Svētdiena, 02.04.2023
Imgarde, Irmgarde

Project "Wind of change!"

 
Pārmaiņu vēji pūš!
 
     Noslēdzies pirmais gads Pāvilostas vidusskolas realizētajā Erasmus+ programmas KA1 „Mācību mobilitāte skolu sektorā” projektā „Pārmaiņu vēji!” no 2015. līdz 2017.gadam, kura mērķi ir paaugstināt projektu vadības kompetences, veidot radošu, atvērtu skolas vidi, ieviešot neformālās izglītības metodes, veicināt skolotāju radošumu un motivēt izglītojamos ES piedāvāto iespēju izmantošanai, lai attīstītu skolu par modernu izglītības un kompetenču centru novadā.
    Sagatavošanas posmā tika izstrādāta aptaujas anketa, noorganizēti angļu valodas kursi skolā, izsludināta pieteikšanās dalībai projektā, sanāksmēs tika sniegta informācija par projektu un iespējām.
      2016.gada aprīlī tika īstenots viens no projekta mērķiem - nosūtīt uz deviņu dienu ilgiem personāla apmācību kursiem trīs skolas pedagogus. Skolas direktore Ingūna Griškēviča apmeklēja kursus "Kvalitatīva ES projektu vadība - Erasmus+ (kvalitāte un efektivitāte starptautiskajos projektos)", projektu koordinatore un skolotāja Inta Vīgante - kursus "Radošums un starpkultūru mijiedarbība klasē", un skolotāja Daiga Jēkabsone apmeklēja kursus "Neformālās izglītības metodes, aktivitātes un instrumenti formālā vidē" (skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšana).
    Visus trīs kursus vadīja Rumānijas Dominou Asociācija, tās notika Portugālē. Pēc portugāļu ieskatiem - nelielā pilsētiņā Caldas da Rainha (Portugālē dzīvo vairāk nekā 10 700 000 iedzīvotāju, tādēļ pašsaprotami, ka Liepājas izmēra pilsēta šķiet maziņa). Šeit radās iespēja satikt kolēģus no Rumānijas, Ungārijas, Turcijas,  Lietuvas, Slovēnijas, Spānijas un Itālijas.
    Pirmās kursu nodarbības tika organizētas visiem dalībniekiem kopā. Tā bija lieliska iespēja ievingrināt valodas uztveri un iepazīt pārējos dalībniekus. Nav noslēpums, ka, uzturoties kopā vairākas dienas lielam skaitam svešu cilvēku, svarīgi atrast sev līdzīgi domājošus un saprotošus kolēģus. Jau pirmajās dienās brīnišķīgs kontakts mums izveidojās ar rumāņu, ungāru un spāņu kolēģiem.
    Ingūnas kursi par ES projektu vadību notika divās izglītības iestādēs, kas radīja iespēju ne tikai apgūt kursu tēmu, bet arī apskatīt un salīdzināt skolas Portugālē. Lektore Silvija kursu laikā atklāja dažādus noteikumus, kas jāievēro, veidojot projektus, pievērsa uzmanību dažādu institūciju prasībām un lika aizdomāties par niansēm. Apmācības notika ļoti intensīvi, kursu izskaņā pārējie grupas biedri tika iepazīstināti ar prezentāciju par  gatavošanos šim projektam. Veidojot atskaites, tika secināts, ka ir uzlabojušās pedagoģiskās prasmes  vadīt un organizēt kvalitatīvu ES projektu  Erasmus + ietvaros.
     Intai kursi risinājās grupās multikulturālā vidē, apgūstot plašu programmu. Tika izmantotas neskaitāmas, radošas neformālas mācību metodes, tika apgūta konfliktu risināšanas pieredze citās Eiropas valstīs, cik lielu lomu spēlē konkrētās tautas tradīcijas un vēsture, komunikācijas kompetences, radošums un inovācijas, metodes skolēnu motivēšanai, diskutēts jautājums - kā paaugstināt 21.gs. skolotāja kompetences. Skolotāja  prezentēja projektu „Pārmaiņu vēji!”, Pāvilostas vidusskolu un Latvijas izglītības sistēmu. Pēc prezentācijām izvērtās diskusijas par kopīgo un atšķirīgo katras valsts izglītības sistēmā.
    Kursi par neformālo izglītību risinājās privātā vidusskolā (līdzīgi tehnikumam). Lai arī Daigas kursi virspusēji šķita visvieglākie – vairāk spēļu, darbs komandās, skolēnu vērošana… – šīs grupas dalībniekiem tika uzdoti arī mājas darbi. Nodarbībās tika apgūtas un labāk izprastas metodes, kā tiek organizēts darbs ar neformālās izglītības metodēm formālajā vidē.
    Vakaros diskutējām par ES piedāvāto iespēju izmantošanu kvalifikācijas celšanai, par kursu laikā attīstītajām angļu valodas prasmēm, par dažādu starpkultūru saprašanos, toleranci un cieņu pret citām ES kultūrām un līdzāspastāvēšanu. Viennozīmīgi tika secināts, ka aktuāla ir angļu valodas apguve, kas iedrošinātu arī citus kolēģus startēt starptautiskajos projektos. Jau pašlaik arvien aktīvāk skolotāji ir gatavi starppriekšmetu sadarbībai, piemēram, mājturības un tehnoloģiju stundās tiek integrēta angļu valoda, E-Twinning projektā - krievu valoda.
   Projekta ietekmē ar inovatīvām idejām un degsmi tiek rīkotas vēl nebijušas aktivitātes, lēnām mainās kopējā skolas vide, skolēni ir motivētāki svešvalodu apguvē, drošāki dalībai citos projektos starptautiskā vidē. Pašlaik vēl notiek darbs pie pieredzes apkopošanas un informācijas sniegšanas.
    Secinājums, ka tieši starptautiskā vide attīsta gan personīgās, profesionālās, starpkultūru, svešvalodu, radošuma kompetences, kas tik ļoti nepieciešamas pedagoga darbā, lai motivētu skolēnus mācību un projektu darbam.
 
Daiga Jēkabsone
 
Foto no dalībnieku personīgā arhīva
 

 

 


 

KA1-Learning Mobility of Individuals School education staff mobility
 

 

Project „Wind of change!”
 
Erasmus+ programmas KA1 „Mācību mobilitāte skolu sektorā”
 

 

Projekts „Pārmaiņu vēji!”
 
Proj.nr. 2015-1-LV01-KA101-013217
 

 

01.06.2015-01.06.2017
 
 

 

PROJEKTA KOPSAVILKUMS:
Pāvilostas vidusskolas mērķis ir attīstīt skolu par modernu izglītības un kompetenču centru novadā.
Mūsu projekta "Pārmaiņu vēji" nosaukums atspoguļo mūsu organizācijas vajadzības:
- attīstīt pedagoģiskā personāla prasmes  vadīt un organizēt kvalitatīvus ES projektus, arī  Erasmus + ietvaros;
- apgūt un dalīties ar labāko praksi un metodēm par to, kā tiek organizēts darbs ar neformālās izglītības metodēm formālajā vidē;
- veicināt izglītības darbinieku radošumu kā svarīgāko līdzekli, lai palielinātu skolēnu motivāciju multikulturālā vidē.
Skolas mērķis ir attīstīt skolu par modernu izglītības un kompetenču centru novadā, kur veiksmīgi integrēt ES dimensiju (attīstīt starptautiskas partnerības un sadarbību) un ES vērtības, kā arī realizēt ES piedāvātās iespējas skolas pedagoģiskajam personālam, skolēnu vecākiem, skolēniem, skolas personālam un citiem interesentiem.
Projekta mērķi:
1)nosūtīt uz personāla apmācību kursiem trīs skolas pedagogus;
2)izveidot komandu no kursu dalībniekiem un skolas administrācijas tālākās rīcības plānošanai;
3) kursu dalībniekiem dalīties pieredzē ar skolas personālu, skolēniem, vecākiem, pašvaldību, NVO un citiem sadarbības partneriem un ieinteresētām personām;
4) iedzīvināt neformālās izglītības metodes mācību procesā un ārpusklases darbā;
5) motivējot pedagogus un skolēnus angļu valodas apguvei, organizēt angļu valodas apmācības skolas personālam un citām ieinteresētām personām;
6) izvērtēt projekta ietekmi un izaugsmi, atbilstoši skolas un konkrētā projektā izvirzītajiem mērķiem.
Mācību kursu mērķa grupa ir  profesionāli ieinteresēti izglītības darbinieki.
Netiešā mērķa grupa: skolas vadība, skolēni, vecāki, pašvaldības pārstāvji un citas ieinteresētās personas.
Esam plānojuši nosūtīt trīs pedagogus uz sekojošiem mācību kursiem:
1. kursi "Kvalitatīva ES projektu vadība - Erasmus+ (kvalitāte un efektivitāte starptautiskajos projektos)".
2. kursi "Neformālās izglītības metodes, aktivitātes un instrumenti formālā vidē" (skolēnu mācīšanās motivācijas paaugstināšana).
3. kursi "Radošums un starpkultūru mijiedarbība klasē".
Visas trīs mācību mobilitātes nodrošinās Dominou Asociācija, PIC nr.948731296, kura dibināta 2004.gadā. Organizācijā strādā 147 aktīvi biedri - skolotāji, pasniedzēji, pedagoģiskie padomnieki, kas organizē mācību kursus vairāk nekā 5 ES valstīs. Dominou ir 3 starptautiskie tīkli un tā ir akreditēta organizēt mācību kursus.
