Svētdiena, 02.04.2023
Imgarde, Irmgarde

2016. gads

"GODA NOVADNIEKS 2016"

Vērgales pagasta zemnieku saimniecības "Gausēni" īpašnieks

JĀNIS CIELAVA

 
     "GADA NOVADNIEKS 2016" 
Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam JĀNIS VITRUPS
 
PATEICĪBAS RAKSTI:
 • Skaidrītei ŠTOKMANIE - par godprātīgu darbu 10 gadu garumā un nozīmīgu dzīves jubileju.
 • Benitai GRAVAI - par godprātīgu darbu 10 gadu garumā.
 • Benitai BALTRUNEI - par augsti profesionāli veikto darbu un radošumu, organizējot Novadu 15. Grāmatu svētkus.
 • Katrīnai POMERANCEI - par radošumu un atsaucību, veidojot svētku mākslinieciskos noformējumus.
 • Mārim ALIŠAUSKIM - par nesavtīgu un aktīvu darbošanos biedrībā “Vērgalīte” un atsaucību muzikālās apskaņošanas nodrošināšanai.
 • Mārai ŠVĪTIŅAI - par godprātīgu darbu 25 gadu garumā.
 • Jāni ZELGALVIM - par skolēnu iesaistīšanu kopīga darba veikšanā un darba mīlestības rosināšanā.
 • Ainaram VIGULIM - par ieguldīto darbu Saraiķu baznīcas un ciema garīgās dzīves uzturēšanā un nozīmīgu dzīves jubileju.
 • Ainai ŠTEINBERGAI - par Saraiķu ciema iedzīvotāju pirmā saieta organizēšanu un ieguldīto darbu pasākuma norisē.
 • Liene BREČA par mērķtiecīgu, godprātīgu, augsti profesionālu darbu un labiem rezultātiem koru skatēs.
 • Mairita VĪTOLA par augsti profesionāli veiktu darbu un radošumu, organizējot Novadu 15. Grāmatu svētkus.
 • Guna VAGULE-VAGOTIŅA par māksliniecisko ieguldījumu un atsaucību, veidojot muzikālo noformējumu laulību ceremonijās.
 • Sandra TETERE par radošumu un atsaucību, veidojot oriģinālus telpu noformējumus laulību ceremonijās.
 • Rinalds STIRNA par atbildīgu darbu Pāvilostas pilsētas labiekārtošanā.
 • Arnis GRUNTMANIS par aktīvu, radošu un oriģinālu pieeju Pāvilostas pilsētas vizuālā tēla veidošanā.
 
Nominācijas „Cilvēks Cilvēkam 2016”:
 • Dacei GRIČELEI - par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
 • Guntai KLEINŠMITEI - par labestību, sapratni un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
 • Dainai VANAGAI - par labdarības akcijas  “Piepildi lielo dāvana maisu” organizēšanu.
 • Daigai KADEĢEI - par labdarības akcijas  “Piepildi lielo dāvana maisu” organizēšanu.
 • Skaidrītei BLŪMAI - par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
 • Ingūnai KOPŠTĀLEI - par atsaucību, laipnību un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
 • Edītei LĀCEI - par atsaucību, laipnību un nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.
 • Vizmai ALSEIKAI - par akurātu darba veikumu un sirsnīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem.
 • Arturam Voldemāram VĪTOLAM - par godīgu un cilvēcīgu attieksmi, nesavtīgi palīdzot līdzcilvēkiem.
 • Ainaram VIGULIM  - par atsaucību un palīdzību līdzcilvēkiem.
 • Maritai KURČANOVAI - par radošu pieeju un akurātu attieksmi, atbildīgi veicot savus darba pienākumus.
 • Uldim KRISTAPSONAM - par atbildīgu attieksmi, veicot amata pienākumus.
 • Annai BRŪKLEI - par atsaucību un laipnību, palīdzot līdzcilvēkiem.
 • Rasmai NORVEŽAI - par līdzcilvēku iedvesmošanu veselīgam dzīvesveidam.
 
