Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

2018. gads

 

15.10.2018.

No Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstīts projekts “Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā”

   Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi Latvijas vides aizsardzības fonda atbalstītu  projektu  “Jūras krasta nostiprinājuma posmu pagarināšana Pāvilostas pilsētā” Tika realizēts projekta mērķis: Turpināt stiprināt Baltijas jūras krastu Pāvilostas pilsētas teritorijā, izveidojot primāro aizsardzības sistēmu pret vētras postījumiem.

Lai nepieļautu jūras krasta (kāpu) tālāku eroziju un  pasargātu iedzīvotāju mājas un pilsētu no ūdens postījumiem, lielu vētru un plūdu gadījumā, tika nostiprināts jūras krasta posms apmēram 66 m garumā pretī Viļņu ielā, līdz ar to tika savienoti divi jau esošie gabionu posmi, kas jau sevi ir pierādījuši.

No laukakmeņiem, kas ievietoti metāla kastēs, tika izveidoti gabioni un iedziļināti smiltīs 0,5-0,7 m dziļā būvbedrē.  Kā jau sevi ir pierādījuši jau esošie posmi, tas aiztur krasta kāpu noskalojumus un ūdens ieplūšanu pilsētā. Būvdarbus veica SIA “Kurzemes ceļinieks un būvnieks” par kopējo summu EUR 29 167,05, tai skaitā PVN 21%

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

 

31.08.2018.

Par Latvijas vides fonda atbalstītajiem projektiem

 

    Pāvilostas novada pašvaldība aktīvi realizē Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursa “Publisko ūdeņu pārvaldība” atbalstītu projektu “Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšana Pāvilostas pilsētā”, līguma Nr. 1-20/86

    Projekta ietvaros  Pāvilostas novada pašvaldība ir veikusi tirgus izpētes procedūru un  izstrādājusi būvprojektu. Minētos darbus veica SIA “HT- Konsaltings”, kas ir arī projekta autoruzraugs.  Ir veikta iepirkuma procedūra par būvdarbu veicēju atbilstoši noslēgts līgums  ar SIA “Kurzemes ceļinieks un būvnieks” par summu  29 167,05 EUR, tai skaitā PVN. Būvuzraudzību veiks SIA “ISLIENA V”. Darbi jau ir uzsākti Baltijas jūras krastā, posmā, kas ir visbīstamākais ēkām un pilsētai, kur vētru ietekmē ir vislielākie izskalojumi pilsētas teritorijā. Projekta realizācijas rezultātā plānots nostiprināt  apmēram 66 m Baltijas jūras krasta Pāvilostas pilsētas teritorijā. Darbus plānot pabeigt trīs mēnešu laikā līdz šī gada 12. oktobrim

Sakarā projekta ietvaros veicamajiem darbiem pludmales zonā  lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus  būt saprotošiem un iejūtīgiem

 

 Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

“Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, projekta līguma Nr. 1—20/49

Pāvilostas novada pašvaldība beigs realizēt Latvijas vides aizsardzības fonda Nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" ietvaros atbalstīto projektu, ko administrē Latvijas Pašvaldību savienība “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, projekta līguma Nr. 1—20/49 Projekta realizācijas rezultātā visas tūrisma sezonas garumā tika uzturēta kārtībā Baltijas jūras piekrastes Pāvilostas novada teritorija, ko apsaimniekoja pieci darbinieki. Tiek savākti gan ikdienas atpūtnieku atstātie un jūras izskalotie gruži, gan arī riepas, lielgabarīta atkritumi un beigtie dzīvnieki, kas tika utilizēti. Projekta ietvaros ir izgatavoti pieci soliņi laivas formā un atkritumu urnas, kas atradīsies Ziemupes jūrmalā. Darbus veica SIA “LĀDĒNI” par kopējo summu 1739,98 EUR, bez PVN. Ir arī izgatavotas dažāda izmēra informācijas zīmes un  izvietotas visā Baltijas jūras piekrastes teritorijā. Šos darbus veica SIA “Mārketinga projektu aģentūra Fortius” par kopējo summu 2069,96 EUR, bez PVN. Kopējās projekta  izmaksas sastāda 15 248.00 EUR.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

04.06.2018.

