Sestdiena, 13.04.2024
Egils, Egīls, Nauris

2014.gads

 

Dzesētavu iegāde Pāvilostas novada vajadzībām
 
  Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu no Lauku atbalsta dienesta, saskaņā ar Zemkopības ministrijas 2014. gada 01.augusta rīkojumu Nr.129 „Par AS „Latvijas valsts meži” dāvināmo (ziedojamo) finanšu līdzekļu administrēšanu”, lai nodrošinātu Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra ierobežošanas pasākumu īstenošanu. Piešķirtā summa sastāda 7951,90 EUR (ieskaitot PVN), kurus plānots izlietot dzesētavu iegādei. Veicot iepirkuma procedūru, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82 pantu, tiesības piegādāt divas dzesētavas saskaņā ar iepirkuma nolikumu ieguva SIA „VEGA 1” par kopējo summu 7744.00 EUR
  
   Pāvilostas novada pašvaldībai ir piegādātas  divas saldētavas, kas ir izvietotas sekojoši- viena saldētava  atrodas Dzintaru ielā 73, Pāvilostā (domes garāžās), otra saldētava ir novietota „Lejasstrazdos”, Vērgalē. Dzesētavas ir paredzētas meža cūku novietošanai un uzglabāšanai līdz analīžu veikšanai  un tās var izmantot Pāvilostas novada mednieku kolektīvi.

 

viena no iegādātām saldētavām

 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

 

  

29.12.2014.

 

  Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi ELFLA atbalstītu projektu „Meža  ekonomiskās vērtības uzlabošana Pāvilostas novada pašvaldības īpašumā „Pagasta meži”, kadastra Nr. 64860090263,  Sakas pagastā Pāvilostas novadā”, I.D. Nr. 13-02-L12200-002678, kas tika realizēts ELFLA programmas 2007.- 2013. gadam pasākuma „Mežā ekonomiskās vērtības uzlabošana”, aktivitātē: jaunaudžu kopšana. Projekta mērķis: Paaugstināt mežu ekonomisku vērtību, izveidot noturīgu mežaudzi, nodrošināt ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Projekta ietvaros tika veikta jaunaudžu kopšana Sakas pagasta saimniecībā „Pagasta meži”11,7 ha platībā. Jaunaudžu kopšana tika veikta atbilstoši normatīvo aktu prasībām- tika atbrīvota augšanas telpa perspektīvām pamatsugām, kā arī labākiem citu sugu kociņiem atbilstoši uz projekta iesniegšanas brīdi izstrādātam Meža apsaimniekošanas plānam. Projekta realizācijas laiks ir no 01.02.2014.līdz 30.11.2014. Kopējās projekta  izmaksas sastāda EUR 4590.66, bet publiskais finansējums EUR 2754.40 Lai projektu veiksmīgi realizētu, tika iegādāts atbilstošs inventārs: resnāko dimensiju koku izzāģēšanai tika iegādāts motorzāģis  Husqvarna 555, bet jaunaudžu kopšanai tika iegādāts krūmgriezis Husqvarna 345 FR. Projektā iegādātā tehnika tiks turpmāk izmantota pašvaldības saimnieciskos darbos apkārtnes sakopšanā.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

01.10.2014.

 

     Pāvilostas novada pašvaldība realizē ELFLA pasākuma  „Vietējās attīstības stratēģijas” projektu „Kultūrvēsturiskā piemiņas objekta “BĀKA” izveide E. Šneidera laukumā Pāvilostā” ietvaros, projekta I.D. Nr. 14-02-L413203-000004

Projektā paredzēts izveidot stilizētu bāku, kā piemiņas objektu Pāvilostas zvejniekiem un Pāvilostai kā senam zvejniekciematam ar dziļām zvejniecības tradīcijām. Bākas simbols zvejniekiem vienmēr ir kalpojis kā drošība, krasts,  gaisma un patvērums grūtā brīdī. Bāka ir tik raksturīga Pāvilostai, jo Pāvilostas novadā atrodas Akmeņraga bāka, kas ir viens novada raksturīgākajiem simboliem. Bāku paredzēts uzstādīt senākajā Pāvilostas laukumā, bijušajā  Tirgus laukumā. Bāku paredzēts veidot autentisku, ar akmens pamatiem, no koka konstrukcijām un ar gaismas objektu bākas  noslēgumā. Apkārt bākai paredzēts izvietot soliņus un puķu sfērisku dobi ar jūrmalai raksturīgiem, pieticīgiem kāpu augiem pēc ainavu arhitektes Martas Tabakas teritorijas labiekārtojuma skicēm.

  Ir izstrādātas skices, kā arī veikta cenu aptauja un noslēgts līgums ar SIA „EKO DZENĪTIS”  par projektā plānoto darbu veikšanu. Projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 4050.00, kopējā līguma summa EUR 4900.50 Projekta realizācijas laiks ir 2014. gada 01. decembris.

 

 Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 


 

 

06.10.2014.

 

Ir pabeigta  projekta  EZF pasākuma „Investīcijas zvejas ostās  un zivju izkraušanas vietās” atbalstīta projekta ”Pāvilostas ostas infrastruktūras izbūve”, I.D. Nr.  13-02-Z30300-000003 realizācija.

    Projekta realizācijas termiņš tika pagarināts uz mēnesi, līdz 2014. gada 31. oktobrim, pamatojoties uz  SIA "VEGA 1" iesniegto iesniegumu par līguma termiņa pagarinājumu, sakarā ar aukstuma kameras metāla durvju piegādes termiņu neievērošanu no durvju piegādātāja. Līgums tika pagarināts līdz 2014. gada 03. oktobrim. Patreiz durvis ir uzstādītas un visi projektā plānotie darbi pabeigti.

 

daudzfunkcionāls zvejnieku komplekss - saliekamo karkasa moduļu tipa telpa

zvejas laivu ziemošanas laukums

 

 aukstuma kameras durvis

zivju dzesinātavas telpa

 

zvejnieku atpūtas telpa

 

Ledus ģenerators

 

08.09.2014.

 

  Tuvojas noslēgumam Pāvilostas novada realizētā projekta  EZF pasākuma „Investīcijas zvejas ostās  un zivju izkraušanas vietās” atbalstīta projekta ”Pāvilostas ostas infrastruktūras izbūve”, I.D. Nr.  13-02-Z30300-000003.

  Visa projekta realizācijas termiņš ir 2014. gada 30. septembris, līdz kuram arī plānots projektu pabeigt.

 

 

tiek novietota zivju izsoles tirgus vietas moduļa ēka, kur plānots izvietot zivju atdzesēšanas, jeb atvēsināšanas bloku, atpūtas istabu zvejniekiem un sanitāro mezglu

 

zivju tirgus piestātnes pagarinājums

 

sagatavoti pieslēgumi un vieta  moduļu ēkas novietošanai

 

 

moduļa ēka ir novietota un notiek ēkas apdares iekšdarbi un ārējas fasādes apšūšanas darbi, komunikāciju pieslēgšana

 

 

 

 

ūdens un kanalizācijas pieslēgumi, kas tika pievilkti no Dzintaru ielas

 

 

29.08.2014.

 

   Skeitparka rekonstrukcija Pāvilostas pilsētas stadionā praktiski ir beigusies. Atliek tikai sakārtot dokumentus un atskaites.

20. septembrī atjaunotajā skeitparkā plānotas sacensības "Kurzemes mēru kauss 2014".

 

 

 

 notiek skeitparka rampu rekonstrukcija

 

 

 darbi ir pabeigti- rampas rekonstruētas un izgatavoti jauni rampu elementi

 

08.07.2014.

