Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

2019. gads

 

 

VKKF atbalstīts projekts ““Latvijas skolas somas” satura radīšana Pāvilostas novadpētniecības muzejā”

    Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza projektu ““Latvijas skolas somas” satura radīšana Pāvilostas novadpētniecības muzejā VKKF mērķprogrammai “Latvijas skolas somas” satura radīšana muzejos un saņēma atbalstu 1900.00 eiro apmērā. Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju izstrādāja muzejpedagoģisko programmu “Zvejniecības vēsture Pāvilostas novadpētniecības muzejā”.

    Mērķis (ilgtermiņa):   Pāvilostas novadpētniecības muzejā sekmēt muzeja izglītojošās programmas radīšanu par zvejniecības vēsturi, lai veicinātu programmas “Latvijas skolas soma” mērķa īstenošanu, ļaut interaktīvā un izzinošā veidā skolas vecuma bērnu auditorijai iepazīt  Pāvilostas novadpētniecības muzeja patstāvīgo ekspozīciju par  zvejniecības vēsturi Baltijas jūras piekrastē.

    Projekta ietvaros tika izstrādāta muzejpedagoģiska programma par tēmu “Zvejniecības vēsture Pāvilostas novadpētniecības muzejā”, kas ir gatava ieviešanai un tās apraksts ir ievietots un pieejams  Kultūras ministrijas mājas lapas piedāvājumā  Kultūras norises bērniem un jauniešiem. Uzaicinājums uz programmas “Latvijas skola somas” piedāvājuma atklāšanu nosūtīts Pāvilostas novada pašvaldības skolām: Pāvilostas vidusskolai un Vērgales pamatskolai. Pāvilostas vidusskolas astotā klase bija pirmā, kas apmeklēja piedāvāto programmu un izmēģināja jauno piedāvājumu skolām. Skolnieki iepazinās ar pašu muzeju un jauno zvejniecības ekspozīciju, ko pastiprināti apguva caur personīgo piedalīšanos seno zvejas rīku atpazīšanā un to pielietojuma noteikšanā. Tam speciāli tika izstrādātas foto kartītes ar seno zvejas rīku attēliem un darba lapa, kuru skolēni aizpildīja. Tautasdziesmas par jūras un zvejniecības tēmu bija jāatpazīst un pareizā secībā jāsaliek no piedāvātām četrrindēm, kas bija sagrieztas pa rindiņām. Katram skolniekam bija pareizi jāsaliek tautasdziesma un jāpaskaidro doma, ko tā sevī slēpj. Ar tīklu lāpīšanu un jūrnieka mezglu siešanu jauniešiem gāja nedaudz grūtāk, jo tādu darbu neviens nebija redzējis un pielietojis praksē. Savukārt interaktīvās brilles, kas ļāva izbaudīt klātbūtnes efektu zivju zvejošanas procesā, sajūsmināja visus dalībniekus un viņi apgalvoja, ka to izbaudīt ieteiks saviem vienaudžiem. Pirmie secinājumi par programmas lietderību un tās ietekmi uz jauniešu izglītošanu ir pozitīvi.  Skolnieki labprāt iesaistījās pasākumā un ja sākumā viņu zināšanas par senajām zvejas tradīcijām bija viduvējas, tad pēc dalības pasākumā tās strauji uzlabojās un ieinteresēja jauniešus.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēgere

 

jaunieši tika sadalīti divās komandās, izlozēja piecu seno zvejas priekšmetu attēlus, pēc tiem atrada konkrēto priekšmetu ekspozīcijā

katram skolēnam bija jāuzraksta darba lapā, kā priekšmetu sauc un kam tas kalpoja, jāraksturo izviktais priekšmets un tā pielietojamība zvejniecībā muzeja darbiniekam

katars dalībnieks izvilka aploksni ar latviešu tautasdziesmas četrrindi  par zvejniekiem un jūru, kas bija sagriezta pa rindiņām, dalībniekam vajadzēja parezi salikt un noskaitī tautasdziesmu, kā arī pateikt  tās vēstījumu

 


01.08.2019.

    Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Latvijas vides aizsardzības fonda Nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" ietvaros atbalstītam projektam, ko administrē Latvijas Pašvaldību savienība projekta daļu “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, projekta līguma Nr. 1—20/73, kas attiecas uz Pāvilostas novada pašvaldības Baltijas jūras piekrastes teritoriju. Regulāri tiek apsekota pludmales un kāpu zona, ko veic uz vasaras sezonu darbā pieņemti pieci strādnieki, savākti gruži, riepas un citi atkritumi, tai skaitā beigtie dzīvnieki un zivis, jā tādi tiek izskaloti. Vērgales jūrmalā ir savākti un nodoti SIA “Liepājas RAS”  6450 kg atkritumu no Baltijas jūras piekrastes kāpu zonas. Šogad, projekta ietvaros, Vērgales pagasta Ziemupes stāvlaukuma stāvkrastā tika izbūvētas koka kāpnes noejai pludmales zonā. Vēl projekta ietvaros plānots iegādāties un uzstādīt vienu sauso tualeti Pāvilostas pilsētā. Kopējā Pāvilostas novada pašvaldībai piešķirtā summa sastāda 15 248.00 eiro. Projekts  noslēdzās šī gada 30. septembrī.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

koka kāpnes Ziemupes stāvlaukumā

 

 

 

04.05.2019.