Nominanti Vērgalē
 
Nominanti Pāvilostā
 
 
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMS
APAĻAJĀS DARBA JUBILEJĀS
 

Ar 2015.gadu Pāvilostas novada pašvaldība iedibinājusi jaunu tradīciju novada svinīgajos pasākumos - Pāvilostas pilsētas, Vērgales un Sakas pagasta svētkos - sveikt Pāvilostas novada pašvaldībā strādājošos, kuriem kalendārajā gadā svinama apaļa darba jubileja.

 

Šogad Pāvilostas pilsētas svētkos, 21. maijā, sveicām:

Pāvilostas PII "Dzintariņš" vadītāju
MONTU PĒTERMANI - 20
Monta – patiesa, atklāta, saprotoša, labsirdīga, izpalīdzīga, atsaucīga un iejūtīga. Visus darbus veic ar milzīgu pienākuma apziņu. Iedziļinās katrā sīkumā līdz detaļām. Darba dēļ ir gatava ziedot pat savu privāto laiku, strādā sevi nesaudzējot. Izceļas ar jaunām, radošām idejām un aktrises talantu. Mīl lasīt dzeju un iedvesmas brīžos pat sacer savus dzejoļus. Ja apņemas novadīt kādu pasākumu, tad to izdara no visas sirds.
 
Pāvilostas bibliotēkas vadītāju
MAIRITU VĪTOLU - 20
Lasītāji Mairitu raksturo kā zinošu un profesionālu sava aroda veicēju,  laipnu, smaidīga, atsaucīga un izpalīdzīgu.  Lasītājiem regulāri tiek piedāvāti dažādi tematiskie pasākumi gan pieaugušajiem, gan bērniem. Regulāri bibliotēkas zālē skatāmas izstādes, notiek tikšanās ar māksliniekiem un rakstniekiem, apmāca bibliotēkas klientus lietot datorus.
 
Pāvilostas PII "Dzintariņš" saimniecības pārzini
AINU ORNU - 20
Atbildīga, ar racionālu pieeju darbam. Atsaucīga un izpalīdzīga. Kā saimniecības pārzine iemēģinājusi roku visos amatos. Lai darbs iestādē neapstātos un ritētu savu gaitu, pildījusi visdažādākos pienākumus – gan ēst vārījusi, gan grīdu mazgājusi, gan veļu gludinājusi, “Visu var izdarīt, vajag tikai darīt.” Nopietna dāma, kas sevī nes humora dzirkstelīti. 1.aprīlī iznesīs cauri pat visattapīgākos, bet drūmā dienā uzlabos omu ar asprātīgu joku.

 

Pāvilostas PII "Dzintariņš" pirmsskolas mūzikas skolotāju un metodiķi
AIJU GERTSONI - 20
Profesionāli veic savu darbu. Netērē laiku neauglīgā spriedelēšanā, bet ģenerē idejas un realizē tās. Veiksmīgi sadarbojas ar vecākiem un bērnu koncertos skatītājus pārsteidz ar pārdomātiem un atraktīviem priekšnesumiem. Ar aizrautību, enerģiju un radošu pieeju māca dziedāt un muzicēt pirmsskolas vecuma bērniem, veidojot bērnos dziedātprieku no paaudzes paaudzē.
 
 
Pāvilostas PII "Dzintariņš" pirmsskolas izglītības skolotāju
INESI ERMSONI - 20
Pirmsskolas izglītības iestādē darbu sāka kā apkopēja un veļas mazgātāja. 20 gadu laikā nemitīgi sevi pilnveidojusi. Turpināja kā auklīte un skolotāja palīgs. Šobrīd ar prieku pilda skolotājas pienākumus pašu mazāko bērnu grupiņā. Pirmsskolas iestādes teātra dienās gadu no gada pārsteidz skatītājus ar  izdomu un radošumu, veidojot teātra uzvedumus ar mazulīšiem. Mīļa bērniem, pretimnākoša vecākiem un atsaucīga kolēģiem.
 
 
Pāvilostas PII "Dzintariņš" pirmsskolas izglītības skolotāju
RITU PENCI - 20
Pedagogs, kas allaž rūpējas, lai starp bērniem valdītu draudzīgas un sirsnīgas attiecības. Līdzjūtīga pret bērnu problēmām, cik vien iespējams atbalsta tos, kam klājas grūti. Pedagogs piešķir lielu nozīmi vides estētiskā iekārtojuma nozīmei bērna personības veidošanā un vienmēr rūpējas par to. Daudzus gadus organizēja aizkustinošus vecvecāku rītus, par ko saņēma sirsnīgus un atzinīgus vārdus no bērnu vecvecākiem.
 
Pāvilostas PII "Dzintariņš" pirmsskolas izglītības skolotāju
ELGU DEVIŅU - 20
Pedagogs pēc sirds aicinājuma, pedagogs ar “lielo burtu”. Zinoša, radoša, prasīga pret sevi un citiem. Pedagogs, kas ar atbildību un sistemātiski saplānotu darbu veiksmīgi sagatavo bērnus skolas gaitām. Bagāta pieredze, kurā labprāt dalās ar citiem pedagogiem. Mācību darbā ievieš jaunas, radošas metodes, lai zināšanu apguve bērniem kļūst par saistošu un interesantu procesu. Labprāt kopā ar bērniem veic dažādus eksperimentus.

 

 
Šogad  Latvijas valsts svētkos Vergalē, 17. novembrī sveicām:
 
IVITA MEĻĶE – 40 gadu darba jubileju. Angļu valodas skolotāja Ivita Meļķe ieguldījusi lielu darbu angļu valodas mācīšanā un skolas arodbiedrības vadīšanā. Radoša pieeja, mūsdienīgas mācību formas, atbildība par ikkatra skolēna mācību sasniegumiem ir skolotājas darba pamatā 40 gadu, kas pavadīti vienā darba vietā – Vērgales pamatskolā.
 

 

 

GUNA LAUMANE – 30 gadu darba jubileju. Matemātikas, informātikas un ķīmijas skolotāja Guna Laumane Vērgales pamatskolā nostrādājusi nu jau 30 gadus. Skolotāja ir ļoti enerģiska un aktīva. Skolotāju Gunu Laumani ļoti labi raksturo Einšteina citāts: “Vienādojumi man ir daudz svarīgāki, jo politika ir tikai tagadnē, vienādojumi ir uz mūžu.”

 

 

VIZMA ALSEIKA - 20 gadu darba jubileju. Vizma sociālajā jomā strādā kopš 1996. gada 1. aprīļa. Pa nostrādātajiem 20 gadiem ieguldīts liels darbs sociālajā jomā. Pirms astoņiem gadiem iegūta profesionālā izglītība. Vizma, darot savu darbu, gūst piepildījumu un prieku. Uz Vizmu var paļauties, jo uzticētie darba pienākumi vienmēr tiek izpildīti profesionāli. Tāpat jāatzīmē, ka Vizma ilgstoši ar lielu atbildības sajūtu vadījusi vēlēšanu komisijas darbu kā priekšsēdētāja.

 

 

 

 
INESE  POMERANCE - 20 gadu darba jubileju. PII “Kastanītis” pavārīte  Inese ir  nostrādājusi 20 gadus šajā  bērnudārzā. Sākotnēji pieņemta 1996. gadā par apkopēju, tad pašmācības ceļā apguvusi pavāra profesiju, nokārtojusi sertifikātu un tagad jau 10 gadus  ir  bērnudārza pavāre. Gatavo  ļoti  garšīgi, domā  par  veselīgu  uzturu bērniem.  Ir  laipna,  izpalīdzīga, iejūtīga. Savu  darbu  dara  kārtīgi  un  pēc  labākās  sirdsapziņas. Radoši  ierosinājumi  bērnudārza  darba  uzlabošanai. Vienmēr  smaidīga  un  atsaucīga.

 

 

DAIGA LAPIŅA - 20 gadu darba jubileju. Daiga pirmsskolas izglītības iestādē “Kastanītis” rūpējas par jaunākās  un  vidējās grupiņas bērniem.  Savu darbu dara ar atbildības sajūtu un ieinteresētību. Pret bērniem  ir  mīļa  un  gādīga. Darbā ir  radoša  un  atsaucīga.