 

   Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu un uzsāk realizēt projektu ELFLA pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” projekta „Skeitparka rekonstrukcija Pāvilostas stadionā” ietvaros, I.D. Nr. 14-02-LL09-L413201-000037  Pašreiz ir noslēgts līgums ar SIA „Āķagals”  par koka konstrukciju izgatavošanu un esošo daļu rekonstrukciju Pāvilostas skeitparkam. Esošais skeitparka aprīkojums ir nolietojies un neatbilst mūsdienu standartiem. Šī gada 16. augustā Pāvilostas skeitparkā ir paredzētas sacensības "Kurzemes mēru kauss 2014", līdz ar to būtu nepieciešamas līdz minētajam datumam sakārtot skeitparka rampas atbilstoši visām kvalitātes prasībām. Kopējā līguma summa 5458.54 EUR, ar PVN 21%. Plānoto darbu līguma termiņš viems mēnesis t.i. 08. augusts.

 

 

projektā plānots izgatavot attēlā redzamās papildus konstrukcijas- rampas

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 


01.07.2014.

 

                Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansiālu atbalstu un pašreiz realizē projektu ELFLA pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas” projekta „Brīvā laika pavadīšanas istabas izveide Ploces ciemā, Vērgales pagastā” ietvaros, I.D. Nr. 14-02-LL09-L413201-000015  Pašreiz ir noslēgts līgums ar SIA „Grobiņas SPMK” un notiek Ploces kultūras nama apkures ierīkošanas darbi, kopējā līguma summa 5 163.74 EUR, ar PVN 21%. Projekta ietvaros ir paredzēts iegādāties arī sporta un brīvā laika pavadīšanas aprīkojumu. Veicot cenu aptauju, ar savu piedāvājumu uzvarēja sporta preču veikals SIA „Inta-A”. Ir noslēgts līgums par sporta inventāra piegādi. Projekta realizācijas gala termiņš ir 2014. gada 1. oktobris.

 


jaunuzbūvētais apkures katls ar četriem karstā gaisa pūtējiem Ploces kultūras namā

 

 

projekta ietvaros iegādātais sporta un brīvā laika pavadīšanas inventārs

 

 

 

 

 

 

 

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

 


 

01.07.2104.

 

 

Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi arī otra EZF pasākuma „Investīcijas zvejas ostās  un zivju izkraušanas vietās” atbalstīta projekta ”Pāvilostas ostas infrastruktūras izbūve”, I.D. Nr.  13-02-Z30300-000003. Projekta attiecināmais finansējums sastāda  155 671.33 EUR. Projekta ietvaros jau ir veikts ledus ģeneratora iegāde iepirkums par kopējo summu EUR 17 079.02 un uzsākta Pāvilostas ostas izbūve. Darbus veic SIA "VEGA 1", atbilstoši SIA „BOREALIS” izstrādātam tehniskam projektam. Līguma summa sastāda EUR 147 545.45, bez PVN 21%. Darbus paredzēts veikt  trīs mēnešu laikā, līdz 9. septembrim.

 

 

 

 

Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

 

 


 

25.06.2014.

 

Saraiķu bibliotēkas- iedzīvotāju saieta nama rekonstrukcija

 

 

    Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi  EZF pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” projektu „Saraiķu iedzīvotāju saieta nama rekonstrukcija”.

Projekta ietvaros tika veikta Saraiķu bibliotēkas rekonstrukcija, kas pēc rekonstrukcijas pilda Saraiķu saieta nama funkcijas. Projekta mērķis: rekonstruējot Saraiķu saieta namu, nodrošināt pilnvērtīgu kultūrvidi Saraiķu ciemā, lai veicinātu kultūras, vietējo tradīciju tālāku attīstību un apdzīvotības saglabāšanu Saraiķu ciemā.

Projekta ietvaros tika veikta  ēkas jumta nomaiņa ar Rukki Classic segumu un zibensaizsardzības montāža, ieejas kāpņu remonts, iekštelpu remonts, starpstāvu pārseguma atjaunošana, elektroinstalācijas atjaunošana, un sanitārā mezgla izveide ēkas pagrabstāvā.

Minētos darbus veica SIA „TAIGERS”, par kopējo summu 29 650,45 EUR ar PVN 21%

 

 

 

Saraiķu bibliotēka- saieta nams pēc rekonstrukcijas

 

 

 

 

 


  

 

30.05.2014.

 

Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitāte stiprināšanai

 

    Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem projektu „Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai" Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009.

Projekta realizācijas laiks tika pagarināts līdz 2014. gada 30. maijam, sakarā ar to, ka mainoties darbiniekiem uz būvinženiera stata vietu, bija 8 mēnešu pārtraukums būvinženiera darbā, jo nevarējām atrast projektā izvirzītajām prasībām atbilstošu kandidatūru, līdz ar to tika izteikts lūgums Valsts attīstības aģentūrai pagarināt projekta realizācijas termiņu.

    Projekta kopējās izmaksas ir 18 500,00 LVL, 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti administrē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru. 

  Projekta mērķis ir stiprināt Pāvilostas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot efektīvām publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus speciālistus pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai, kas tika realizēts, piesaistot četrus, pašvaldībai nepieciešamus speciālistus: būvuzraugu, juriskonsultu, sociālo darbinieku un datu bāzes analītiķi. Minētās štata vietas (izņemot sociālo darbinieku) tika radītas amatiem, kādu līdz šim Pāvilostas novada administrācijai nav bijis, līdz ar to projekta rezultāti tieši stiprināja administratīvo kapacitāti pašvaldībā.

  Galvenās projekta aktivitātes: četru speciālistu- būvinženiera, juriskonsulta, sociālā darbinieka un datu bāzes analītiķa piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijai, izveidojot jaunas štata vietas un nodrošinot atalgojumu un piesaistīto speciālistu darba vietas aprīkojuma nodrošināšana.

Projekta ilgtspēja tiek nodrošināta saglabājot projektā radītās darba vietas vismaz 6 mēnešus pēc projekta īstenošanas. Projekta ietvaros trīs speciālisti tika nodrošināti ar IT aprīkojumu, kas pēc nomas termiņa beigām tika iegādāts un minētie speciālisti turpina ar tiem strādāt.

Projektā piesaistīto darbinieku – būvinženiera izstrādātās tāmes u.c. dokumenti tiek izmantotas infrastruktūras objektu renovācijai un būvniecībai, kā arī tiks uzglabātas vismaz piecus gadus pēc projekta beigām.

Juriskonsulta izstrādātie juridiskie dokumenti tiek uzglabāti pašvaldības arhīvā atbilstoši: domes lēmumu projekti- patstāvīgā glabāšanā, Līgumi max 75 gadi, Saistošie noteikumi patstāvīgi, Domes nolikums patstāvīgi.

Sociālā darbinieka darba rezultāti un to ilgtspējas nodrošināšana notiek saskaņā ar attiecīgu  normatīvo aktu prasībām (vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas).

Datu bāzes analītiķa izveidotais Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma kopkatagogs ir ievietots Nacionālo muzeju kopkatalogā un izmantots ilgstošai lietošanai.

Visa projekta dokumentācija un tās projekta rezultātā radītie dokumenti tiks saglabāti vismaz piecus gadus pēc projekta īstenošanas.

 

Projektu koordinatore: Vizma Ģēģere

 


 

29.04.2014.

 

   Šī gada aprīlī ir noslēdzies LEADER programmas projekts ELFLA programmas pasākumam „Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana”, pamatojoties 14.08.2013. līgumu Nr. 13-02-LL09-L413204-000002  ietvaros tiek realizēts sekojošs projekts  Dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana un popularizēšana Pāvilostas novadā”. Projekta ietvaros tika izgatavotas un uzstādītas tūrisma norādes zīmes pie Pāvilostas novada dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem.

   Sākumā tika veikta norāžu zīmju maketa izstrāde, karšu dizaina izstrāde, karšu stendu izdruka un laminēšana, bet aprīļa mēnesī visā novada teritorijā tika uzstādītas ceļa un tūrisma norādes zīmes un divu veidu karšu stendi. Uzstādītās norādes zīmes un stendi kalpos Pāvilostas novada kultūrvēsturisko un dabas objektu popularizēšanai un tūrisma attīstībai novadā.

