Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Sabiedriskās organizācijas, biedrības

 Pāvilostas novada pašvaldības kontaktpersona sadarbībai ar NVO un pieaugušo izglītību:
 
VIZMA ĢĒĢERE
tel. 63484561
e-pasts: vizma.gegere@pavilosta.lv

 

 

PĀVILOSTAS NOVADĀ DARBOJAS 

26 BIEDRĪBAS

 

PIEJŪRAS NOVADU ZVEJNIEKU BIEDRĪBA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 2A
Veicināt zvejniecības attīstību un zvejniecībā nodarbināto labklājību biedrības darbības teritorijā.
 
ŠĶĒDES MEDNIEKU APVIENĪBA
Pāvilostas nov., Vērgales pag., Vērgale, "Īnagi""
Dabas resursu saprātīga izmantošana, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo medību resursu atjaunošanu, lauksaimniecības zemju un meliorācijas grāvju sistēmas funkciju nodrošināšanu. Saglabā un nodrošina dzīvnieku migrācijai nepieciešamo vidi un aizsardzību lieguma periodā. Nodrošināt dzīvnieku piebarošanu ziemas periodā.
 
VĒRGALES MEDNIEKU BIEDRĪBA
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Jonasi""
Medību organizēšana, vadīšana un medību trofeju uzskaite; mednieku apmācība jautājumos, kurus regulē likumdošanas akti par medībām, medību ieroču iegādi, glabāšanu, pārvadāšanu, kā arī atbildību, ja pieļauti šo likumdošanas aktu pārkāpumi; dabas aizsardzības pasākumu veikšana; piedalīšanās mežu atjaunošanā un biotehnisko pasākumu izpildē;labdarības pasākumu organizēšana.
 
VĒRGALES ZVEJNIEKU APVIENĪBA
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Padomes māja""
Uzturēt spēkā un aizstāvēt zvejniecībā nodarbināto tiesības, ievērojot LR likumdošanu un starptautiskās tiesības. Pretoties jebkuram mēģinājumam šo brīvību apdraudēt. Veicināt piekrastes zvejniecības kā tradīcijas saglabāšanu un attīstību Latvijā, zvejniecībā nodarbināto labklājību Apvienības darbības teritorijā. Pārstāvēt, aizsargāt un līdzsvarot savu biedru intereses.
 
ZIEMUPES MEDNIEKI
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Rubeņi""
Apvienot medniekus un makšķerniekus kopīgas atpūtas organizēšanai un dabas aizsardzībai; iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā;organizēt medīšanu un makšķerēšanu. likumīgu medīšanas un makšķerēšanas veidu pielietošanu; izkopt un pilnīgot medību tradīcijas, pilnveidot medību un makšķerēšanas ētiku.
 
ACTIVE DEER 
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 99A-20
Vides labiekārtošana drošai aktīvai atpūtai; dažādu aktīvās atpūtas pasākumu (t.sk. bērnu un skolēnu sporta pasākumu) organizēšana labiekārtotā vidē vietējiem jauniešiem, kā arī citiem interesentiem.
 
ARTEMĪDA Biedrība
Pāvilostas nov., Vērgales pag., Saraiķi, Lauku iela 1
Veicināt cilvēku resursu attīstību; veidot aktuālās informācijas apmaiņu; veidot pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu.
 
BĒRNĪBA AZOTĒ
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Vītolu iela 4

Veicināt bērniem un ģimenēm draudzīgas vides veidošanu Pāvilostas novadā; veicināt bērniem iespēju augt un mācīties draudzīgā vidē; veicināt bērnu, jaunatnes un vecāku līdzdalību sabiedrības dzīvē un lēmumu pieņemšanas procesā; veicināt bērnu un Pāvilostas novada pašvaldības sadarbību bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā; veicināt pozitīvu saskarsmi starp vecākiem un bērniem; palīdzēt bērniem un ģimenēm krīzes situācijā meklēt speciālista padomu, informēt par iespējām saņemt palīdzību; piedalīties dažādos projektos, pilnveidojot bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas Pāvilostas novadā; informēt un atbalstīt vecākus par iespējām atgriezties darba tirgū.

 
CENTĪBNIEKI
Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 99A-9
Nodrošināt daudzdzīvokļu mājas (māju) pārvaldīšanu un kopīpašuma daļas (daļu) pienācīgu apsaimniekošanu.
 
KURZEMES SILAVA
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Triecēji""
atbalstīt dabas aizsardzību un apkārtējās vides sakārtošanu; atbalstīt izglītību, profesionālo pilnveidi un pašmācības; atbalstīt sociālo palīdzību, sportu un kultūras pasākumu organizēšanu, sekmējot demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības nostiprināšanu.
 
MAIJAS
Sieviešu klubiņš
Pāvilostas nov., Sakas pag., Saka, "Pagasta māja""
Veicināt lauku sieviešu izglītošanu; Veicināt lauku sieviešu sabiedriskās aktivitātes.
 
