Pirmdiena, 05.06.2023
Margots, Igors, Ingvars

2019. gads

“GADA NOVADNIEKS 2019”

biedrības “Ziemupīte” vadītāja

Daina VANAGA

par sentēvu tradīciju uzturēšanu un popularizēšanu, kopjot latvisku dzīvesziņu un organizējot gadskārtu pasākumus Ziemupē.

 „Labais darbs novadam 2019”

Pāvilostas jahtu ostas uzraugs

Ģirts VAGOTIŅŠ-VAGULIS 

par Pāvilostas novada pozitīvā tēla uzturēšanu un popularizēšanu, iejūtoties Pāvilostas jahtu ostas kapteiņa, Ziemupes Ziemassvētku vecīša un Zvejnieku svētku Neptūna tēlos, par aktīvu darbību novada kultūras dzīvē.

Pāvilostas novada Pateicības rakstus svinīgajā pasākumā Pāvilostā un Vērgalē  saņēma:
 • Gunta LIMBERGA – par radoši darbīgiem 35 gadiem Vērgales pamatskolā, par labi paveiktu darbu sākumskolas skolēnu sagatavošanā un pagarinātās dienas grupas skolēnu darba organizēšanu pēcpusdienās.
 • Daina MAGONE – par ilggadēju darbu Vērgales pamatskolā, tradīciju kopšanu un skolēnu veiksmīgu sagatavošanu mācību priekšmetu olimpiādēm bioloģijā un vēsturē.
 • Jānis ZELGALVIS – par nesavtīgu palīdzību Vērgales pamatskolai un skolēnu darba iemaņu pilnveidošanu.
 • Ērika MELVAGA – par 46 darbīgiem gadiem Vērgales pamatskolā, ar pienākumu un lielu atbildību veicot savu darbu.
 • Ingūna KOPŠTĀLE un Ligita GINTERE par Saraiķu centra atpūtas laukuma labiekārtošanas darbu organizēšanu un ikdienas kārtības nodrošināšanu ārpus saviem tiešajiem darba pienākumiem un gadskārtu ieražu un ikgadējo Saraiķnieku saieta organizēšanu Saraiķu ciemā.
 • Daigai CĀBELEI un Eināram VĀRSBERGAM - par ilggadīgu skolēnu deju kolektīvu vadīšanu un labu rezultātu sasniegšanu valsts mērogā
 • Pēterim BRĪNIŅAM - par dažādu kultūras pasākumu organizēšanu un tūrisma piedāvājuma dažādošanu Pāvilostā
 • Rolfam un Ingrīdai JANSONIEM - par Pāvilostas vārda popularizēšanu, tūrisma attīstības veicināšanu sociālajos tīklos un tūrisma piedāvājuma dažādošanu
 • Antai LĪBIETEI - par veiksmīgu un aktīvu Pāvilostas novada tēla veidošanu un uzturēšanu, tūrisma uzņēmēju un piedāvājuma popularizēšanu interneta vidē
 • “Miera ostas”  saimnieki Anitai KRŪMAI un Valdim FREIMANIM - par veiksmīgu sadarbību un atbalstu, uzņemot novada viesus
 • Elgai DEVIŅAI - par mūža ieguldījumu pirmsskolas vecuma bērnu audzināšanā, izglītošanā un sagatavošanā skolas gaitām.

 

apsveiktie nominanti Vērgales kultūras namā

 

apsveiktie nominanti Pāvilostas pilsētas kultūras namā

    Ik gadu Pāvilostas novada dome Vērgalē valsts svētku pasākuma ietvaros sveic arī pašvaldības darbiniekus apaļajās darba jubilejās. Šogad 15. novembrī sveicām:

 • Daina VĪTOLA – par 30 gadiem, kas veltīti grāmatai un tās lasītājiem Ziemupē.

 • Marita KALĒJA – par 30 nostrādātiem gadiem Vērgales pamatskolā, par skolēnu gatavošanu folkloras pasākumiem skolā, novadā, republikā un par radošu pieeju mūzikas mācīšanā.

 


 

 
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMS
APAĻAJĀS DARBA JUBILEJĀS
 

     Ar 2015.gadu Pāvilostas novada pašvaldība iedibinājusi jaunu tradīciju novada svinīgajos pasākumos - Pāvilostas pilsētas, Vērgales un Sakas pagasta svētkos - sveikt Pāvilostas novada pašvaldībā strādājošos, kuriem kalendārajā gadā svinama apaļa darba jubileja.

 

   Šogad Pāvilostas pilsētas svētkos, 19. maijā, sveicām:

 • Jeļenu Doroņinu - par ilggadēju pedagoģisko darbu Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolā. Jeļena šajā gadā svin 20. darba jubileju;

 

 • Aiga Rudzāja Pāvilostas pirmskolas izglītības iestādē „Dzintariņš” strādā kopš 1999. gada un arī jau svin 20. darba jubileju;

 • Daini Vinkleru, kurš darba gaitas pašvaldībā uzsāka arī 1999. gadā un nu jau 20 gadus droši un ar garantiju nogādā savus pasažierus no sākuma līdz galapunktam;

 • Maritu Hornu, kura darba gaitas Pāvilostas pilsētas kultūras namā uzsāka 1999. gada 1. oktobrī kā bērnu dramatiskā kolektīva vadītāja. 20 gados iestudētas vairāk kā 30 izrādes, sagatavoti pasākumu vadītāji, veidoti scenāriji dažādiem pasākumiem.