021. Saņemtais finansējums no VKKF 4500.00 EUR ir paredzēts koncepcijas (saturiskās un mākslinieciskās) izstrādei.

      Pēc izanalizētā un izpētītā muzeja krājuma no senatnes līdz 1940.gadam, tika izvēlētas 6 galvenās virstēmas:

1) Sakas novada senatne;

 2) Sakas novada tautastērps;

3)  Ostas izveide un Pāvilostas dibināšana;

4)  Barona Otto Lilienfelda ietekme uz Pāvilostas attīstību;

5) burukuģu būvniecība Pāvilostā;

6) Latvijas Brīvvalsts laiks Pāvilostā – aktīvie sabiedriskie darbinieki.

       Plānots noslēgt līgumu ar  Liepājas muzeja zinātnisko speciālisti- vēsturnieci  Innu Gīli, kura, sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbiniekiem, veiks saturiskās (zinātniskās) koncepcijas izstrādi par tēmu: “Saka- osta- Pāvilosta”.

       Pētnieciskajam darbam izmantos 1700 nacionālā krājuma priekšmetus no piecām muzeja kolekcijām: sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, veksikoloģija- faleristika, rakstiskie priekšmeti, nauda un tās ekvivalenti.

        Tas sastāda 16,4%  Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma priekšmetus, kas attiecās uz  laika posmu no senatnes līdz 1940.gadam.

      Savukārt  mākslinieciskās koncepcijas izstrādei plānots noslēgt līgumu ar Raimondu Vinduli par mākslinieciskās koncepcijas izstrādi par tēmu: “Saka- osta- Pāvilosta” (ekspozīcijas koncepta izstrādi, maketa izveidi, telpas vides un podestūras dizainu, materiālu izvēle, interaktīvos risinājumus, mākslinieks strādās uz vietas muzejā).

     Apvienojot saturisko (zinātnisko) izpēti ar māksliniecisko, izveidot vienotu ekspozīcijas koncepciju par tēmu “Saka- osta- Pāvilosta”, kas kalpotu par pamatu modernizētas patstāvīgas ekspozīcijas izveidei.

      Projekta realizācijā tiks sniegts ieguldījums Nacionālā krājuma uzturēšanā un izmantošanā, saglabāta Sakas novada un Pāvilostas kultūrvēsture.

        Izveidota Pāvilostas novadpētniecības muzeja saturiskā koncepcija ekspozīcijai “Saka- osta- Pāvilosta”, izpētīta, izvēlēta kodolīga informācija un ievērota konsekvence par minēto laika posmu, un  no tā izveidotās virstēmas: Sakas novada senatne, Sakas novada tautastērps, ostas izveide un Pāvilostas dibināšana, Barona Otto Lilienfelda ietekme uz Pāvilostas attīstību, burukuģu būvniecība Pāvilostā, Latvijas Brīvvalsts laiks Pāvilostā.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Tikšanās ar saturiskās koncepcijas izstrādātāju Innu Gīli un mākslinieciskās kocepcijas izstrādātāju Raimondu Vinduli Pāvilostas novadpētniecības muzejā