MEŽROZES
Mednieku klubs
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Mežrozes""
Dabas resursu saprātīga izmantošana, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi - medībām, nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem nepieciešamo vidi un aizsardzību.
 
MOTO ULMALE
Pāvilostas nov., Sakas pag., Strante, "Jaunpīlādži""
Veicināt tūrisma un sporta attīstību vietējā reģionā;Veicināt vietējās infrastruktūras attīstību; Veicināt motokrosa sporta attīstību Latvijā;Atbalstīt motokrosa sportu ar nepieciešamā aprīkojuma iegādi un īpašas motosporta trases izveidošanu; Popularizēt motokrosa sporta veidu; Sekmēt profesionālā motosporta attīstību; Atbalstīt jaunos sportistus motokrosa sportā;Piesaistīt investīcijas motokrosa sporta attīstībai.
 
 
NO IDEJAS LĪDZ ATTĪSTĪBAI Biedrība
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Priežu iela 8-6
Pāvilostas novada tūrisma aktivitāšau konkurētspējas palielināšana un kapacitātes stiprināšana; sabiedrības integrācija; cilvēkresursu attīstība; uzņēmējdarbības kapacitātes stiprināšana Pāvilostas novadā;izglītības veicināšana; tūrisma aktivitāšu atbalstīšana, piesaistot tūristus un veidojot ārvalstu sadarbību; jauniešu un pebsionāru integrācija Pāvilostas novada attīstības veicināšanai; vides aizsardzība, atbalstot videi nekaitīgu darbību, vides sakārtošanu un vides vērtību saglabāšanu
 
PĀVILA STEĶIS
Kultūras un sabiedriskais punkts
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Tirgus iela 14
paplašināt bērnu un jauniešu iespējas kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku Pāvilostā, organizējot kultūras un sabiedriskos pasākumus; veicināt Pāvilostas vēstures, kultūras un dabas mantojuma izziņu; veicināt savstarpējo saliedētību Pāvilostas sezonālo un pamatiedzīvotāju starpā;attīstīt atbilstošu pulcēšanās vietu ar atbilstošu aprīkojumu, kur būtu iespējams realizēt dažādas iedzīvotāju aktivitātes, tai skaitā, kultūras pasākumus, izstādes u.c. tamlīdzīgus projektus; piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķu sasniegšanai.
  
PĀVILOSTAS JAHTKLUBS
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Ostmalas iela 4
Radīt labvēlīgu vidi visa veida komercdarbības attīstībai, kura saistīta ar burāšanas sportu un tās blakusnozarēm izstrādāt komercdarbības attīstības idejas burāšanas sportāburātāju, jahtu un motorlaivu īpašnieku, burāšanas treneru, tiesnešu un interesentu apvienošana burāšanas sacensību, sportisku jūras braucienu, sabiedrisko pasākumu organizēšana jahtu ekspluatācijas tehniskās uzraudzības nodrošināšana kvalificētu jahtu vadītāju, burāšanas tiesnešu, arbitru, treneru un citu speciālistu sagatavošanas veicināšana jaunatnes iesaistīšana burāšanas sportā
 
PĀVILOSTAS KULTŪRVĒSTURISKAIS VIDES CENTRS
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Kalna iela 7
Pāvilostas un tās apkārtnes dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un popularizēšana, vides aizsardzība, vides izglītība, iedzīvotāju interešu aizsardzība
 
PĀVILOSTAS LAIVAS
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Lašu iela 1A
atjaunot, uzturēt un attīstīt koka laivu būvēšanas tradīcijas; apzināt, apkopot un padarīt pieejamu informāciju par kultūrvēsturisko mantojumu sasitībā ar piekrastes laivu būvniecību un izmantošanu; veicināt sakas upes pieejamību laivošanai; atbalstīt biedrus zināšanu ieguves procesā;popularizēt laivošanu, burāšanu un ar to saistītās aktivitātes interesentu vidū;citi mērķi, kas saistīti tradicionālo koka laivu būvēšanu un izmantošanu.
 
PĀVILOSTAS SERF KLUBS
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 1
nodrošināt iespējas Pāvilostas un novada jauniešiem nodarboties ar vindsērfingu;popularizēt vindsērfingu Pāvilostā starp vietējiem iedzīvotājiem, it īpaši jauniešiem;ar vindsērfingu saistītu pasākumu rīkošana;
 
PIEKRASTES AIZSARDZĪBA RĪTDIENAI
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Atpūtas iela 4
Baltijas jūras Latvijas piekrastes dabas un kultūras mantojuma saglabāšana; Vides aizsardzība; Vides izglītība; Iedzīvotāju interešu aizsardzība.
 
PLOCES BRĪVPRĀTĪGO UGUNSDZĒSĒJU BIEDRĪBA 
Pāvilostas nov., Vērgales pag., Ploce, Ploce 1-1
Palīdzība valsts glābšanas dienestam Plocē un apkārtnē;Pasākumu veikšana, ugunsgrēka risku samazināšanai Plocē un apkārtnē;Iedzīvotāju apmācība ugunsdrošības jautājumos Plocē un apkārtnē.
 
SAKA
MEDNIEKU BIEDRĪBA
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 103-38
Veicināt medību saimniecības attīstību; veikt biotehniskos pasākumus medību resursu saglabāšanai; veikt medību uzraudzību.
 
SOCIĀLAIS KLUBS
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Brīvības iela 21
kultūras aktivitāšu popularizēšana un īstenošana; sporta aktivitāšu popularizēšana un īstenošana; iesaistīšanās līdzīgās starptautiskajās organizācijās; materiāltehniskās bāzes izveidošana; līdzekļu piesaistīšana šajos statūtos noteikto mērķu īstenošanai ziedojumu, subsīdiju, aizņēmumu un citā veidā;sniegt konsultācijas kluba biedriem un citiem līdzīgiem klubiem un organizācijām par to darbības pilnveidošanu; organizēt informatīva rakstura sanāksmes par kultūras un sporta jautājumiem.
 
VĒRGALES KATES 
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Vērgales pagasta ēka""
Veicināt iedzīvotāju sociālo labklājību, sabiedrisko aktivitāti un izglītošanu; veicināt latviešu tradīciju atjaunošanu; organizēt labdarības pasākumus; sadarboties ar citām Latvijas un ārvalstu sabiedriskajām organizācijām; attīstīt sadarbību ar uzņēmējiem, valsts un pašvaldību institūcijām.
 
VĒRGALĪTE
Biedrība
Pāvilostas nov., Vērgales pag., Vērgale, "Pagastmāja""
1. veicināt nemateriālā kultūras mantojuma, īpaši latviešu tautas dejas, un latvisko tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un popularizēšanu plašākā sabiedrībā Latvijā un ārvalstīs;
2. atbalstīt nemateriālā kultūras mantojuma prasmju nesēju darbību;
3. radīt un producēt kultūras, mākslas un izglītības produktus un pakalpojumus;
4. organizēt un īstenot dažādus kultūras, mākslas, atpūtas un izklaides pasākumus.
 
VĒRGALNIEKI
Makšķernieku biedrība
Pāvilostas nov., Vērgales pag., "Štrausi""
Darbības mērķi: Veicināt zivsaimniecības attšitību pagastā un novadā,Veicināt cilvēku resursu attīstību, Veicināt pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu, Veicināt vides aizsardzības problēmu risināšanu.
 
4 NODIBINĀJUMI 

 

 

 

FONDS „CILVĒKS CILVĒKAM”
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Cīruļu iela 6
trūcīgo un sociāli maznodrošināto personu grupu sociālās labklājības celšana; labdarības pasākumu organizēšana.
 
PĀVILOSTAS JŪRAS MAKŠĶERĒŠANAS CENTRS
NODIBINĀJUMS
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Brīvības iela 3
Jūras makšķerēšana, kā veselīga dzīvesveida popularizēšana makšķerēšanas entuziastu un bērnu, un jaunatnes vidū;Jūras makšķerēšanas, kā jauna virziena apmācība un popularizēšana gan jauno, gan pieredzējušo makšķernieku vidū;Jaunu makšķerēšanas entuziastu sagatavošana un esošo sportistu meistarības celšana; Makšķerēšanas sporta speciālistu (treneru, jaunatnes grupu vadītāju un tiesnešu) kvalifikācijas celšana; Ar makšķerēšanu saistīto pasākumu (sacensību, festivālu, izstāžu u.c.) organizēšana.
 
SAKASLEJAS BAZNĪCAS ĒRĢEĻU UN MŪZIKAS ATTĪSTĪBAS FONDS
Pāvilostas nov., Sakas pag., "Sakaslejas baznīca""
veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu Latvijā, organizējot un atbalstot muzikālās aktivitātes Sakaslejas pagastā, it īpaši pievēršot uzmanību nozīmīga kultūras pieminekļa - Sakaslejas evaņģēliski luteriskās baznīcas un tās ērģeļu uzturēšanai, saglabāšanai un popularizēšanai
 
SAKAS NOVADA ATKLĀTAIS SABIEDRISKAIS FONDS
SAKAS NOVADA PENSIONĀRU NODIBINĀJUMS
Pāvilostas nov., Pāvilosta, Dzintaru iela 73
Palīdzēt finansiāli Sakas novada pensionāriem medicīnas jomā;palīdzēt un atbalstīt Sakas novada pensionāriem sociālajā jomā;palīdzēt un atbalstīt Sakas novada pensionāriem kultūras jomā.
 
INTEREŠU KOPAS
 
Pāvilostas daiļdārznieku interešu kopa "SĀRTENE"
Floristu interešu kopa "ĀĶGALNIECES"
 
 
RELIĢISKĀS KONFESIJAS
 
Luterāņu draudze - 95 locekļi
Katoļu draudze - 25 locekļi
Baptistu draudze - 18 locekļi
pie draudzēm darbojas Svētdienas skolas.