Trešdiena, 22.03.2023
Tamāra, Dziedra

2012.gads

 
  Pāvilostas novada pašvaldība pabeigusi projektu „Sakas novada tautastērps, kā novada kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un popularizēšana”. Projekta ietvaros tika izgatavoti 25 autentiski Sakas novada tautastērpu komplekti Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu korim. 
Projekta kopējās izmaksas sastāda LVL 11 582.50, no tām attiecināmās izmaksas LVL 5450.00Iepirkumā par tērpu izgatavošana uzvarēja SIA "MUSTURI", kas  veica tērpu izgatavošanu.
    Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējums LVL 6 677.50, bez PVN.
   Finansējums tika piešķirts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”, 6. rīcībā „Dabas un kultūras mantojuma saglabāšana” . Projekts  atbilst Liepājas rajona partnerības vietējai stratēģijai.
2013. gadā Pāvilostas sieviešu koris plāno ar saviem jaunajiem tautastērpiem piedalīties XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV Deju svētkos.
Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris pirmo reizi savos jaunajos tērpos
 

 
12.07.2012.
 
Pāvilostas novada pašvaldība realizē  Eiropas Sociālā fonda projektu:
 
     Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai
    Pāvilostas novada pašvaldība realizē Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.3.1. Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem projektu „Speciālistu piesaiste Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas kapacitātes stiprināšanai" Nr. 1DP/1.5.3.1.0/11/IPIA/VRAA/009.
    Projekta īstenošanas vieta ir Pāvilostas novada pašvaldība.  Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu parakstīta 2011.gada 19. maijā.
   Projekta kopējās izmaksas ir 18 500,00 LVL, 100% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Aktivitāti administrē Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija  sadarbībā ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru. 
        Projekta mērķis ir stiprināt Pāvilostas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, piesaistot efektīvām publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošus speciālistus pašvaldības autonomo funkciju nodrošināšanai. 
  Pašvaldība ir pieņēmusi darbā no 2011. gada 3. oktobra uz diviem gadiem sekojošus speciālistus:
 • būvinženieris, pusslodze;
 • datu bāzes analītiķe, pilna slodze;
 • juriskonsults, pusslodze;
 • sociālais darbinieks, pusslodze;
    Minētie speciālisti projekta ietvaros tiek apgādāti ar attiecīgu datortehniku un programmatūru. Ir veikta cenu izpēte, kurā savu piedāvājumu iesniedza SIA „Inter Rīga ”, ar kuru tad arī tika noslēgts līgums par datortehnikas nomu uz diviem gadiem.
   Minētajos amatos patreiz strādā sekojoši speciālisti:
 • datu bāzes analītiķis (Pāvilostas novadpētniecības muzejā) Kristīne Tamuže (aizvieto Edīti Cunsku līdz 2013 gada 17. augustam);
 • juriskonsults Argita Jaunsleine;
 • sociālais darbinieks Liene Done;
 • būvinženieris Māris Dimants;
Projekta koordinatore: Vizma Ģēģere

2012. gada 30. novembrī
 
Īstenots KPFI projekts „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām”
    Līdz ar novembra beigām Pāvilostas novada pašvaldība pabeigusi īstenot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām”, pamatojoties uz 2011. gada 6. decembrī noslēgto līgumu par projekta īstenošanu Nr. KPFI-7/93. Projekta attiecināmās izmaksas ir 271648,66 lati, no kurām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 79% no projekta attiecināmajām izmaksām jeb 214602,44 lati.
    2012. gada 13. novembrī tika pieņemti Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkā veiktie darbi un šī gada 22. novembrī nodots ekspluatācijā Pāvilostas vidusskolas objekts. Abos objektos ēkas energoefektivitātes darbus, pamatojoties uz iepirkuma procedūras rezultātiem veica SIA „Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks”. Objektos veikti sekojoši darbi:
 • norobežojošo konstrukciju energoefektivitātes uzlabošana, t.i. ārsienu un jumta/bēniņu pārseguma siltināšana, logu un durvju nomaiņa;
 • ieejas mezglu sakārtošana;
 • jumta rekonstrukcija Pāvilostas vidusskolā, t.sk. konstrukciju pastiprināšana;
 • ēku cokola/pamatu daļas siltināšana un hidroizolēšana;
 • vidusskolas cokolstāva un pirmsskolas izglītības iestādes 1. stāva grīdas pārsegumu siltināšana;
 • apkures sistēmas un siltummezgla uzlabošana vidusskolas objektā;
 • lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu sakārtošana;
 • ierīkota zibens aizsardzības sistēma Pāvilostas vidusskolas ēkai;
 • enerģijas sadales ekrānu uzstādīšana.
 
