Ceturtdiena, 06.05.2021
Didzis, Gaidis

2021.gads

04.03.2021.

   Pāvilostas novada pašvaldība ir  saņēmusi finansējumu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta Senlietu krātuves “Jūras māja”  ekspozīcijas izveide”, I.D. Nr. 20-02-FL03-F043.0207-000003  realizācijai.

     Projekta ietvaros plānots veikt telpu aprīkošanu un labiekārtošanu  Ziemupes ”Jūras mājā”, kura tapa projekta Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākumā „Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” atbalstīta projekta “Senlietu krātuves “Jūras māja” izveide Ziemupē”, I.D. Nr. 17-02-FL03-F043.0207-000007 ietvaros. Projekta ietvaros paredzēta mēbeļu iegāde, aparatūras un tehnikas iegāde un inovatīvo risinājumu iegāde un uzstādīšana. Tika veikts viens iepirkums atbilstoši PIL otrajam pielikumam un divas cenu aptaujas procedūras. Līgums par inovatīvo risinājumu iegādi un uzstādīšanu tika noslēgts ar mākslinieku Gaiti Burvi par kopējo summu 33 060.00 eiro. Savukārt līgums par aparatūras un tehnikas iegādi tika noslēgts ar SIA “Hmsound” par summu  10 064,17 eiro, ar PVN 21%. Mēbeļu iegāde, kas bija par 35 krēslu iegādi, tika noslēgts līgums ar SIA “MERTA” par kopējo summu 900,20 EUR, ar PVN. Krēslu piegāde jau tika veikta, bet pārējie darbi ir tikai sākuma posmā un plānotais darbu pabeigšanas termiņš ir 2021. gada 1. augusts, kad Jūras māja varēs lepoties jaunu veidolu, tai skaitā interaktīvu ekspozīciju.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Projektā iegādātie krēsli

Māklinieks Gaits Burvis rādā Jūras mājas telpas skices

Gaits Burvis pie projekta strādā kopā ar mākslinieci Velgu Vītolu

Tikšanās ar projekta izpildītājiem mākslinieku Gaitu Burvi un Pēteri Brīniņu.

 04.03.2021.

    Pāvilostas novada pašvaldība ir saņēmusi finansējumu Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) pasākuma “Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošana” programmā iesniegtajam projektam “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide Pāvilostas pilsētas centrā 2. kārta”, I.D. Nr. 19-02-AL13- A019.2203-000005 realizēšanai.

    Projekta otrajā kārtā paredzēti sekojoši darbi: būvlaukuma sagatavošanas un nojaukšanas darbi, tai skaitā augsnes seguma noņemšana, betona flīžu seguma demontāža, akas demontāža, būvdarbu nospraušanas darbi. Seguma izbūve, betona bruģa ieklāšana, paklājzāliena izveide, divu soliņu un atkritumu urnas uzstādīšana, kā arī  trīs laternu uzstādīšana.  Februārī tika izsludināts atkārtots  iepirkums pēc PIL 9. Panta un saņemti trīs piedāvājumi. Līgums tika slēgts ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma iesniedzēju SIA “Būve LK”, kas arī veica projekta “Pilsētvides sakārtošana un publiska vides objekta- pulksteņa izveide,  pirmā kārta” būvdarbus un labiekārtojuma darbus.  Kopējā līguma summa ir 21 014,28 EUR, bez PVN 21% Līguma izpildes termiņš ir trīs mēneši no līguma noslēgšanas.

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

 

04.03.2021.

VKKF atbalstīts projekts

Ekspozīcijas “Saka-osta-Pāvilosta”  modernizācija

 

        Pāvilostas novada pašvaldība kopā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeju ir  iesniegusi projekta  „Ekspozīcijas “Saka- osta- Pāvilosta”  modernizācija” pieteikumu

        VKKF  izsludinātajā  mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma”. Projekta mērķis: Sekmēt Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma izmantošanu, nodrošinot izpētes rezultātu pieejamību plašai mērķauditorijai, parādot kultūrvēsturiskās liecības Pāvilostā un Sakas pagastā, atbilstoši mūsdienu prasībām, sabiedrības interesēm un pieprasījumam. Projekta realizācijas laiks 15.03.2021.- 25.11.2021. Saņemtais finansējums no VKKF 4500.00 EUR ir paredzēts koncepcijas (saturiskās un mākslinieciskās) izstrādei.

      Pēc izanalizētā un izpētītā muzeja krājuma no senatnes līdz 1940.gadam, tika izvēlētas 6 galvenās virstēmas:

1) Sakas novada senatne;

 2) Sakas novada tautastērps;

3)  Ostas izveide un Pāvilostas dibināšana;

4)  Barona Otto Lilienfelda ietekme uz Pāvilostas attīstību;

5) burukuģu būvniecība Pāvilostā;

6) Latvijas Brīvvalsts laiks Pāvilostā – aktīvie sabiedriskie darbinieki.

       Plānots noslēgt līgumu ar  Liepājas muzeja zinātnisko speciālisti- vēsturnieci  Innu Gīli, kura, sadarbībā ar Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbiniekiem, veiks saturiskās (zinātniskās) koncepcijas izstrādi par tēmu: “Saka- osta- Pāvilosta”.

       Pētnieciskajam darbam izmantos 1700 nacionālā krājuma priekšmetus no piecām muzeja kolekcijām: sadzīves priekšmeti, fotogrāfijas, veksikoloģija- faleristika, rakstiskie priekšmeti, nauda un tās ekvivalenti.

        Tas sastāda 16,4%  Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājuma priekšmetus, kas attiecās uz  laika posmu no senatnes līdz 1940.gadam.

      Savukārt  mākslinieciskās koncepcijas izstrādei plānots noslēgt līgumu ar Raimondu Vinduli par mākslinieciskās koncepcijas izstrādi par tēmu: “Saka- osta- Pāvilosta” (ekspozīcijas koncepta izstrādi, maketa izveidi, telpas vides un podestūras dizainu, materiālu izvēle, interaktīvos risinājumus, mākslinieks strādās uz vietas muzejā).

     Apvienojot saturisko (zinātnisko) izpēti ar māksliniecisko, izveidot vienotu ekspozīcijas koncepciju par tēmu “Saka- osta- Pāvilosta”, kas kalpotu par pamatu modernizētas patstāvīgas ekspozīcijas izveidei.

      Projekta realizācijā tiks sniegts ieguldījums Nacionālā krājuma uzturēšanā un izmantošanā, saglabāta Sakas novada un Pāvilostas kultūrvēsture.

        Izveidota Pāvilostas novadpētniecības muzeja saturiskā koncepcija ekspozīcijai “Saka- osta- Pāvilosta”, izpētīta, izvēlēta kodolīga informācija un ievērota konsekvence par minēto laika posmu, un  no tā izveidotās virstēmas: Sakas novada senatne, Sakas novada tautastērps, ostas izveide un Pāvilostas dibināšana, Barona Otto Lilienfelda ietekme uz Pāvilostas attīstību, burukuģu būvniecība Pāvilostā, Latvijas Brīvvalsts laiks Pāvilostā.

 

Projekta koordinatore Vizma Ģēģere

Tikšanās ar saturiskās koncepcijas izstrādātāju Innu Gīli un mākslinieciskās kocepcijas izstrādātāju Raimondu Vinduli Pāvilostas novadpētniecības muzejā