Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

2010.gads

    
 
Pāvilostas novada pašvaldība ir iesniegusi un saņēmusi atbalstu desmit projektiem ELFLA programmā „Pakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem ”. Visiem projektiem atbalsta intensitāte ir 90 % no kopējās summas, 10 % sastāda pašvaldības līdzfinansējums.
 
1. „Pāvilostas kultūras nama rekonstrukcija”, Nr. 10-02-L32100-000198. Kopējās izmaksas sastāda LVL 57 112.89, projektā tika veikta Pāvilostas k/n fasādes renovācija, tai skaitā logu izveide k/n lielajai zālei un ventilācijas izveide k/n zālē. Tehniskā projekta autors SIA „Agroprojekts ”, Liepājas nodaļa. Rekonstrukcijas darbus veica A/S „Būvmeistars”. Rekonstrukcijas darbi ir paveikti pilnībā.
 
2. „Gājēju celiņa rekonstrukcija Pāvilostas novada, Vērgales pagastā, Vērgales ciemā”,    Nr. 10-02-L32100-000199. SIA „VCI” ir izstrādājis tehnisko projektu. Darbus veica SIA „GORA”. Kopējā būvdarbu summa sastāda LVL 17 860.20. Darbi ir pabeigti.
 
3. „Dzīvojamās ēkas- mūzikas skolas vienkāršotā rekonstrukcija”, Nr. 10-02-L32100-000194, projektā tika veikta Pāvilostas mūzikas skolas veco logu un durvju nomaiņa. Tehniskā projekta veica SIA „Joms”, Kopējā projekta summa sastāda              LVL 6 302.05 Darbu veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks”.
 
4. „Bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas laukuma izbūve Ziemupes ielā 8, Saraiķos, Vērgales pagastā”, Nr. 10-02-L32100-000197, kopējās izmaksas sastāda LVL 7 653.39 Projekta ietvaros tika veikts labiekārtojums un rotaļu- sporta laukuma izveidi Saraiķu centrā. Darbus veica SIA „Ksil Baltic”. Apzaļumošanu un apstādījumu projekta izstrādi veica ainavu tehniķe- projektētāja Valda Čaure.
 
5. „Pāvilostas mākslas skolas rekonstrukcija”, Nr. 10-02-L32100-000196. kopējās izmaksas sastāda LVL 44 298.00, Projekta ietvaros tika nomainīts ēkas jumts, nomainīti logi un durvis, atjaunots grīdas segums. Pēc SIA „Joms”  tehniskā projekta  notiek ēkas rekonstrukcijas darbi, kurus veic SIA "Kurzemes ceļinieks un būvnieks".
Pāvilostas mākslas skolas jumta rekonstrukcija
 
6. „Dzīvojamās ēkas- muzeja fasādes rekonstrukcija”, Nr. 10-02-L32100-000195,  kopējās izmaksas sastāda LVL 7 288.55, projekta ietvaros tika nomainīti un restaurēti vecie Pāvilostas novadpētniecības muzeja logi. Projektā paredzētos darbu veica SIA „GORA”.
 
7. „Ernesta Šneidera laukuma 1(B) un Ernesta Šneidera laukuma 10 (A) laukuma rekonstrukcija”, Nr. 10-02-L32100-000192, kopējās izmaksas sastāda LVL 24 881.12, projekta ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts visai laukuma rekonstrukcijai, veikts labiekārtojums un izbūvēti gājēju celiņi. Tehniskā projekta izstrādi veica  SIA „Ielu un ceļu projekti”. Apstādījuma projektu savukārt izstrādāja ainavu arhitekte Marta Tabaka. Rekonstrukcijas darbus veica SIA "OMS". Koka darbus veica Andris Keterliņš.
E. Šneidera laukumā tiks rekonstruēti gājēju celiņi, uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, laternas
 
8. „Rīvas bibliotēkas apkures sistēmas rekonstrukcija”, Nr. 10-02-L32100-000193, kopējās izmaksas sastāda LVL 1232.00, projekta ietvaros tika uzstādīts siltumsūknis Rīvas bibliotēkā. Darbu veicējs SIA „UPB Nams”.
 
9. „Bērnu un jauniešu telpu vienkāršotā rekonstrukcija, Stadiona ielā 6, Pāvilostā”, Nr. 10-02-L32100-000191, kopējās izmaksas sastāda LVL 12 832.37. Projekta ietvaros tika veikts kosmētiskais remonts dienas atbalsta centra „KRAMS” telpās, kā arī rekonstruēta fasādes daļa pie dienas atbalsta centra. Tehniskā projekta izstrādi veica SIA „Joms”. Rekonstrukcijas darbrus veica SIA "Taigers".
Dienas atbalsta centrā "KRAMS" notiek rekonstrukcijas darbi gan iekštelpās, gan arī labota tiek ēkas fasāde
 
10. „Akmensraga ceļa rekonstrukcija”, otrā kārta, Nr. 10-02-L32100-000200. Projekta ietvaros tika veikta atlikusī neizbraucamā posma rekonstrukcija no "Sudrabu" mājām, ietverot tilta atjaunošanu pār Rudes upi. Darbu veica SIA „Kurzemes ceļinieks un būvnieks” par kopējo summu LVL 49 991,39, pēc SIA „VCI” izstrādāta tehniska projekta. Darbi projektā ir pilnībā paveikti.
rekonstruēts Akmensraga ceļš un atjaunotas tilta margas pār Rudupi
 

 
 
 
Ir saņemts atbalsts diviem projektiem ELFLA LEADER programmā, pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā":

 

 1. „Lauku uzņēmēju saražotās produkcijas realizācijai atbilstošas infrastruktūras sakārtošana Pāvilostā”, Nr. 11-02-L09-L3413204-000001, projekta kopējās izmaksas LVL 6 988,41. Projekta ietvaros tika izgatavotas jaunas tirgus letes un afišu stabi. Darbu veicējs ir I/K „Gabaliņa Daiņa darbnīca”. Projekta ietvaros ir atjaunoti pieci afišu stabi, kas ir izvietoti visas Pāvilostas pilsētas garumā un izgatavotas 11 jaunas tirgus letes ar soliņiem un atkritumu konteineriem, kas ir izvietotas Pāvilostā, Tirgus ielā 2a.
afišu stabs pirms un pēc projekta
izgatavotās tirgus letes
 
2. „Pāvilostas jauniešu Sērf kluba būvniecība”, Nr. 11-02-L09-L3413201-000026 projekta kopējās izmaksas LVL 17 074,43. Projekta ietvaros paredzēta Pāvilostas Serf kluba būvniecība pie Pāvilostas novadpētniecības muzeja. Patreiz ir izstrādāts SERF mājas tehniskais projekts, kuru veica Andris Vītols un Kristaps Vītols. Būvdarbus veic SIA "Taigers". Serf mājas būvniecību plānots pabeigt līdz šī gada oktobra mēnesim.
 
notiek SERF mājas būvniecība
top Serf mājas jumts
 
Veiksmīgi noslēdzies ELFLA LEADER programmā Pāvilostas biedrības „Pāvilostas Serf klubs” īstenotais projekts „Sporta aktivitāšu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespēju pilnveidošana Pāvilostas novadā” Nr. 11-02-LL09-L413202-000003. Ir iegādāts serf sporta inventārs dažādām vecuma grupām un profesionalitātes līmenim, kuru varēs izmantot Pāvilostas jaunieši un interesenti. Kopējā projekta summa ar PVN ir 12090,20 LVL.