Ar uzņemošo organizāciju - Rumānijas Dominou Asociāciju, mums jau ir iepriekšēja sadarbība, mēs esam apzinājušies viņu profesionalitāti, mēs iepazināmies ar viņu iepriekšējā darba pieredzi, atzinumiem no citiem kursantiem. Asociācija Dominou ir atvērta sadarbībai un aktīvi piedāvā savu atbalstu visā projekta gaitā, izskaidro katras mobilitātes mācību rezultātus. Iepriekš minētajos kursos vēlamies gūt labu kompetenču apmaiņu ar uzņēmējorganizāciju un citiem kursu dalībniekiem, dibināt kontaktus, meklēt partnerus starptautisko partnerību Erasmus+KA2 projektiem.
Profesionālās pilnveides kursu dalībniekiem palielināsies izpratne par ES piedāvāto iespēju izmantošanu kvalifikācijas celšanai:
- attīstīsies pedagoģiskās prasmes  vadīt un organizēt kvalitatīvu ES projektu  Erasmus + ietvaros;
- attīstīsies personīgās, starpkultūru, svešvalodas prasmes;
- tiks apgūtas un labāk izprastas metodes, kā tiek organizēts darbs ar neformālās izglītības metodēm formālajā vidē;
- tiks veicināts izglītības darbinieku radošums kā svarīgākais līdzeklis, lai palielinātu skolēnu motivāciju iesaistīties starptautiskos projektos un multikulturālā vidē.
Lai izvērtētu, cik lielā mērā projekts ir sasniedzis izvirzītos mērķus, mēs izstrādāsim novērtēšanas kompleksu.
Projekta sagatavošanās,  galvenās aktivitātes, izvērtēšana un rezultātu izplatīšana tiks atspoguļota projekta dienasgrāmatā.
Projekts būs sasniedzis izvirzītos mērķus, ja izglītības iestādē:
1) paaugstināsies projektu vadības kompetences, tiks iesniegti un realizēti jauni internacionāli projekti;
2) izveidota sadarbības komanda,
3) veidosies radoša, atvērta skolas  vide, pielietojot neformālās izglītības metodes un starpkultūru izglītību;
4) tiks motivēti izglītojamie  izmantot ES piedāvātās iespējas.
Kopumā izglītības iestādē tiks paaugstināta izglītības procesa kvalitāte un ieviestas inovācijas, izmantotas modernas pētniecības pieejas. Būs iespējams izvērtēt  institūcijas kvalitāti starptautiskā perspektīvā, tiks izmantots starptautisks,  profesionāls konsultāciju tīkls. Tiks izstrādātas un izmantotas starptautiska mēroga inovatīvas mācību metodes.
Projekta dalībnieki - palielinās ES dimensijas izpratni un iegūs sadarbības pieredzi  nākotnes projektu attīstībai,  palielinās izpratni par mūžizglītības lomu, veicinās starpkultūru saprašanos, toleranci un cieņu pret citām ES kultūrām. Skolotājiem būs lielāka motivācija radoši uzlabot savu darbu.
Ieguvumi - tiks izveidots sadarbības tīkls ar skolu izglītības organizācijām no citām valstīm, kas atvērs  ceļu uz plašāku sadarbību ES nākotnē.
 