Pāvilostas novada pašvaldība jau otro gadu ir iesniegusi pieteikumi un saņēmusi atbalstu Latvijas vides aizsardzības fonda Nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" ietvaros atbalstītam projektam, ko administrē Latvijas Pašvaldību savienība “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, projekta līguma Nr. 1—20/73

Projekta uzdevumi un plānotās darbības:

  1. Uzturēt kārtībā Baltijas jūras piekrastes Pāvilostas novada teritorijas posmu, regulāri savācot atkritumus, tais skaitā lielgabarīta, no kāpām un liedaga.
  2. Savākt atkritumus, tai skaitā riepas un beigtos dzīvniekus un tos izvest no kāpām un pludmales zonas;
  3. Uzstādīt vienu publisko tualeti.
  4. Izbūvēt koka kāpnes Ziemupes stāvlaukuma teritorijā.

Kopējās projekta  izmaksas sastāda 15 248.00 EUR

    Projekta realizācijas rezultātā visas tūrisma sezonas garumā tiek uzturēta kārtībā Baltijas jūras piekrastes Pāvilostas novada teritorija. No 2019. gada 1. maija līdz 31. augustam tika pieņemti darbā  pieci  sezonas strādnieki, kas  regulāri apstaigā savu jūras piekrastes posmu un savāc atkritumus, līdz ar to piekraste tiek tiktu uzturēta patstāvīgi kārtībā un netiek piesārņota apkārtējā vide, tā ir arī vizuāli pievilcīga tūristiem un atpūtniekiem. Tiek savākti lielgabarīta atkritumi un auto  riepas, kā arī savākti un utilizēti beigtie dzīvnieki. Lai netiktu piesārņota kāpu zona, plānots iegādāties vienu tualetes kabīni  un novietot to pie Ziemeļu mola, kāpu zonā. Ziemupes stāvlaukuma teritorijā plānots izgatavot un izvietot kāpnes nokļūšanai pludmalē, lai netiktu veidotas vairākas stihiskas takas noejas un mazinātu slodzi uz kāpu zonu un tiktu regulēta gājēju plūsma.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

VKKF atbalstīts projekts “Pāvilostas  Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

    Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza projektu “Pāvilostas Mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” VKKF programmai “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un saņēma atbalstu EUR 4400.00  klavieru- pianīna iegādei.  Projekti uz šo mērķprogrammu par klavieru iegādi tika rakstīti vismaz četras reizes, līdz ar skola var būt gandarīta, ka neatlaidība ir vainagojusies ar panākumiem un beidzot Pāvilostas Mūzikas skola ir ieguvusi tik vajadzīgo un vērtīgo mūzikas instrumentu pianīnu ZIMMERMANN.

Projekta mērķis (ilgtermiņa): Nodrošinot  Pāvilostas mūzikas skolas materiāli tehnisko bāzi, veicināt Pāvilostas Mūzikas skolas kvalitatīvu izglītības procesu un konkurentspēju, kā arī apmācību organizēšanu tuvāk dzīvesvietai.

    Projekta ietvaros iegādātās klavieres palīdzēs Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņiem, bet īpaši Vērgales Mūzikas skolas talantīgākajiem audzēkņiem labāk apgūt mācību procesu, kā arī  Mūzikas skolas audzēkņi varēs izmantot instrumentus ne tikai mācību procesam, bet arī koncertiem un konkursiem. Pieaugs skolas audzēkņu profesionālā pilnveide, pieredze, iespēja muzicēt uz kvalitatīva instrumenta, līdz ar to uzlabosies  uzstāšanās kvalitāte, kas ir galvenais skolas mērķis un uzdevums.  Klavieres ir mūzikas pamatinstruments bez kura nav iedomājama skolas sekmīga darbība -  līdz ar to vislielākie ieguvēji  ir audzēkņi un skolas skolotāji, jo šo instrumentu praktiski izmanto visi Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.  Mūzikas skolas audzēkņi izmanto instrumentu ne tikai klavierspēles mācību procesam un citu instrumentu pavadījumam, bet arī koncertiem, kuri regulāri notiek skolas zālē.  Klavieres ir neaizvietojams mūzikas instruments visās mācību ieskaitēs, koncertos, eksāmenos un citos Mūzikas skolas un skolas pasākumos.

 

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

 

pianīna atvešana un uzstādīšana