Sestdiena, 22.06.2024
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

2013.gads

 
05.11.2013.
 
Šī gada oktobra beigās tika pabeigti divi LEADER programmas projekti:
  Pāvilostas novada pašvaldība ir pilnībā pabeigusi Upesmuižas estrādes rekonstrukcijas 2. kārtu, EZF  projekta „Upesmuižas estrādes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums.2. kārta” ietvaros. Līdz ar to realizējot  SIA „JOMS” izstrādāto tehnisko projektu  divās kārtās, un piesaistot Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” līdzekļiem finansējumu abām kārtām, estrādes rekonstrukcijas darbi ir pilnībā pabeigti. Otrajā kārtā tika veikti ēkas iekšdarbi, ēkas fasādes apdares darbi, elektroapgāde, kanalizācijas un ūdensvada izbūve, kā arī tika uzstādītas četras videokameras ēkas drošībai.
 Darbus abām kārtām veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks”. Otrās kārtas līgumsumma   LVL 69 202.22, ar PVN, programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”, ietvaros, pamatojoties 12.06.2013. līgumu Nr. 13-02-ZL14-Z401101-000007
   Kopējā Upesmuižas estrādes izbūve izmaksāja LVL 135 409,49, ar PVN 21%
otrā kārta tika veikti fasādes apdares darbi
 
veikta iekštelpu apdare
 
 
ierīkoti sanitārie mezgli
 
Otrs projekts, kas tika pabeigts oktobra beigās un gaida savu atklāšanu, ir ELFLA projektu programmas atbalstīts projekts „Āra vingrošanas un trenažieru laukuma izveide Pāvilostā” iesniegta ELFLA programmas pasākumam „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, pamatojoties 19.06.2013. līgumu Nr. 13-02-LL09-L413201-000037
Projekta „Āra vingrošanas un trenažieru laukuma izveide Pāvilostā”  ietvaros tika iegādāti un uzstādīti dažādi āra un ielu vingrošanas trenažieri, kopumā 12 gabali.
Trenažieru piegādi veica SIA „ARENA SPORTS” par kopējo summu 11 824,44 LVL
jaunie trenažieri tiek iemēģināti tūlīt pēc to uzstādīšanas
 
 8. novembrī notika svinīga trenažieru laukuma atklāšana
atklāšanas cermonijā tika pieaicināti ielu vingrotāji no Liepājas un Saldus, kas vieca paraugdemonstrējumus un apmācību
 
 arī pāvilostnieks Renards Rolmanis veica paraugdemonstrējumus
ielu vingrotāji, kas veica paraugdemostrācijas un apmācības vietējiem jauniešiem
 
  interese par ielu vigrošanu bija liela
 
  ELFLA programmas pasākumam „Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana”, pamatojoties 14.08.2013. līgumu Nr. 13-02-LL09-L413204-000002  ietvaros tiek realizēts sekojošs projekts  Dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana un popularizēšana Pāvilostas novadā”. Projekta ietvaros plānots  izgatavot un uzstādīt tūrisma norādes zīmes pie Pāvilostas novada dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem.
Kopumā plānots izgatavot divdesmit četrus virziena rādītājus, divas lielās, brūnās apskates objektu zīmes,  desmit lielos info stendus un septiņus mazos info stendus, piecus lielos info stendus ar „Jāņa sētas” karti. Visas minētās informācijas zīmes plānots izgatavot un uzstādīt līdz 2014. gada 30. aprīlim.  Darbus veic SIA „Mārketinga projektu aģentūra Fortius” par kopējo summu LVL 11 495.00, ar PVN 21 %.
 

Projektu koordinatore Vizma Ģēģere


 

06.09.2013.
 
   Pāvilostas novada pašvaldība patreiz realizē divus ELFLA finansētus projektus pasākuma "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā"
Viens no atbalstītajiem projektiem ir "Dabas un kultūrvēsturisko objektu apzināšana un popularizēšana Pāvilostas novadā", ID Nr. 13-02-LL09-L413204-000002
   Projekta ievaros paredzēts apzināt Pāvilostas novada dabas un kultūrvēsturiskos objektus un to popularizēšanai izgatavot norādes zīmes- virziena rādītājus tūristiem un  informācijas karšu stendus.
 Līgums par minētā pakalpojuma veicēju, vadoties pēc iepirkuma procedūras,  noslēgts ar SIA "Mārketinga projektu aģentūru Fortius" par kopējo summu LVL 11 495.00
Līgums par darbu veikšanu noslēgts līdz 2014. gada 30. aprīlim.
 
   Otrs projekts, kas patreiz tiek realizēts ir "Āra vingrošanas trenažieru iegāde un uzstādīšana", ID Nr. 13-02-LL09-L413201-000037
  Projektā paredzēts iegādāties un uzstādīt Pāvilostas pilsētas stadionā ielu vingrošanas iekārtas un āra trenažierus. Līgums, pēc iepirkuma procedūras veikšanas, noslēgts ar SIA "Arena Sports" par kopējo summu LVL 11 824,44 Minētos trenažierus paredzēts uzstādīt līdz šī gada 30. septembrim.
 
Projektu koordinatore Vizma Ģēģere

06.09.2013.
 
   Turpinās rekonstrukcijas  darbi projektam „Upesmuižas  estrādes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums, 2. kārta” , programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”, pamatojoties 12.06.2013. līgumu Nr. 13-02-ZL14-Z401101-000007
 Ir veikta iepirkuma procedūta par rekontrukcijas darbu veicēju. Līgums par Upesmuižas estrādes 2. kārtas rekonstrukciju ir noslēgts ar SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks" par kopējo summu LVL 49 801,73 Darbus paredzēts pilnībā veikt līdz šī gada 30. septembrim. Pabeidzot minēto projektu, Upesmuižas estrādes rekonstrukcija būs pilnībā pabeigta. Turpmākos projektos plānots piesaistīt finansējumu Upesmuižas parka sakārtošanai.
 
Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

11.07.2013.

 

 

    Pāvilostas novada pašvaldība uz Pāvilostai tik nozīmīgiem svētkiem- Zvejnieksvētkiem ir pabeigusi Upesmuižas estrādes rekonstrukcijas 1. kārtu, EZF  projekta „Upesmuižas estrādes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums” ietvaros. Rekonstrukcijas darbi veikti saskaņā ar SIA „JOMS” izstrādāto tehnisko projektu, Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana” līdzekļiem, pamatojoties uz 26.09.2012. līgumu Nr. 12-02-ZL14-Z401101-000010.

 

    Darbu veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” par kopējo līgumsummu LVL 62 928,20, bez PVN.
     Projekta ietvaros praktiski no jauna ir uzbūvēta Upesmuižas estrāde un atjaunoti soliņi.  Tūlīt pēc svētkiem ir paredzēts izsludināt iepirkuma procedūru Upesmuižas estrādes rekonstrukcijas 2. kārtai, jo ir saņemts atbalsts projektam „Upesmuižas  estrādes rekonstrukcija un teritorijas labiekārtojums, 2. kārta” par summu LVL 69 202.22, ar PVN, programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda pasākuma „Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana”, pamatojoties 12.06.2013. līgumu Nr. 13-02-ZL14-Z401101-000007. Darbus otrai kārtai plānots uzsākt augusta mēnesī.
Jaunā Upesmuižas estrāde
Upesmuižas estrāde tika atklāta Zvejnieksvētkos ar grupas "Dzelzs vilks" koncertu
 

 


  

05.09.2013.

 

Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības
administrācijas kapacitāte stiprināšanai
 
    Pāvilostas novada pašvaldība turpina realizēt Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem projektu „Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai" Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009.
   Projekta realizācijas laiks projekta ietvaros ir līdz 2013. gada 2. oktobrim, bet vēl visi speciālisti turpinās strādāt 6 mēnešus, līdz 2014. gada 02. aprīlim, jo pēc projekta pabeigšanas Pāvilostas novada pašvaldībai ir obligāti jānodrošina projektā iesaistīto speciālistu darba vietu saglabāšanu vismaz 6 mēnešus.
    Projekta kopējās izmaksas ir 18 500,00 LVL, 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti administrē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru. 
  Projekta mērķis ir stiprināt Pāvilostas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot efektīvām publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus speciālistus pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 
  Galvenās projekta aktivitātes: četru speciālistu- būvinženiera, juriskonsulta, sociālā darbinieka un datu bāzes analītiķa piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijai, izveidojot jaunas štata vietas un nodrošinot atalgojumu un piesaistīto speciālistu darba vietas aprīkojuma nodrošināšana.
Izmaiņas ir notikušas ar sociālā darbinieka darba vietu: Lienes Dones vietā turpina strādāt Velta Vaškus, tika pagarināts līgums par būvinženiera darba vietu ar Māri Lipi, turpina strādāt juriskonsults Argita Jaunsleine, bet bērna kopšanas atvaļinājuma laikā datu bāzes analītiķi Edīti Cunsku Pāvilostas novadpētniecības muzejā aizvieto Kristīne Tamuže.
 Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

  
05.09.2013.
     Par ES projektu „Pāvilostas novada teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde” I.D. Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011
     Pāvilostas novada pašvaldība 2013. gada 30. maijā (domes sēdes protokols Nr.11, 12. paragrāfs), ir pieņēmusi lēmumu „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojuma 2012.- 2024. gadam apstiprināšanu” ar kuru tika apstiprināts Pāvilostas novada teritorijas plānojums 2012.- 2024. gadam un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 „Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apguves noteikumi un Grafiskā daļa”. Publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” 06.06.2013.

   Pāvilostas novada teritorijas plānojums  stājas spēkā ar 20.08.2013. Nr. 15.18-1e/7816 Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu "

   Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija saskaņā ar Teritorijas plānošanas likuma 27. pantā noteikto teritorijas plānojumu apstrīdēšanas kārtību ir izvērtējusi Pāvilostas novada domes 2013. gada 30. maija saistošajiem noteikumiem Nr.3 "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa".
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra rīkojuma izdošanai par pašvaldības 2013. gada 30. maija saistošo noteikumu Nr.3 "Par Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa" vai to atsevišķu punktu darbības apturēšanai nav pamata. Līdz ar to Pāvilostas novada teritorijas plānojums ir īstenojams no šīs vēstules saņemšanas brīža.
  
   Ar Pāvilostas novada domes lēmumu un Pāvilostas novada teritorijas plānojumu 2012.- 2024. gadam var iepazīties Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads un  pašvaldības mājas lapā www.pavilosta.lv

  Pāvilostas novada teritorijas attīstības plānošanas dokumenti un Vides pārskats tika izstrādāts Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Pāvilostas novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai”, I.D. Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/011, ietvaros.
 
   Teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumentu īstenošana: Pāvilostas novada administratīvā teritorija (Pāvilostas pilsēta, Sakas un Vērgales pagasti).  Plānošanas dokumentu un Vides pārskata izstrādātājs: Pāvilostas novada pašvaldība sadarbībā ar personu apvienību SIA „ Sustainable Advanced Solutions” un SIA „Projekts 3 i”.
 
Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere