Trešdiena, 29.09.2021
Miķelis, Mikus, Miks, Mihails

Aprīlis

30.04.2013
Pāvilostas skolas salidojums

Pāvilostas skolai 50

 


    2013.gada 20. aprīļa saulainajā dienā, pēc visiem sagatavošanas darbiem, bijām gatavi sagaidīt aicinātos viesus un bijušos absolventus.
    Kamēr citi posās gājienam, skolotājas Ludmila Vasiļčika un Agrita Valkaša klusām Pāvilostas kapsētā aizdedza svecītes mūžībā aizgājušo skolotāju atdusas vietā.
     Ap plkst. 13.00 skolotāji, kas reiz strādājuši skolā Šneidera laukumā 2, iepazinās ar mākslas skolas telpām, atceroties, kā šeit izskatījies pirms vairāk kā 50 gadiem. Tikmēr pie skolas sāka pulcēties dejotāji, absolventi, skolnieki, skolotāji un citi viesi.
    Svinīgi sveica klātesošos Pāvilostas direktore Aina Ansone, dodot vārdu bijušai šīs skolas skolniecei, tagad ģeogrāfijas skolotājai vidusskolā Indrai Plēpei, kas nolasīja amizantu stāstu par tītaru, kas patiesībā bija kondors, bet neizmēģinot savus spēkus, neuzdrīkstoties riskēt, tā arī neuzzināja, ka spēj lidot un, ka nemaz nav tas, par ko sevi uzskatīja. Indra Plēpe atceras, ka kā skolniece šeit bērnībā skaitījusi svinīgi dzejoli. Tad bijusī direktore Vera Vasiļčika uzrunāja klātesošos un ar ziedu nolikšanu pie Ernesta Šneidera piemiņas akmeņa, kavējās atmiņās.
Foto redzama direktore A.Ansone un bijusī direktore V.Vasiļčika.
Foto Edgars Eduards Kristapsons
   
   Skolotāja Rita Lukšēvica ieskicēja, kā reiz tika organizēts mācību process pa divām skolas ēkām. Pēc brīža visi stājās aiz Pāvilostas vidusskolas karoga, ko nesa pārmaiņus Renards Rolmanis un Kristaps Klaks, asistējot Evitai Jakovļevai un Andrai Lankai, lai dotos uz tagadējo skolu Dzintaru ielā 52. Pensionētie skolotāji izmantoja iespēju uz skolu braukt ar autobusiņu. Pašvaldības mašīnai rūcot (šoferis Aivas Alnis), strāvas ģeneratoram un mūzikas uzturētājam Tinro Ķeirim darbojoties, gājiens varēja sākties. Dalībnieku labo omu, raito soli palīdzēja uzturēt jautrās dziesmas skaņas. Katru soli fiksēja fotogrāfs Edgars Eduards Kristapsons, filmētājs Ģirts Jakovļevs.
Foto Edgars Eduards Kristapsons

    Skolā absolventu reģistrētājiem un biļešu pārdevējiem darba pilnas rokas, kad visi gājiena dalībnieki ienāca skolā. Patīkami bija dzirdēt, ka skola visiem šķita jauka, gaiša, īpaši slavējot tās skaisto fasādi. Dažs absolvents bija priecīgs atrodot vietu garderobē, kur kādreiz atstājis savas virsdrēbes, tādejādi ļaujot labāk atskatīties pagātnē.
     Augsti novērtēts skolnieku sniegtais koncerts, kas ar īpašu rūpību tika gatavots vairākas nedēļas iepriekš. Patīkami dzirdēt, ka mūsu skolnieku sniegtie priekšnesumi ir ļoti kvalitatīvi, kas nepārprotami norāda uz skolotāju augsto profesionalitāti, spējot nesavtīgi sniegt zināšanas un padomus, lai katrs bērns būtu īpašs savā jomā, spētu izkopt talantu.
    Īpaši sveikti un godināti skolotāji Vija Gabaliņa, Velta Citskovska, Gaida Cubaha, Rita Lukšēvica, Valentīna Masko, Ausma Laugale, no kuriem dažiem tuvākajā laikā ir bijušas arī nozīmīgas dzimšanas dienas.
Ar lielu cieņu, zālē klātesošajiem pieceļoties kājās, sveikta pirmā mūsu skolas direktore Vera Vasiļčika, kas ieguldīja lielu enerģiju, panākot šīs ēkas celtniecību.
     Pēc koncerta visi čalojot devās baudīt svētku torti skolas ēdamzālē. Prieks par atkalredzēšanos un jauko atmosfēru neļāva tik ātri pamest šīs viesmīlīgās telpas.
Tortes autore skolas pavāre Ilze Liņķe
 
    Vakarā kultūras namā pasākumu atklāja Maritas Hornas sagatavotais priekšnesums, kura dalībnieki bija skolas absolventi, noslēdzot to ar balonu palaišanu laukā. Tad ballīte varēja sākties. Raitiem dejas ritmiem skanot, kājām naski dejas soļus liekot, ātri aizsteidzās laiks, nemanot izskanot skolas salidojumam.
 
