Sestdiena, 20.07.2024
Ramona, Ritma

2015.gads

„GODA NOVADNIECE 2015”

Pāvilostas novada atklātā sabiedriskā fonda

"Sakas novada pensionāru nodibinājums" dalībniece

VELTA CITSKOVSKA

   
„Gada Novadniece 2015” 
Pāvilostas pilsētas kultūrasnama tautisko deju pulciņu vadītāja
DAIGA CĀBELE
 
  „Labais darbs novadam 2015” Pāvilostā 
RASMA NORVEŽA
par nesavtīgu darbošanos Pāvilostas iedzīvotāju labā, vadot vingrošanas nodarbības.
 
„Labais darbs novadam 2015” Vērgalē
 NORMUNDS DUNKERS
par piemiņas akmens izveidošanu represētajiem Ziemupes iedzīvotājiem
 
 
 PATEICĪBAS RAKSTI:
 • Vilmai REINHARDEI par Pāvilostas aušanas pulciņa „Lumstiņš” vadīšanu un nozīmīga darba ieguldījumu projektā „Ceļš kāpās”
 • Ainai ANSONEI par ilggadēju un profesionālu darbu Pāvilostas vidusskolā.
 • Ļudai ŪŠEI – par godprātīgu darbu 25 gadu garumā un nozīmīgu dzīves jubileju,
 • Jurim KRAĢIM – par Vērgales pagasta iedzīvotāju veselības aprūpi,
 • Inetai BRENSONEI – par veiksmīgu daudzu projektu realizāciju un Vērgales vārda popularizēšanu ar novada tautas tērpu,
 • Veltai ANSONEI – par Vērgales pensionāru kopas Ņovakares” ilggadīgu vadīšanu un nominācijā „Cilvēks cilvēkam”- par pašaizliedzību, sirsnību un atsaucību,
 • Dainai un Andrim BALANDĒM – par nesavtīgu palīdzību Ziemupes labiekārtošanā,
 • Gatim un Raitim BRĒDIĶIEM – par palīdzību un idejām svētku noformēšanā un tehnisko atbalstu saimnieciskos darbos Ziemupē,
 • Ivitai MEĻĶEI – par Vērgales pamatskolas skolēnu un skolotāju iesaistīšanu „Comenius” projektā,
 • Maritai KALĒJAI – par folkloras kopas „Čabraki” sagatavošanu 11.Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un nominācijā „Cilvēks cilvēkam” par ieguldīto darbu folkloras tradīciju attīstīšanā un popularizēšanā,
 • Sarmītei VĒRNIECEI – par radošu pieeju un akurātu attieksmi kvalitatīvi veicot savus darba pienākumus.

Nominanti Vērgales pagastā 2015

 
Nominācijas „Cilvēks Cilvēkam 2015”:
 • Mairai BRIEDEI par nesavtīgu darbu cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpē un darba vietu nodrošināšanu Pāvilostas novada iedzīvotājiem;
 • Mairitai VĪTOLAI par radoša darba pieeju, organizējot pasākumus un izstādes, par labsirdību un atsaucību pret lasītājiem;
 • Valērijai PĒTERMANEI par atsaucību un palīdzību Pāvilostas pilsētas organizētajos svētkos;
 • Ilzei LIŅĶEI par akurātu darba veikumu un sirsnīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem;
 • Initai SPRŪDEI par radošu pieeju un sirsnīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem, veicot savus darba pienākumus;
 • Gitai JOSTMANEI par akurātu savu pienākumu pildīšanu un palīdzību pagasta iedzīvotājiem.
 • Ilmāram Arvīdam ZATOVICAM – par atsaucību un laipnību izpalīdzot līdzcilvēkiem,
 • Andim BLŪMAM – par atsaucību un laipnību izpalīdzot Ziemupes iedzīvotājiem,
 • Ainai ŠTEINBERGAI – par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.

 

Nominanti Pāvilostas pilsētā un Sakas pagastā 2015

 

 
PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMS
APAĻAJĀS DARBA JUBILEJĀS
 

Ar 2015.gadu Pāvilostas novada pašvaldība iedibinājusi jaunu tradīciju novada svinīgajos pasākumos - Pāvilostas pilsētas, Vērgales un Sakas pagasta svētkos - sveikt Pāvilostas novada pašvaldībā strādājošos, kuriem kalendārajā gadā svinama apaļa darba jubileja.

 

Šogad Pāvilostas pilsētas svētkos, 16.maijā, sveicām:

 

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāju

IRINU KURČANOVU - 20

Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja Irina KURČANOVA savu darbu muzejā uzsākusi  1995.gada 21.augustā. Viņa ir mērķtiecīga un aktīva, sava darba entuziaste. Regulāri rūpējas par muzeja attīstību piesaistot dažādu projektu līdzekļus. Kopā ar savu radošo, saliedēto darba kolektīvu izveidojusi muzeju par Pāvilostas pilsētas kultūrvides centru.

 

Pāvilostas Mākslas skolas skolotāju

RUTU OZOLU – 20

Pāvilostas Mākslas skolas pedagogs, kura skolā savas darba gaitas uzsāka 1995.gada 1.septembrī. Ļoti pedantiska un akurāta savā darbā, aktīvi darbojas ar audzēkņiem, kurus sagatavo un virza dažādiem konkursiem.

 

Pāvilostas vidusskolas skolotāju

IVETU ARĀJU - 20

Skolotāja Iveta Arāja  ir Pāvilostas skolas absolvente, pēc augstskolas beigšanas strādāja Virgas pamatskolā, bet tomēr atgriezās savā skolā un nu jau 20 gadi ir pavadīti Pāvilostas vidusskolā, strādājot par sākumskolas skolotāju.

 

Pāvilostas vidusskolas skolotāju

ANNU KAŽI - 30

Skolotājai Annai Kažei apritējuši 30 gadi, kopš viņa strādā Pāvilostas vidusskolā. Savas darba gaitas viņa uzsāka kā sākumskolas skolotāja, bet vēlāk, mācoties augstskolā,  ieguva otro specialitāti – pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja. Skolotājai Annai pašai patīk literatūra, dzeja, teātris, ko viņa tālāk cenšas nodot saviem skolēniem.

 

Pāvilostas vidusskolas skolotāju

LUDMILU VASIĻČIKU - 40

2015.gada rudenī apritēs 40 gadi, kopš skolotāja Ludmila Vasiļčika strādā Pāvilostas vidusskolā. Savas darba gaitas Pāvilostā viņa uzsāka tūlīt pēc vidusskolas, vienlaicīgi arī studējot Liepājas Pedagoģiskajā institūtā neklātienē. Visus šos gadus skolotāja Ludmila māca skolēniem krievu valodu, kā arī veic klases audzinātājas pienākumus.

 

Pāvilostas vidusskolas skolotāju

ZINTI VĪGULI - 40

Skolotājs Zintis Vīgulis Pāvilostas vidusskolā māca sportu  40 gadus, šī ir viņa vienīgā darba vieta. Šo gadu laikā skolotājs pats aktīvi sporto un ir iemācījis mīlēt sportu daudziem saviem audzēkņiem. Viņa dzīves moto ir – „Dzīvība ir kustībā.”

 

Šogad  Sakas pagasta svētkos, 7.augustā, sveicām:

 

Rīvas bibliotēkas vadītāju

VIZMU INĀRU ANSONI - 40

Pāvilostas novada Rīvas bibliotēkas vadītāja VIZMA  INĀRA ANSONE savu darbu bibliotēkā uzsākusi 1975.gada 3.septembrī. Vizma ilgajā darba periodā piedzīvojusi dažādus laikus un dažādas varas, bet tas netraucējis regulāri mācīties, lai spētu izglītot arī citus bibliotēkas apmeklētājus, sniedzot ikdienas darbā palīdzību gan kā sociālais darbinieks, gan kā psihologs. Vizma ir klusa un nosvērta personība, kura savu darbu veic apzinīgi un ar lielu mīlestību.

 

 

Šogad  Latvijas valsts svētkos Vergalē, 14.novembrī, sveicām:

 

Vērgales pamatskolas darbinieci

INTU KAŽI - 20

Inta Kaže Vērgales pamatskolā ir nostrādājusi 20 gadus. Ik dienu Inta labi veic savus darba pienākumus. Viņa ir komunikabla, atsaucīga, labsirdīga, smaidīga un piedalās it visos skolas kolektīva rīkotajos pasākumos.