   Projekta ietvaros SIA „Procesu analīzes un izpētes centrs” veica ēku siltuma caurlaidības pārbaudes. Secinājums – būvdarbi objektos veikti atbilstoši izstrādātajiem tehniskajiem projektiem un labā kvalitātē. Pārbaužu rezultāti liecina, ka projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām” īstenošanas rezultātā:
 • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu nebūs mazāks par 0,41 kgCO2/Ls gadā;
 • oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nebūs mazāks par 87,98 tonnām CO2 gadā;
 • siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniegs 79,6 kWh/m2 gadā.

Vērgales pirmsskolas izglītības iestāde „Kastanītis” pēc rekonstrukcijas


2012. gada 17. septembrī.

 

Uzsākti būvdarbi KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām” ietvaros

 

    Pāvilostas novada pašvaldība turpina īstenot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) projektu „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām” Nr. KPFI-7/93. Projektu plānots pabeigt līdz 2012. gada 1. decembrim.
   Projekta kopējās izmaksas ir 271648,66 lati, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 79% no projekta izmaksām jeb 214602,44  lati. Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 57046,22  lati.
   Projekta mērķa sasniegšanai, KPFI projektā „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām” ir sekojošas aktivitātes:
 • energoefektivitātes un tehniskās dokumentācijas izstrāde;
 • ēku energoefektivitāti uzlabojošie pasākumi – būvdarbi;
 • būvuzraudzība un autoruzraudzība būvdarbu laikā;
 • informācijas un publicitātes pasākumi.
    Līdz šim projekta ietvaros ir izstrādāti vairāki tehniskie un energoefektivitāti nodrošinošie dokumenti. 2010. gada 16. augustā Pāvilostas novada pašvaldība ar SIA „Smart Energy” noslēdza līgumu par Pāvilostas vidusskolas un Vērgales PII „Kastanītis” ēku energoauditu pārskatu, ēkas enerģijas patēriņa aprēķinu, energoefektivitātes pasākumu plānu, sertificētu arhitektu paskaidrojuma rakstu un būvniecības izmaksu tāmju sagatavošanu, saskaņā ar spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un standartiem. Tehniskos projektus paredzētajiem būvdarbiem ir izstrādājuši SIA „Muižnieku ligzda 2” un SIA „ARH Stadija” ar kuriem līgumi tika noslēgti šī gada marta mēnesī.
     Pamatojoties uz izstrādāto dokumentāciju, 2012. gada 5. jūnijā tika izsludināts atklāts konkurss „Pāvilostas vidusskolas un Vērgales PII „Kastanītis” ēku būvdarbi, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus”. Būvdarbu iepirkuma procedūra paredzēja „zaļā publiskā iepirkuma” principu ievērošanu. 2012. gada 27. jūlijā tika parakstīts līgums ar SIA „Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks” par būvdarbu veikšanu Pāvilostas vidusskolā, bet 2012. gada 13. augustā ar šo pašu izpildītāju par būvdarbu veikšanu Vērgales pirmsskolas izglītības iestādē „Kastanītis”. Būvdarbus plānots pabeigt 3 mēnešu laikā no līgumu noslēgšanas brīža. Līgumi par objektu būvuzraudzību līdz to nodošanai ekspluatācijā ir noslēgti ar SIA „Sustainable Advanced Solutions”.
    Energoefektivitātes uzlabošana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju un veicināt apgādes stabilitāti un ilgtspēju. Tā stimulē tautsaimniecības attīstību, rada darbavietas un samazina enerģijas izmaksas kā mājsaimniecībām, tā arī organizācijām. Lai veicinātu Latvijas lomu vienotā Eiropas Savienības mērķa sasniegšanā, nozīmīgi ir gan mazi, gan lieli energoefektivitāti uzlabojošie pasākumi.
   Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:
 • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu nav mazāks par 0,41 kgCO2/Ls gadā;
 • oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks par 87,98 tonnām CO2 gadā;
 • siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 79,6 kWh/m2 gadā.