Par Latvijas vides fonda atbalstītajiem projektiem

    Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi atbalstu no Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu konkursa “Publisko ūdeņu pārvaldība” atbalstītu projektu “Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšana Pāvilostas pilsētā”, līguma Nr. 1-20/86

    Projekta ietvaros  Pāvilostas novada pašvaldība plāno turpināt nostiprināt Baltijas jūras krastu, posmā, kas ir visbīstamākais ēkām un pilsētai, kur vētru ietekmē ir vislielākie izskalojumi pilsētas teritorijā. Jau esošie gabionu stiprinājumi, kuri tika uzstādīti 2003. gadā un 2004. gadā, sekmīgi ir sevi pierādījuši, kā arī ir gūta pieredze krasta nostiprināšanai, kas piemērota jūras piekrastei Pāvilostas pilsētas teritorijā. Vietā kur ir izvietoti gabionu stiprinājumi, jūra tālāk neveic krasta eroziju, līdz ar to ūdens netiek pilsētā. Pati daba veic gabionu nostiprināšanu, tos appūšot ar smiltīm un “ierokot” dziļāk kāpā.

Projekta mērķi: Īstermiņa: Turpināt stiprināt Baltijas jūras krastu Pāvilostas pilsētas teritorijā, izveidojot primāro aizsardzības sistēmu pret vētras postījumiem.          Ilgtermiņa: Nepieļaujot jūras krasta (kāpu) tālāku eroziju, pasargāt iedzīvotāju mājas un pilsētu no ūdens postījumiem, lielu vētru un plūdu gadījumā

Projekta uzdevumi:

  1. Izstrādāt būvprojektu- hidrotehniskos risinājumus jūras krasta stiprināšanai, balstoties uz jau uzkrāto pieredzi un iestrādēm iepriekšējos projektos.
  2. Saskaņot projektu RVP
  3. Veikt iepirkuma procedūru par būvdarbu veicēju.
  4. Veikt būvdarbus- jūras krasta stiprinājumu izbūvi.
  5. Visā projekta realizācija skaitā veikt projekta publicitāti masu mēdijos.
  6. Sagatavot projekta atskaites un iesniegt LVAF

 

    No projekta piešķirtā summa sastāda 30 790.00 EUR, jeb 89,45% no kopējām izmaksām. Pašvaldības ieguldījums 3630.00 EUR  Projekta īstenošanas periods ir no 01.04.2018. līdz 30.04.2019. gadam, bet pēcuzraudzības periods ilgst līdz 30.04.2024.

   Projekta realizācijas rezultātā plānots nostiprināt  apmēram 66 m Baltijas jūras krasta Pāvilostas pilsētas teritorijā, atbilstoši izstrādātam būvprojektam- hidrotehniskajiem risinājumiem. Gabionus paredzēts iedziļināt smiltīs 0,5-0,7 m dziļā būvbedrē. Aptuvenais  konstrukcijas augstums un platums ne mazāks kā 2 m.   

Tika veikta tirgus izpēte un tajā uzvarēja SIA “HT Konsaltings” ar savu piedāvājumu izstrādāt būvprojektu un veikt autoruzraudzību par 2000.00 EUR, bez PVN  21%.

Pašreiz ir izstrādāts būvprojekts “Jūras krasta nostiprinājuma posma pagarināšana Pāvilostas pilsētā”, Tirgus ielā 18, Pāvilostā un izņemta būvatļauja. Tūlīt tiks izsludināts iepirkums par jūras krasta nostiprinājums būvdarbu veikšanu.

 

Sakarā projekta ietvaros veicamajiem darbiem pludmales zonā  lūdzam iedzīvotājus un pilsētas viesus  būt saprotošiem un iejūtīgiem

 

 Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

 

04.06.2018.