Direktora vietniece audzināšanas jomā Marita Rolmane
 
    Sakām paldies skolotājiem, darbiniekiem un absolventiem, kas ar savu klātbūtni atbalstīja Pāvilostas skolas salidojuma pozitīvu norisi, visiem, kas sūtīja mums apsveikumus un laba vēlējumus šajos svētkos.
    Īpašs paldies, kas palīdzēja salidojuma organizēšanā un norisē:
 • Vizuālās mākslas un tehniskās grafikas skolotājam Andrim Paipam par afišas, plakāta izveidi un skolas absolventu darbu izstādi muzejā.
 • Informātikas skolotājai Allai Lācītei par darbu, kas ieguldīts skolas absolventu saraksta apkopošanā, publicēšanā skolas mājas lapā un elektroniski reģistrēto absolventu uzskaiti, atzīmēšanu, kā arī absolventu saraksta iesiešanā.
 • 12. klases skolniecei Andai Uzarei par skolas bukleta izveidi,
 • Pāvilsotas k/n vadītājai Silvai Vārsbergai par ieguldīto darbu kultūras nama sakārtošanā salidojuma saviesīgam vakaram un māksliniecisko noformējumu. Muzeja vadītājai Irinai Kurčānovai par līdzdalību skolotāju A.Paipas un I.Vīgantes skolēnu darbu izstādes organizēšanā. Mākslas skolas direktoram Zigmundam Vilnim un pedagogiem, par atsaucību viesu uzņemšanā pirms svētku gājiena.
 • Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam un viņa komandai par atbalstu.
 • Skolas direktorei Ainai Ansonei un direktora vietniecei mācību darbā Ainai Jakovļevai.
 • Mūzikas skolotājai un popgrupas vadītājai Dacei Bunkai, mūzikas skolas direktorei Ingai Šņorei un citiem mūzikas skolas pedagogiem par muzikāliem priekšnesumiem.
 • Skatuves runas pulciņa vadītājai Agritai Valkašai par sagatavoto prozu un dzeju.
 • Pāvilostas kultūras nama deju kolektīvu vadītājiem Daigai Cābelei, Eināram Vārsbergam par sagatavotajām atraktīvām dejām.
 • Koncerta vadītājām 12. klases skolniecēm - dvīņu māsām Antai un Kristīnei Podziņām,
 • Tinro Ķeirim un Dainim Vinkleram par koncerta apskaņošanu.
 • Ģeogrāfijas skolotājai Baibai Arājai par māksliniecisko noformējumu skolā.
 • 1.- 4.klašu audzinātājiem Intai Priedoliņai (rokdarbu pulciņa vadītājai 1.-4.kl.), Ivetai Arājai, Gaidai Benetei, Agritai Valkašai un meiteņu mājturības skolotājai Intai Vīgantei par skolēnu darbu izvietošanu apskatei skolas gaiteņos un klasēs.
 • Skolas karoga nesējiem gājienā uz skolu Dzintaru ielā 52 Renardam Rolmanim, Kristapam Klakam.
 • Fotogrāfam Edgaram Eduardam Kristapsonam, filmētājam Ģirtam Jakovļevam.
 • Absolventu reģistrētājām un biļešu pārdevējām skolniecēm Evitai Jakovļevai, Andrai Lankai, Annijai Kristai Bērziņai, Sabīnei Sļesarenko, Egijai Zundmanei Ilzei Ievai Vilnei, Evitai Lazukinai un skolotājām Annai Kažei, Gaidai Benetei, Intai Vīgantei, Maritai Rolmanei.
 • Skolotājām Ludmilai Vasiļčikai un Agritai Valkašai par svecīšu aizdegšanu Pāvilostas kapos mūžībā aizgājušo skolotāju atdusas vietās.
 • Maritai Hornai par sagatavoto priekšnesumu kultūras namā un sponsoru piesaisti (Uldis Kristapsons, Gatis Štokmanis, Guntars Zamarītis, Tamāra Kurzemniece, Aldis Strazdiņš) pārsteigumam - balonu palaišanai gaisā.
 • Skolas pavārei Ilzei Liņķei par gardo un skaisto jubilejas torti.
 • Skolas ēdināšanas bloka darbiniecēm par operatīvu darbu jubilejas kūkas pasniegšanā un citiem galda klāšanas darbiem.
 • Skolas apkopējām par tīrības uzturēšanu skolā un Pāvilostas k/n.
 • Visiem pārējiem skolas skolēniem un skolotājiem, tehniskiem darbiniekiem, kas labprāt iesaistījās pasākuma organizēšanā.
Gājiena pozitīvā norisē paldies sakām:
 • Ivetai un Jānim Pētermaņiem, kas uzticēja strāvas ģeneratora izmantošnu mūzikas nodrošināšanai,
 • Aivaram Alnim par automašīnas izmantošanu aparatūras pārvadāšanā,
 • 11.klases skolniekam Tinro Ķeirim un skolotājai Bunkai Dacei par mūzikas nodrošināšanu gājienā.
 • Pāvilostas pašvaldības policistam par kārtības nodrošināšanu visas dienas garumā.

 
 

 

« Atpakaļ