 

 

SUMMARY:
Goal of Pavilosta secondary school is to expand educational functions and to develop the school as a modern educational and competences centre in the region.
Our title for the project is “Wind of change”, which reflects needs of our project:
- Improve pedagogical skills of staff, lead and organise qualitative EU projects, also in the frame of Erasmus+;
- Obtain and share with the best experience and methods how the work is organised with non-formal education methods in the formal field;
- Promote creativity of educational employee as the main tool to increase pupil’s motivation in multicultural background;
The aim of the school in the future is to develop school to a modern educational centre of competence in the region,  where successfully integrate EU dimension (develop international partnership and cooperation) and EU values as well as fulfil EU offered opportunities for the school’s pedagogical staff, students, parents and other stakeholders.
Goals of the project:
1) send three teachers to educational courses;
2) to make team from the participants of courses and schools administration for planning further activities;
3) sharing experiences with school staffstudents, parents, local government, NGO and other cooperation partners and stakeholders;
4) launch non-formal educational methods in teaching process and  afterschool activities;
5) motivating teachers and students to learn English language , organise English language courses for the staff;
6) assess impact of the growth according to specific goals of the project and the school.
Target group of the training courses are professionally interested educational employees.
Indirect target group: administration of the school, students, parents, local community and other interested.
We have planned to send three teachers to following training courses:
1.Training course - Quality EU Project Management – Erasmus+
- Quality and efficiency for your international projects!
2.Training course - Spice up formal education!
– Non-formal education to improve the learners’ motivation.
3.Training course -  Creativity and interculturality
- Harness the power of creativity through intercultural exchange in the classroom!
These three learning mobilities will be provided by Dominou Association, PIC NO 948731296, which was established in 2004. There are employed 147 active members – teachers, lecturers, pedagogical councillors, who organises training courses in more than 5 EU countries. Dominou has got 3 international networks and it is accredited to organise training courses.
With the leading organisation - Association of Romanian Dominou, we have prior cooperation, we have assured of their professionality, we have approached their prior work experience, conclusions from the other trainees. Dominou Association is opened for cooperation and actively provides support during the project, explains all the training results of learning mobilities. We are looking  for good exchange of competences, establish contacts, find partners for the international Erasmus +KA2 projects.
Trainees of professionaL development courses will improve understanding about EU opportunities for improvement the qualification:
- will be improved pedagogical skills to lead and organise qualitative EU projects in frame of  Erasmus+ ;
- will be improved personal, intercultural and EU language skills;
- Will be obtained and learned methods, how the work is organised with non-formal teaching methods in formal environment;
-  Will be promoted creativity of teachers as the main tool to increase students motivation to participate in international projects and multicultural environment.
To assess, how the project has reached the main goals, we will develop evalution system. Preparationor the project, the main activities, evalution and distribution of the results will be reflected in the project dairy. 
The project will reach the goals if in education institution - will increase competences of project leadership, new international projects will be developed and submitted, cooperation team will be established for the future development, creative and opened school environment will be established by using non-formal educational methods and intercultural education, trainees will be motivated to use EU opportunities.
Organization - will increasing quality of educational process and innovate it practically; according most modern research approaches; will be able to evaluate the quality of institution in international perspective; will have international professional counseling network. The participants will develop and use at large scale of innovative teaching and teaching methods;
Participants - will increase EU dimension awareness and acquire ability to use the projects experience from partnerships in development of future projects, will increase awareness about the role of life long learning, promote cultural understanding, tolerance and respect for other EU cultures.