Darbus veic SIA „Mārketinga projektu aģentūra Fortius” par kopējo summu 16 355,91 , ar PVN 21 %.

 

Projektu koordinatore: Vizma Ģēģere

 

 

projekta ietvaros tika izgatavoti un uzstādīti 5 lielie karšu stendi ar informāciju par novadu

 

  7 mazie karšu stendi

divas lielās tūrisma norādes zīmes

 

 desmit lielie informatīvie stendi

24 mazās tūrisma norādes zīmes

 

08.04.2014.

 


    Pāvilostas novada pašvaldība ir realizējusi ELFLA projektu programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstība stratēģiju īstenošanas teritorijā” atbalstītu projektu „Dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana un popularizēšana Pāvilostas novadā”, I.D. Nr. 13-02-LL09-L413204-000002

    Projekta mērķis: apzināt un popularizēt Pāvilostas novada kultūrvēsturisko un dabas mantojumu, sakopjot objektus un izvietojot norādes zīmes pie novada dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem. Projekta ietvaros tika uzstādīti 7 viendaļīgi, 15 divdaļīgi informatīvie karšu stendi, divas tūrisma norādes zīmes (virziena rādītājs), 24 virziena rādītāji tūristiem: vienpusēji un divpusēji. Tika veikta tūrisma informācijas zīmju maketēšana, izdruka ar Antigrafiti pārklājumu un uzstādīšana pie dabas un kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem visā Pāvilostas novada teritorijā.

  Veicot iepirkuma procedūru, projektā plānoto darbu veikšanu ieguva SIA „Mārketinga projektu aģentūra Fortius”. Darbus pēc līguma paredzēts veikt līdz 2014. gada 30. aprīlim. Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL11 495.00, jeb 16 355.92 EUR, no tām attiecināmās izmaksas sastāda 6950.00 LVL, jeb 9888.96 EUR

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

viendaļīgs informācijas stends

 


 

 divdaļigs lielais informācijas stends par novadu

 

virziena rādītāji

 


 

 

01.04.2014.

 

    Pāvilostas novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt EZF pasākuma „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana” projektu „Saraiķu iedzīvotāju saieta nama rekonstrukcija”. Projekta kopējās izmaksas, saskaņā ar iesniegto projekta pieteikumu sastāda EUR 22 629.92, attiecināmās izmaksas 18 702.41, publiskais finansējums 16 832.17

Projekta ietvaros paredzēta Saraiķu bibliotēkas rekonstrukcija, kas pēc rekonstrukcijas pildīs Saraiķu saieta nama funkcijas. Projekta mērķis: rekonstruējot Saraiķu saieta namu, nodrošināt pilnvērtīgu kultūrvidi Saraiķu ciemā, lai veicinātu kultūras, vietējo tradīciju tālāku attīstību un apdzīvotības saglabāšanu Saraiķu ciemā.

Projekta ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts, kura izstrādi veica A/S „Būvmeistars”. Projekta ietvaros paredzēta ēkas jumta nomaiņa ar Rukki Classic segumu, ieejas kāpņu remonts, iekštelpu remonts, starpstāvu pārseguma atjaunošana, elektroinstalācijas atjaunošana, sanitārā mezgla izveide ēkas pagrabstāvā.

Veicot iepirkumu par rekonstrukcijas darbu veikšanu, lētākais piedāvājums tika saņemts no SIA „TAIGERS”, par kopējo summu 24 504.50 EUR

Darbus  plānots pabeigt līdz 2014. gada 20. maijam.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 


 03.03.2014.

 

  Finansiālu atbalstu ir ieguvis projekts „Pāvilostas ostas infrastruktūras izbūve”, I.D. Nr. 13-02-Z30300-000003, kas tika iesniegts EZF pasākuma „Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās”. Projekta attiecināmais finansējums ir EUR 155 671.33

Projekta ietvaros paredzēts veikt Pāvilostas infrastruktūras izbūvi un iegādāties ledus ģeneratoru ostai. Projekta beigu termiņš ir 30.09.2014.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

 

ostas projekta skice