Pāvilostas novada pašvaldība ir iesniegusi pieteikumi un saņēmusi atbalstu otram Latvijas vides aizsardzības fonda Nacionālas nozīmes projekta "Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana" ietvaros atbalstītam projektam, ko administrē Latvijas Pašvaldību savienība “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana”, projekta līguma Nr. 1—20/49

Projekta uzdevumi:

  1. Uzturēt kārtībā Baltijas jūras piekrastes Pāvilostas novada teritorijas posmu, regulāri savācot atkritumus, tais skaitā lielgabarīta, no kāpām un liedaga.
  2. Utilizēt riepas un beigtos dzīvniekus, kas regulāri tiek izskaloti jūras krastā.
  3. Izgatavot un uzstādīt soliņus, atkritumu urnas un informācijas stendus Pāvilostas pilsētas teritorijā.

Kopējās projekta  izmaksas sastāda 15 248.00 EUR

    Projekta realizācijas rezultātā visas tūrisma sezonas garumā tiek uzturēta kārtībā Baltijas jūras piekrastes Pāvilostas novada teritorija. No 2018. gada 8. maija tika pieņemti darbā  pieci  sezonas strādnieki, kas  regulāri apstaigā savu jūras piekrastes posmu un savāc atkritumus, līdz ar to piekraste tiek tiktu uzturēta patstāvīgi kārtībā un netiek piesārņota apkārtējā vide, tā ir arī vizuāli pievilcīga tūristiem un atpūtniekiem. Tiek savākti lielgabarīta atkritumi un auto  riepas, kā arī savākti un utilizēti beigtie dzīvnieki. Pāvilostas pilsētā jūras piekrastes labiekārtojumu visā novada teritorijā plānots papildināt ar soliņiem un atkritumu urnām un informācijas zīmēm.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

 

01.06.2018.

VKKF atbalstīts projekts “Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

    Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza projektu “Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” VKKF programmai “Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un saņēma atbalstu EUR 600.00 apmērā kokapstrādes darba galdu iegādei, kas ar akūti nepieciešami kvalitatīvai kokapstrādes mācību procesa apguvei. Līdz šim mācību procesā nebija pieejami darba galdi. Iegādājoties kvalitatīvus un dažādus kokapstrādes darba galdus, mācību procesa apguve vēl vairāk uzlabosies, pieaugs veidoto darbu kvalitāte. Projekta mērķis (ilgtermiņa): Uzlabojot Pāvilostas mākslas skolas materiāli tehnisko bāzi, nodrošināt Pāvilostas mākslas skolas izglītības izcilību un konkurentspēju. Projekta ietvaros tika sakārtota mācību procesam un pilnībā aprīkota kokapstrādes klase pilnvērtīgai apmācību programmas apguvei. Lai iegādātos mācību procesam nepieciešamos kokapstrādes darba galdus, darba galdi tika iegādāti divās firmās SIA “DEPO DIY” un A/S “Kesko Senukai Latvia”. Kokapstrādes  apmācību mākslas skolā veic Ēriks Freimanis, kas vienreiz nedēļa audzēkņiem pasniedz kokapstrādes nodarbības un tie ir tikai zēni, kas apgūst minēto apmācību programmu. Pasniedzējs atzinīgi novērtēja iegādātos darba galdus un jaunās iespējas pilnveidot apmācību procesu jaunā kvalitātē.

 

01.06.2018.

VKKF atbalstīts projekts “Pāvilostas mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”

    Pāvilostas novada pašvaldība iesniedza projektu “Pāvilostas mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” VKKF programmai “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” un saņēma atbalstu EUR 500.00 vienas vijoles iegādei. Tā kā projekta pieteikumā tika plānots iegādāties divas vijoles, tad skolas vijoļklases pasniedzēja izlēma par iegādāties vijoli Critina Stein ¾ izmērs. Projekta mērķis (ilgtermiņa): Nodrošinot  Pāvilostas mūzikas skolas materiāli tehnisko bāzi, veicināt Pāvilostas Mūzikas skolas kvalitatīvu izglītības procesu un konkurentspēju, kā arī apmācību organizēšanu tuvāk dzīvesvietai. Projekta ietvaros tika  iegādāta vijole, kas kalpos skolas audzēkņiem pilnvērtīgai apmācību programmas apguvei, kā arī konkursiem un koncertiem.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere