Trešdiena, 27.10.2021
Lilita, Irita, Ita

Kontakti


PĀVILOSTAS PILSĒTAS PĀRVALDE

 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

 

tel.63498261

fakss 63484567

dome@pavilosta.lv

 

Izpilddirektors Alfrēds MAGONE                                   

tel.26405900       

alfreds_magone@tvnet.lv

 

kancelejas vadītāja Arita MŪRNIECE                   

tel.63498261                  

arita.murniece@pavilosta.lv

 

Grāmatvedība

galvenā grāmatvede Inguna BLAUBĀRDE            

tel.63484558                  

inguna.blaubarde@pavilosta.lv

grāmatvede Inese SEMENKOVA   

tel.63484564                                                      

inesesemenkova@inbox.lv

grāmatvede Sanita ANSONE                                                               

tel.63484564

sanita.ansone@pavilosta.lv

 

 

sabiedrisko attiecību speciāliste Marita KURČANOVA   

tel.63484563, mob.tel.28624644      

info@pavilosta.lv

marita.kurcanova@pavilosta.lv

 

korespondente Vita BRAŽE                                             

tel.29393866      

vitab3@inbox.lv

 

lietvede Samanta ŠĒLE

tel.63484561                               

samanta.sele@pavilosta.lv

 

projektu koordinatore Vizma ĢĒĢERE  

tel.63484561                                        

vizma.gegere@pavilosta.lv

 

kasiere Mudīte ZAMARĪTE         

tel.63484562                               

mudite.zamarite@pavilosta.lv

 

iepirkumu speciālists Rūta AIZPURIETE

tel. 63484561  

ruta.aizpuriete@pavilosta.lv

 

ainavu arhitekte Anda UZARE

tel. 63484559

anda.uzare@pavilosta.lv

 

 

Datu aizsardzības speciāliste

Anta LĪBIETE

tālr.: 63498229,

e-pasts: anta.libiete@pavilosta.lv

 

 

datorspeciālists Raivis LATIŠS

tel.29100638

raivis@datortehnika.lv

 

 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālists Jānis STEPKO

SIA "DVA"                                 

tel.29686320

 

zemes lietu speciāliste,

pašvaldības mantas iznomāšanas un atsavināšanas komisijas sekretāres p.i.

Anna BRŪKLE

Sakā: „Pagasta Māja”, Saka, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466     

pirmdienā - ceturtdienā

tel. / fakss 63453658

Pāvilostā: Dzintaru iela 73, Pāvilosta

piektdienās

tel.63484559                                                    

anna.brukle@pavilosta.lv

 


JURIDISKIE PAKALPOJUMI

 

zvērināts advokāts Edgars Štāls
Tālr. 29187278
E-pasta adrese: edgarabirojs@gmail.com

 


 

PĀVILOSTAS BŪVVALDE

"Pagasta Māja", Sakas pagasts, Pāvilostas nov., LV-3466

buvvalde@pavilosta.lv

Būvvaldes darba laiks

P. - C. 8:00 - 17:00, pusdienas pārtraukums no pl.13:00 - 13:30

Pk. 8:00 - 14:00

Būvvaldes vadītājs-arhitekts un būvinspektors iedzīvotājus pieņem:

P. 9:00 - 12:00

C.12:00 - 15:30

 

Būvvaldes vadītājs un arhitekts JĀNIS GRUNDBERGS

arhitekts@pavilosta.lv

tālr. 29298944

 

Būvinspektors VAKANCE

 

Teritorijas plānotāja - lietvede DACE BAUMANE

dace.baumane@pavilosta.lv

tālr. 28017731

 


BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS

Stadiona iela 6 (ieeja no sētas puses), Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

bjc@pavilosta.lv

 


VĒRGALES PAGASTA PĀRVALDE     

"Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463

tel.63490836

fakss 63490991

 

pārvaldes vadītāja vietas izpildītāja  Anita SPRUDZĀNE       

 

tel.29363898       

anita.sprudzane@pavilosta.lv

kasiere Māra ŠVĪTIŅA                

tel.63490843                               


PĀVILOSTAS DZIMTSARAKSTU NODAĻA                                         

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

dzimtsaraksts@pavilosta.lv

vadītāja Arita MŪRNIECE           

tel.63498261                               

arita.murniece@pavilosta.lv

vadītājas vietniece Anita SPRUDZĀNE (Vērgale)            

tel.63490836                  

anita.sprudzane@pavilosta.lv


PĀVILOSTAS NOVADA VĒLĒŠANU KOMISIJA                                                    

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

velesanas@pavilosta.lv

priekšsēdētāja Gunita VĒRNIECE

tel.29725727    

 


Pāvilostas novada bāriņtiesa 

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

barintiesa@pavilosta.lv

 

priekšsēdētāja Laila JANKOVSKA

tel.63484565 (Pāvilostā), tel.63490991 (Vērgalē)                

mob.tel.29470226                  


PĀVILOSTAS NOVADA SOCIĀLAIS DIENESTS                                          

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466

 

vadītāja Ildze Agita  BALODE

tel. 63484560          

ildze.balode@pavilosta.lv

 

sociālā darbiniece: Inese VĪDNERE

tel. 63453073, 22012032

inese.vidnere@pavilosta.lv

 

sociālā darba organizatore Vizma ALSEIKA       

tel.63490836, mob.tel.26818992             

vizma.alseika@pavilosta.lv

 

                                     

 


PĀVILOSTAS PAMATSKOLA             

Dzintaru iela 52, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                

skola@pavilosta.lv

 

direktore Marita ROLMANE

tel. 63498168  

marita.rolmane@pavilosta.lv

direktores vietniece Aina JAKOVĻEVA   

tel.63498388      

aina.jakovleva@pavilosta.lv

lietvede Lidija LĀCE                

tel.63498388                                           

lidija.lace@pavilosta.lv

skolotāju istaba tel.63498168      

alla.lacite@pavilosta.lv

virtuves vadītāja Ginta PODZIŅA               

tel.63498402      


VĒRGALES  PAMATSKOLA 

„Skola”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                           pamatskola@pavilosta.lv

 

direktors Gints JURIKS             

tel.63490815                                           

gintsjuriks@inbox.lv

vietniece Anda BLŪMANE       

tel.63490815                                           

blumaneanda@inbox.lv

skolotāji, lietvede Inga VĪTOLIŅA        

tel.63490815          

virtuve 63490951                                           


PĀVILOSTAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA      

 muzikamaksla@pavilosta.lv

tel. 63498253

 

direktore Inga ŠNORE 

 

Mūzikas nodaļa

Dzintaru iela 23, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466  

tel. 63498253    

Mākslas nodaļa

E.Šneidera laukums 2, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466 

tel. 63498435 

 


 

PĀVILOSTAS PIIe „DZINTARIŅŠ”   

Stadiona iela 6, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466    

dzintarins.pii@dkn.lv  

vadītāja Monta PĒTERMANE

tel.63498275                                           

 


VĒRGALES PPIIe „KASTANĪTIS”     

„Kastanītis”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                            

kastanitis@pavilosta.lv

vadītāja Liena ERNSTSONE

tel.63490847      

liena.ernstsone@pavilosta.lv                               

 


PĀVILOSTAS BIBLIOTĒKA               

Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                                    

vadītāja Mairita VĪTOLA

tel.63484566                                           

mairita.vitola@pavilosta.lv


SAKAS BIBLIOTĒKA                           

„Pagasta Māja”, Saka, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466                                    

vadītāja Valentīna BUBENA   

tel.63453658                                           

valentina.bubena@pavilosta.lv

 


 

ULMALES BIBLIOTĒKA                      

„Saulrieti”, Ulmale, Sakas pag., Pāvilostas nov., LV-3466                                            

vadītāja Lita ŠILDERE                                                 

tel.29241905      

lita.sildere@pavilosta.lv


VĒRGALES BIBLIOTĒKA

„Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                             

vadītāja Benita BALTRUNE   

tel.63490818                                           

benita.baltrune@pavilosta.lv


ZIEMUPES BIBLIOTĒKA                    

"Ziemupes tautas nams", Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                    

vadītāja Skaidrīte BLŪMA            

tel. 26128414                                  

ziemupeb@inbox.lv


SARAIĶU BIBLIOTĒKA

Dārza iela 1, Saraiķi, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                 

vadītāja Inguna KOPŠTĀLE   

tel.63453532                                           

inguna.kopstale@pavilosta.lv

ingunakopstale2@inbox.lv


PĀVILOSTAS NOVADPĒTNIECĪBAS MUZEJS                                             

Dzintaru iela 1, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466 

vadītāja Irina KURČANOVA   

tel.63498276                                           

irina.kurcanova@pavilosta.lv


VĒRGALES PAGASTA MUZEJS      

„Dīķenieki”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                  

vadītāja Mirdza SĪPOLA                                               

tel.29338335      

sipola.mirdza@inbox.lv


PĀVILOSTAS NOVADA TIC               

Dzintaru iela 2, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                         

tic@pavilosta.lv

tel.63498229, mob.tel.29121894      

 

vadītāja Anta LĪBIETE

anta.libiete@pavilosta.lv 

konsultante Ruta DAMBERGA

konsultante Biruta PĪRAGA

 

 

 

Ziemupes TIC vadītāja Daina VĪTOLA                                    

tel.29437166             

daina.vitola@pavilosta.lv


PĀVILOSTAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS     

Dzintaru iela 47, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                                    

vadītāja Silva VĀRSBERGA   

mob.tel.29366112      

silva.varsberga@pavilosta.lv


VĒRGALES KULTŪRAS NAMS        

„Pagastmāja”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                      

vadītāja Velga FREIMANE                                          

tel.29189223      

velga.freimane@pavilosta.lv


ZIEMUPES TAUTAS NAMS               

"Ziemupes tautas nams", Ziemupe, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                    

vadītāja Daina VĪTOLA                                                 

tel.29437166      

daina.vitola@pavilosta.lv


SIA PĀVILOSTAS KOMUNĀLAIS  UZŅĒMUMS                                           

Stadiona iela 8, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466 

direktors Oskars VĒRNIEKS   

tel.63498238                                           

pavilosta.ku@apollo.lv

grāmatvede Jeļena DEMIDOVSKA

tel.63498236      


SIA Vērgales komunālā  saimniecība                                                

„Doktorāts”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463    

direktors Ivars LAPIŅŠ             

tel.63490845                                           

vergaleks@inbox.lv

grāmatvede Sigita VITRUPA                                              

sigita@vergale.lv


PĀVILOSTAS OSTAS PĀRVALDE   

Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466                                    

pavilosta@apollo.lv

pārvaldnieks Ronalds GRIŠKĒVIČS                                  

tel.63486309      

ronalds@pavilostaport.lv


POLICIJA

Dzintaru iela 2A, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466 

Pašvaldības policijas inspektoru tel.  29242320             

policija@pavilosta.lv

 

Pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs URTĀNS,

tel. 29469270                                      

Valsts policijas Aizputes iecirknis Jānis ZOMMERS,

tel. 29657688                              

Valsts policijas Grobiņas iecirknis Laura BRŪNA,

tel.63490344                             

 


 

SPORTS

Pāvilostas sporta zāle

Dzintaru iela 52, Pāvilosta, Pāvilostas nov., LV-3466  

sporta organizators Pāvilostā Aldis BARSUKOVS                              

tel.29230995     

aldisbarsukovs@inbox.lv


VĒRGALES SPORTA NAMS                  

„Sporta halle”, Vērgale, Vērgales pag., Pāvilostas nov., LV-3463                                         

vadītājs Dzintars SEMENKOVS                                           

26166146    

racingteam@inbox.lv


LABIEKĀRTOŠANA

izpilddirektors Alfrēds MAGONE                                                     

tel.26405900    

alfreds_magone@tvnet.lv

 

      kapsētu pārziņi: 

Pāvilostas kapos

Laila PRIEDOLA, tel.28351288     

Sakas pagasta kapos 

Alfrēds MAGONE, tel.26405900     

alfreds_magone@tvnet.lv

Roņu kapos  

Igors TARANS, tel.29138927    

Annas kapos

Zigmunds PRĀMALTS, tel.26220335    

Ziemupes kapos                                     

Skaidrīte BLŪMA, tel. 26128414

Vērgales kapos                                       

Nadežda SKUDROVSKA, tel.28740339            


TRANSPORTS

Pašvaldības transportu šoferi:             

Rolands VARKALIS 

Dainis VINKLERS

Egons STANKĒVIČS 

Edgars KUPLAIS    

Ilmārs BALTAISKALNS                                      


ŠOFERIS/ UGUNSDZĒSĒJS  

Arkādijs SEMENKOVS, tel.29363966

UGUNSDZĒSĒJS

Modris ARĀJS, tel.27860817

 


 

ĢIMENES ĀRSTI                                                   

Juris KRAĢIS

tel.63498134, mob.tel.29125747 (Pāvilosta)

tel.62603296 (Vērgale)

Agrita KALNIŅA                                                  

tel.29152712

PĀVILOSTAS APTIEKA 

tel.63498222 

VĒRGALES APTIEKA                

Gunta KLEINŠMITE

te.65796365