 


 

2012.gada 13.jūnijā

 

Pāvilostas novadā turpinās KPFI projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām” īstenošana

 

Kā jau iepriekš tika informēts, 2011. gada decembra sākumā Pāvilostas novada pašvaldība, Vides investīciju fonds un atbildīgā iestāde Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija parakstīja līgumu par Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Pāvilostas novada Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkām” īstenošanu Nr. KPFI-7/93. Projektu plānots īstenot līdz 2012. gada 1. decembrim.

Projekta kopējās izmaksas ir 271648,66 lati, no tām Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzekļi ir 79% no projekta izmaksām jeb 214602,44  lati. Pāvilostas novada pašvaldības līdzfinansējums attiecināmo izmaksu segšanai ir 57046,22  lati.

Lai Pāvilostas novada pašvaldība varētu iesniegt projekta iesniegumu, 2010. gada augustā tika izstrādāta pirmsprojekta tehniskā dokumentācija, kas sastāv no Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēku energoauditu pārskatiem un sertificēta arhitekta paskaidrojuma rakstiem ar būvniecības izmaksu tāmēm. Dokumentāciju izstrādāja SIA „Smart Energy”. Bet jau pēc projekta apstiprināšanas un līguma par projekta īstenošanu noslēgšanas šī gada martā ar SIA „ARH Stadija” un SIA „Muižnieku ligzda 2” tika noslēgti līgumi par tehnisko projektu izstrādi un autoruzraudzību būvdarbu laikā. Priekšnoteikums minēto līgumu noslēgšanai bija pieredze videi draudzīgu ēku projektēšanā. SIA „ARH Stadija” izstrādāja tehnisko projektu Pāvilostas vidusskolas būvdarbiem, kas saistīti ar ēkas energoefektivitātes uzlabošanu, bet SIA „Muižnieku ligzda 2” izstrādāja vienkāršotās renovācijas projektu Vērgales pirmsskolas izglītības iestādes „Kastanītis” ēkai.

Projekta īstenošanas ietvaros 2012. gada 5. jūnijā tika izsludināta būvdarbu iepirkuma procedūra „Pāvilostas vidusskolas un Vērgales PII "Kastanītis" ēku būvdarbi, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus” (Id.Nr. PND 2012/13-KPFI). Tiek plānots, ka līdz augusta mēnesim tiks noslēgts līgums par iepirkuma priekšmetu un uzsākti darbi abu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:

 • oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma efektivitātes rādītājs, kas raksturo oglekļa dioksīda emisijas samazinājumu attiecībā pret projektam pieprasīto Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu nav mazāks par 0,41 kgCO2/Ls gadā;
 • oglekļa dioksīda emisijas samazinājums nav mazāks par 87,98 tonnām CO2 gadā;
 • siltumenerģijas patēriņš apkurei nepārsniedz 79,6 kWh/m2 gadā.

Pāvilostas vidusskolas siltināšanas un jumta nomaiņas darbi, darbus veic "Liepājas celtniecības sabiedrība Būvnieks"SIA